การจัดทำหน่วยการเรียนรู้

 
 

                                                   การจัดทำหน่วยการเรียนรู้

 

 

กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์                                                                    ชั้น  .1

หน่วยการเรียนรู้   5  หน่วย                                                                 เวลา  120  ชั่วโมง

 

หน่วยการ

เรียนรู้ที่

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

 

เวลา ( ชั่วโมง )

 

1

 

หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช

-                   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

-                   กระบวนการแพร่และออสโมซีส

-                   กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

-                   การลำเลียงสารในพืช

-                   การสืบพันธุ์ของพืช

-                   การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

เทคโนโลยีชีวภาพ

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

สารในชีวิตประจำวัน

-                   การจำแนกสาร

-                   สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม

-                   สารแขวนลอย  คอลลอยด์  สารละลาย

-                   สมบัติของสารละลายกรด เบส

-                   การแยกสาร

 

30

 

 

3

 

แรง และ การเคลื่อนที่

-                   แรงเสียดทาน

-                   โมเมนต์ของแรง

-                   การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ

 

 

20

 

4

 

พลังงาน

-                   งานและพลังงาน

-                   พลังงานความร้อน

-                   สมดุลความร้อน

-                   ผลของความร้อน

 

 

20

หน่วยการ

เรียนรู้ที่

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

 

เวลา ( ชั่วโมง )

 

5

 

บรรยากาศ

-     องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ

-                   อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ

-                   ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

-                   การพยากรณ์อากาศ

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำหน่วยการเรียนรู้

กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์                                                                    ชั้น  .2

หน่วยการเรียนรู้   5  หน่วย                                                                 เวลา  120  ชั่วโมง

 

หน่วยการ

เรียนรู้ที่

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

 

เวลา ( ชั่วโมง )

 

1

 

ร่างกายของเรา

-                   โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

-                   ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

-                   อาหารและสารอาหาร

-                   สารเสพติดและผลต่อร่างกกาย

 

25

 

2

ชีวิตสัตว์

-                   โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์

-                   ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์

-                   เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธ์และปรับปรุงพันธ์

25

3

สารและการเปลี่ยนแปลง

-                   ธาตุและสารประกอบ

-                   การเปลี่ยนแปลงสถานะและการเกิดสารละลาย

-                   ปฏิกิริยาเคมี

-                   ผลของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

25

4

แสงและการเกิดภาพ

-                   แสงสว่างและการมองเห็น

-                   การสะท้อนของแสงและการเกิดภาพจากกระจกเงา

-                   การหักเหของแสงการเกิดภาพจากกระจกและเลนส์

-                   เลเซอร์

25

5

โลกและการเปลี่ยนแปลง

-                   ส่วนประกอบของโลก

-                   การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

-                   ดิน  หิน  แร่

-                   น้ำบนพื้นโลกและน้ำใต้ดิน

20

การจัดทำหน่วยการเรียนรู้

กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์                                                                    ชั้น  .3

หน่วยการเรียนรู้   5  หน่วย                                                                 เวลา  120  ชั่วโมง

 

หน่วยการ

เรียนรู้ที่

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

 

เวลา ( ชั่วโมง )

 

1

 

พันธุกรรม

-                   กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

-                   ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม

-                   เทคโนโลยีชีวภาพกับพันธุกรรม

 

 

20

 

 

2

 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

-                   ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น

-                   สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

20

 

5

 

เอกภพ

-                   ระบบสุริยะ

-                   กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์

-                   กาแล็กซี

-                   เทคโนโลยีอวกาศ

 

20

 

4

 

ไฟฟ้า

-     ความต่างศักย์ไฟฟ้า   กระแสไฟฟ้า  และความต้านทาน

-                   วงจรไฟฟ้า  และการใช้ประโยชน์

-                   เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

-                   การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

 

30

5

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

-                   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์

-                   การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประโยชน์

-                   การออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย

30

 

 
 
 
 
 
 
Comments