การเตรียมสารละลาย

งานเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วยการปฏิบัติงานหลายด้านด้วยกัน อาทิเช่น งานด้านเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศน์คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และคลังเลือด เป็นต้น ในการปฏิบัติงานเหล่านี้ล้วนแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารละลายในการทดสอบต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและช่วยลดความสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด จึงควรที่จะคำนึงถึงการเตรียมสารละลายที่ถูกต้อง สำหรับการปฏิบัติงานทางเคมีคลินิกก็เป็นงานด้านหนึ่งที่ต้องอาศัยสารละลายหลากหลายชนิดในการทดสอบเมื่อเทียบกับงานอีกหลายๆด้าน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงรายละเอียดต่างๆของการเตรียมสารละลายที่จำเป็นในการใช้งาน...อ่านต่อ

Comments