ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อ นางสาวสิริญญา  นามสกุล  เบี้ยสองดวง
วันเดือนปีเกิด 27 ตุลาคม 2528
ที่อยู่ 160 หมู่4 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์67220
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี   2551 จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขา ชีววิทยา 
                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
อาชีพ    รับราชการครู  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์