รอบรั้วแดงเหลือง


พิธีปัจฉิมนิเทศ 2561

โพสต์28 ก.พ. 2561 05:06โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 05:11 ]

  
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม จำนวน 210 คน ซึ่งประธานในพิธีคือ นายกิติศักดิ์  กุมภรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

พิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสิรินธร

โพสต์24 ก.พ. 2561 22:20โดยSDW SCHOOl

 

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการบวงสรวงบูชา สักการะเสาหลักเมือง
สิรินธร ซึ่งชาวอำเภอสิรินธรจัดกิจกรรมทุก ๆ 2 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชาวอำเภอสิรินธร  นอกจากนี่ยังมีการแสดงและการจำหน่ายสินค้า
โครงการตลาดประชารัฐอีกด้วย  งานจัดระหว่าง วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสิรินธร


กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

โพสต์24 ก.พ. 2561 22:13โดยSDW SCHOOl

 

          โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรีย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณ
ใต้อาคารเรียน 2  ผลปรากฏว่า  ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้รับเลือกคะแนนสูงสุด

โครงการ"เติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ" ม.6

โพสต์24 ก.พ. 2561 22:08โดยSDW SCHOOl

 

      โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรม เติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ
O-Net ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

โพสต์24 ก.พ. 2561 22:00โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2561 22:02 ]


  เมื่อวันที่ 15 - 17  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์


ประเมินอย่างเข้มรอบสุดท้าย

โพสต์18 ก.พ. 2561 23:36โดยSDW SCHOOl


      เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  ได้จัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งสุดท้าย  โดยครูผู้เข้ารับ
การประเปินคือ  คุณครูสุรชัย  วงศ์ถา  ซึ่งประธานในการประเมินคือ  นายถนอม  นนท์ศิริ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

โครงการเติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ

โพสต์18 ก.พ. 2561 23:30โดยSDW SCHOOl


          โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  จัดโครงการ  "เติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ" ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อเตรียม
ความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ในการสอบ O-net  ประจำปีการศึกษา 2560


กีฬา 6 เส้า เชื่อมความสัมพันธ์

โพสต์18 ก.พ. 2561 23:24โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2561 23:25 ]


     เมื่อวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  อำเภอสิรินธร  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  6  เส้า เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  นำโดย นายสนอง  มะลัยขวัญ  นายอำเภอสิรินธร


มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์24 ม.ค. 2561 23:11โดยSDW SCHOOl


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ซึ่งทุนการศึกษา
อนุเคราะห์จากคุณครูอรรวุฒิ  มั่นจิตร จำนวน  10,000  บาท และคุณครูอังสนา   หาริวร  จำนวน 500  บาท มอบโดยนายกิติศักดิ์  กุมภรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
 

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์23 ม.ค. 2561 18:21โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 18:22 ]                    เมื่อวันที่ 11 - 13  มกราคม 2561  ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ที่วัดป่าสว่างวีระวงค์  อำเภอสว่างวีระวงค์  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักการรักตนเอง
และผู้อื่น  มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ได้เคยกระทำมา นำโดยนายกิติศักดิ์  กุมภรัตน์  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์


1-10 of 20