ประวัติโรงเรียน


             โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  เดิมชื่อโรงเรียนนิคมลำโดมน้อยวิทยา   ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2527  ในระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  คือโรงเรียนเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1 ) เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน   3 ห้องเรียน    มีนักเรียน 101 คน ครู 5 คน โดยมี   นายทองขาว โคตรโยธา  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2527  กรมสามัญ    ได้แต่งตั้งให้นายอุทิศ ตันแก้ว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก วันที่ 6 สิงหาคม 2527 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินตามหนังสือที่  มท 0810.ฝว./1038 ลงวันที่ 6  มกราคม พ.. 2529   บนพื้นที่ 53-1-14 ไร่   จนถึงปัจจุบัน


            -  
ปีการศึกษา 2531 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (คอ.มต.สศ.)

            -  
ปีการศึกษา 2534 เปิดสาขา ณ บ้านห้วยน้ำใส ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี

            -  
ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

            -  
14 ตุลาคม 2537 ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็น โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

            -  
ปีการศึกษา 2539 เข้าโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)

            -  
ปีการศึกษา 2549  ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

เดิมโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ขึ้นอยู่กับพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จนถึงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.. 2534 
ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอสิรินธร ปัจจุบันโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสิรินธร เปิดสอนแบบสหศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันมี นายกิติศักดิ์  กุมภรัตน์
   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีข้าราชการครู จำนวน  39  คน
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) จำนวน
 4  คน   ลูกจ้างประจำ  จำนวน 1 คน   ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 5 คน  
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน
1 คน  นักเรียน  จำนวน 748 คน

Comments