• ใบงานที่ 1 โครงสร้างและส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า                               >>>Click<<<
  • โครงการสอน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า                                                         >>>Click<<<
  • ผลคะแนนสอบกลางภาควิชาหม้อแปลงไฟฟ้า                                              >>>Click<<<
  • แบบสอบถามความพึงพอใจวิชา หม้อแปลงไฟฟ้า                                         <<<Click>>>
  • link ส่ง e-Portfolio ผู้เรียน                                                               <<<Click>>>
http://www.vec.go.th