Visie


Onze weg – Het lasalliaans opvoedingsproject

In het opvoedingsproject schetsen we de eigen ‘identiteit’ van onze school. Zo proberen we duidelijk te maken wie we willen zijn en welke weg we willen gaan met leerlingen, ouders en collega’s.

Geworteld in een rijke christelijke traditie

Onze scholen maken deel uit van het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief).  Deze organisatie vindt de grondslag voor haar onderwijs-en opvoedingsvisie in de traditie van de Broeders van de Christelijke Scholen, en van hun stichter Jean-Baptiste De La Salle. Toch houden we vandaag niet zomaar vast aan idealen van lang geleden. Wel willen we ons op een eigentijdse en toekomstgerichte manier laten inspireren door wat de Broeders jaren bewogen heeft.

Onze school is een katholieke school, te midden van een multiculturele omgeving. Bij ons zijn alle kinderen van harte welkom, ongeacht hun sociaal-economische situatie, hun culturele achtergrond of hun religieuze overtuiging.

 Een katholieke school zijn, betekent voor ons openheid creëren, kinderen kennis laten maken met een religieus geïnspireerde levensvisie en over die visie willen getuigen. We vinden het belangrijk om tijd en ruimte te maken om met alle kinderen te bidden, te danken en te vieren. Wij willen dit samen doen en proberen daarom deze vieringen te laten aansluiten bij de eigen achtergrond van de kinderen, met respect voor de geloofsovertuiging waar ze in opgroeien. Samen met de kinderen willen wij zoeken naar antwoorden bij hun levensvragen.

Een brede vorming met het oog op de groei van elk kind

Een katholieke school  gaat nog verder. Voor ons is elk kind uniek  en de moeite waard om iedere dag opnieuw weer te begeleiden in haar/zijn  groei. Daarom opteren we voor een onderwijsleerproces dat gericht is op de totale persoon. Dit betekent dat wij investeren in de ontwikkeling van verschillende competenties die kinderen nodig hebben om efficiënt en goed te kunnen functioneren in de hen omringende wereld. We stimuleren competenties op het vlak van communicatie in het Nederlands en in vreemde talen, wiskundige competenties, basiscompetenties op het vlak van wetenschap en technologie, digitale competenties, leercompetenties, sociale competenties, cultureel bewustzijn en culturele expressie, initiatief en ondernemingszin. Daarnaast willen we ook motorische competenties en competenties met betrekking tot zingeving en levensbeschouwing ontwikkelen. Zo hopen we dat elk kind kan uitgroeien tot een ‘gezonde geest in een gezond lichaam.’

Dat vraagt van ons dat we kinderen in hun eigenheid respecteren.  Elk kind moet de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en uit te drukken wat er in haar of hem leeft. We laten kinderen ontdekken wat er zich in de kleine en grote wereld afspeelt. Hun groeiproces volgen wij concreet via het kind- en leerlingvolgsysteem en via een zo breed mogelijke observatie- en evaluatiepraktijk.  Op die manier kunnen we strategieën van differentiatie inzetten zodat ons aanbod  aansluit bij wat de kinderen al kennen of kunnen, bij hun talenten en bij hun noden, bij hun mogelijkheden en hun beperkingen.

 Onderwijs dat kinderen kansen geeft

We willen op school een aangenaam leef-en leerklimaat creëren. We  zijn er immers van overtuigd dat kinderen in zo’n omgeving beter leren. Als  jongeren zich goed voelen op school groeit hun motivatie en hun betrokkenheid bij het leren. Daar willen we voluit op inzetten. Kinderen kansen geven betekent voor ons dat we kinderen stimuleren, zodat ze - elk op hun manier - succes kunnen ervaren. Fouten proberen we te zien als kansen tot leren en we zetten vooral in op positieve feedback. Nieuwe kansen blijven geven in een sfeer van  vergevingsgezindheid vinden wij zeer belangrijk. Op deze manier hopen we bij te dragen in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bij kinderen.

Anderzijds betekent ‘kansen geven’ voor ons ook dat we oog hebben voor afspraken en grenzen durven stellen, die eigen zijn aan de cultuur van onze school. Deze afspraken en grenzen helpen jongeren uitgroeien tot veelzijdige en fijne mensen die respectvol met anderen kunnen samen leven. Duidelijke regels bieden immers een veilig kader waarbinnen een brede vorming alle kansen kan krijgen.

We willen dat kinderen gelukkig zijn. En als ze dat door omstandigheden niet zijn, willen we ten allen tijde aanspreekbaar zijn. Concreet kan dit via de groene leerkracht met wie ze over hun problemen kunnen praten en die hen kan proberen te helpen. Daarbij willen we extra aandacht schenken aan kinderen met bedreigde ontwikkelingskansen.

Een school met een open kijk op mensen, op de wereld, op het leven

Wij willen openstaan en waardering hebben voor de verschillende culturen en godsdiensten in onze school, zonder daarbij onze eigenheid te verloochenen. Wij geloven in die openheid, want we zijn overtuigd dat ze garant staat voor leren op school en leren in een vreedzame samenleving.

We streven naar openheid om onze opvoedingsvisie telkens weer te bevragen en te verfijnen, rekening houdend met wat er rondom ons gebeurt. Wij doen dit langs vele wegen: interactief leren, experts van binnen en buiten de school betrekken bij de uitbouw van projecten, uiteenlopend bronnenmateriaal verkennen en verwerken, (individuele) leertrajecten ontwerpen, kunst, educatieve leerwandelingen, uitstappen en reizen, standpunten uit andere culturen en beschavingen verkennen, … Die open kijk leidt kinderen binnen in een wereldburgerschap: het besef dat die verworven blik hen verenigt, dichtbij én wereldwijd!

In verbondenheid samen school maken

We dromen ervan een school te maken waar iedereen zijn mening kan geven en bereid is naar elkaar te luisteren. We willen ons openstellen voor de ouders van onze kinderen door hen steeds hartelijk te ontvangen. We zorgen ervoor dat onze deur steeds openstaat voor een warm gesprek. Dit vraagt van iedere medewerker een houding van verantwoordelijkheid en gemoedelijkheid. Dankzij die inbreng van kinderen, ouders, personeel en schoolbestuur, … voelen we ons allen ‘verbonden’ en wordt onze school een plaats waar iedereen zich goed voelt.