Algemene informatie

Toegang tot de school 

  • de Kerkstraat is open 
    van 07u00 tot 18u00

  • op woensdag
    van 08u00 tot 08u30 en van 12u05 tot 12u10

Schriften en boeken

De leerlingen krijgen alle schriften en boeken gratis. 

Betalingen

Omdat u niet voortdurend de geldbeugel ter hand zou moeten nemen, betaalt iedere leerling na elke maand een gedetailleerde rekening. Dit bedrag kan overgeschreven worden.

Avondstudie

De studie wordt ingericht voor beide scholen samen van 15u45 tot 17u00. (verder is er toezicht tot 18u00) 

Rangen

  • rang 1 : naar het Dr. Schweitzerplein en de muziekacademie.

Afwezigheden

Elke afwezigheid moet de school door een schriftelijke verantwoording tegenover de inspectie kunnen rechtvaardigen. 

Bij afwezigheden wegens ziekte stelt een telefoontje (voor 9 u.) ons voorlopig gerust. Toch vragen wij een briefje om de afwezigheid te wettigen. 
Er zijn 2 mogelijkheden: 

a) een briefje van de ouders bij een afwezigheid van minder dan 4 dagen; 

b) een medisch attest uitgereikt door de arts
* voor meer dan 3 opeenvolgende schooldagen;
* indien al de vierde maal afwezig in hetzelfde schooljaar met een
briefje van de ouders dan is ook een medisch attest vereist.

Andere gewettigde afwezigheden bestaan bij gelegenheid van
- huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad
- het overlijden van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad.
Ook dan is een verantwoording door het geëigende document noodzakelijk. 

Bij niet-gewettigde afwezigheden wordt de gemeenschapsinspectie verwittigd. Dit geldt ook voor de dagen onmiddellijk voorafgaand aan, of volgende op de vakantieperiodes.

Onderwijs aan huis

Op schriftelijke vraag van een der ouders zal de schooldirectie onderwijs aan huis organiseren voor leerlingen die meer dan 28 dagen afwezig zijn wegens ziekte of ongeval en geen onderwijs krijgen in een preven- torium of in een ziekenhuis waar onderwijs van type 5 gefinancierd of gesubsidieerd wordt. 

De schriftelijke vraag van een van de ouders op het daartoe voorziene aanvraagformulier moet gericht worden aan de directeur van de thuisschool en vergezeld gaan van een medisch attest waarop vermeld:
- dat het kind langer dan 28 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of
ongeval;
- de vermoedelijke duur van de afwezigheid;
- dat het kind de school niet kan bezoeken maar toch onderwijs aan
huis mag volgen. 

De afstand tussen de school (vestingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken leerling mag hoogstens 10 km bedragen. De praktische organisatie van dit onderwijs wordt met een van de ouders besproken. 

Inschrijvingen (procedure)

Bekijk zeker de officiële website: http://www.inschrijveninbrussel.be/.

Of bekijk de pagina op onze website "inschrijven".


Infobundel Onderwijsregelgeving

De actuele onderwijsregelgeving vindt u op www.vvkbao.be. Ouders kunnen steeds een afschrift van deze regelgeving vragen aan de school. 

MIVB - Abonnement J

Voor de kleine en (een beetje) grotere reizigers, is de MIVB helemaal gratis. 

Om gratis te reizen op het MIVB-net en het net van De Lijn, moeten de ouders van de 6-11 jarigen enkel een J-Abonnement aanvragen. 

Het J-abonnement is GRATIS. Er wordt enkel €5 gevraagd voor de MOBIB-pass. 

Hoe kunt u een J-abonnement bekomen? klik hier