Pyu

Pyu appears to be an independent branch that shares some similarities with some neighboring Tibeto-Burman branches such as Meithei, Kuki-Chin, and Sal. Bradley (1997) also suggests that Pyu may be related to the Sal languages. Like Meithei, Pyu displays PTB *s- > h-. It looks like Luish languages were in contact with Pyu, but are not directed related to it. I have compiled <Pyu.xlsx>, which has Pyu data from Luce (1985) and comparisons from the STEDT database.

Selected lexical comparisons

Gloss Pyu Taman
(Huziwara 2016)
Comparisons
one
two hni° nek
three ho:, hau: sum cf. Meithei, Tani
four pḷå pəli
five ŋa, pi° ŋa məŋə
five pi°ŋa məŋə
six tru kwɑ
seven kni səne
eight hrå pəse
nine tko tə̈xəː
ten sū, sau ʃi
twenty tpū

bone, relic ru raŋ pan-TB
water tdu̱- tʰi pan-TB; cf. Kuki-Chin, Bodo-Garo, Zeme
gold tha xɑm Karen thu⁵⁵, Kayan (Pekon) tʰə́ɨ, Mongsen Ao tarü
day phru̱ pupek 'sun' innovation
month de [ḷe ?] səlɔ 'moon' Kokborok ta, Jingpho ʃă³³ ta̱³³
year sni: kèìŋ
village o
Longchuan Achang o⁵⁵; Burmish
good; well ha

to be in pain, ill hni°:
PTB *na
nearness mtu
Dulong tɯi⁵³, Lepcha thol, Kayan (Pekon) tó̤
name mi təmeŋ pan-TB
I ga°: cf. Kuki-Chin
my gi
cf. Kuki-Chin
wife maya:

consort, wife [u] vo̱:

child, son sa: məceiʔcɔ
grandchild pli
Anong phəli
grandchild pli°
Anong phəli
to be si

to die hi
Chang hai, Maring hi; Kiranti
to give pa°: nëm pan-TB; *Kuki-Naga [Benedict] pe(k)
to bring tu:

to speak tdi̱: tʰè
Ĉ
Pyu.xlsx
(15k)
Andy H,
23 Jun 2018, 02:11