VĂN BẢN MỚI

Photobucket

VĂN BẢN MỚI

 • Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌCQUỐC HỘI______Luật số: 08/2012/QH13CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________LUẬTGIÁO DỤC ĐẠI HỌC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học.CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động ...
  Được đăng 18:46, 23 thg 6, 2013 bởi Người dùng không xác định
 • Số 1840/QĐ-BGD ngày 24-05-2013: Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;          Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày  02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;          Xét đề nghị ...
  Được đăng 07:32, 27 thg 5, 2013 bởi Người dùng không xác định
 • Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT 2013 2083/BGDĐT-GDTrH Bấm vào đây để tải về 2119/BGDĐT-GDTX Bấm vào đây để tải về
  Được đăng 00:49, 4 thg 4, 2013 bởi Người dùng không xác định
 • Các văn bản pháp quy về công tác dân quân tự vệ Các văn bản pháp quy về công tác dân quân tự vệ Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hànhTải file tài liệu. Giải nén bằng công cụ win.rar.Tải phần 1Tải phần 2 1Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 20092Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 thỏng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ3Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về  phối hợp hoạt ...
  Được đăng 23:41, 26 thg 2, 2013 bởi Kim Hoa Doan
 • Các văn bản liên về Kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông năm 2012 Trong văn bản này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục là các yêu cầu đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên để đảm bảo chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục được ký hiệu bằng các chữ số Ả - rập.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục là yêu cầu đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ở từng nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục ...
  Được đăng 22:09, 26 thg 2, 2013 bởi Kim Hoa Doan
 • Thông tư số 09/2012/BGD-ĐT ban hành quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; => Tải thông tư 09/2012/TT-BGDDT tại đâyCăn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định ...
  Được đăng 07:16, 26 thg 2, 2013 bởi Kim Hoa Doan
 • Thông tư số 03/2013/TT-BGDDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 03/2013/TT-BGDDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐTCăn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
  Được đăng 07:15, 26 thg 2, 2013 bởi Kim Hoa Doan
 • Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tải tại đâyQUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn ba ...
  Được đăng 02:49, 20 thg 2, 2013 bởi Kim Hoa Doan
 • Thông tư số 65/2012-BCA qui định nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung tuần tra của Cảnh sát giao thông     - Thông tư số 65/2012-BCA qui định nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung tuần tra của Cảnh sát giao thông. Theo đó, Cảnh sát giao thông được phép hóa trang để tuần tra, xử lí vi phạm giao thộng        - Tải Thông tư tại đây
  Được đăng 18:36, 26 thg 11, 2012 bởi Người dùng không xác định
 • Quyết định Số 2050/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng quy định về dạy thêm, học thêm     Quyết định Số 2050/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng quy định về dạy thêm, học thêm    Tải QĐ tại đây         
  Được đăng 18:30, 26 thg 11, 2012 bởi Người dùng không xác định
 • Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 29/2012/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ TÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂNCăn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ ...
  Được đăng 05:14, 26 thg 11, 2012 bởi Người dùng không xác định
 • Thông tư 55 Ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                       ĐIỀU LỆ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban hành kèm theo Thông tư  số  55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) –––––– Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Điều lệ này quy định về Ban đại diện cha mẹ học sinh bao gồm: tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; trách nhiệm quản lý Ban đại diện cha mẹ học sinh. 2. Điều lệ này áp dụng đối với Ban đại ...
  Được đăng 05:15, 26 thg 11, 2012 bởi Người dùng không xác định
 • Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chứcCHÍNH PHỦ________Số: 158/2007/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________________________________________Hà Nội, ngày  27 tháng  10  năm  2007 NGHỊ ĐỊNHQuy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳchuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức____________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Điều 43 Luật Phòng, chống tham ...
  Được đăng 20:56, 10 thg 9, 2012 bởi Thin Binh
 • QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 27/2003/QĐ-TTG ngày 19/02/2003 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 27/2003/QĐ-TTG ngày 19/02/2003 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 2001;Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998.Để thực hiện Quyết định sổ 51/ QĐ -TW ngày 03/5/1999 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo ...
  Được đăng 07:03, 10 thg 9, 2012 bởi Thin Binh
 • HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 QUỐC HỘI Số: Không số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----- o0o -----Ngày 15 Tháng 04 năm 1992       HIẾN PHÁPNƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMNĂM 1992 LỜI NÓI ĐẦUTrải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân ...
  Được đăng 22:39, 3 thg 12, 2012 bởi Người dùng không xác định
 • Toàn văn Luật Viên chức năm 2011 (có hiệu lực 01/01/2012) QUỐC HỘILuật số: 58/2010/QH12CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                   LUẬT VIÊN CHỨCCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,Quốc hội ban hành Luật viên chức.CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.Điều 2. Viên chứcViên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí ...
  Được đăng 07:24, 31 thg 7, 2013 bởi Người dùng không xác định
 • Điều lệ hội cha mẹ học sinh QUYẾT ĐỊNH SỐ 278/QĐ NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1992 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO V vic ban hành “Điu l hi cha m hc sinh” B TRƯỞNG B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO - Căn cứ Nghị định số 418/HĐBT ngày 7/12/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;- Căn cứ Nghị định số 196/HĐBT ngày 11/12/1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ và trách ...
  Được đăng 07:38, 16 thg 11, 2012 bởi Thin Binh
 • Số: 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___________ Số: 17/2012/TT-BGDĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012   THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm   Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của ...
  Được đăng 07:42, 16 thg 11, 2012 bởi Thin Binh
 • Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thương xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013 Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo;Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành Giáo dục;Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn Ngành tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 sau đây:I. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lýTiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Xây dựng và triển khai Chương trình hành động của ngành Giáo ...
  Được đăng 07:44, 16 thg 11, 2012 bởi Thin Binh
 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 195/CP NGÀY 31-12-1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 195/CP NGÀY 31-12-1994 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
  Được đăng 06:11, 29 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/1999/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGHỊ  ĐỊNH  CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 10/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 1999 VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 195/CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
  Được đăng 06:06, 29 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
 • NGHỊ ĐỊNH Số: 42/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  Được đăng 06:01, 29 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
 • Nghị định Số: 76/2009/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangTải về
  Được đăng 05:50, 29 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
 • Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tải tại đây
  Được đăng 05:49, 29 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
 • Nghị định số 10/1999/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 1999 về bổ sung Nghị định số 195/CP, ngày 31 tháng 12 năm 1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Nghị định số 10/1999/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 1999 về bổ sung Nghị định số 195/CP, ngày 31 tháng 12 năm 1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.Tải về
  Được đăng 05:47, 29 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
 • Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.Tải về
  Được đăng 05:46, 29 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
 • Quyết định số 188/1999 /QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ. Quyết định số 188/1999 /QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ.
  Được đăng 07:26, 28 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
 • Phụ cấp các chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 về việc Hướng dẫn tạm thời về thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ trong các cơ sở giáo dục công lậpTải Thông tư tại đây
  Được đăng 07:09, 28 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
 • Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐTTải tại  đây
  Được đăng 07:10, 28 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
 • Công văn 660 của Bộ GDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư 30 Công văn 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư 30Tải tại đây
  Được đăng 07:04, 28 thg 12, 2011 bởi Thượng Võ
Hiển thị bài đăng 1 - 30trong tổng số 48. Xem nội dung khác »