ÔN THI‎ > ‎Sinhthai‎ > ‎

Trắc nghiệm Hệ Sinh thái - Sinh Quyển

đăng 00:04, 11 thg 4, 2011 bởi SS SP   [ đã cập nhật 00:10, 11 thg 4, 2011 ]

1. Về nguồn gốc, hệ sinh thái được phân thành các kiểu

A. hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo.                   B. hệ sinh thái trên cạn và dưới nước.

C. hệ sinh thái rừng và biển.                              D. hệ sinh thái lục địa và đại dương.

2. Vật chất trong chu trình sinh địa hóa được sinh vật sử dụng

A. một lần.                   B. hai lần.                     C. ba lần.                     D. lặp đi lặp lại nhiều lần.

3. Trong hệ sinh thái, thành phần hữu sinh bao gồm

A. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, các chất hữu cơ.

B. sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ.

C. sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ.

D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.

4. Khu sinh học nào sau đây có hệ sinh vật phân giải hoạt động nhanh và hiệu quả nhất?

A. Rừng mưa nhiệt đới. B. Savan.         C. Hoang mạc.             D. Rừng Taiga.

5. Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái tự nhiên?

A. Cánh đồng.              B. Bể cá cảnh.              C. Rừng nhiệt đới.        D. Trạm vũ trụ.

6. Mô hình V.A.C là một hệ sinh thái vì

A. có sinh vật sản xuất, tiêu thụ, phân giải.         B. có kích thước quần xã lớn.

C. có chu trình tuần hoàn vật chất.                     D. có cả động vật và thực vật.

7. Bộ phận của sinh vật khó hoàn lại các chất cho chu trình sinh địa hóa của sinh quyển là

A. rễ. và lá.                  B. xương.                     C. thân cây.      D. thịt và da.

8. Trong một hệ sinh thái,

A. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng.

B. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng.

C. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật tái sử dụng.

D. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được sinh vật tái sử dụng.

9. Hiệu suất sinh thái là gì?

A. Sự mất năng lượng qua các bậc dinh dưỡng.

B. Phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng.

C. Phần trăm khối lượng giữa các bậc dinh dưỡng.

D. Phần trăm cá thể giữa các bậc dinh dưỡng.

10. Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hao do

A. hô hấp, tạo nhiệt của cơ thể sinh vật.

B. các chất thải (phân động vật, chất bài tiết).   

C. các bộ phận rơi rụng ở thực vật (lá cây rụng, củ, rễ).

D. các bộ phận rơi rụng ở vật (rụng lông và lột xác ở động vật).

11. Phát biểu nào sau đây không đúng đối với 1 hệ sinh thái?

A. Trong hệ sinh thái sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn.

B. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi năng lượng có tính tuần hoàn.

C. Trong hệ sinh thái càng lên bậc dinh dưỡng cao năng lượng càng giảm dần.

D. Trong hệ sinh thái sự biến đổi vật chất diễn ra theo chu trình.

12. Yếu tố nào sau đây không tuần hoàn trong hệ sinh thái?

A. Năng lượng mặt trời.            B. Nitơ.            C. Cacbon.                  D. Phôtpho.

13. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái không được xem là chu trình sinh địa hóa vì

A. không có sự trao đổi giữa cơ thể với môi trường.      B. năng lượng không tuần hoàn theo chu trình.

C. không khép kín hoàn toàn.                                       D. khép kín hoàn toàn.

14. Vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không dài?

A. Do năng lượng quá mất quá lớn qua các bậc dinh dưỡng

B. Do năng lượng mặt trời được sử dụng quá ít trong quang hợp.

C. Do năng lượng bị hấp thụ nhiều ở mỗi bậc dinh dưỡng.

D. Do năng lượng bị hấp thụ nhiều ở sinh vật sản xuất.

15. Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa dòng năng lượng và dòng vật chất trong hệ sinh thái là

A. các chất dinh dưỡng được sử dụng lại, còn năng lượng thì không.

B. năng lượng được sử dụng lại còn các chất thì không.

C. các cơ thể sinh vật luôn cần các chất dinh dưỡng nhung không phải lúc nào cũng cần năng lượng.

D. các cơ thể sinh vật luôn cần nănglượng nhung không phải lúc nào cũng cần các chất dinh dưỡng.

16. Trong một hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng được hấp thụ cuối cùng đều được

A. chuyển đến bậc dinh dưỡng tiếp theo.           B. chuyển cho các sinh vật phân giải.

C. sử dụng cho các hoạt động sống.      D. giải phóng vào không gian dưới dạng nhiệt năng.

17. Trong chuỗi thức ăn: cỏ ® hươu ® hổ, thì cỏ là

A. sinh vật sản xuất.                              B. sinh vật ăn thịt bậc 1.           

C. sinh vật ăn thịt bậc 2.                        D. sinh vật phân giải.    

*18. Sản lượng sinh vật thứ cấp được tạo ra bởi

A. tảo nâu, tảo đỏ, tảo lam.                   B. dương xỉ, cỏ tháp bút.

C. các loài động vật.                             D. thực vật bậc cao.

19. Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái từ A đến E. Trong đó: A = 500kg, B = 600kg, C = 5000kg, D = 50 kg, E = 5kg.

Chuỗi thức ăn nào sau đây có thể xảy ra?

A. A→ B → C → D.                                       B. E → D → A → C.             

C. E → D → C → B.                                      D. C → A → D → E.

20. Trật tự nào sau đây của chuỗi thức ăn là không đúng?

A. Lúa → Chuột→ Mèo→ Diều hâu.               B. Lúa → Rắn→ Chim→ Diều hâu.

C. Lúa → Chuột→ Rắn→ Diều hâu.                D. Lúa → Chuột→ Cú→ Diều hâu.

21. Tháp hay các tháp hoàn thiện nhất là

A. tháp năng luợng.                                           B. tháp năng lượng và tháp số lượng.

C. tháp năng lượng và tháp sinh khối.    D. tháp sinh khối và tháp số lượng.

*22. Sản lượng sinh vật thứ cấp cao mà con người có thể nhận được nằm ở bậc dinh dưỡng nào?

A. Vật dữ đầu bảng.

B. Những động vật gần với vật dữ đầu bảng.

C. Những động vật ở bậc dinh dưỡng trung bình trong chuỗi thức ăn.

D. Động vật ở bậc dinh dưỡng gần với sinh vật tự dưỡng.

23. Có bao nhiêu chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn sau?

  Lúa---- > Chuột--- > Mèo---- > Hổ

                                                                                     Vi sinh vật

            Rau cải---- > Sâu rau---- > Chim---- > Cáo

A. 4.                            B. 5.                             C. 6.                            D. 7.

24. Trong các nhóm sinh vật sau nhóm nào có sinh khối lớn nhất?

A. Sinh vật sản xuất.                                         B. Động vật ăn thực vật.

C. Động vật ăn thịt.                                           D. Động vật phân huỷ.
 
 
-------------------------------------------
Đáp án các phần
-------------------------------------------

CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ

CÂU

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

1

C

9

C

17

A

25

A

2

D

10

C

18

B

26

A

3

A

11

C

19

C

27

C

4

B

12

C

20

B

28

A

5

B

13

C

21

B

29

A

6

A

14

C

22

A

30

D

7

C

15

B

23

B

31

B

8

A

16

C

24

A

32

B

 

 

 

 

 

 

33

B

 

CHƯƠNG II. QUẦN XÃ

CÂU

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

1

A

4

A

7

D

11

B

2

A

5

B

8

D

12

D

3

C

6

D

9

C

13

B

 

 

 

 

10

C

14

D

 

CHƯƠNG III.  HỆ SINH THÁI - SINH QUYỂN

CÂU

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

1

A

7

B

13

B

19

C

2

D

8

D

14

A

20

B

3

D

9

B

15

A

21

A

4

A

10

A

16

D

22

D

5

C

11

B

17

A

23

B

6

C

12

A

18

C

24

A

 
 
Comments