PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

đăng 20:42, 26 thg 11, 2011 bởi Thượng Võ   [ cập nhật 06:30, 27 thg 10, 2013 bởi Người dùng không xác định ]

Free Hit Counters

(Phương pháp giải bài tập về  đột nhiễm sắc thể - bài tập thuộc chương trình Sinh học 12 - THPT)

1. Bài tập đột biến cấu trúc

        Lưu ý: xác định dạng đột biến để suy ra hậu quả.

2. Bài tập đột biến số lượng

2.1. Đột biến lệch bội

Lưu ý khái niệm thể không, thê một, thể một kép ....

2.2. Đột biến đa bội

        Lưu ý:

- Cách viết sơ đồ lai và viết giao tử lưỡng bội của các cơ thể lai.

- Tập trung vào các tỷ lệ: 11:1; 35:1; 18:8:8:1.

- Giao tử lưỡng bội của các cơ thể tứ bội:

Kiểu gen

Giao tử lưỡng bội

AAAA

1AA

AAAa

1/2AA: 1/2Aa

AAaa

1/6AA:4/6Aa/1/6aa

Aaaa

1/2Aa:1/2aa

aaaa

1aa


Xem video liên quan để hiểu rõ hơn

YouTube Video


YouTube Video


3. Một số ví dụ minh họa

Ví dụ 1. cà chua, A quy định quả đỏ; a quy định quả vàng. Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai vi một cây lưỡng bộikiểu gen Aa. Quá trình giảm phân các cây bố m xảy ra bình thưng, các loi giao tử đưc tạo ra đu khả năng thụ tinh. Xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình ở con lai.

 

(11:1; 1:5:5:1)


Ví dụ 2. Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình ở con lai.(1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa; 35 :1)
Ví dụ 3. Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng các cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình ở con lai

(5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng)


Ví dụ 4. Ở cà chua có cả cây tứ bội và cây lưỡng bội. Gen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng. Biết rằng, cây tứ bội giảm phân bình thường và cho giao tử 2n, cây lưỡng bội giảm phân bình thường và cho giao tử n. Viết các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 quả màu đỏ : 1 quả màu vàng ở đời con. (AAaa × Aa và AAaa × Aaaa)
Ví dụ 5. Ở một loài thực vật, gen A qui định hạt màu nâu trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt màu trắng; các cơ thể đem lai giảm phân đều cho giao tử 2n. Phép lai không thể tạo ra con lai có kiểu hình hạt màu trắng là (AAAa × aaaa)
Ví dụ 6. cà chua, gen A quy định tính trạng quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng quả màu vàng. Lai những cây cà chua tứ bội với nhau (F1), thu được thế hệ lai (F2) phân li theo tỉ lệ 35 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng. Cho biết quá trình giảm phân hình thành giao tử 2n diễn ra bình thường. Xác định kiểu gen của F1. (A
Aaa × AAaa)

Nội dung thuộc chương trình Sinh học THPT (Sinh học 12 ban cơ bản)

Thông tin đăng tải lại từ trang này vui lòng ghi rõ nguồn: "https://sites.google.com/site/sinhhoc101112"

Hoặc gắn link đến bài viết gốc.

Nếu bạn có bài viết muốn đăng tải thông tin tại website, vui lòng gửi Email về địa chỉ: Nguyendinhthanh@moet.edu.vn hoặc nmtuan21773@gmail.com
(Ghi rõ thông tin cá nhân muốn đăng tải bài).

Danh sách Trang con