หน่วยที่ 2 ประเภทของระบบนิเวศ

ขนาดของระบบนิเวศไม่ตายตัว แบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ
            
               1) ระบบนิเวศบนบกหรือระบบนิเวศภาคพื้นดิน (Terrestrial Ecosystems)
                    รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น ลักษณะของดิน หมายถึงปัจจัยของสิ่งมีชีวิตจำกัดขีดความสามารถประกอบด้วย 
สิ่งมีชีวิต  พืช สัตว์ ที่อาศัยบนบกรวมทั้งนกและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สิ่งไม่มีชีวิตลักษณะทางกายภาพของอากาศ เช่น 
อุณหภูมิ  ความชื้น  เป็นต้น สภาพทางกายภาพของดิน พลังงาน สารวัตถุต่าง ๆ ระบบนิเวศภาคพื้นดินแยกย่อยโดยพิจารณา
ตามลักษณะชุมชนของพืช (Plant Communities) ที่มีโครงสร้างคล้ายกัน โดยพืชเหล่านี้ถูกกำหนดโดยลักษณะทางกายภาพ
                
               2) ระบบนิเวศน้ำหรือระบบนิเวศภาคพื้นน้ำ (Aquatic Ecosystems)
                    มีปริมาณออกซิเจน แสงแดด เป็นปัจจัยจำกัดขีดความ สามารถของสิ่งมีชีวิตในระบบออกซิเจนในบรรยากาศ
ร่วมกับก๊าซอื่น แต่ในน้ำออกซิเจนปรากฏในรูปสารละลายปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนในน้ำจืดทั่วไป มีค่าเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 0.0010 - (10 ส่วนใน 1 ล้านส่วน ; ppm)โดยน้ำหนักมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของออกซิเจนในอากาศที่มีปริมาณ
เท่ากันถึง 40 เท่าความแปรปรวนของออกซิเจนในน้ำขึ้นอยู่กับอิทธิพลการเพิ่มเข้าหรือลดออก เช่น ออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้นจาก
การถ่ายเทกับบรรยากาศเบื้องต่ำ จากการสังเคราะห์ของพืชน้ำ การไหลของน้ำ เช่น น้ำ การไหลของน้ำ เช่น น้ำตก แก่งน้ำ เขื่อน
ออกซิเจนในน้ำลดลงจากกระบวนการหายใจของพืชสัตว์น้ำอุณหภูมิอบอุ่นทำให้ออกซิเจนละลายน้ำได้ยากช่วยส่งเสริมกระบวนการ
ย่อยสลายเกิดการสูญเสียออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น หากสูญเสียออกซิเจนจนปริมาณสารละลายมีความเข้มข้นต่ำกว่า 3 - 5 ส่วนใน1ล้านส่วน
สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตในพื้นน้ำหลายชนิดตายได้แสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านพื้นน้ำลงไปในระดับความลึกประมาณ 30 เมตร

                    การสังเคราะห์แสงของพืชน้ำจึงกระทำได้จำกัดบริเวณ ระบบนิเวศน้ำ ใช้ค่าความเค็มของน้ำ (Salinity) มีหน่วยวัดเป็น ppt.
เป็นตัวกำหนดการแบ่งเขตแบ่งออกเป็นระบบใหญ่ ๆ ได้อีก 3 ระบบ คือ
               - ระบบนิเวศน้ำจืด (Fresh Water Ecosystems) มีค่าเป็น 0 ppt.
               - ระบบนิเวศน้ำกร่อย (Estuarine Ecosystems) มีค่าตั้งแต่ 1-10 ppt.
               - ระบบนิเวศน้ำเค็ม (Marine Ecosystems) มีค่าตั้งแต่ 10 ppt. ขึ้นไป    

YouTube Video