กิจกรรมภายใน_ปีการศึกษา2560                
                    - ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ณ ร้านศูนย์บาท

                    - การอบรม "การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร          
Comments