กิจกรรมภายนอก_ปีการศึกษา2562

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
     1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการแยกขยะ ที่โรงเรียนวัดนิมานรดี

     2. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการแยกขยะ ที่โรงเรียนวลีรัตน์

Comments