กิจกรรมภายใน_ปีการศึกษา2562

กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
     1.1
     1. กิจกรรม Big Cleaning Day

    
    
      2. กิจกรรมประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


     3. กิจกรรมศึกษาพลังงานทดแทนแหล่งเรียนรู้     4. กิจกรรมแจกแผ่นพับเรื่องการแยกขยะ


     5. กิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องพลังงาน


    6. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม


Comments