Energy mind Award 2560

การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

                หมวด 2     แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
                หมวด 3     การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
                หมวด 4     หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
                หมวด 5     การขยายผลต่อยอดการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
                หมวด 6     การจัดการด้านการใช้พลังงาน (ประสิทธิภาพการใช้พลังงงาน)
                หมวด 7     การจัดการด้านการใช้น้ำและน้ำทิ้งในโรงเรียน
                หมวด 8     การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในโรงเรียน
                หมวด 9     ดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน้ำ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
Comments