ประชากร ภาษา ศาสนา

ประชากร
ประชากรหนาแน่นสุดในภูมิภาค  และเป็นประเทศเล็กที่สุดในภูมิภาค  มีจำนวนประชากรประมาณ 4.24 ล้านคน(2547) ส่วนใหญ่เป็น เชื้อชาติจีน ถึงร้อยละ (76.5 %)  เชื้อชาติมาเลเซีย (13.8 %)   เชื้อชาติอินเดีย (8.1%)  และเชื้อชาติอื่น ๆ (1.6%)  ความหนาแน่นของประชากรต่อเนื้อที่ตารางกิโลเมตร ถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงมากกว่าประเทศไทยถึง 40 เท่า
ภาษา
สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ อังกฤษ จีน มาเลย์ และภาษาทมิฬ  ศิลปวัฒนธรรมก็เป็นลักษณะผสมระหว่างจีน มาเลเซีย และอินเดียภาษาประจำชาติ:  คือภาษามาเลย์

ภาษาราชการ:  ที่ใช้กันอยู่คือ ภาษาจีนกลาง, ภาษาทมิฬ และ ภาษาอังกฤษ

ภาษาที่ถูกใช้บ่อยมากที่สุด:  คือ ภาษาอังกฤษ คนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า, ตลาด, โรงแรม, แท็กซี่ และภัตราคาร จะไม่มีปัญหาในเรื่องของภาษาที่ใช้ หากคุณมีความสามารถในด้านภาษาจีนกลาง และ / หรือ ภาษามาเลย์ก็จะมีประโยชน์อยู่มาก
ศาสนา
ศาสนาที่ประชาชนนับถือมีทั้งศาสนาพุทธ, ขงจื้อ, เต๋า, อิสลาม, คริสเตียน และฮินดู  ไม่มีศาสนาประจำชาติของสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม   ผู้คนในสิงคโปร์มีอิสระในการนับถือศาสนาที่กลาวมาแล้ว ก็ยังมีศาสนาอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มเล็กอีกด้วย ได้แก่ ซิกซ์, ยิว ในบรรดาตึกเก่า ๆ ในสิงคโปร์ก็จะรวมไปถึง สุเหล่า, โบสถ์ และวัดต่าง ๆ ด้วย  ในปี 1990 มีการเก็บสถิตปรากฎว่า ประชากรที่อายุ 10 ปีขึ้นไปจะนับถือศาสนาพุทธและเต๋ามาก โดยในจำนวนนี้จะเป็นคนจีนเสียส่วนใหญ่ และอาจมีการผสมผสานในความเชื่อของศาสนา แต่ละแห่งเข้าไปด้วย มีประมาณ 15 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาอิสลาม 13 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาคริสต์เตียน และ 4 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นชาวอินเดีย

Comments