INFORMACIÓ: TRÀMITS D´ACCÉS A L´ESCOLA D´E.E. (2na etapa d´E.I.)

Davant la recent i gens fàcil  tramitació per efectuar el procés d´inscripció de la Martina pel curs vinent, hem consultat tota la legislació vigent. Les dades que trobareu aquí poden resultar, en un cas concret, una eina útil de consulta per tal de fer el seguiment o bé per comprobar que tot es fa correctament.
Sovint, malauradament, els professionals que intervenen en aquest procés tant important ens deixen de comunicar moltes coses a les persones que hi som directament implicades: els pares , mares i d´altres familiars. Això pot donar peu a alguns mal  entesos o confusions. 
Per la nostra experiència amb la Marina, és molt important estar molt ben informat de tot el procés que segueixen els professional mèdic, de l´administració,..Com es coordinen, en base a què decideixen una o una altra cosa, etc.... per tal de no tenir dubtes, poder manifestar clàrament la nostra opinió i poder deixar clar tots els motius , en quan al tema escola, per quin és el centre pel qual ens decantem pels dur als nostres fills i filles.
Cal dir, que la decisió del futur de  l´escolaritat dels nens i nenes amb nencessitats educatives especials, tenen un importància màxima, ja que això constituirà el seu futur al llarg de molt anys següents de la seva vida. 
Per altra banda, davant dels tràmits que hem hagut de fer i que , a hores d´ara (abril 2009), encara no hem finalitzat vull expressar aquí la deixedesa i el poc protagonisme que se´ns otorga els pares. Un cop més , aquesta i alguns dels seus professionals ens han  decebut reiteradament, de la mateixa manera que ho han fet alguns  professionals de la salut. 
El que volem expressar i deixar clar  amb tot això, és que no demanen cap mena de privilegi ni cap mena de preferència especial; la única cosa que volem, i que sembla tant dificil d´entendre , és un fet  tant simple com que es segueixi el mateix procés de l´escola ordinària , que es respectin els drets dels nostres fills i els nostres ,com a pares,  i s´acotin al màxim  tota la sèria de  tràmits als que ens hem de veure sotmesos. Sobretot i una de les coses  més important, que s´expliquin bé tots i cadascun dels passos del del primer dia, que no són pocs.
Davant de tot això, em pregunto:
Per què és la mateixa administració, la que marca les diferències en tot el procés d´inscripció entre escolaritat ordinària i escolaritat en necessitats educatives especials ? S´estableixen massa tràmits i papers que dubto molt que acompleixin l´objectiu pel qual se suposa que s´han establert. Un dels tràmits, es fa  per saber  en quin punt del desenvolupament es troba l´infant. Els professionals del CEDEIAP o de l´escola a la que ja assisteixen són les persones que coneixen de debó a l ´infant i  les que poden ser més fidels a la realitat i no allargar més el procés . La coordinació entre institucions i professionals que intervenen , pot resultar complicada per motius diversos i en alguns casos, com és el nostre, ho és i molt. Caldia simplificar-lo i estriar molt bé quin professional és el més adequat per aquesta tasca.
No ens fa sentir la majoria de la societat prou diferents i marginats en la majoria de coses ?
 Ens sembla molt bé que els centres restin oberts en qualsevol moment del curs escolar a l´ingrés de nous alumnes. Creiem que és aixi com ha de ser, però això no ha de donar peu a allargar de forma innecessària i  eterna uns tràmits ,  per que determinades persones s´organitzin  l´agenda i algunes de les decisions segons les seves necessitats i no segons les necessitats dels nostres infants i de tota la seva família.
Es important esmentar que en tot aquest procés és molt clar que els pares, no tant sols tenim  un pes més que específic, sinó que ens hem de sentir plènament involucrats en el procés i per tant tenim tot el dret a expressar la nostra opinió  i a ser  assessorats correctament. La obligació dels professioals, no només es limita a vetllar per que la tria del centre sigui el més adient per a l´infant en qüestió, també cal que tingui en compte fer un correcte acompanyament a tota la família i facilitat tots i cadascún dels tràmits, per tal de que aquest sigui ràpid, lleuger i no comporti més angoixa de la necessària ,més viatges amunts i avall i més papers o informes, que per altra banda, es passen la vida demanant.

A continuació trobareu tota la informació legal puntual i resumida. Podeu consultar-la de forma més àmplia, mitjançant les dades que podeu observar a continuació.
A més, al final del procés també hi ha la possibilitat i el dret , si es creu convenient i per que en quedi constància, de presentar una reclamació per mala prestació del servei de la persona funcionària per dur tot el procés  i, si s´escau i es creu convenient, s´actuï. Tota aquesta informació es publica, anualment, a la plan web del Departament d´Educació.
 
                               RESOLUCIÓ DEL DOGC DEL 6 DE MARÇ DEL 2009                                                            

Article 19: Segons el decret 299/1997 del 25 de Novembre. Ens parla de la orientació dels centres de l´àrea i d´altres punts com els criteris que cal tenir en compte per part de l´administració.
-Fer més d´una proposta de centre als pares.
-Tenir en compte la proximitat del domicili del discapacitat al centre.
-Escoltar la opinió dels pares i tenir-la en compte a l´hora d´escollir el centre.
Etc...
Punt 17.10 i el 19.6: parla més extensament de diferents aspectes que tenen a veure amb el punt anterior i dels processos a seguir, en cas de que no s´accepti la proposta dels pares o se´ls posi entrebancs. LLavors es pot elevar la proposta al Departament d´Educació. 
Fet que fa que tot el procés s´allargui encara més.


  DECRET 299/1997 DEL 25 DE NOVEMBRE SOBRE L´ATENCIÓ A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

Respecta als drets com a pares i mares:

-Article 5.1: Els pares tenim dret a sentir-nos asssessorats i disposar de totes les dades que tinguin relació amb el procés d´escolarització.
-Article 5.2: Parla de la possibilitat d´escollir centre per part dels pares.
-Article 5.3: En el dictàmen de l´EAP (Equip d´Asessorament Pedagògic), ha de constar que fa una proposta tinguent en compte la infraestrucura adient i la opció expressada pels pares.

ARTICLE 15: Fan referència a les adaptacions de l´espai a les NNE ( Necessitats Educatives epecials).

                                     DOCG DEL 27 DE  MARÇ  DEL2007                                                                      
 

-CAPÍTOL IV: Informació sobre el procediment , de la seva oferta i dels seus criteris.

Llei del 18 de Novembre del 2003. Ens parla d´un criteri nou: pertànyer a una família numerosa, així com del fet de garantir una sèrie d´aspectes: procés amb transperència i condicions d´igualtat  i garanir la llibertat  d´elecció als pares.

-Article 19.4: Dates i terminis.
-Article 19.5: El fet de que cal tenir en compte la opinió dels pares
-Article 7:     Criteris generals i específics de tot el procés.
-Article 18:   El fet de que el Departament d´Ensenyament  ha d´assignar recurssos adicionals si calen.
-Article 21.3: Llibetat dels pares a escollir.
-Article 23:    Informació respecta al recurs i les al.legacions al Departament, si s´escau.

merce@terra.es

Comments