ประเทศต่างๆ

countris+
 trans
parency
(180)
 areas
 (sq km)
 history
 population
 
 religion
 gdp
 
$ billion
 import
 export
debt.
external
$ billion
 
อันดับcorrup. 106
 2,780,400
 เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน ค้นพบประเทศโดยนักเดินเรือที่ชื่อว่า ........
 40,913,584
 คริสต์โรมันแคทอลิก92%
 301.3
 เครื่องจักรกล อะไหล่ยานพาหนะ ปิโตเลียม ก๊าซธรรมชาติ
ถั่วเหลือง  ข้าวโพด ข้าวสาลี แก๊ส  ยานพาหนะ
 108.6
 Australia  
 
 
 
 
อันดับcorrup. 8
 7,741,220
 มีชนพื้นเมืองตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนคือชาวอะบอริจิน  และชาวเทอร์เรสเทต พ.ศ.2313 กัปตันเจมส์ คุกเดินทางสำรวจออสเตรียเลียและประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร
 21,262,641
 คริสต์โรมันแคทอลิก25.8 %  และศาสนาอื่นๆ
 819
 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร ชิ้นส่วนเครื่องกล
 ถ่านหิน เหล็ก ทองคำ เนื้อสัตว์
ข้าวสาลี แร่อลูมินั่ม
 
 920
 
อันดับcorrup. 49
 
 38,394
 
 691,141
 ศาสนาพุทธ 75% และฮินดู 25 %
 4.34
 เชื้อเพลิง  สิ่งทอ  ข้าว อะไหล่เครื่องกล
 แร่ธาตุต่างซีเมนต์ แคลเซียม ทองแดง แมงกานีส
 836
 
 
อันดับcorrup. 75
 
 8,514,877
 เมื่อปลายศตวรรษที่ 15 มีชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันได้เข้ามาตั้งรกรากทำการเพาะปลูก  จนกระทั่งได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
 198,739,269
 คริสต์โรมันแคทอลิก73.6 % 
 2.024 (trillion)
 ใช้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม
 กาแฟ
 216.1
 
 
อันดับcorrup. 158
 181,035
 เป็นรัฐอารักขาของประเทศฝรั่งเศสกว่า 90 ปี และได้รับเอกราชภายใต้การปกครองของกษัตริย์สีหนุนโรดม
 14,494,293
 ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
 10.9
 เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เคมี น้ำมัน
 แร่เหล็ก  รองเท้า กาแฟ  ถั่วเหลือง
 4.157
 
อันดับcorrup. 79
 9,596,961
 
 1,338,612,968
 ศาสนาพุทธลัทธิเต๋า ขงจื๊อ
 8.767
(trillion)
 แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันดิบ ปิโตรเลียมสินแร่ เครื่องจักร
 ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า รองเท้า
 347.1
 
อันดับcorrup. 17
 243,610
 
 61,113,205
 คริสเตียน 71.6%
2.165(trillion)
 สินค้า  เชื้อเพลิง อุตสาหกรรม เครื่องจักรกล อาหาร
 สินค้าอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ
 9.088
 
อันดับcorrup. 120
 1,104,300
 อบิสสิเนีย 2479 อิตาลีได้รุกรานเอธิโอเปียและยึดเอธิโอเปีย ......
 85,237,338
 คริสเตียน  60.8 %
 75.91
 อาหาร สัตว์ที่มีชีวิต ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
 กาแฟ ทอง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
 4.299
อันดับcorrup. 24
 643,427
 
 64,097,652
 โรมันคาทอลิก 83 - 88%
 2.113(trillion)
 เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง เหล็ก เคมีภัณฑ์
 รถยนต์ เครื่องบิน เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ พลาสติก
 5.021
(trillion)
อันดับcorrup. 14
 357,022
 
 82,329,758
 โปรแตสเเตนท์และคาทอลิกอย่างละ34%
 2.1812(trillion)
 เครื่องจักรกล  เคมีภัณฑ์  ยานพาหนะ อาหาร  โลหะ
 เครื่องจักรกล  เคมีภัณฑ์  ยานพาหนะ
 5.208
(trillion)
 
อันดับcorrup. 84
 3,287,263
 
 1,156,897,766
 ฮินดู 80.5%
อิสลาม 13.4%
 3.548
(trillion)
 น้ำมันดิบ เครื่องจักร อัญมณี ปุ๋ย เคมีภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 232.5
อันดับcorrup. 111
 
 1,904,596
 
 240,271,522
 อิสลาม 86.1 % โปรแตสเเตนท์ 5.7%
 968.5
 เครื่องจักรกล เคมีภัฑ์  แร่ธาตุ
 น้ำมัน แก๊ส อิเล็คทรอนิกส์  ไม้เศรษฐกิจ
 150.7
 Israel  
 
อันดับcorrup. 32
 22,072
 
 7,233,701
 ยูดาย 76.4 %อิสลาม 16 %
 205.2
 วัตถุดิบ อาวุธยุทโธปกรณ์ เชื้อเพลิง เพชร เมล็ดข้าว สินค้าอุปโภคบริโภค
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ software เพชรเจียระไน ผลิตภัณฑ์เกษตร เสื้อผ้า
 84.69
 Japan  
 
อันดับcorrup. 17
 377,915
 
 127,078,679
ชินโต 83.9% 
 พุทธ71.4 %
 5.049
(trillion)
 เครื่องจักร  ปิโตรเลียม ผลิตภัฑ์อาหาร วัตถุดิบต่างๆ สิ่งทอ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า  เคมีภัณฑ์
 2.132
(trillion)
 Laos  
 
อันดับcorrup. 158
 236,800
 
 6,834,345
 ศาสนาพุทธ 67% คริสเตียน 1.5 %
 14.61
 รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า
 เสื้อผ้าสำเร็จรูป ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ
 14.61
อันดับcorrup. 56
 329,847    25,715,819  มุสลิม 60.4% พุทธ 19.2%  207.4  อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล พลาสติก เหล็ก  อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ  48.26
 Mexico 
 
อันดับcorrup. 89
 
 1,964,375
 
 111,211,789
 โรมันแคทอลิก 76.5% โปรแตสแตนท์ 6.3 %
 1.473
(trillion)
 สินค้าวัตถุดิบ เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก เครื่องมือเพื่อการเกษตร
 สินค้า  ฝ้ายอุตสาหกรรม น้ำมันปิโตรเลียม เงิน ผลไม้  กาแฟ
 177
 
อันดับcorrup. 178
 
 676,578
 
 48,137,741
 พุทธ 89% คริสเตียน 4%
 56.49
 เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง สินค้าประมง ข้าว
 7.373
อันดับcorrup. 143
 147}181
 
 28,563,377
 ฮินดู 80.6 %พุทธ 10.4 %
 33.26
 น้ำมันเชื้อเพลิง ทอง เครื่องจักร
  พรม เครื่องหนัง เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 4.5
 n/a
 120,538
 
 22,665,345
 
 40
 ปิโตรเลียม ถ่านโค้ก เครื่องจักรกล
 น้ำแร่ อุตสาหกรรม สินค้าเกษตร
 12.5 (2001)
อันดับcorrup. 139
 
 300,000
 
 97,976,603
 โรมันแคทอลิก 80.9%  อิสลาม 5%
 327.2
 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  แ เหล็ก โลหะ เคมีภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียม น้ำมันมะพร้าว
 62.73
 
อันดับcorrup. 146
 17,098,242
 
 140,041,247
 รัสเซียออร์ทอดกซ์ 15-20% อิสลาม 10-15%
 2.103
(trillion)
 เครื่องมือเครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ เหล็ก
 น้ำมันผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก
 369.2
อันดับcorrup. 63
 2,149,690
 
 28,686,633
 มุสลิม 100%
 581.3
 เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อาหารแปรรูป
 น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 72.45
 
อันดับcorrup. 3
 697
 
 4,657,542
 ศาสนาพุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% เต๋า 8.5
 234.5
 เครื่องคอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตรอาหาร น้ำมัน
 เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้
 19.2
อันดับcorrup.55
 1,219,090
 
 49,052,489
 คริสเตียน 36% ความเชื่อดั้งเดิม 43%  
 488.6
 เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่อจักรกล เคมีภัณฑ์ 
 ทอง เพชร ทองคำขาว เหล็กและแร่อื่นๆ
 73.84
 South Korea
อันดับcorrup. 39
 99,720
 
 48,508,972
 คริสเตียน 26.3 % พุทธ 23.2 %
 1.343
(trillion)
 เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ น้ำมัน เหล็ก
 สัญญาณไวเล็ต เหล็กคอมพิวเตอร์
 333.6
 Thailand  
 
 
 
 
อันดับcorrup. 84
 513,120
 ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 โดยคณะปฏวัติ  มีกษัตริย์ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ต้นกำเนิดเศรษฐกิจพอเพียง
 65,996,436
 ศาสนาพุทธ 94.6%  อิสลาม 4.6% 
 535.8
 สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภค บริโภค แร่ธาตุ
 รองเท้า ข้าว จิวเวอร์ลี่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
 60.65
 UAE
 
อันดับcorrup.30
 83,600
 เป็นประเทศที่ไม่มีพื้นน้ำ
 4,798,491
 อิสลาม96%  (นิกายสุหนี่ 16% ) อื่นๆ 4 %
 
 200.4
 เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ อาหาร
 น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ การ re-export ปลาแห้ง อินทผลัม
 128.6
 USA
 
อันดับcorrup. 19
 9,826,675
 
 307,212,123
 โปรแตสแตนท์ 51.3% 
แคทอลิก 23.9%
มาร์มอน 1.7%
 14.26
(trillion)
 อุปกรณ์ในการอุตสาหกรรม  สินค้าอุตสาหกรรม
 สินค้าทุน สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
 13.45
(trillion)
 
อันดับcorrup. 120
 331,210
 
 88,576,758
 พุทธ 9.3 % แคทอลิก6.7% เฮาเฮา 1.5%
 256
 วัตถุดิบ วัสดุเพื่อสิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องจักร
  น้ำมันดิบ ถ่านหิน สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า
 26.06
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Factbook  และองค์กรความโปร่งใส  รวมทั้งเว็บไซต์  http://www.oecdilibrary.org/content/book/health_glance-2009-en
 
หน้าเว็บย่อย (1): อันดับคอรัปชั่น
Comments