Izgradnja apartmana

Izgradnja apartmana

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      1.000 ZEMLJANI RADOVI

 

 

1.001

 

Raščišćavanje terena pre početka građenja sa skidanjem šiblja i korova i iskopom površinskog sloja humusa.

————————————————————————————————————————————

                                                                               

1.002

 

Mašinski iskop zemlje IV kategorije u širokom iskopu sa utovarom zemlje u kamione i odvozom na gradsku deponiju.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                  

1.003


Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod temelja i podnih ploča.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

 

1.004

 

Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti i kvašenjem  po zahtevu nadzornog organa.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

 

1.005

 

Odvoz viška  iskopane  zemlje  van gradilišta na gradsku deponiju sa utovarom i istovarom zemlje iz vozila i grubim planiranjem zemlje na deponiji.

————————————————————————————————————————————

          
————————————————————————————————————————————

                                                                      

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2.000 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

 

2.001

 

Betoniranje tampon sloja nearmiranog betona MB 10 ispod armirano betonskih temelja.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                          

 

 

2.002

 

Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                          

 

 

2.003

 

Betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                              

 

 

2.004

 

Betoniranje armirano betonske temeljne ploce betonom MB 30.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

 

 

2.005

 

Betoniranje armirano betonskih stubova pravougaonog preseka u glatkoj oplati. Beton MB 30.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                              

 

 

2.006

 

Betoniranje armirano betonskih greda. Beton  MB 30.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

 

2.007

 

Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. Beton MB 30, debljina ploče d=15 cm.

————————————————————————————————————————————                                                                                                             

 

                                                                                                           

2.008

 

Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. Beton MB 30, debljina ploče d=20 cm.

————————————————————————————————————————————                                                                                                          

 

2.009

 

Betoniranje armirano betonskih kosih stepenišnih ploča, sa istovremenom izradom stepenika. Beton MB 30.


debljina ploče d=15 cm, stepenici dimenzija 17.5-18/28 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

2.010

 

Izrada lako montažne tavanice od montažnih rebara i glinenih punioca visine 16 cm sa betoniranjem ploce debljine 4 cm. Ukupna debljina tavanice d=20 cm.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

 

2.011

 

Betoniranje armirano betonskih zidova. Beton MB 30.

————————————————————————————————————————————

                                                                              

————————————————————————————————————————————

                                                      

————————————————————————————————————————————3.000 ARMIRAČKI RADOVI

 

3.001

 

Nabavka,cišcenje, secenje, savijanje, montaža i ugradivanje glatke (GA 240/360), rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/560) armature. Kolicine armature uzete su aproksimativno, tacne kolicine dobice se posle završenih statickih detalja.

————————————————————————————————————————————

                                                                                             

————————————————————————————————————————————

                                              

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  4.000 ZIDARSKI RADOVI

 

4.001

 

Zidanje zidova  giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6.

Debljina zidova d=24 cm.

————————————————————————————————————————————

                                                                              

4.002

 

Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zidova d=19 cm.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                           

 

4.003

 

Zidanje zidova gas betonskim (YTONG) blokovima d=10 cm. Zidanje prvog reda blokova izvesti u produžnom malteru razmere 1:2:8, dalje zidanje se izvodi u tankoslojnom malteru odnosno lepku predviðenom za gas betonske blokove. Zid se dilatira u spoju sa bočnom nosećom konstrukcijom d=1 cm, a sa plafonskom nosećom konstrukcijom d=2 cm i spojevi se naknadno zapunjavaju poliuretanskom masom. Prilikom zidanja zidovi od gas betonskih blokova se na svakom trećem redu ankerišu za noseću konstrukciju a za tavanicu na svakom drugom bloku poslednjeg zidanog reda.

————————————————————————————————————————————

                                                      
                                               

4.004

 

Zidanje ventilacionih "Šunt" kanala zidanih u cementnom malteru razmere 1:3.

————————————————————————————————————————————

                                                                                

4.005

 

Zidanje (obziðivanje) zidova, punom opekom debljine d=7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonska serklaža na visini 2.20 m od poda. Beton MB 20, dimenzija serklaža  7/15 cm, armatura 2 fi 8 mm, uzengije fi 6/25.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                           

 

4.006

 

Zidanje - obzidivanje dimnjackih i ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom fasadnom  giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida d= 12 cm.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

4.007

 

Malterisanje zidova od opeke u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                    

 

4.008

 

Malterisanje plafona u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

4.009

 

Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao završnog poda. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84, postavljenom obavezno u  sredinu sloja. Gornja površina uglačana do crnog sjaja.

 

debljina košuljice d=10 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                        

 

4.010

 

Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge za podove. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84, postavljenom obavezno u sredinu sloja. Gornja površina glatko perdašena. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2, sa dužinom strane max 5 m1 i po obodu prostorija. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom.

 

debljina košuljice d=5 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                          

debljina košuljice d=6.2 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

 

4.011

 

Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao sloja za pad - podloge za postavljanje hidroizolacije u mokrim čvorovima. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84, postavljenom obavezno u sredinu sloja. Gornja površina glatko perdašena.

 

debljina košuljice d=3.5 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                              

————————————————————————————————————————————

                                                                      

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   5.000 TESARSKI RADOVI

 

5.001

 

Izrada krovne konstrukcije od camove grade po Jugoslovenskom standardu. Dimenzije elemenata krova prema statickom proracunu, izrada prema projektu i detaljima.

 

Krov sa badžama

————————————————————————————————————————————

                                                                                                              

 

5.002

 

Izrada dašcane oplate na krovovima od jelove daske debljine d=24 mm. Dasku postaviti na dodir i pričvrstititi za drvenu konstrukciju. Način pričvršćivanja i izrade u svemu prema detaljima.

Drvenu graðu zaštiti  fungicidnim sredstvom protiv crvotočine i truljenja.

 

preko daske postaviti jedan sloj Kondor bitumenske trake

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

 

5.003

 

Letvisanje krova letvama 24/48 mm, na razmaku od 33 cm, za  pokrivanje falcovanim crepom. 

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

————————————————————————————————————————————

                                                                 

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              6.000 POKRIVAČKI RADOVI

 

6.001

 

Nabavka i postavljanje crepa kao tip  "Bramac" preko podašcanog i letvisanog krova. Crep postaviti u svemu prema uputstvu proizvodaca, vodeci racuna o nagibu krovnih  ravni i obezbedenju spojeva.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

————————————————————————————————————————————

                                                                      

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          7.000 IZOLATERSKI RADOVI

 

7.001

 

Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu protiv vlage i procedne vode.  Izvodi se u slojevima od tampon sloja betona kako sledi:

- hladan premaz bitulitom "A"

- vruc premaz bitumenom 85/25

- bitumenska traka sa uloškom od alu. folije ( GRALBIT II-1/10 )

- vruc premaz bitumenom 85/25.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                              

 

7.002

 

Izrada horizontalne hidroizolacije mokrih cvorova . Izvodi se u slojevima od sloja za pad:

- hladan premaz bitulitom

- tri premaza poliazbitolom sa dve mrežice.

Obrada oko slivnika TRIFLEX-om.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                          

 

7.003

 

Nabavka i postavljanje fasadne obloge. Kao toplotni izolator služi mineralna vuna d=5 cm, koji se lepi na spoljašnje površine fasadnog zida graðevinskim lepkom i dodatno ankeruje specijalnim tiplovima. Površina mineralne vune se zaštićuje graðevinskim lepkom u koji se utiskuje staklena mrežica po celoj površini i nanosi se završni sloj graðevinskog lepka. Radove izvoditi prema uputstvu projektanta.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

7.004

 

Izrada termoizolacije fasadnih zidova. Izvodi se pločama mineralne vune TP 120 debljine d=5 cm kaširane sa aluminijumskom folijom. Izrada u svemu prema elaboratu termičke zaštite.

 

delovi fasade obloženi kamenom

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

7.005

 

Izrada termoizolacije unutrašnjih zidova prema negrejanom prostoru. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za zidove i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                              

 

7.006

 

Izrada termoizolacije erkera. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za ploču i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera.

 

debljina izolacije d=10 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

 

7.007

 

Izrada termoizolacije krova. Izvodi se mineralnom vunom (50 kg/m3) debljine d=8+4 cm, gornji sloj mineralne vune kaširan staklenim voalom.  Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu termičke zaštite.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

7.008

 

Izrada hidro i termo izolacije ravnog krova. Izvodi se u sastavu od armirano betonske ploce:

a) sloj za izjednacavanje pritiska i parna brana 

b) termoizolacija  - STIRODUR 3035 S d=10 cm, 

c) bitumenizirana traka TRABIS N

d) sloj za pad, rabicirana cem. košuljica 3 cm

e) hidroizolacija

f) PE folija

Završna obrada ravnog krova je posebno obračunata.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

 

7.009

 

Izrada termoizolacije plafona prema negrejanom prostoru. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za tavanicu i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera.

 

debljina izolacije d=7.5 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                        

 

7.010

 

Izrada termoizolacije  poda na tlu. Izvodi se plocama stirodura (3031s). Preko termoizolacionih ploca postaviti usuvo PVC foliju.

 

debljina izolacije d=5 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                          

7.011

 

Izrada zvucne izolacije (plivajuaih) podova. Izvodi se plocama mineralne vune debljine d=3 cm, sa podizanjem zvucne izolacije uz zidove za visinu poda.Preko izolacije postaviti jednu PVC foliju.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

————————————————————————————————————————————

                                                                      

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              8.000 LIMARSKI RADOVI

 

8.001

 

Izrada i montaža ležecih cetvrtastih oluka pocinkovanim limom d=0.55 mm, razvijene širine 50 cm. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                           

 

8.002

 

Izrada i montaža odvodnih okruglih olucnih cevi  od pocinkovanog lima d=0.55 mm, razvijene širine 40 cm (fi 12 cm). Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

8.003

 

Opšivanje uvala (vandiksna) pored zidova i dimnjaka pocinkovanim limom d=0.55 mm, razvijene širine 50 cm. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                           

————————————————————————————————————————————

                                                                        

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            9.000 KERAMIČARSKI RADOVI

 

9.001

 

Poplocavanje podova podnim glaziranim keramickim plocicama klase "A", boje i dimenzije  prema  izboru projektanta. Plocice  se  polažu  fuga na fugu u sloju cementnog maltera. Fuge zaptiti fugen masom.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

9.002

 

Poplocavanje podova podnim protivkliznim glaziranim ke ramickim plocicama klase "A", boje i dimenzije prema izboru  projektanta. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera Fuge zaliti cementnim mlekom.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

 

9.003

 

Oblaganje zidova zidnim glaziranim keramickim plocicama klase "A", boje  i dimenzije prema izboru projektanta. Plocice se polažu  fuga na fugu u sloju cementnog maltera ili lepe za podlogu lepkom po preporuci proizvodaca plocica. Priprema podloge je obaveza izvodaca. Fuge zaptiti fugen masom.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                           

 

9.004

 

Izrada sokle glaziranim podnim keramičkim pločicama. Pločice se lepe za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova. Visina sokle h=15 cm.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                          

 

9.005

 

Oblaganje cela i gazišta glaziranim keramickim plocicama "A" klase boje i dimenzije prema izboru projektanta sa fazonskim elementima. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera. Fuge zaliti cementnim mlekom.


dimenzije stepenika 17.5-18/28 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                          

————————————————————————————————————————————

                                                                      

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         10.000 PARKETARSKI RADOVI

 

10.001

 

Nabavka i polaganje hrastovog parketa I klase debljine d=22 mm. Parket se lepi za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova. Pored zidova postaviti profilisane hrastove lajsne. Finalna obrada parketa hoblovanje i lakiranje tri puta parket lakom.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

————————————————————————————————————————————

                                                                      

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         11.000 SPUŠTENI PLAFONI

 

11.001

 

Izrada spuštenog plafona od gips kartonskih ploča. Izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm, koje se pricvršćuju vijcima. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držaca (distancera),  vešaljke sa federom ili nonius držača.  Na U-profile lepi se zvučno izolaciona traka. Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm, a razmak izmeðu nosećih CD profila je 100 cm. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću ispunjivača. Izrada u svemu prema detaljima i uputstvu proizvodača plafona. Preko spuštenog plafona se postavlja sloj mineralne vune d=2 cm.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

————————————————————————————————————————————

                                                                        

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                       12.000 MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI

 

12.001

 

Bojenje zidova i plafona disperzionom bojom u jednom tonu po izboru projektanta.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                   

————————————————————————————————————————————

                                                                      

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        13.000 FASADERSKI RADOVI

 

13.001

 

Bojenje fasadnih zidova fasadnom bojom u tonu po izboru sa gletovanjem površina. Pre gletovanja i završnog bojenja fasadu premazati podlogom, a gletovanje izvršiti fasadnim gletom. Fasadna boja se nanosi u dva sloja u tonu po izboru projektanta.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

13.002

 

Montaža i demontaža cevaste fasadne skele visine do 15 m1 sa razmakom stubova 2.5-3 m1, komplet sa prenosom materijala do 50 m, cišcenjem elemenata skele i uze mljenjem.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

————————————————————————————————————————————

                                                                       

————————————————————————————————————————————


 

14.000 OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA

 

14.001

 

Oblaganje zida lomljenim kamenom boje i vrste po izboru investitora debljine do 5 cm. Ploce se polažu u sloju cementnog maltera sa ankerovanjem celicnim ankerima za fasadne zidove. 

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

————————————————————————————————————————————

                                                                        

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               15.000 STOLARSKI RADOVI

 

15.001

 

Nabavka i ugradivanje jednokrilnih i dvokrilnih duplošperovanih vrata u čamovom bojenom dovratniku sa PVC dih tungom u falcu dovratnika i gumenim odbojnikom. Okov od eloksiranog aluminijuma sa tri anuba šarke fi 16 mm ukopavajucom bravom sa dva kljuca. Dovratnici i plotovi se isporučuju ofarbani,  finalno obraðeni i upakovani. Ugradivanje vrata preko slepih štokova postavljenih u zidove.

 

tip J1 - dimenzije 80/220 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                              

tip J2 - dimenzije 90/220 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

tip J3 i J3a - dimenzije 100/220 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

————————————————————————————————————————————

                                                                       

————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 16.000 PVC BRAVARIJA

 

16.001

 

Izrada i ugradivanje pvc prozora. Primarna konstrukcija prozora vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom, fiksirani za  zid, sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade. Širina profila je oko 7cm. Sekundarna konstrukcija prozora od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Širina profila je oko 6cm. Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm. Prozori snabdeveni Pvc roletnama.

Prozori se otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje).

Okov obuhvata šarke, mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu.

Način otvaranja, raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije.

 

 

tip P1 - dimenzije 100/160 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

tip P2 - dimenzije 100/180 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

tip P3 - dimenzije 130/160 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

tip P4 - dimenzije 170/160 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

tip P5 - dimenzije 70/90 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

- krovni prozori tip K1- dimenzije 78/140 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

- krovni prozori tip K2- dimenzije 98/140 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

 

 

16.002

 

Izrada i ugradivanje pvc pregrada sa vratima. Primarna konstrukcija vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom, fiksirani za  zid, sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade. Širina profila je oko 7cm. Sekundarna konstrukcija  od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Širina profila je oko 6cm. Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm. Pregrade snabdevene Pvc roletnama.

Vratase otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje).

Okov obuhvata šarke, mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu.

Način otvaranja, raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije.

 

 

tip V1 - dimenzije 90/250 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

tip V2 - dimenzije 130/250 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

tip V3 - dimenzije 170/250 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

tip V4 - dimenzije 180/250 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                         

tip V5 - dimenzije 190/250 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

tip V6 - dimenzije 240/250 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

tip V7 - dimenzije 300/250 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

tip V8 - ugaona pregrada, dimenzije 180+120/250 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                          

tip V9 - ugaona pregrada, dimenzije 120+60/250 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                           

tip V10 - dimenzije 170/330 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                          

tip V8 - fiksna pregrada, dimenzije 240/250 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

unutrašnje pregrade

tip Z1 - dimenzije 180/270 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

unutrašnje pregrade

tip Z2 - dimenzije 300/220 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                             

unutrašnje pregrade

tip Z3 - dimenzije 120/220 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                          

————————————————————————————————————————————

                                                                      

————————————————————————————————————————————


 

17.000 BRAVARSKI RADOVI

 

17.001

 

Nababka i ugraðivanje segmentnih garažnih vrata. Ugraðivanje u svemu prema preporuci proizvoðača vrata. Vrata predviðena za daljinsko otvaranje.

 

tip G1 - dimenzije 230/350 cm

————————————————————————————————————————————

                                                                                                           

 

17.002

 

Izrada i ugraðivanje stepenišne ograde. Nosaci ograde od celicnih kutijastih profila ankerovanih u betonsku plocu. Horizontalna podela od tri drvene talpe obostra no postavljene bojene transparentnim premazom u tonu po izboru projektanta. Rukohvat od drvenog masiva prečnika 6 cm. Sve vidne metalne delove zaštititi osnovnim premazom i bojiti sintetskom lak bojom u tonu po izboru projektanta. Visina ograde h=110 cm.

————————————————————————————————————————————

                                                                                                            

————————————————————————————————————————————

                                                                         

————————————————————————————————————————————


Comments