ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการของครู-นักเรียน ไปแข่งขันระดับภาคครั้งที่ 62

หลักฐานที่ต้องแนบมาด้วย
1. สำเนาหนังสือราชการที่ สพป.พะเยา เขต 2 ที่แจ้งให้ไปราชการ ที่ ศธ 040963559 / ลว.18 ตุลาคม 2556

3. ครูเบิกเบี้ยเลี้ยงคนละ 1 วัน 240 + ค่าพาหนะไป-กลับ 260  รวม 500 บาท/

4. นักเรียนเบิกค่าอาหารคนละ 1 วัน 100 บาท + ค่าพาหนะไป-กลับ 200  รวม 300 บาท

5. แบบ 4231 (ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน) เขียน คนละ 1 แผ่น ใส่จำนวนเงินเฉพาะค่าพาหนะ
6.วันที่ ลงวันที่ที่นักเรียนเข้าแข่งขัน สถานที่ไปราชการ เขียนชื่อ ร.ร.ที่เป็นสถานที่แข่งขัน

7. กรอกข้อมูลในช่องว่าง และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน นำส่งให้ ศน.ปิยนาถ / ศน.เฟย  / ศน.ธนนท์ เท่านั้น  เพื่อจะได้รวบรวมส่งเบิกกับงานการเงินต่อไป (หมดเขต 20 มีนาคม 2556)

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ธ.ค. 2555 00:19 Piyanat Chaonan
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ธ.ค. 2555 00:28 Piyanat Chaonan
Comments