http://central63.sillapa.net/sm-center/

            วันที่ 20-26 มกราคม 2557        โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน


                        สพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation

                        สพม. http://art63.sillapa.net/sm-nation

           วันที่ 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 57         โรงเรียนแก้ไข/เปลียนตัว จะต้องแทรกรูปนักเรียนทุกคน (ใช้รหัสโรงเรียนรหัสเดิม)
            วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557         โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
            วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557    เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

สำหรับ ตารางการแข่งขัน จะประกาศ วันที่ 27 มกราคม 2557

 

คำชี้แจง
        1. การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะ 1-3 ตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึงต้องแนบไฟล์ pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
        2. การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
        3. โรงเรียนสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับชาติ ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว

.: ดูเอกสารฉบับเต็มได้ คลิกที่นี่ :.

สังกัด สพป.
สังกัด สพม.
 http://central63.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=category_show_cer
http://central63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=category_show_cer
 
http://central63.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=category_referee
http://central63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=category_referee
 
http://central63.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=officer_list
http://central63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=officer_list

เพื่อความถูกต้องของการพิมพ์เกียรติบัตร จึงขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และบุคลากรในสังกัดที่เป็นกรรมการตัดสิน จากเว็บไซต์ 
 
สพป.    http://central63.sillapa.net/sp-center  
สพม.    http://central63.sillapa.net/sm-center

หากไม่ถูกต้อง ขอความร่วมมือแจ้งการขอแก้ไขตามแบบที่แนบและนำส่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทราบ หรือส่งทางอีเมล์
 

sill63.central@gmail.com  

ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557

และจะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ
ในวันที่ 13 มกราคม 2557
เป็นต้นไป
สำหรับรางวัลชนะเลิศ เจ้าภาพจะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนาม


http://central63.sillapa.net/sp-center/?name=category&file=view_all
http://central63.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=category_show_card
        โรงเรียนที่มาแข่งขันกิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้นวมฯ ว่าโรงเรียนใดลืมโม่ง และไม้ตีไว้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โปรดแจ้งมาที่
ศน.ทรงเกียรติ กลิ่นมาลี โทรศัพท์ 086-1045660  จะจัดส่งไปให้ 
      หมายเหตุ : ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
แบบสำรวจความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้  ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
การแข่งขันกิจกรรมมาร์ชชิงความดี เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโตนดหลวงวิทยา ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แทน ตารางการการแข่งขัน
อกสารรายงานทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ม.1 - ม.3 (ขยายโอกาส) ขอเพิ่มจำนวนเป็น 8 เล่ม
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ประเด็น "อ่านหนังสือพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติ"

 

กิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้สมัคร 0-3 ทีม

   [รายชื่อกิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 0-3 ทีม ของ สพป. และ สพม. คลิกที่นี่ ]

   แจ้งประกาศคุณสมบัติสถานศึกษา นักเรียน วิธีการแข่งขัน การคัดเลือกตัวแทนระดับต่าง ๆ  และจำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเข้าแข่งขันไม่ครบทีมตามที่กำหนด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์การแข่งขัน คลิกเอกสารแนบที่นี่

ประกาศชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดนิทรรศการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

งดการเพิ่มทีมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที 63 ปีการศึกษา 2556 คลิกที่นี่

       การแก้ไขชื่อเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู เพิ่มชื่อนักเรียน/ครู  
[หนังสือแจ้งประกาศ]  [ประกาศการขอแก้ไข เปลี่ยนตัว]
        1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัว แทน ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
        2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ตามเกณฑ์์ สพฐ.
        3. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด
        4. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน


     หมายเหตุ  การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน – ครู
        1 หนังสือขอเปลี่ยนตัว (ตามแบบฟอร์ม) ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน
        2 บัตรประจำตัวนักเรียนที่เปลี่ยน (พิมพ์จากเว็บไซต์ใส่กระดาษ A4)
        3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นใดของนักเรียนที่ขอเปลี่ยน (ที่มีรูปประกอบในบัตร) และขอแก้ไขข้อมูลใน เอกสารเปลี่ยนตัว DOC.5 ต่อคณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียน


     ตัวอย่างเอกสารในการขอเปลี่ยนตัว ดาว์นโหลดคลิกที่นี่

     ตัวอย่างเอกสารในการแก้ไขชื่อ  ดาว์นโหลดคลิกที่นี่

     การเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน อ่านรายละเอียดดังแนบ

     ตัวอย่างเอกสารในการเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่


ดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่นี่

แจ้งกำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ภาคกลางและตะวันออก

                    1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค – 1 ธันวาคม 2556
                    2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 2-6 ธันวาคม 2556
                    3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 7-10 ธันวาคม 2556
                    4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 12 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
                    5.แข่งขันวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556
  เนื่องด้วยการแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ในระดับภาคนั้นเลยกำหนดการที่ได้กำหนดไว้ คือ 2-6 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาและอนุมัติผลการขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ตามกำหนดเวลา 7-10 ธันวาคม 2556 ดังนั้น จึงขอปิดระบบการขอแก้ไข เปลี่ยนตัวผ่านทางระบบ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แจ้งเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ ทุกเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเข้าจัดเต็นท์นิทรรศการ ได้ตั้งแต่  วันที่ 22 ธันวาคม 2556 (เต็นท์ทรงโดม สีขาว ด้านหน้าของเต็นท์ ยาว 12 เมตร ลึก 4 เมตร สูง 2.5 เมตร ระบบไฟในเต็นท์จะเรียบร้อย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556)
  Email สำหรับการติดต่อสอบถาม หรือประสานงานในระดับภาค ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่เมล์ sill63.central@gmail.com

  การแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ในระดับภาค สำหรับการเข้าสู่ระบบการแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ต้องเข้าใช้ระบบในส่วนของโรงเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการบริหารจัดการการแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้บริหารจัดการ ให้ดาว์นโหลดเอกสาร คลิกที่นี่

หมายเหตุ ในการเปลี่ยนตัวโดยไม่แนบหลักฐานหรือเลือกใช้รูปแบบเป็นแก้ไขชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงในการแนบเอกสาร ทางคณะกรรมการพิจารณาไม่อนุญาตในทุกกรณี

 ::: กำหนดการพิธีเปิดงานสิกขสิบพริบพรี  :::
http://central63.sillapa.net/UserFiles/File/central63@24.pdf
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

    หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ร่วมพิธีเปิดงานฯ และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ คลิกที่นี่ 

    โบชัวร์พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ คลิกที่นี่

    กำหนดการพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเพลง

เพลงบทเพลงแห่งรักและภักดี

เพลงสิกขสิบ พริบพรี

เว็ปไซด์ประชาสัมพันธ์


พระราชาผู้ทรงธรรม

ประมวลภาพการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63


https://plus.google.com/u/0/photos/104950912900838349902/albums/5958745136914260433
การจัดพิมพ์เอกสารประจำศูนย์แข่งขัน

        การจัดพิมพ์เอกสารประจำศูนย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โดยมีประธานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร่วมกันจัดเตรียมเอกสารเพื่อการแข่งขัน  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2556
https://plus.google.com/u/0/photos/104950912900838349902/albums/5958729173795631537
การจัดพิมพ์เอกสารประจำศูนย์แข่งขัน

        ประธานศูนย์การแข่งขันและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแข่งขัน  ช่วยกันจัดพิมพ์เอกสาร  บัตรประจำตัวกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ศิลปะ  ตรวจสอบเอกสาร ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
https://plus.google.com/u/0/photos/104950912900838349902/albums/5953681243857794417
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ฯระดับประถม

        การ ประชุมชี้แจงการทำงานของระบบการทำงานแบบออนไลน์  ให้กับเจ้าหน้าที่ประขำศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ ภาคตะวันออก  ระดับประถมศึกษา  ชุดที่ 2 ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
https://plus.google.com/u/0/photos/104950912900838349902/albums/5953562807851128561
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ฯระดับประถม

        การ ประชุมประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค ตะวันออกครั้งที่ 63  ชุดที่ 1  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2556
https://plus.google.com/u/0/photos/104950912900838349902/albums/5953551117805664689
การประชุมเตรียมความพร้อมระดับมัธยม

        การประชุมประธานศูนย์การแข่งขัน  ผู้ประสานงานรายงานผลและผู้บันทึกคะแนน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63  ศูนย์การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม  2556
https://plus.google.com/u/0/photos/104950912900838349902/albums/5957180166339021345
 ประชุมเจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์แข่งขัน

        การประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลด้าน ICT เพื่อช่วยดูแลให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ตามศูนย์แข่งขันต่างๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ  ณ  ห้องประชุมเพชรพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เชต 1  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556