ประกาศบุคคลดีเด่น ปีการศึกษา 2554

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่น เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554

…………………

                ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้คัดเลือกบุคคลที่มีผล

การปฏิบัติงานดีเด่น  เพื่อรับเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี

การศึกษา 2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จึงประกาศรายชื่อบุคคลดีเด่น

ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. นายสุวรรณ  อรรคสาร 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

2. นายรชต  ภูพานเพชร

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่ม

          นายปราณีต  ฉายจิต               นักทรัพยากรบุคคล  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ศึกษานิเทศก์

1.      นายสมบัติ บุญมาก            ศึกษานิเทศก์

2.      นางราตรี  โลหะมาศ           ศึกษานิเทศก์

 

ผู้บริหารโรงเรียน

            1.  นายวิฑูรย์  โพธิเตมีย์                   โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล

            2.  นายรังสฤษฎ์  มีหนองหว้า             โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม

            3.  นายวิริยะ  นาชัยเวียง                  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา

            4.  นายพีรพงษ์  โลหะมาศ                 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

            5.  นายอรุณ  เนาวะเศษ                   โรงเรียนโคกล่ามวิทยา

            6.  นางกิ่งเพชร  ธารพร                              โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

            7.  นายสมัย จันใต้                          โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกุล

            8.  นางจรรยา สิงห์ธวัช                     โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี

            9.  นายสำเนียง ไกยเลิศ                              โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

            10.  นายทองสูนย์  จันทะคาม             โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

            11.  นายเสริม  เถรี                         โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

            12.  นายนิพนธ์  ใจหลัก                              โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

            13.  นายสมเกียรติ  พิมพะนิตย์           โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

            14.  นายกิจธิชัย  สารรัตน์                 โรงเรียนภูปอวิทยา

            15.  นายสุชาติ  แวงโสธรณ์                โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา

            16.  นายบรรเจิด  เฉลิมแสน              โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยา

            17.  นายสังวาลย์  อุดมรัตน์               โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

            18.  นายศักดิ์ชัย  พิลาลัย                  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง

            19.  นายไพโรจน์  นาชัยโชติ               โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง

            20.  นายสมยศ  เหมนวล                  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม

            21.  นายไพรัตน์  เพียรสดับ               โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร

            22.  นายชาติชาย  ยี่สารพัฒน์             โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

            23.  นายวิทยา  ยี่สารพัฒน์                โรงเรียนดงน้อยวิทยา

            24.  นายนิคม  ชากัน                       โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

            25.  นายประโมกข์  ดุลนีย์                 โรงเรียนโพนสวางวิทยาคม

            26.  นายกนก  ยนต์ชัย                     โรงเรียนบ้านโคกใส

            27.  นายวินัย  รัตนมาลี                              โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง

            28.  นางพรทิพย์  สามารถ                 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

            29.  นายประจวบ  ขาวศรี                 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

            30.  นางวันเพ็ญ  ฤทธิรุ่ง                   โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน

            31.  นางเกษร  แสนศักดิ์                   โรงเรียนสำเริงวิทยา

            32.  นายนิยม  พัสดร                       โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา

            33.  นายสุริยา  ศิริกิจ                      โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

            34.  นายพุธ  คำแสงทอง                   โรงเรียนหนองแซงวิทยา

            35.  นายเวชยันต์  ยี่สารพัฒน์             โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง

            36.  นายสุรศักดิ์  ปะกิลาพัง               โรงเรียนท่านาจานวิทยา

 

ครูปฐมวัย

  1.  นางวนิดา  มาตประดับ                โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์

  2.  นางสุดารัตน์  วงศ์พรหมเมฆ           โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

  3.  นางนฤณี กุดถวิล                        โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี

  4.  นางขวัญใจ  ผากา                       โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

  5.  นางพรพรรณ  สุดชารี                  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ

  6.  นางระเบียบ  นันจำรัส                 โรงเรียนนามลวิทยาคาร

  7.  นางกุหลาบ  ดอนชัย                              โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

  8.  นางสุจรีย์  ภูขยัน                        โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา

  9.  นางบุษบารัตน์  ศรีนวลไสว            โรงเรียนบ้านโคกใส

  10.  นางประครอง  โพธิปัตชา             โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

  11.  นางพรรทิพา  พรหมจันทร์ดา       โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา

  12.  นางสาวสุทิศา  เลื่องลือ               โรงเรียนโคกกลางวิทยา

 

 

ครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

  1.  นางรัชนี  สีดา                           โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม

  2.  นางพจนี  บุญชูศร                      โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

  3.  นายเพชร ญาณสิทธิ์                              โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์

  4.  นางพรภิรมย์  อิ่มเจริญ                 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร

  5.  นางบุญชณัฎ  ใจหมั่น                  โรงเรียนหนองแวงเหนือ

  6.  นางสุชาดา  กมลเรือง                  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

  7.  นางดวงใจ  นะตะ                       โรงเรียนเสมาสามัคคี

  8.  นางจุริยา  ญาณวิบูลย์                  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา

  9.  นางจิราภา  อุดมรัตน์                   โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง

  10.  นางซ่อนกลิ่น  จันทรบุตร             โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

  11.  นางจรรยา  วงเวียน                   โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

  12.  นางแสงเดือน  บุญอรัญ               โรงเรียนบ้านหนองช้าง

 

ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

  1.  นางศศิวิมล  พิพัฒนเรือนชัย           โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม

  2.  นางกนกวรรณ  โพธิจักร                โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์

  3.  นายรัศมี ฉัตรสุวรรณ์                   โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

  4.  นางสาวพิมพัชรี  ยลวิชัย               โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

  5.  นายธนาดล  ยุบลไสย                   โรงเรียนภูปอวิทยา

  6.  นายหงษ์ทอง  ทานาม                  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์

  7.  นางสมทรัพย์  พละเดช                 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง

  8.  นางสาวเนตร  บรรพต                  โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์

  9.  นางสุปรียา  พันอุสาห์                  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม

  10.  นางดาวรุ่ง  ประสงค์สินธุ์             โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

  11.  นางละมุลเพ็ชร  พุฒชา               โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

  12.  นายจีระพันธ์  ยี่สารพัฒน์             โรงเรียนบ้านห้วยยาง

 

ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

  1.  นางสาวพิสมัย  ปาปะกาย             โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

  2.  นางจุไรวรรณ  วงศ์กาไสย              โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

  3.  นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร                  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

  4.  นางนภษร  ดวงหัสดี                              โรงเรียนนาโกวิทยา

  5.  นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์              โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

  6.  นางปราณี  ปรีดี                        โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

  7.  นางเมธินี  ไชยพิมพ์                     โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง

  8.  นายฉัตรชัย  โสภาชื่น                   โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา

  9.  นางสาวสงกรานต์  มณีโคตร           โรงเรียนโคกก่องวิทยา

10.  นายสิทธิกร  จำปาอ่อน                 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์

11.  นายเกียรติสกุล  ดอกบัว                โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์

12.  นางวัชราภรณ์  บุตรอินทร์             โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

 

ครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

            1.  นางบุญฤทธิ์  บุญยบุตร                โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม

            2.  นางคูณศิลป์  อุดรสะอาด              โรงเรียนบ้านคำเม็ก

            3.  นายศิริวัฒน์ จันทร์เพชร                โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

  4.  นายอดิศักดิ์  อุดรพิมพ์                 โรงเรียนบ้านหนองม่วง

  5.  นายสมพร  คำหงษา                              โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา

  6.  นางอัญชลี  สอนชา                      โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

  7.  นางลำดวน  ศิริภักดิ์                              โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์

  8.  นายวิชัย  ถิ่นแสนดี                      โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา

  9.  นางรัตนา  โสวงษ์                       โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

  10.  นางนรินทร  ศรีปัญญา               โรงเรียนหนองพอกวิทยายน

  11.  นายสุรชาติ  ทองจรัส                 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

  12.  นางอภิญญา  นังตะลา                โรงเรียนบ้านกุดแห่

 

ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา

  1.  นางจันทร์เพ็ญ  โยสีดา                 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง

  2.  นายปัญญา  บรรณสาร                 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยง

  3.  นางอำไพ ทองวิทิตย์                              โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์

  4.  นางอรพิน  สิงหกันต์                              โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร

  5.  นายประมูล  เจียงวิเศษ                โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ

  6.  นางบุญสวย  ช่วงไชยยะ                โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

  7.  นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์               โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

  8.  นางศรวรรณ  พันธ์ดงยาง              โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

  9.  นางประครอง  ภูมิพานิชย์             โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

  10.  นายทยุตชัย  ไสยโชติ                 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์

  11.  นายมนูญ  ถิ่นวิลัย                     โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

  12.  นายประดิษฐ์  มาลาแสง              โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

 

 

 

 

ครูศิลปะ  ระดับประถมศึกษา

  1.  นางนงเยาว์  สงวนชาติ                 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

  2.  นางเครือวัลย์  พันธุ์สะอาด             โรงเรียนโคกล่ามวิทยา

  3.  นางบุษรีนาฏ ฆารไสว                  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง

  4.  นายเฉวียน  ไชยฮะนิต                  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์

  5.  นายประดิษฐ  สุริฉาย                  โรงเรียนภูปอวิทยา

  6.  นางปราณี  เพิ่มสิน                     โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์

  7.  นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี               โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร

  8.  นางศิวาภรณ์  สันประสาท             โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

  9.  นางตะวัน  พรรณรัตน์                  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

  10.  นางนงนุช  เขียวไกร                   โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

  11.  นางวรกัญญา  วิเศษศิลป์             โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

  12.  นางเกตน์นิภา  อันพาพรม            โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

 

ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษา

1.  นางโสภิต  จุฑาศรี                        โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา

2.  นางวรรณพร  ฝ่ายไทย                   โรงเรียนหนองโพนวิทยา (สาขา)

3.  นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์รุ่ง                      โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

4.  นางสาวรัตนา  มะเสนา                  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

5.  นายอัษฎาวุธ  สรสิทธิ์                              โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา

6.  นางเพียงพิศ  ขจรโมทย์                  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา

7.  นางดัชนี  อรรถวิลัย                       โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา

8.  นายรังสฤษฎ์  วิลัยศร                    โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์

9.  นางวิไลกุล  บุญจันทร์ศรี                 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา

10.  นางนาถอนงค์  แสงวิเศษ               โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน

11.  นางอนงค์  ทิวะสิงห์                     โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

12.  นายยุทธพงษ์  ติชาวัน                  โรงเรียนหนองแซงวิทยา

 

ครูภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

1.  นางสุภาพักตร์  วิชัยโย                   โรงเรียนวัดชัยสุนทร

2.  นางสาวกุลดา  แจ่มเสียง                 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

3.  นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร               โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

4.  นางสาวนิพพิทา  กุลชิต                  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

5.  นางกุลลดา  งามเมือง                              โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี

6.  นางปิยภา  คงสิบ                         โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์

7.  นางฉริสา  จุลทะกอง                     โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

8.  นายวิชิต  แก่นตาเนียม                   โรงเรียนโคกก่องวิทยา

9.  นางทองยุ่น  การฟุ้ง                       โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

10.  นางขนิษฐา  แท่งทอง                   โรงเรียนด่านใต้วิทยา

11.  นางสาวอัจฉริยาพร  รมรัตน์           โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

 

ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา

1.  นางผ่องศรี  ผิวหอม                      โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

2.  นางวนิดา  เจริญแสน                     โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม

3.  นางนฤมล จูมทอง                         โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร

4.  นายประยงค์  สิงขรณ์                              โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

5.  นางสุธาสินี  อุ่นบุญเรือง                  โรงเรียนหนองแวงเหนือ

6.  นางโสภา  ลากอก                         โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา

7.  นางนันทนา  ใจทาน                      โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง

8.  นางอรวรรณ  บุญสนาม                  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน

9.  นายอมร  วงเวียน                         โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

10.  นายอิศเรศ  นังตะลา                             โรงเรียนบ้านกุดแห่

 

ครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

1.  นางสุวรรณา  เมตตา                     โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม

2.  นางจุไร  ผลรุ่ง                             โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

3.  นางมะลิ โลหะมาศ                       โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

4.  นางสาวเนาวรัตน์  ฆารสมบูรณ์                   โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

5.  นางสาวจตุพิตร  บรรณสาร             โรงเรียนหนองแวงเหนือ

6.  นางดาราวรรณ  เดชพละ                โรงเรียนนามลวิทยาคาร

7.  นางเพ็ชรตะวัน  เห็มบาสัตย์             โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

8.  นางอรุณี  จิรมหาศาล                              โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

9.  นางมนัสวรรณ  ผาลาโห                 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

10.  นางกรรณิกา  ศรรบศึก                 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

11.  นายเนาว์  วิเศษศิลป์                             โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

12.  นางสาวโสภา  เฉยฉิว                   โรงเรียนบ้านห้วยยาง

 

ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

1.  นายธงชัย  หมั่นผดุง                      โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม

2.  นายอุทัย  ประกิระนะ                              โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

3.  นายแสงปัญญา ลำลอง                   โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

4.  นายนพดล  ดาดี                          โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

5.  นางสมสุข  ไพลออ                        โรงเรียนหนองแวงเหนือ

6.  นางณัฐิกา  สินธุเสน                      โรงเรียนนามลวิทยาคาร

7.  นางพูลทรัพย์  ธรรมเกสร                โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

8.  นางสาวชื่นจิตร  บุญบรรจง              โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

9.  นายพิสิษฐ์  ศรีรัตนพันธ์                  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

10.  นายวรโชติ  สินธุ์ศิริ                     โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์

11.  นางสุจรินทร์  ยังสุข                     โรงเรียนด่านใต้วิทยา

12.  นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ        โรงเรียนท่านาจานวิทยา

 

ครูวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา

1.  นางกรประภา  ภูจริต                              โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์

2.  นายนิพนธ์  ผลรุ่ง                         โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

3.  นางสาวศรีอัมพร บรรณสาร             โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

4.  นายทรงศักดิ์  ไผ่พุทธ                              โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร

5.  นางนุชนิดา  อุมัน                         โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร

6.  นางทองอินทร์  ภารประดิษฐ์           โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม

7.  นางสำรวย  ศิริภักดิ์                      โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

8.  นายชุมพล  ไชยขันธุ์                      โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

9.  นายเตรียม  จันสุนา                      โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

10.  นางสาวอรรถพร  วิชาแหลม           โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์

11.  นายอุดม  มุฑิตา                         โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

12.  นายธวัชชัย  เครือศรี                              โรงเรียนบ้านห้วยยาง

 

ครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับมัธยมศึกษา

1.  นายไพรัช  โพธิเตมิย์                      โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์

2.  นายโกศล  จำเริญสาร                              โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

3.  นางเพ็ญศิริ อ่อนภูเวียง                   โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

4.  นายวิทูรย์  อิ่มเจริญ                      โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

5.  นายประสิทธิ์  เหล่าธง                             โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

6.  นายพรไพสาร  ศิริรักษ์                   โรงเรียนนามลวิทยาคาร

7.  นางเรืองอุไร  พันธะไชย                  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา

8.  นายทรงเดช  ตาสาโรจน์                 โรงเรียนดงน้อยวิทยา

9.  นายประมวล  สีดาแก้ว                   โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

10.  นางวนิดา  ขาวศรี                       โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

11.  นายอนันต์  แวงวรรณ                  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

12.  นางศิริวรรณ  ถิตย์รัศมี                 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่

 

 

 

 

ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

1.  นายบัณฑิต  ภูพันใบ                     โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม

2.  นายปรัศนพงศ์  บัวช่วย                  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

3.  นายวัฒนา อุ่นฤทธิ์                        โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

4.  นายสุจิตร  ทรงคาศรี                     โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร

5.  นายวุฒิชัย  งอกศิลป์                     โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร

6.  นายประสงค์  มาหินกอง                 โรงเรียนนามลวิทยาคาร

7.  นายสฤษดิ์  คันธิยงค์                      โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

8.  นายสมพงษ์  จำปาสาร                   โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

            9.  นายศุภฏกษ์  ขวัญเกษม               โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์

10.  นายพีระศักดิ์  เขตผดุง                 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

11.  นายรักษ์   พรชะตา                     โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่

 

ครูศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา

  1.  นางวิภาภรณ์  สำราญภูมิ              โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง

  2.  นายบุญคุ้ม  สาวิภาค                   โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

  3.  นางสาวชิรินตรา เวียงวะลัย            โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

  4.  นายสงกรานต์  ภูปรางค์               โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร

  5.  นางจุฑามาศ  พรพนม                  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

  6.  นายไพฑูรย์  คำภักดี                              โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม

  7.  นายประชิต  ครบอุดม                  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

  8.  นายศรายุทธ  ภูภักดี                             โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

            9.  นายยงยุทธ์  โพธิปัตชา                 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

  10.  นางสุชาดา  วรนาม                   โรงเรียนด่านใต้วิทยา

  11.  นายธีระศักดิ์  นครชัย                 โรงเรียนบ้านห้วยยาง

 

ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

  1.  นายวิทยา  ภูผาลา                      โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง

  2.  นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์             โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

  3.  นายวัชรินทร์ แจ่มพงษ์                 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

  4.  นางนวลจันทร์  จันทะคาม             โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

  5.  นายโกเมนสถิตย์  กั้วสิทธิ์              โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

  6.  นางทิพวรรณ  ยอดจันทร์              โรงเรียนนามลวิทยาคาร

  7.  นายธวัช  เห็มบาสัตย์                   โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

  8.  นางสาวดาราพร  อัศวจิตต์ภักดี       โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

  9.  นางสุภาภรณ์  แสนณรงค์              โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

  10.  นายศักดิ์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง            โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์

  11.  นายณรงค์  ระดาเสริฐ                โรงเรียนด่านใต้วิทยา

  12.  นายสำราญ  ขวัญทอง                โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา

 

ครูภาษาต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษา

  1.  นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส                 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม

  2.  นางรัตนาภรณ์  มีหนองหว้า           โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

  3.  นายชาติชัย ฉายมงคล                  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

  4.  นางรูมิสา  ทรงคาศรี                             โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร

  5.  นางสาวสายใจ  วรพันธุ์                 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร

  6.  นางสาววิภาศิริ  พลลาภ               โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม

  7.  นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์             โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

  8.  นางสาวรุ่งฤดี  โชติวิเชียร              โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา

  9.  นางสาวแพงกฤต  จันทรโสถติ์         โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

  10.  นางมยุรี  มธุรส                        โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

  11.  นางณภัทร์พร  อรัญเวศ              โรงเรียนด่านใต้วิทยา

  12.  นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์                    โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่

 

ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา

            1.  นายสังคม  สมบูรณ์                     โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

  2.  นายชัชวาลย์  บรรณสาร               โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

  3.  นายอภิชาติ  มหาแสน                  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย

  4.  นายสิทธิชัย  ปัญญาวัฒนวันชัย        โรงเรียนหนองแวงเหนือ

  5.  นายวารินทร์  ดอกนารี                 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม

  6.  นายพันเดช  อรัญเวศ                   โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

            7.  นางนิตยา  เกตุวิเศษกุล                โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

  8.  นายจุฑาพล  เจนนามแก้ว              โรงเรียนท่านาจานวิทยา

 

บุคลากรทางการศึกษา

1.      นายชาติชาย  พิมพิไสย                  นักทรัพยากรบุคคล

2.      นายสมเกียรติ  ภูโอบ                              นักทรัพยากรบุคคล

3.      นายสมมัคร  สุวรรณชาติ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4.   นางอิสรีย์  แจ่มสุวรรณ์                  นักวิชาการศึกษา

5.   น.ส.กุลรัตน์  บุญใหญ่                    นักวิชาการเงินและบัญชี

          6.  นางนารีรัตน์  นะคะสอน                 นักวิชาการศึกษา

          7.  น.ส.รุ่งอรุณ  ยานเพิ่ม                    เจ้าพนักงานธุรการ

          8.  น.ส.ลลิตา  นาสุอินทร์                              เจ้าพนักงานธุรการ

 

พนักงานขับรถยนต์

          นายวรศักดิ์  คำทองเพิ่ม                      สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

 


                ให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับเกียรติบัตร ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนด

 

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ    วันที่             พฤศจิกายน  2554

 

Comments