ผู้บริหารดีเด่น

ผู้บริหารโรงเรียน

            1.  นายวิฑูรย์  โพธิเตมีย์                   โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล

            2.  นายรังสฤษฎ์  มีหนองหว้า             โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม

            3.  นายวิริยะ  นาชัยเวียง                  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา

            4.  นายพีรพงษ์  โลหะมาศ                 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

            5.  นายอรุณ  เนาวะเศษ                   โรงเรียนโคกล่ามวิทยา

            6.  นางกิ่งเพชร  ธารพร                              โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

            7.  นายสมัย จันใต้                          โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกุล

            8.  นางจรรยา สิงห์ธวัช                     โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี

            9.  นายสำเนียง ไกยเลิศ                              โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

            10.  นายทองสูนย์  จันทะคาม             โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

            11.  นายเสริม  เถรี                         โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

            12.  นายนิพนธ์  ใจหลัก                              โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

            13.  นายสมเกียรติ  พิมพะนิตย์           โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

            14.  นายกิจธิชัย  สารรัตน์                 โรงเรียนภูปอวิทยา

            15.  นายสุชาติ  แวงโสธรณ์                โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา

            16.  นายบรรเจิด  เฉลิมแสน              โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยา

            17.  นายสังวาลย์  อุดมรัตน์               โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

            18.  นายศักดิ์ชัย  พิลาลัย                  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง

            19.  นายไพโรจน์  นาชัยโชติ               โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง

            20.  นายสมยศ  เหมนวล                  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม

            21.  นายไพรัตน์  เพียรสดับ               โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร

            22.  นายชาติชาย  ยี่สารพัฒน์             โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน

            23.  นายวิทยา  ยี่สารพัฒน์                โรงเรียนดงน้อยวิทยา

            24.  นายนิคม  ชากัน                       โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

            25.  นายประโมกข์  ดุลนีย์                 โรงเรียนโพนสวางวิทยาคม

            26.  นายกนก  ยนต์ชัย                     โรงเรียนบ้านโคกใส

            27.  นายวินัย  รัตนมาลี                              โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง

            28.  นางพรทิพย์  สามารถ                 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

            29.  นายประจวบ  ขาวศรี                 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

            30.  นางวันเพ็ญ  ฤทธิรุ่ง                   โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน

            31.  นางเกษร  แสนศักดิ์                   โรงเรียนสำเริงวิทยา

            32.  นายนิยม  พัสดร                       โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา

            33.  นายสุริยา  ศิริกิจ                      โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

            34.  นายพุธ  คำแสงทอง                   โรงเรียนหนองแซงวิทยา

            35.  นายเวชยันต์  ยี่สารพัฒน์             โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง

            36.  นายสุรศักดิ์  ปะกิลาพัง               โรงเรียนท่านาจานวิทยา

ยังไม่มีผลประกาศ 
Comments