เว็บไซต์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 สพป.กาฬสินธุ์์ เขต 1

ผลการแข่งขันระดับประเทศ 
สรุปผลการแข่งขันระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมรระดับประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน ประเภท กลุ่มเครือข่าย ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญ
1 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์   เมืองกาฬสินธุ์ 2 ชนะเลิศ เหรียญทอง
2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กุดครองวิทยาคาร บกพร่องทางการเรียนรู้ ดอนจาน ชนะเลิศ เหรียญทอง
3 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 กุดครองวิทยาคาร บกพร่องทางการเรียนรู้ ดอนจาน ชนะเลิศ เหรียญทอง
4 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ไม่กำหนด คำคาราษฏร์บำรุง บกพร่องทางการเรียนรู้ โนนนาทอง ชนะเลิศ เหรียญทอง
5  การแข่งขันเต้นแอโรบิค (ทีม 5-7 คน)   ไม่กำหนด ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ออทิสติก เมืองกาฬสินธุ์ 2 ชนะเลิศ เหรียญทอง
6 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 กุดครองวิทยาคาร บกพร่องทางการเรียนรู้ ดอนจาน ชนะเลิศ เหรียญทอง
7  แต่งบทร้อยกรองกลอนสี่ ป.4-6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย   เมืองกาฬสินธุ์ 3 ลำดับที่ 2 เหรียญทอง
8 กิจกรรมสภานักเรียน  ป.1-6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย   เมืองกาฬสินธุ์ 3 ลำดับที่ 3 เหรียญทอง
9 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้    ชุมชนหนองสอ   เมืองกาฬสินธุ์ 4 ลำดับที่ 12 เหรียญเงิน
10 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ป.1-6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ออทิสติก เมืองกาฬสินธุ์ 2 ลำดับที่ 9 ได้เข้าร่วม
11 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 กุดครองวิทยาคาร บกพร่องทางการเรียนรู้ ดอนจาน ลำดับที่ 3 เหรียญทอง
12 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ออทิสติก ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ออทิสติก เมืองกาฬสินธุ์ 2 ลำดับที่ 5 เหรียญเงิน
13 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ออทิสติก ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ออทิสติก เมืองกาฬสินธุ์ 2 ลำดับที่ 5 เหรียญทอง
ผลการแข่งขัน

 
== และอยู่ในระหว่างดำเนินการ ดนตรี นาฏศิลป์ พิเศษเรียนร่วม และ กิจกรรมท้องถิ่น) ==

(ร่าง)
สรุปตัวแทนเข้าแข่งขัน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.มหาสารคาม

ร.ร.ที่เป็นตัวแทน ตรวจสอบรายชื่อครูนักเรียน ที่เว็บไซต์ http://reg.esan61.net/primary/index.php
ถ้ามีที่เปลี่ยนแปลง ให้แจ้งมาที่ ศน.นุชรัตน์ อีเมล์ pinkpanter37@hotmail.com (สะดวกรับข้อมูลทางอีเมล์ค่ะ) เฉพาะในรายการที่มีการแก้ไขเท่านั้นนะคะ


รหัสกิจกรรม

ปฐมวัย

ระดับชั้น

โรงเรียนตัวแทน

หมายเหตุ

อบ 01

การเล่านิทานประกอบสื่อ

ปฐมวัย

หนองกุงใหญ่

 

อบ 02

การปั้นดินน้ำมัน

ปฐมวัย

อนุบาลกาฬสินธุ์

 

อบ 03

การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด  ปะ  กระดาษ

ปฐมวัย

อนุบาลกาฬสินธุ์

 

ภาษาไทย

ระดับชั้น

 

 

01

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ป.1-3

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

02

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ป.4-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

03

เขียนเรียงความและคัดลายมือ

ป.1-3

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

04

เขียนเรียงความและคัดลายมือ

ป.4-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

05

เขียนเรียงความและคัดลายมือ

ม.1-3

ชุมชนสีถานดำรงวิทย์

 

06

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.1-3

นามนราษฏร์นุเคราะห์

 

07

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.4-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

08

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ม.1-3

นามลวิทยาคาร

 

09

สุนทรพจน์

ม.1-3

ชุมชนสีถานดำรงวิทย์

 

10

 แต่งบทร้อยกรองกลอนสี่

ป.4-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

11

แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑

ม.1-3

ชุมชนสีถานดำรงวิทย์

 

12

หนังสือเล่มเล็ก

ป.4-6

กุดครองวิทยาคาร

 

13

หนังสือเล่มเล็ก

ม.1-3

หนองแวงเหนือ

 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

 

 

01

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

ป.1-3

คำหุ่งราษฏร์บำรุง

 

02

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

ป.4-6

อนุบาลกาฬสินธุ์

 

03

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

ม.1-3

นามลวิทยาคาร

 

04

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ป.4-6

นิคมลำปาววิทยาคม

 

05

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ม.1-3

บ้านนาวิทยาคม

 

06

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ป.4-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

07

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ม.1-3

บึงวิชัยสงเคราะห์

 

08

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ป.1-3

สะอาดโนนงามวิทยา

 

09

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ป.4-6

สะอาดโนนงามวิทยา

 

10

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ม.1-3

บ้านหนองกุงใหญ่

 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

 

 

01

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ป.4-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

02

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ม.1-3

บ้านหนองกุงใหญ่

 

03

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

ป.4-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

04

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

ม.1-3

ชุมชนนาจารย์

 

05

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ป.4-6

สองห้องราษฏร์บูรณะ

 

06

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.1-3

แกเปะราษฏร์นิยม

 

07

การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)

ป.4-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

08

การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)

ม.1-3

ดงพยุงสงเคราะห์

 

09

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ป.1-6

สองห้องราษฏร์บูรณะ

 

10

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ม.1-3

นามลวิทยาคาร

 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ระดับชั้น

 

 

01

เพลงคุณธรรม

ป.1-3

โคกล่ามผดุงวิทย์

 

02

เพลงคุณธรรม

ป.4-6

สหัสขันธ์วิทยาคม

 

03

เพลงคุณธรรม

ม.1-3

ชุมชนนาเรียงวิทยาคม

 

04

โครงงานคุณธรรม

ป.1-3

นิคมลำปาววิทยาคม

 

05

โครงงานคุณธรรม

ป.4-6

บึงวิชัยสงเคราะห์

 

06

โครงงานคุณธรรม

ม.1-3

ท่านาจารย์วิทยา

 

07

ภาพยนตร์สั้น

ป.1-6

 -

 

08

ภาพยนตร์สั้น

ม.1-6

 -

 

09

ละครคุณธรรม

ป.1-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

10

ละครคุณธรรม

ม.1-6

ดงพยุงสงเคราะห์

 

11

ละครประวัติศาสตร์

ป.1-6

บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี

 

12

ละครประวัติศาสตร์

ม.1-6

 -

 

13

เล่านิทานคุณธรรม

ป.1-3

โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ

 

14

เล่านิทานคุณธรรม

ป.4-6

บ้านม่วงวิทยาคม

 

15

เล่านิทานคุณธรรม

ม.1-3

ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา

 

16

มารยาทไทย

ป.1-3

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

17

มารยาทไทย

ป.4-6

พิพัฒน์ราษฏร์บำรุง

 

18

มารยาทไทย

ม.1-3

บ้านหนองกุงใหญ่

 

19

สวดมนต์แปล

ป.1-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

20

สวดมนต์แปล

ม.1-6

ดงพยุงสงเคราะห์

 

สุขศึกษา และพลศึกษา

ระดับชั้น

 

 

21

แอโรบิก

ป.1-6

ปลาเค้าวิทยา

 

22

แอโรบิก

ม.1-3

บ้านลาดวิทยาเสริม

 

23

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.1-6

นิคมลำปาววิทยาคม

 

24

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

ม.1-3

บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

 

25

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.1-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

26

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ม.1-3

ชุมชนนาเรียงวิทยาคม

 

สาระศิลปะ

ระดับชั้น

 

 

สาระทัศนศิลป์

 

 

 

01

การแข่งขั้นรวมศิลป์สร้างสรรค์

ป.1-3

กุดครองวิทยาคาร

 

02

การแข่งขันรวม ศิลป์สร้างสรรค์

ป.4-6

ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์

 

03

การแข่งขันรวม ศิลป์สร้างสรรค์

ม.1-3

กุดครองวิทยาคาร

 

04

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.1-3

อนุบาลกาฬสินธุ์

 

05

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.4-6

บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร

 

06

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ม.1-3

ชุมชนนาเรียงวิทยาคม

 

07

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

ม.1-3

บึงวิชัยสงเคราะห์

 

08

การแข่งขันวาดภาพไทยสีเอกรงค์

ม.1-3

หนองแสงราษฏร์พัฒนา

 

09

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

ป.1-3

แกเปะราษฏร์นิยม

 

10

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

ป.4-6

บ้านโคกกว้าง

 

11

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

ม.1-3

แกเปะราษฏร์นิยม

 

12

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

ม.1-3

บ้านหนองกุงน้อย

 

13

การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

ป.1-3

คำคาราษฏร์บำรุง

 

14

การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

ป.4-6

คำคาราษฏร์บำรุง

 

15

การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

ม.1-3

ชุมชนนาเรียงวิทยาคม

 

สาระดนตรี

ระดับชั้น

 

 

16

ระนาดเอก

ป.1-6

 

 

17

ระนาดเอก

ม.1-3

บ้านแกหัวแฮดส้มโฮง

 

18

ระนาดทุ้ม

ป.1-6

 

 

19

ระนาดทุ้ม

ม.1-3

 

 

20

ฆ้องวงใหญ่

ป.1-6

 

 

21

ฆ้องวงใหญ่

ม.1-3

 

 

22

ฆ้องวงเล็ก

ป.1-6

 

 

23

ฆ้องวงเล็ก

ม.1-3

 

 

24

ซอด้วง

ป.1-6

นิคมลำปาววิทยาคม

 

25

ซอด้วง

ม.1-3

 

 

26

ซออู้

ป.1-6

นิคมลำปาววิทยาคม

 

27

ซออู้

ม.1-3

ด่านใต้วิทยา

 

28

จะเข้

ป.1-6

นิคมลำปาววิทยาคม

 

29

จะเข้

ม.1-3

 

 

30

ขิม 7 หย่อง

ป.1-6

 

 

31

ขิม 7 หย่อง

ม.1-3

 

 

32

ขลุ่ยเพียงออ

ป.1-6

นาสีนวลโสกทรายวิทยา

 

33

ขลุ่ยเพียงออ

ม.1-3

 

 

34

วงเครื่องสายวงเล็ก

ป.1-6

 

 

35

วงเครื่องสายวงเล็ก

ม.1-6

 

 

36

วงดนตรีไทย วงเครื่องสายผสมขิม

ป.1-6

 

 

37

วงดนตรีไทย วงเครื่องสายผสมขิม

ม.1-6

 

 

38

วงปี่พาทย์ไม้นวม ผสมเครื่องสายวงเล็ก

ป.1-6

 

 

39

วงปี่พาทย์ไม้นวม ผสมเครื่องสายวงเล็ก

ม.1-6

 

 

40

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

ป.1-6,ม.1-3

 

 

41

วงอังกะลุง

ม.1-6

 

 

42

วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก 

ม.1-6

 

 

43

วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข

ม.1-6

 

 

44

ขับร้องเพลงไทย

ป.1-6

ถ้ำปลาวิทยายน

 

45

ขับร้องเพลงไทย

ม.1-3

โนนเมืองวิทยาคาร

 

46

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ป.1-6

ชุมชนหนองสอวิทยาคาร

 

46

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ป.1-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

47

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ม.1-3

บ้านหนองกุงใหญ่

 

47

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ม.1-3

ชุมชนนาจารย์วิทยา

 

48

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย สากลและเพลงสากล

ป.1-6

แกเปะราษฏร์นิยม

 

49

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย สากลและเพลงสากล

ม.1-3

บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

 

50

การแข่งขันขับร้องพระราชนิพนธ์

ป.1-6

ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์

 

50

การแข่งขันขับร้องพระราชนิพนธ์

ป.1-6

โรงเรียนท่าไคร้ฯ

 

51

การแข่งขันขับร้องพระราชนิพนธ์

ม.1-3

ถ้ำปลาวิทยายน

 

52

การประกวดขับขานประสานเสียง

ป.1-6

บ้านนาโกวิทยา

 

53

การประกวดขับขานประสานเสียง

ม.1-3

 

 

สาระนาฏศิลป์

ระดับชั้น

 

 

54

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ป.1-6

บึงวิชัยสงเคราะห์

 

55

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ม.1-3

บ้านหนองกุงใหญ่

 

56

การแข่งขันระบำมาตรฐาน

ป.1-6

ดอนหวายราษฏร์บำรุง

 

57

การแข่งขันระบำมาตรฐาน

ม.1-3

 -

 

58

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ป.1-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

59

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ม.1-3

บ้านหนองกุงใหญ่

 

60

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ป.1-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

61

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ม.1-3

ดงน้อยวิทยา

 

62

การแข่งขันการแสดงตลก

ม.1-6

บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

 

63

การแข่งขันมายากล

ม.1-6

 -

 

งานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

 

 

01

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น

ป.4-6

บ้านคำเชียงวัน

 

02

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น

ม.1-3

ชุมชนนาเรียงวิทยาคม

 

03

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

ป.4-6

บ้านโคกใส

 

04

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

ม.1-3

ถ้ำปลาวิทยายน

 

05

การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง : พานพุ่มสักการะ

ป.4-6

หนองพอกวิทยายน

 

06

การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง : พานสินสอด

ม.1-3

หนองพอกวิทยายน

 

07

การแข่งขันโครงงานอาชีพ

ป.4-6

คำหุ่งราษฏร์บำรุง

 

08

การแข่งขันโครงงานอาชีพ

ม.1-3

บ้านหลุบอินทรราษฏร์บำรุง

 

09

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น

ป.4-6

คำโพนคำม่วงวิทยา

 

10

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น

ม.1-3

ชุมชนหนองสอวิทยาคาร

 

11

การแข่งขันแปรรูปอาหาร

ป.4-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

12

การแข่งขันแปรรูปอาหาร

ม.1-3

โป่งเชือกศึกษาสถาน

 

13

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

ป.4-6

โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฏร์อำนวย

 

14

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

ม.1-3

หนองกุงวิทยาคม

 

15

การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น)    

ป.4-6

บ้านนาวิทยาคม

 

16

การแข่งขันทำอาหารคาว-หวาน  เพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น)    

ม.1-3

บึงวิชัยสงเคราะห์

 

17

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ป.4-6

โคกกลางราษฏร์พัฒนา

 

18

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ม.1-3

สะอาดประชาสรรพ์

 

ทักษะด้านเทคโนโลยี

 

 

 

021

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ป.1-3

บุญมีวิทยา

 

022

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

ม.1-3

 -

 

023

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.1-3

ชุมชนนาจารย์วิทยา

 

024

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ป.4-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

025

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ม.1-6

 -

 

026

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ป.4-6

อนุบาลกาฬสินธุ์

 

027

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ม.1-3

บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

 

028

การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

ป.4-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

029

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor

ม.1-6

 -

 

030

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

ป.4-6

โนนเมืองวิทยาคาร

 

031

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

ม.1-3

โนนเมืองวิทยาคาร

 

032

การสร้าง Webpage ประเภท CMS

ม.1-6

 -

 

033

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

ม.1-6

 -

 

034

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ม.1-3

 -

 

035

การตัดต่อภาพยนตร์

ม.1-6

ดงพยุงสงเคราะห์

 

036

การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์

ม.1-6

นามลวิทยาคาร

 

 

ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

 

 

01

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ป.1-3

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

02

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ป.4-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

03

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ม.1-3

ชุมชนนาจารย์วิทยา

 

04

กิจกรรม (Spelling Bee)

ป.1-3

อนุบาลกาฬสินธุ์

 

05

กิจกรรม (Spelling Bee)

ป.4-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

06

กิจกรรม (Spelling Bee)

ม.1-3

บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

 

07

การเล่านิทาน (Story Telling)

ป.4-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

08

การเล่านิทาน (Story Telling)

ม.1-3

บ้านหนองกุงใหญ่

 

09

การแข่งขัน (Multi Skills Competition)

ป.4-6

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

 

10

การแข่งขัน (Multi Skills Competition)

ม.1-3

บ้านต้อนวิทยาคาร

 

11

ละครสั้นภาษาอังกฤษ

ม.1-3

บ้านหนองกุงใหญ่

 

12

การแข่งพูดภาษาจีน

ป.4-6

อนุบาลกาฬสินธุ์

 

13

การแข่งพูดภาษาจีน

ม.1-3

 -

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้น

 

 

กก 1

การผูกเงื่อน การโยนทรงตัวและโยนบอล

ป.1-3

อนุบาลกาฬสินธุ์

 

กก 2

การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

ป.4-6

บ้านม่วงวิทยายน

 

กก 3

การจัดการค่ายพักแรม

ม.1-3

ชุมชนสีถานดำรงวิทย์

 

กก 4

กิจกรรมสภานักเรียน

ป.1-6

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

 

กก 5

กิจกรรมสภานักเรียน

ม.1-3

ชุมชนหนองสอวิทยาคาร

 

กก 6

กิจกรรมเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา (Youth Counselor)

ม.1-3

 -

 

กิจกรรมการแข่งขันท้องถิ่น

ระดับชั้น

 

 

01

เดี่ยวโปงลาง

ป.1-6

หัวขวาวิทยา

 

01

เดี่ยวโปงลาง

ม.1-6

โนนเมืองวิทยาคาร

 

02

เดี่ยวโหวด

ป.1-6

โนนเมืองวิทยาคาร

 

02

เดี่ยวโหวด

ม.1-6

นามลวิทยาคาร

 

03

เดี่ยวพิณ

ป.1-6,ม.1-6

ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์

 

04

เดี่ยวแคน

ป.1-6,ม.1-6

บึงสว่งวิทยาคม

 

05

การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)

ป.1-6,ม.1-6

บึงสว่งวิทยาคม

 

06

การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์

ป.1-6

ดงน้อยวิทยา

 

07

การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์

ม.1-3

ดงน้อยวิทยา

 

08

การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์

ป.1-6

สามชัยอุดมวิทย์

 

09

การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์

ม.1-3

บ้านหนองกุงใหญ่

 

 

นักเรียนพิเศษเรียนร่วม

 

 

 

 

นักเรียนพิเศษเรียนร่วม / ภาษาไทย

ระดับชั้น

 

 

รท 1

การประกวดเล่มนิทาน

ป.1-6

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ออทิสติก

รท 1

การประกวดเล่มนิทาน

ป.1-6

บึงไฮโนนสวางวิทยา

บกพร่องทางการเรียนรู้

รท 2

การประกวดเล่มนิทาน

ม.1-3

 -

 

รท 3

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

ไม่กำหนด

บ้านลาดวิทยาเสริม

บกพร่องทางการเรียนรู้

รท 3

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

ไม่กำหนด

เชียงเครือวิทยาคม

บกพร่องทางสติปัญญา

รท 3

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

ไม่กำหนด

กุดลิงวิทยาคม

บกพร่องทางร่างกาย

รท 3

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

ป.4-6

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ออทิสติก

รท 4

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ป.4-6

กุดครองวิทยาคาร

บกพร่องทางการเรียนรู้

รท 5

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ม.1-3

กุดครองวิทยาคาร

บกพร่องทางการเรียนรู้

 

นักเรียนพิเศษเรียนร่วม / คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

 

 

รค 1

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน

ป.1-6

บ้านหลุบอินทรราษฏร์บำรุง

บกพร่องทางการเรียนรู้

รค 1

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน

ป.1-6

บ้านเหล็กกกกอกฯ

บกพร่องทางร่างกาย

รค 1

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน

ป.1-6

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ออทิสติก

รค 2

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน

ม.1-3

นามลวิทยาคาร

 

 

นักเรียนพิเศษเรียนร่วม / สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

 

 

รส 1

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย

ไม่กำหนด

เชียงเครือวิทยาคม

บกพร่องทางสติปัญญา

รส 1

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย

ไม่กำหนด

คำคาราษฏร์บำรุง

บกพร่องทางการเรียนรู้

 

นักเรียนพิเศษเรียนร่วม /สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น

 

 

รพ 1

การแข่งขันเต้นแอโรบิก

ไม่กำหนด

ท่าแสงวิทยายน

บกพร่องทางการเรียนรู้

 

นักเรียนพิเศษเรียนร่วม /การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสชั้น

 

 

รง 1

การแข่งขันทำอาหาร

ไม่กำหนด

บ้านหนาดสงเคราะห์

บกพร่องทางการเรียนรู้

รง 1

การแข่งขันทำอาหาร

ไม่กำหนด

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

บกพร่องทางสติปัญญา

รง 2

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองบายสีปากชาม

ไม่กำหนด

บึงไฮโนนสวางวิทยา

 

รง 3

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้

ไม่กำหนด

กุดลิงวิทยาคม

บกพร่องทางการเรียนรู้

รง 3

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้

ไม่กำหนด

เชียงเครือวิทยาคม

บกพร่องทางสติปัญญา

รง 4

การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้

ไม่กำหนด

บ้านท่างาม

บกพร่องทางการเรียนรู้

รง 5

การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด

ไม่กำหนด

บึงไฮโนนสวางวิทยา

บกพร่องทางการเรียนรู้

รง 6

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม paint)

ไม่กำหนด

หนองพอกวิทยายน

บกพร่องทางการเรียนรู้

รง 6

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม paint)

ไม่กำหนด

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

บกพร่องทางสติปัญญา

 

นักเรียนพิเศษเรียนร่วม /ศิลปะ

ระดับชั้น

 

 

รศ 1

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.1-6

กุดครองวิทยาคาร

บกพร่องทางการเรียนรู้

รศ 1

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.1-6

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

บกพร่องทางสติปัญญา

รศ 1

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.1-6

บ้านแกวิทยายน

บกพร่องทางการได้ยิน

รศ 1

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.1-6

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ออทิสติก

รศ 2

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ม.1-3

กุดครองวิทยาคาร

บกพร่องทางการเรียนรู้

รศ 3

การประกวดรำไทย

ป.1-6

 -

 

รศ 4

การประกวดรำไทย

ม.1-3

 -

บกพร่องทางการเรียนรู้

รศ 5

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ไม่กำหนด

บ้านดอนสนวน

บกพร่องทางการเรียนรู้

รศ 5

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ไม่กำหนด

ชุมชนนาจารย์วิทยา

บกพร่องทางร่างกาย

รศ 5

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ไม่กำหนด

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ออทิสติก

 

 

 

 

 

รศ 6

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

ไม่กำหนด

กุดครองวิทยาคาร

บกพร่องทางการเรียนรู้

รศ 6

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

ไม่กำหนด

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ออทิสติก

รศ 7

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง

ไม่กำหนด

กุดครองวิทยาคาร

บกพร่องทางการเรียนรู้

รศ 7

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง

ไม่กำหนด

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ออทิสติก

รศ 7

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง

ไม่กำหนด

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

บกพร่องทางสติปัญญา

รศ 8

การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง

ไม่กำหนด

คำคาราษฏร์บำรุง

บกพร่องทางการเรียนรู้


กณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จากเว็บไซต์ http://sportact.obec.go.th/

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”
 
หนังสือแจ้ง สพป./สพม. 24/08/54 
หนังสือแจ้ง สพป.
หนังสือแจ้ง สพม.
ประกาศบัญชี
บัญชีแนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ แก้ไข้ 15/08/54
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์และเครื่องบิน)
แก้ไขหลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา แก้ไข 05/09/54
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม ใบสมัครกิจกรรมบรีส
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) รับเกียรติบัตร ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข่าวใหม่ 
 2 ธค. 54    
 รับเกียรติบัตรที่กลุ่มนิเทศ  ประกาศผลโดยละเอียด จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ขณะนี้ เริ่มทยอยผลอย่างไม่เป็นทางการที่ e-office)
 25 พย.54    
 ดาวน์โหลดคำสังเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด
 21 พย.54
 ดาวน์โหลดคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตรงรายการไฟล์แนบ
 21 พย.54
 ประกาศบุคคลดีเด่น ดาวน์โหลด
 21 พย.54            
 แนวปฏิบัติการจัดงาน โดย ผอ.สพป.  ดาวน์โหลด
 19 พย. 54
 บุคคลดีเด่น ดาวน์โหลด
 19 พย. 54
 ขอเชิญ กรรมการตัดสินประชุม  คลิกที่นี่
 16 พย.54   
 ประชุมคณะทำงานตามคำสั่ง 617/2554 ฝ่ายสถานที่
 1 พย.54
 ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้สมัครเข้าแข่งขันด่วน ภายใน 11 พย.54 หากเลยกำหนดนี้จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน
คลิกที่นี่
 27 ตค.54 สพฐ.แจ้ง ให้ สพป. เป็นผู้คัดเลือก นักเรียน ในระดับ ม.ต้น (จากเดิม ให้ สพม.เป็นเจ้าภาพ) หนังสือ สพฐ.1 ประกาศ สพฐ.    สพป. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับ ม.ต้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
 20 ตค.54    
สรุปผลการประชุมร่วมกับ สพม.24 เกี่ยวกับการแข่งขันระดับ ม.ต้น  สพป.กส.1 จะคัดเลือก ขยายโอกาส 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะเชิญประชุมตัวแทน ร.ร.ขยายโอกาส เพื่อ / สมัคร และคัดเลือก เข้าแข่งขันร่วมกับ สมพ. (ประมาณกลางเดือน พย.) โดย สพป.กส.1 จะเชิญประชุม ประมาณ ต้นเดือน พฤศจิกายน 54
 10 ตค.54         PPT นำเสนอการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 คลิกที่นี่ 
 7 ตค.54 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
 4 ตค.54 ดาวน์โหลดกิจกรรมศิลปหัตถกรรม นร.
คลิกที่นี่ 
 28 กย.54 เชิญ ประธานกลุ่ม เลขากลุ่ม และหัวหน้าวิชาการกลุ่ม ประชุมจัดงานศิลปหัตถกรรมนร. 10 ตค.54 ณ สพป.กส.1
 19 กย.54 ร.ร.ที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร ระดับภาค จ.อุดรฯ 
ให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ 
http://www.sisaketedu1.go.th/pr_detail.php?id=0806
และจัดการพิมพ์ 
 14 กย.54 สพป.กส.1 จะนัดประชุม ครูวิชาการกลุ่ม  เลขานุการกลุ่ม และ ประธานเครือข่าย ก่อนปิดเทอม เพื่อเตรียมงานศิลปหัตถกรรม 
 13 กย.54     เลื่อนการจัดงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิม 21 -23 ธค.54 เป็นวันที่ 27-29 ธค.54 เนื่องจาก จ.มหาสารคาม มมส. ติดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 30 สค.54         สพฐ.ชี้แจง ปรับกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่ 
 23 สค.54การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ขยายโอกาส สังกัด สพป.กส.1
เขต สพม. 24 จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน .
ซึงต้องจัดการแข่งขันในลักษณะ ตัวแทน ของเขต การศึกษาเดิม.. 
 ขณะนี้ อยู่ในระหว่างจัดทำรายละเอียด .. กำหนดการแข่งขัน และกำหนดวัน (คาดว่าประมาณสิ้นเดือนจะทราบรายละเอียด) 
 17 สค.54แจ้งเพิ่มเติมเกณฑ์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  คลิกที่นี่ 
 20 สค.54        มีแก้ไขเกณฑ์เพิ่มเติม (บางรายการ)  คลิกที่นี่ 


ผู้รับผิดชอบ โครงการ ในระดับ 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษานิเทศก์
pinkpanter37@hotmail.com 

หน้าเว็บย่อย (1): บุคลากรดีเด่น เมือง2
ą
001.jpg
(217k)
Nutch p.sinchai,
30 ส.ค. 2554 05:28
ą
Nutch p.sinchai,
16 ส.ค. 2554 15:44
Ċ
94222.pdf
(6116k)
Nutch p.sinchai,
16 ส.ค. 2554 15:13
ċ
ee.rar
(1502k)
Nutch p.sinchai,
19 ส.ค. 2554 20:32
ċ
sitllapaks1.zip
(722k)
Nutch p.sinchai,
24 พ.ย. 2554 16:42
ą
Nutch p.sinchai,
18 พ.ย. 2554 01:35
ć
Nutch p.sinchai,
10 ต.ค. 2554 00:19
ą
Nutch p.sinchai,
21 พ.ย. 2554 04:20
ą
Nutch p.sinchai,
15 พ.ย. 2554 14:57
ċ
ประกาศ_วิทย์ งานอาชีพ เทคโน สุข.rar
(2012k)
Nutch p.sinchai,
2 ธ.ค. 2554 01:13
ą
Nutch p.sinchai,
2 ธ.ค. 2554 00:43
ĉ
Nutch p.sinchai,
18 พ.ย. 2554 14:39
ċ
ประกาศสพฐ..rar
(418k)
Nutch p.sinchai,
26 ต.ค. 2554 21:22
ċ
พิเศษเรียนร่วม.rar
(64k)
Nutch p.sinchai,
18 พ.ย. 2554 01:32
ą
Nutch p.sinchai,
19 พ.ย. 2554 04:28
ą
Nutch p.sinchai,
21 พ.ย. 2554 04:09
Ĉ
Nutch p.sinchai,
6 ต.ค. 2554 14:44
ć
Nutch p.sinchai,
19 พ.ย. 2554 04:26
ċ
เกณฑ์แก้ไขเทคโน.rar
(775k)
Nutch p.sinchai,
6 ต.ค. 2554 20:48
ą
Nutch p.sinchai,
21 พ.ย. 2554 04:09
ĉ
Nutch p.sinchai,
19 พ.ย. 2554 04:35
ĉ
Nutch p.sinchai,
19 พ.ย. 2554 04:29
Comments