รายละเอียดเพิ่มเติมการแข่งขัน 54

1.การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6
        ให้ครูผู้สอน ส่งคำศัพท์ในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) จำนวน 5 คำ ความยาว 2-3 พยางศ์ พร้อมประโยคขยาย พิมพ์ ตัวอักษร Angsana ขนาด 20 ส่งให้กรรมการตัดสิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 54 

2.การแข่งขัน Spelling Bee ม.1-3
      ให้ครูผู้สอน ส่งคำศัพท์ โรงเรียนละ  10 คำ ความยาว 2-34 พยางศ์ พร้อมตัวอย่างประโยค
พิมพ์ ตัวอักษร Angsana ขนาด 20 ตัดกระดาษเป็นชิ้น ๆ ละ ส่งให้กรรมการตัดสิน วันที่ 17 พฤศจิกายน 54 

3.การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-6
     
ให้นักเรียน นำดินสอสี(ไม้) ไปด้วย

4.(ม.ต้น) การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์, วาดภาพระบายสี, วาดภาพลายเส้น, ประติมากรรมลอยตัว, การสร้างภาพปะติดจากธรรมชาติ หัวข้อ เทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา 
     
การเขียนภาพไทยประเพณี, ภาพไทยเอกรงค์ เกี่ยวกับประเพณีไทย 
      ศิลป์สร้างสรรค์  ไม่ใช้สีสะท้อนแสง,   ปะติดจากธรรมชาติ  ใช้วัสดุแห้งไม่ย้อมสี กรอบห้ามทำมา

5.การจัดค่ายพักแรม ม.1-3
      1.สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
      2.เวลาแข่งขัน  รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 9.00 น.
      3.ผู้เข้าแข่งขัน เตรียมอุปกรณ์ไปเอง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (ยกเว้นเต้นท์ กรรมการจัดหาให้)
      4. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม ไม้ขีดไฟ, ข้าวสาร(ข้าวจ้าว), เชื้อเพลิงและฟืน(พืนและถ่าน) ตามข้อ 3.4
6.ข้อตกลงกรรมการ ศิลปศึกษา (สาระดนตรี) ม.1-3
    
1.แผ่น CD ที่นำมาประกวดร้องเพลงต้องตัดเสียงร้องออก
     2. หากไม่มีแผ่น CD ให้มาใช้คาราโอเกะจอก เครื่องคอมพิวเตอร์
     3.พิมพ์ เนื้อเพลงให้กรรมการตัดสิน  จำนวน  5  ชุด
     4.ภาคเช้า แข่งขัน เพลงสากล-ไทยสากล และเพลงพระราชนิพนธ์
        ภาคบ่าย  แข่งขันเพลงไทยลูกทุ่ง

7.การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับประถมศึกษา
    
ข้อความที่ใช้อ่าน - ป.1-3 ใช้นิทานอีสป - ชาดกที่มีข้อคิด
                             - ป.4-6 อ่านบทความสั้น ๆ ที่ให้ข้อคิด
    
8.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา
     ป.1-3 แข่งขันภาคเช้า
     ป.4-6 แข่งขัน  ภาคบ่าย

9.สวดมนต์แปล  ระดับ ประถมศึกษา
     ใช้สถานที่  วิหารวัดห้วยข้าวก่ำ 

10.โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา และโครงงานอาชีพ  ระดับประถมศึกษา
     ส่งรายงาน + แผ่น CD โครงงานละ 5 ฉบับ
     เริ่มประเมินโครงงาน 10.00 น. เป็นต้นไป

11.วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา
     หัวข้อที่ใช้แข่งขัน  1.เศรษฐกิจพอเพียง  2.วัฒนธรรมและประเพณีไทย

12.ประติมากรรมลอยตัว ระดับประถมศึกษา
       ป1.-3 หัวข้อ  สัตว์ป่าสวยงาม ,  ป.4-6 หัวข้อ  ประเพณีไทย

13.รำวงมาตรฐาน, ระบำมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทนอนุรักษ์  ระดับประถมศึกษา
      1.เวลา 8.30 น.ลงทพเบียน และจับสลากการแสดง
      2.ลำดับรายการการแข่งขัน  1.ระบำมาตรฐาน             2.รำวงมาตรฐาน
                                            3.นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์     4.นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
      3. นำ CD เพลง, Handy Drive มาลองเพลง เวลา 8.30 น.
      4. สถานที่ โรงจอดรถ ร.ร.อนบาลจุน

14.การแข่งขัน Computer ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
     
วันที่ 16 พ.ย.54 แข่งขันระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2
      วันที่ 17 พ.ย.54 แข่งขันระดับมัะธยมศึกษาตอนต้น  ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2
      (ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ทุกระดับ  นำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงไปเอง)

            *** จบข่าว***
            จะเสนอข่าวครั้งต่อไปเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตัดสิน /Webmaster

                                    
     

 
Comments