JMRI‎ > ‎

06 Cesty

Návod vznikl ve spolupráci s Honzou Merhautem www.1ku160.cz/.

Cesty jsou užitečným nástrojem v případech, kdybychom pro přemístění z jedné koleje na jinou museli postupně nastavovat více výhybek, například při složitějším zhlaví.

Situační plánek

Předpokládejme, že máme stanici Filipov na dvojkolejné trati. Modelujeme provoz na zhlaví do stanice Ondřejov. Ve stanici je šest dopravních kolejí. V našem příkladu jsme vycházeli z obvyklého pravostranného provozu na dvojkolejné trati. Vjezdy je možné stavět pouze z 2. traťové koleje a odjezdy pouze na 1. traťovou kolej. Vjezdy je možné stavět pouze z 1. traťové koleje a odjezdy pouze na 2. traťovou kolej. Výhybky na kolejových spojkách 1 – 4b a 2 – 3b se přestavují tak, aby byly sobě vzájemně odvratem. Na plánku je zhlaví Do Ondřejova.


Tabulka Výhybky

Tabulku výhybek vyplníme podle návodu https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/4-vyhybky. Tabulka výhybek pro náš příklad vypadá takto:


Závěrová tabulka

Vytvoříme si velmi zjednodušenou závěrovou tabulku. Tabulka bude obsahovat postavení výhybek pro jednotlivé cesty (vlakové nebo posunu). Cesty, které není možno postavit v tabulce nejsou.

 Směr  Cesta  Výhybka 1  Výhybka 2  Angličan 3a  Angličan 3b  Angličan 4a  Angličan 4b  Výhybka 5  Výhybka 6
 Vjezd  Ondřejov – 7. kolej
 Odbočka  Odbočka  Odbočka

 Rovně  Rovně
 Ondřejov – 5. kolej
 Odbočka  Odbočka  Odbočka

 Rovně  Odbočka
 Ondřejov – 3. kolej
 Odbočka  Odbočka  Odbočka

 Odbočka
 Ondřejov – 1. kolej
 Odbočka  Rovně  Odbočka Ondřejov – 2. kolej  Rovně  Rovně

 Rovně  Rovně

 Ondřejov – 4. kolej  Rovně  Rovně

 Odbočka  Rovně

 Odjezd  7. kolej – Ondřejov  Rovně  Rovně  Odbočka  Rovně
 Rovně  Rovně  Rovně
 5. kolej – Ondřejov  Rovně  Rovně  Odbočka  Rovně
 Rovně  Rovně  Odbočka
 3. kolej – Ondřejov  Rovně  Rovně  Odbočka  Rovně
 Rovně  Odbočka
 1. kolej – Ondřejov  Rovně  Rovně  Rovně  Rovně
 Rovně

 2. kolej – Ondřejov  Odbočka


 Rovně  Odbočka

 4. kolej – Ondřejov  Odbočka


 Odbočka  Odbočka


Tabulka Cesty

Tabulku Cesty otevřeme z menu Nástroje – Tabulky – Cesty. Otevře se následující tabulka, v níž již mohou být dříve vytvořené cesty:


Chceme-li vytvořit novou cestu, klikneme vlevo dole na volbu Přidat... Otevře se následující okno:


Zde nejprve zadáme Systémový název, ten lze volit libovolně (v našem případě jsme zvolili F-O-1-O), nelze jej ale při budoucí editaci změnit. Do pole Uživatelský název zadáme název cesty, který bude čitelnější a usnadní nám cestu lépe vyhledat. V editaci ho měnit lze. V horní tabulce se zobrazí výhybky, které jsme zadali již dříve. Postupným rolováním najedeme na výhybku kterou chceme do cesty zařadit, zaškrtneme políčko Obsahuje a v sousedním sloupci vybereme v jaké poloze má výhybka být. Takto postupně zadáme všechny výhybky které mají být v cestě obsaženy.

Po skončení výběru výhybek pro tuto cestu je pro lepší přehlednost možné nad tabulkou výhybek vybrat volbu Obsažen, potom zde zůstanou zobrazeny pouze výhybky, které jsme zaškrtli.

V druhé tabulce je možné vložit snímače (zpětného hlášení) které mají být v cestě aktivní.

Dále jsou na této stránce volitelné možnosti, lze tady zadat které snímače a která výhybka mají cestu aktivovat.

Je zde také možnost nastavit aby se výhybky přestavovaly postupně (a nedocházelo k okamžitému přetížení centrály) zadáním časového údaje k volbě Dodatečné zpoždění mezi příkazy výhybkám (volitelné) 0 milisekund. V našem příkladu jsme zvolili časový odstup mezi přestavováním jednotlivých výhybek 1000 milisekund (1 vteřinu).

Po skončeném nastavení pak vpravo zcela dole kliknutím na volbu Vytvořit (může být nutné posunout zobrazení tak, aby se tato volba objevila na obrazovce).

Tím je cesta vytvořena. Můžeme rovnou pokračovat v zadávání další cesty (formulář se automaticky vyprázdní) nebo tlačítkem Zrušit ukončit editaci. Zadáním Systémového názvu a klikem na Upravit otevřeme pro editaci již existující cestu.


Vytvořenou cestu je v případě potřeby možné vymazat v tabulce cest volbou Vymazat v řádku s příslušnou cestou.

Po skončení všech editací nezapomene cesty uložit v menu Soubor – Uložit – Uložit pouze konfiguraci do souboru... Konfiguraci uložíme do stejného souboru jako jsme uložili předtím výhybky, případně do nového souboru který můžeme nazvat třeba cesty. Je třeba mít na paměti, že všechny nastavení – Výhybky, Snímače, Cesty, ... – se ukládají do jednoho souboru.

Ověření cesty

Ověření správnosti sestavení cesty provedeme klikem na tlačítko Nastavit. Pokud zjistíme že je některá výhybka nastavena nesprávně nebo chybí, můžeme se klikem na Upravit vrátit na stránku pro vytváření cesty a nastavení cesty opravit. Po skončených úpravách klikneme vpravo dole na volbu Aktualizovat. Tím se oprava zaznamená, je však potřeba nezapomenout cesty uložit do souboru, jak bylo popsáno výše.

Správnost nastavení cest můžeme sledovat i v programu JMRI. Otevřeme si druhé okno Výhybky. Klikem na tlačítko Nastavit v okně Cesty se příslušné výhybky v okně Výhybky přestaví do předepsané polohy.


Kolejiště Honzy Merhauta. Cesty stavěné z programu JMRI. Jedním klikem je postavena cesta pro vjezd na 5. kolej. Po vjezdu osobního vlaku je druhým klikem postavena vlaková cesta z 4. koleje na odjezd.

JMRI Route


Spolupracoval: Jan Merhaut

vytvořeno 23. 3. 2017

Comments