JMRI‎ > ‎

02 DecoderPro

Úvod do programu JMRI.

JMRI – Java Model Railroad Interface – je nástroj pro řízení modelové železnice počítačem. Program se skládá z více částí. Část určená pro programování DCC dekodérů se nazývá DecoderPro.

Instalace

Na stránkách projektu http://jmri.org/ jsou odkazy na produkční verze a vývojové verze programu. Pro běžného uživatele jsou doporučeny produkční verze.

JMRI, jak název napovídá, běží v systému Java. Před instalací JMRI je třeba provést instalaci Java 8. Javu stáhneme a nainstalujeme ze stránky https://java.com/. Poté můžeme pokračovat v instalaci JMRI.

Po prokliku na odkaz produkční verze JMRI 4.6 Production Version můžeme stáhnout instalační balíček. Na stránce jsou připraveny balíčky pro systémy Mac OS X, Windows a Linux. Vybereme balíček podle našeho OS a ten stáhneme. Následně program podle návodu pro Mac OS X, Windows nebo Linux nainstalujeme.

Po úspěšné instalaci se nám v menu nebo na ploše objeví odkazy na program. Mezi nimi bude i odkaz

   DecoderPro

První spuštění

Před prvním spuštěním programu musíme mít zapnutou DCC centrálu (příkazovou stanici, Command Station) a přes vhodné rozhraní k PC (interface) mít centrálu připojenou k počítači.

Poté můžeme poprvé spustit program DecoderPro.

První okno programu nás vítá v průvodci prvního spuštění JMRI. Pokračujeme tlačítkem Next >.

V dalším okně se vybírá výchozí jazyk a uživatel. V rozbalovacím seznamu Select your language vybereme výchozí jazyk čeština. K dispozici je ještě jazyk čeština (Česká republika). Ten nemá smysl vybírat, protože program obsahuje pouze jazykovou verzi čeština. Pokud vybereme jazyk čeština (Česká republika) chyba to nebude a bude použit překlad čeština.

Do pole Default Owner vyplníme jméno výchozího uživatele.

Pokud později nebudeme s nastavením spokojeni, je možné jej kdykoliv změnit.

Následuje velmi důležité okno připojení k DCC centrále. Parametry nastavení se budou u každého uživatele lišit podle konkrétního použitého hardware.

Do pole Výrobce připojení vyplníme výrobce připojení, případně výrobce který je uveden v návodu použitého rozhraní (interface).

Do pole Systém připojení vyplníme systém připojení, případně systém který je uveden v návodu použitého rozhraní.

Do pole Serial port: vyplníme port počítače, přes který je DCC centrála připojená k počítači. Názvy portů se na jednotlivých OS počítačů liší. I zde je třeba postupovat podle návodu výrobce připojení.

Pole Předpona připojení a Název připojení jsou předvyplněna a doporučuji je neměnit.

Nyní máme hotovo základní připojení DCC centrály a programu. Průvodce nás informuje, že končí a provede první ostrý start programu JMRI.

DecoderPro

První ostrý start programu DecoderPro zařídí instalační průvodce. Další starty programu provedeme pomocí odkazu DecoderPro z menu.

Po startu programu provedeme zkoušku připojení. DCC centrála se může nacházet ve stavu:

Zapnuto
Vypnuto
Neznámý

Klikáním na zapínací tlačítko přepínáme centrálu mezi stavem Vypnuto a Zapnuto. Tím si ověříme, že připojení funguje.

Změna nastavení

Změnu nastavení provedeme z menu Upravit – Předvolby. Otevře se okno Předvolby.

Např. v sekci Zobrazení – GUI je možné změnit vzhled oken:

 Metal  výchozí vzhled Java
 Windows  dostupné pouze na MS Windows
 Mac OS X  dostupné pouze na Apple MacOS
 GTK+  dostupné pouze na Linux/Unix

Po dokončení změn nastavení klikneme na tlačítko Uložit a zavřeme okno.

Následně jsme vyzváni k provedení restartu aplikace, aby mohlo být dokončeno provedení změn.

Programovat

Po spuštění DecoderPro se otevře hlavní okno programu. V prostřední části okna se nachází Evidence – databáze lokomotiv. V pravém dolním rohu je přepínač, na kterém zvolíme volbu Programovací kolej. Ze seznamu vybereme jednu lokomotivu, umístíme ji na programovací kolej a pokračujeme tlačítkem Programovat.

Protože jsme do Evidence ještě žádnou lokomotivu nepřidali, tak je na místě seznamu lokomotiv se nachází stručný průvodce Začínáme. Dále postupujeme podle tohoto průvodce.

Na programovací kolej postavíme lokomotivu a klikneme na tlačítko Nová lokomotiva.

Otevře se okno Vytvořit novou lokomotivu se seznamem známých dekodérů. Nyní máme možnost vybrat náš dekodér z tohoto seznamu. Já osobně preferuji možnost Přečíst typ z dekodéru kliknutím na tlačítko. Tato možnost funguje pouze s centrálami, které podporují čtení CV hodnot.

Programu se buď nepodaří identifikovat žádný dekodér, potom nám nezbyde než dekodér zadat ručně, nebo nám nabídne seznam vyhovujících dekodérů. Z nabídnutého seznamu potom již jednoduše vybereme ten náš správný.

Otevře se druhá část okna pro zadání nejzákladnějších parametrů Evidence a dekodéru.

Seznam Id Identifikátor lokomotivy v evidenci.
Aktivní adresa: DCC adresa lokomotivy uložená do dekodéru. Doporučuji použít volbu Základní adresa (1 byte) a adresy z rozsahu 1 – 2 a 4 – 99.
Analog (DC) Operation Doporučuji Pouze digitál NMRA.

Tlačítkem Uložit se vytvoří nový záznam v Evidenci. Tlačítkem Zapsat se zapíší hodnoty do dekodéru.

Dále pokračujeme tlačítkem Otevřít úplný programátor.

Úplný programátor se otevře na záložce Záznam evidence. Zde můžeme vyplnit popisné údaje do Evidence lokomotiv.

Tlačítkem Uložit do evidence se údaje uloží do databáze.

Pokračujeme zadáváním parametrů (vyplňováním formuláře) do dalších záložek.

Při vytváření nového záznamu v evidenci s novým dekodérem nesouhlasí stav CV v dekodéru se stavem záznamu v databázi Evidence. Pokračujeme dvěma možnými způsoby:

  1. Tlačítkem Přečíst všechny listy načteme všechny CV z dekodéru do okna Evidence. Výhodou této metody je, že se udělá pouze jednou a současně pro všechny záložky.
  2. Tlačítkem Přečíst úplný list načteme pouze ta CV z dekodéru, která se vztahují k právě aktuální záložce. Čtení probíhá mnohem rychleji, protože se v jedné dávce čte méně CV hodnot. Na druhou stranu musíme u každé záložky první čtení opakovat.

Příklad programování CV na záložce Základní.

Provedl jsem načtení dat z dekodéru do okna Evidence. Na lokomotivě se mi nelíbí jak výrobce nastavil směr jízdy vpřed. Proto nastavím v poli:

Směr lokomotivy – otočený – při povelu Vpřed pojede lokomotiva naším preferovaným směrem, který je opačný než směr nastavený od výrobce.

Provedené změny v okně evidence musíme zapsat do dekodéru. Máme čtyři možnosti: Zapsat změny listu, Zapsat úplný list, Zapsat změny všech listů a Zapsat všechny listy. Význam jednotlivých voleb je zřejmý z jejich názvů. Já preferuji po ukončení editace záložky provést její zápis do dekodéru volbou Zapsat úplný list.

Uložením změn do dekodéru a Evidence je programování ukončeno. Můžeme zavřít okno.

Pokud zapomeneme změny uložit, tak jsme k tomu vyzváni.

Štítky a média

V hlavním okně je v pravém dolním rohu vedle tlačítka Programovat další tlačítko Štítky a média. Tato část programu nijak neovlivňuje dekodér. Týká se pouze grafického přizpůsobení programu DecoderPro. Okno má pouze dvě záložky – Štítky funkcí a Média evidence.

Štítky funkcí

Ke každé funkční klávese lze přiřadit štítek. Názvy štítků by měly korespondovat s příslušnou funkcí dekodéru.

 Fn  Číslo funkční klávesy.
 Štítek  Název funkce.
 Zámek  Pokud je zaškrtnuto, tak tlačítko funguje jako přepínač – Zapnuto/Vypnuto. Pokud zaškrtnuto není, tak funguje jako tlačítko, po uvolnění se samo vrací do výchozí polohy Vypnuto.
 Vyp/Zap  Ikonka (obrázek) pro polohu tlačítka Vypnuto a Zapnuto.
 Posun  V softwarovém ovladači je zrušena volba Vpřed a Vzad, posuvník výkonu se z rozsahu 0 % – 100 % změní na rozsah -100 % – 100 % s nulovou pozicí uprostřed. Lze zvolit pouze u jednoho funkčního tlačítka.

Po nastavení štítků je třeba je Uložit do evidence.

Média evidence

Pro záložku Média evidence je třeba si připravit dva obrázky. Menší obrázek s orientací lokomotivy vpřed doprava. Druhý větší obrázek lokomotivy, nejlépe fotografii.

V počítači si otevřeme vedle sebe okno Štítky a média a Správce souborů, který je otevřený ve složce s připravenými obrázky. Potom jenom myší přetáhneme připravené obrázky ze správce souborů do vyznačených obdélníků v záložce Média evidence. Nastavení nezapomeneme Uložit do evidence.

Ovladač

Nyní máme všechno připraveno pro otestování naprogramovaného dekodéru. Lokomotivu přesuneme na provozní kolej. V seznamu lokomotiv vybereme právě naprogramovanou lokomotivu. V okně DecoderPro klikneme na tlačítko Ovladač.

Okno Ovladač má tři panely.

 Adresa panel  DCC adresa dekodéru.
 Funkce panel  Funkční tlačítka. Nezobrazená tlačítka jsou přístupná přes přeřazovač *.
 Řízení panel  Posuvník jako kontroler výkonu. Přepínač směru Vpřed/Vzad. Zastavovací tlačítko Zastavit.
Tlačítko nouzového zastavení STOP!

Funkční zkouška dekodéru

Ukázka funkční zkoušky dekodéru je provedena s:

 Lokomotiva  MTB T478.1168 http://mtb-model.com/
 Dekodér  Zimo MX645P22 http://www.zimo.at/
 Zvuk  Jacek-modely Zvukové projekty berty 751 http://www.jacek-modely.cz/
aktualizace 25. 8. 2017
vytvořeno 19. 12. 2016
Comments