Elektrika‎ > ‎28 UNI16ARD-NAV-MX‎ > ‎

UNI16ARD-NAV-MX nastavení

UNI16ARD-NAV-MX je program pro dekodér UNI16ARD 22 UNI16ARD. Program je určen pro ovládání návěstidel.

Dekodér umožňuje uživatelům, kteří mají centrálu nebo řídící software který neumožňuje vysílat Extended Accessory Control Packet ale pouze Basic Accessory Decoder Packet, a současně chtějí využívat rychlostní návěstní soustavu ČSD podle definice JMRI http://jmri.org/help/en/html/tools/signaling/AspectSignaling.shtml.

Dekodér je možné ovládat libovolným softwarem pro řízení kolejiště, např. TrainController, Rocrail, iTrain...

Jak to funguje

Na začátku je návěst podle tabulky JMRI. Tabulek je k dispozici celkem 5 a jsou označeny Set 0 – Set 4. Uživatel pro zamýšlené návěstidlo vybere podmnožinu návěstí, které bude návěstidlo návěstit. Podmnožina návěstí není nijak limitovaná a uživatel si může nakombinovat návěsti podle vlastních potřeb. Podle počtu vybraných návěstí určí kolik adres příslušenství (výhybek) bude potřeba pro zvládnutí signalizace vybrané podmnožiny návěstí. K dispozici jsou adresy 1, 2, 3, 4 nebo 5 příslušenství (výhybek). Tomu odpovídá možný počet návěstí na jednom návěstidle 2, 4, 8, 16 nebo 32. Potom provede přidělení kódů vybraným návěstem. Adresy příslušenství (výhybek), kódy návěstí a čísla návěstí podle definice JMRI se uloží do dekodéru. Dekodér potom reaguje na kombinaci vybraných příslušenství (výhybek) tak, že zobrazí požadovanou návěst na návěstidle.

Vybrat návěst z tabulky JMRI Zakódovat návěst Nastavit výhybky podle kódu návěsti Dekodér přečte kód návěsti Dekodér zobrazí požadovanou návěst

Tabulky návěstí JMRI

Definice návěstí podle JMRI http://jmri.org/help/en/html/tools/signaling/AspectSignaling.shtml.

Číslo návěsti JMRI Sada 0 Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4
ČSD základní ČSD cestová ČSD vložená SŽDC základní ČSD mechanická
0 Stůj Stůj Stůj Stůj Stůj
1 Volno Volno Volno Volno Volno
2 Výstraha Výstraha Výstraha Výstraha Výstraha
3 Očekávej 40 Očekávej 40 Očekávej 40 Očekávej 40 Pomalu
4 Očekávej 60 40 a opakovaná volno   Očekávej 60  
5 Očekávej 80 60 a opakovaná volno Odjezdové návěstidlo dovoluje jízdu   Odjezdové návěstidlo dovoluje jízdu
6 40 a volno 40 a volno Stůj s modrou 40 a volno  
7 40 a výstraha 40 a výstraha 40 a výstraha 40 a výstraha Vjezd odbočkou
8 40 a očekávej 40 40 a očekávej 40   40 a očekávej 40  
9 40 a očekávej 60 80 a opakovaná volno   40 a očekávej 60  
10 40 a očekávej 80 40 a opakovaná výstraha      
11 60 a volno 60 a volno   60 a volno  
12 60 a výstraha 40 a opakovaná očekávej 40   60 a výstraha  
13 60 a očekávej 40 40 a opakovaná očekávej 60   60 a očekávej 40  
14 60 a očekávej 60 40 a opakovaná očekávej 80   60 a očekávej 60  
15 60 a očekávej 80 60 a opakovaná výstraha Sunout zakázáno opakovaná    
16 80 a volno 80 a volno Sunout zakázáno 40 a opakovaná výstraha  
17 80 a výstraha 60 a opakovaná očekávej 40 Sunout pomalu 40 a opakovaná očekávej 40  
18 80 a očekávej 40 60 a opakovaná očekávej 60 Sunout rychleji 40 a opakovaná očekávej 60  
19 80 a očekávej 60 60 a opakovaná očekávej 80 Zpět Jízda podle rozhledových poměrů  
20 80 a očekávej 80 80 a opakovaná výstraha Zpět opakovaná 40 a jízda podle rozhledových poměrů  
21 Opakovaná volno Opakovaná volno Opakovaná volno Opakovaná volno  
22 Opakovaná výstraha Opakovaná výstraha Opakovaná výstraha Opakovaná výstraha  
23 Opakovaná očekávej 40 Opakovaná očekávej 40 Opakovaná očekávej 40 Opakovaná očekávej 40  
24 Opakovaná očekávej 60 Opakovaná očekávej 60   Opakovaná očekávej 60  
25 Opakovaná očekávej 80 Opakovaná očekávej 80 Posun zakázán opakovaná   Uzavření koleje zrušeno
26   80 a opakovaná očekávej 40 Na spádovišti se neposunuje Jízda vlaku dovolena Stůj, kolej uzavřena
27 Posun zakázán   Posun zakázán Posun zakázán Posun zakázán
28 Posun dovolen Posun dovolen Posun dovolen Posun dovolen Posun dovolen
29 Posun dovolen - nezabezpečený 80 a opakovaná očekávej 60 Posun dovolen - nezabezpečený Posun dovolen - nezabezpečený  
30 Opatrně na přivolávací návěst bez červené 80 a opakovaná očekávej 80   Opatrně na přivolávací návěst bez červené  
31 Opatrně na přivolávací návěst Opatrně na přivolávací návěst Opatrně na přivolávací návěst vložená návěstidla Opatrně na přivolávací návěst Opatrně na přivolávací návěst

Tabulka kódů

Pro kódování návěsti se používá binární kód, protože příslušenství (výhybky), které je použito k přenosu návěsti, mají také pouze dva stavy. V počítačové literatuře bývají nejméně významné bity zobrazeny vpravo. My se budeme držet konvence JMRI a nejméně významné bity budeme zobrazovat vlevo.

Symbol □ znamená stav 0, což je v LocoNet notaci výhybka rovně.

Symbol √ znamená stav 1, což je v LocoNet notaci výhybka do odbočky.

Pokud jsou v tabulce pro přehlednost nevyplněná políčka, potom je li to nutné, obsahují symbol □ stav 0.

Kód Výhybka
0 1 2 3 4
012


3


4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nastavení dekodéru

Programování dekodéru se provádí programem JMRI DecoderPro https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/2-decoderpro.

Pro verze JMRI nižší než 4.14 je třeba dohrát definiční soubor dekodéru z adresy http://jmri.org/xml/decoders/Public_Domain_dccdoma_UNI16ARD_NAV_MX.xml. Import definice dekodéru se provede pomocí tohoto návodu https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/7-import-definice-dekoderu.

Přidání nového dekodéru

Na svorky Programovací kolej centrály připojíme svorky DCC dekodéru. K dekodéru také připojíme napájení. V programu DecoderPro tlačítkem Nová lokomotiva spustíme okno pro výběr dekodéru. Režim programování zvolíme Přímý bytový. Poté klikneme na tlačítko Přečíst typ z dekodéru. Program začne vyčítat CV proměnné z dekodéru a po chvíli nám nabídne dekodér UNI16ARD-NAV-MX od e-shopu dccdoma.cz.


Okno výběru dekodéru se nám rozšířilo a my můžeme vyplnit první pole.

Do pole Seznam ID vyplníme název dekodéru tak, jak jej chceme mít v evidenci.

Do pole Aktivní adresa vyplníme DCC adresu našeho dekodéru.

ID dekodéru uložíme do databáze tlačítkem Uložit. DCC adresu dekodéru zapíšeme do dekodéru tlačítkem Zapsat.

V programování pokračujeme klikem na tlačítko Otevřít úplný programátor.

Záznam evidence

Otevře se nám okno programování dekodéru na první záložce Záznam evidence. V této záložce můžeme vyplnit evidenční údaje o dekodéru.

Na této kartě je důležité tlačítko Vrátit výchozí nastavení. Tímto tlačítkem se provádí obnovení nastavení formuláře dekodéru. Na CV v samotném dekodéru to nemá žádný vliv.

Pokud chceme obnovit výchozí tovární nastavení všech CV v dekodéru, potom v menu Výchozí nastavení zvolíme položku Tovární nastavení. S touto volbou je třeba zacházet opatrně.

V tuto chvíli jsou v dekodéru zapsány hodnoty z výroby, ale program DecoderPro o nich ještě neví. Proto následuje důležitý krok. Klikneme na tlačítko Přečíst všechny listy, čím se provede přečtení všech CV z dekodéru. Tato operace bude trvat asi deset minut. V budoucnu tuto operaci již nebude potřeba opakovat.

Základní

Na této kartě můžeme vyplnit Adresa dekodéru, pokud jsme tak již neučinili dříve. Dílčí změny v konfiguraci dekodéru zapisujeme tlačítkem Zapsat změny listu. Po skončení celého programování zapíšeme všechny změny tlačítkem Zapsat změny všech listů.

Dekodér

Na této kartě zvolíme základní chování dekodéru.

V poli Adresování vyplníme buď ROCO nebo NMRA, v závislosti na centrále kterou používáme.

V poli Rychlost stmívání/rozsvěcení je možné nastavit rychlost stmívání v intervalu 0 – 560 ms. Při volbě Bez efektu je efekt rozsvěcení/stmívání zcela vypnut. Pokud bude na návěstidle používaná návěst s pomalu kmitající žlutou (očekávej 40 km/h), potom by doba rozsvěcení/stmívání neměla být delší než 480 ms. Pokud bude na návěstidle používaná návěst s rychle kmitající žlutou (očekávej 60 km/h), potom by doba rozsvěcení/stmívání neměla být delší než 240 ms. V opačném případě je proces rozsvěcení/stmívání delší než samotná doba svícení světla při dané rychlosti blikání.

V poli Zpoždění návěsti zadáváme čas po který bude dekodér čekat od posledního obdrženého příkazu na zobrazení nové návěsti. Výsledný čas se vypočítá jako součin zadaného čísla a konstanty 0,128 s. Jak bylo popsáno výše, jednotlivé návěsti jsou zakódovány do kódu návěsti. Kód návěsti je přenášen přestavováním příslušných výhybek. V krajním případě těch přestavení může být až 5. Pokud zadáme do pole číslo 0, potom se bude po obdržení povelu na změnu návěsti návěst okamžitě zobrazovat. To může vést k problikávání jiných návěstí než je ta požadovaná. V závislosti na použitém řídícím software a centrále se dá zadat čas čekání, kterým se tento nežádoucí efekt potlačí.

Pro připojení Příkazové stanice pomocí rozhraní XpressNet se doporučuje nastavit Zpoždění návěsti na 512 ms (hodnota 4) až 1024 ms (hodnota 8).

Dekodér můžeme zamknout proti nechtěnému přepsání parametrů. To je vhodné provést u centrál, které nemají odděleně vyvedené svorky na programovací kolej. Dekodér se zamkne zápisem nenulového čísla do pole Zámek. Dekodér se odemkne zapsáním stejného čísla do pole Klíč. Pokud klíč zapomeneme, tak můžeme použít univerzální klíč, který má hodnotu 255. Pokud budeme dekodér zamykat, můžeme tak udělat až po vyplnění všech parametrů na všech kartách.

Výstupy

Na kartě výstupy nastavujeme řízení výstupů. Výstupů je 16 a jsou označeny písmeny A – P. Ke každému výstupu můžeme přiřadit jedno návěstní světlo.

Do pole Počet návěstidel se zadává počet připojených návěstidel. K dekodéru je možné připojit až 8 návěstidel, která jsou označena Návěstidlo 0 – 7. Skutečný počet použitých návěstidel je dán počtem použitých návěstních světel. Se změnou hodnoty počet návěstidel se nám zpřístupní příslušný počet záložek Návěstidlo 0 – 7.

Každé návěstidlo může mít přiřazeno 1 – 10 návěstních světel. Návěstní světla jsou označena Horní žlutá, Zelená, Červená, Bílá, Dolní žlutá, Modrá, Zelený pruh, Žlutý pruh, Dolní bílá a indikátor Zpět. U každého použitého návěstního světla vyplníme jeden z výstupů A – P. U každého nepoužitého návěstního světla vyplníme ×. Každý výstup může být použit pouze jednou.

Do pole Sada vyplníme použitou sadu návěstí podle JMRI tabulky návěstí http://jmri.org/help/en/html/tools/signaling/AspectSignaling.shtml. Toto pole je možné vyplnit i na záložce příslušného návěstidla.

U každého návěstidla dále vyplníme Výchozí návěst. Jedná se o kód návěsti který bude zobrazen po zapnutí dekodéru. Toto pole je možné vyplnit i na záložce příslušného návěstidla.

Každé návěstidlo definované v dekodéru obsadí několik po sobě jdoucích adres. Návěstidlo 0 začíná počítat adresy od základní adresy dekodéru ze záložky Základní. Každé další návěstidlo pokračuje v nepřerušené řadě čísel DCC adres.

Návěstidlo N

Podle počtu zadaných návěstidel na záložce Výstupy se nám zpřístupní příslušný počet záložek Návěstidlo N.

Do pole Počet DCC adres vyplníme kolik bude dané návěstidlo poslouchat DCC adres. Počet adres je dán požadovaným počtem návěstí které má dané návěstidlo zobrazit. Se změnou hodnoty Počet DCC adres se nám zpřístupní příslušný počet řádků pro kódy návěstí.

V poli Sada návěstí vybereme požadovanou sadu návěstí podle definice JMRI http://jmri.org/help/en/html/tools/signaling/AspectSignaling.shtml.

Do pole Kód výchozí návěsti zadáme kód návěsti, která má být zobrazena po zapnutí dekodéru.

Do následující tabulky vyplníme čísla návěstí podle definice JMRI tak, aby po obdržení příslušné kombinace přestavení příslušenství (výhybek) se zobrazila odpovídající návěst. Každý řádek začíná Kódem návěsti a je doplněn pro názornost kombinací výstupů výhybek. Symbol □ znamená stav 0, což je v LocoNet notaci výhybka rovně. Symbol √ znamená stav 1, což je v LocoNet notaci výhybka do odbočky.

Vzorový příklad

Mějme stanici se dvěma dopravními kolejemi a jednou kolejí manipulační. Stanice je v lichém směru osazena návěstidly podle obrázku. Pro stanici zvolíme návěsti z tabulky SŽDC 2015 základní návěstidla Sada 3 http://jmri.org/xml/signals/SZDC-2015-zakladni/aspects.xml.

Nastavení dekodéru

Dekodér bude mít nastavenu základní adresu 100. Celkem bude k dekodéru připojeno 5 návěstidel.

Odjezdové návěstidlo L1

Odjezdové návěstidlo L1 bude zobrazovat 4 návěsti. Bude pro ně potřeba vyhradit dvě DCC adresy.

Návěst JMRI Název návěsti Kód návěsti Kombinace výstupů
0 Stůj 0 □□
1 Volno 1 √□
28 Posun dovolen 2 □√
31 Opatrně na přivolávací návěst 3 √√

V dekodéru bude mít přiřazeno Návěstidlo 0 a bude obsazovat adresy 100 a 101. Návěstní světla budou připojena na výstupy A, B a C. Výchozí návěst bude mít kód 0.

Odjezdové návěstidlo L2

Odjezdové návěstidlo L2 bude zobrazovat také 4 návěsti. Bude pro ně potřeba vyhradit dvě DCC adresy.

Návěst JMRI Název návěsti Kód návěsti Kombinace výstupů
0 Stůj 0 □□
6 40 a volno 1 √□
28 Posun dovolen 2 □√
31 Opatrně na přivolávací návěst 3 √√

V dekodéru bude mít přiřazeno Návěstidlo 1 a bude obsazovat adresy 102 a 103. Návěstní světla budou připojena na výstupy D, E, F a G. Výchozí návěst bude mít kód 0.

Seřaďovací návěstidlo Se1

Pro kódování je nejjednodušší seřaďovací návěstidlo Se1. Návěstidlo obsadí jednu DCC adresu.

Návěst JMRI Název návěsti Kód návěsti Kombinace výstupů
27 Posun zakázán 0
28 Posun dovolen 1

V dekodéru bude mít přiřazeno Návěstidlo 2 a bude obsazovat adresu 104. Návěstní světla budou připojena na výstupy H a I. Výchozí návěst bude mít kód 0.

Vjezdové návěstidlo L

Vjezdové návěstidlo L bude nejkomplikovanější. Bude zobrazovat 8 návěstí. Bude pro ně potřeba vyhradit tři DCC adresy.

Návěst JMRI Název návěsti Kód návěsti Kombinace výstupů
0 Stůj 0 □□□
1 Volno 1 √□□
2 Výstraha 2 □√□
7 40 a výstraha 3 √√□
8 40 a očekávej 40 4 □□√
19 Jízda podle rozhledových poměrů 5 √□√
20 40 a jízda podle rozhledových poměrů 6 □√√
31 Opatrně na přivolávací návěst 7 √√√

V dekodéru bude mít přiřazeno Návěstidlo 3 a bude obsazovat adresu 105, 106 a 107. Návěstní světla budou připojena na výstupy J, K, L, M a N. Výchozí návěst bude mít kód 0.

Předvěst PřL

Posledním návěstidlem je předvěst PřL. Bude zobrazovat 3 návěsti. Bude pro ně potřeba vyhradit dvě DCC adresy.

Návěst JMRI Název návěsti Kód návěsti Kombinace výstupů
1 Volno 0 □□
2 Výstraha 1 √□
3 Očekávej 40 2 □√

neobsazeno 3 √√

V dekodéru bude mít přiřazeno Návěstidlo 4 a bude obsazovat adresu 108 a 109. Návěstní světla budou připojena na výstupy O a P. Výchozí návěst bude mít kód 1.

Nastavení programu

Ukázka nastavení návěstidel v programu JMRI PanelPro.

Nastavení výhybek

Protože se návěstidla ovládají příkazy pro výhybky, je třeba je nejprve nastavit.

V okně PanelPro otevřeme menu NástrojeTabulkyVýhybky. V okně výhybky klikneme na tlačítko Přidat a otevře se nám okno pro přidání první výhybky.

V poli Systémové připojení máme předvolený systém, kterým máme připojenou centrálu k počítači.

Do pole Hardwarová adresa zadáme první adresu dekodéru. V našem příkladu je to adresa 100.

Do pole Uživatelský název můžeme zadat libovolný název. Já jsem zvolil konvenci číslo návěstidla - číslo bitu pro kódování návěsti.

Klikneme na tlačítko Vytvořit a vytvoří se nám záznam v tabulce výhybek. Zvolíme právě vytvořený záznam a klikneme na tlačítko Upravit. Otevře se nám okno pro editaci záznamu výhybky.

Pokud používáme systém připojení XpressNet tak na záložce Základní zaškrtneme políčko Obrácený. Pokud používáme LocoNet tak necháme políčko prázdné.

Přepneme se na záložku Zpětný ohlas. V poli Režim zpětného ohlasu zvolíme položku SIGNAL.

Po zadání všech potřebných výhybek máme v tabulce 10 záznamů. Pro odjezdová návěstidla je to po dvou záznamech, seřaďovací návěstidlo má jeden záznam, vjezdové návěstidlo má tři záznamy a předvěst má dva záznamy. Adresy výhybek začínají adresou dekodéru. Adresy výhybek jdou ve stejném pořadí v jakém jsou definovány návěstidla v dekodéru.

Nastavení návěstidel

V levém sloupci okna se přepneme do tabulky Návěstidla. V dolní části okna klikneme na tlačítko Přidat.

Odjezdové návěstidlo L1

Otevře se nám okno pro přidání návěstidla 0.

Do pole Uživatelský název zadáme název návěstidla L1.

V poli Návěstní systém vybereme SŽDC 2015 základní návěstidla.

V poli Typ návěstidla vybereme Odjezdová návěstidla.

V poli Ovladač návěstidla vybereme Matice výstupů návěstidla.

V poli Počet výstupů vybereme 2.

V poli Výstup 1 zvolíme Použít existující vybereme přednastavenou výhybku L1-0 – XT100.

V poli Výstup 2 zvolíme Použít existující vybereme přednastavenou výhybku L1-1 – XT101.

V tabulce Kombinace výstupů ponecháme přístupné návěsti Stůj, Volno, Posun dovolen a Opatrně na přivolávací návěst. Ostatní návěsti zaškrtávátkem Znepřístupněno zrušíme. K vybraným čtyřem návěstem vyplníme kombinace výstupů tak, aby byly shodné s nastavením v dekodéru.

V poli Dodatečné zpoždění mezi příkazy výhybkám (volitelné) v případě připojení Příkazové stanice pomocí XpressNet nastavíme hodnotu přibližně 500 ms. Hodnotu můžeme upravit podle konkrétní konfigurace příkazové stanice, rozhraní a počítače. Hodnota musí být kratší než je hodnota nastavená na dekodéru v poli Zpoždění návěsti. V případě připojení s rozhraní LocoNet můžeme ponechat hodnotu 0 ms.

Editaci ukončíme klikem na tlačítko Vytvořit.

Odjezdové návěstidlo L2

Návěstidlo L2 vytvoříme podobně jako L1.

Seřaďovací návěstidlo Se1

Seřaďovací návěstidlo Se1 je nejjednodušší.

Vjezdové návěstidlo L

Vjezdové návěstidlo L je naopak nejkomplikovanější.

Předvěst PřL

Předvěst PřL už nám nebude činit žádné problémy.

Tabulka návěstidel

Na konci našeho snažení máme v tabulce 5 návěstidel.

Konfigurační soubor

Vytvořené tabulky výhybek a návěstidel musíme uložit pro příští použití. V menu tabulek SouborUložitUložit pouze konfiguraci do souboru uložíme naše tabulky.

Při příštím spuštění programu PanelPro konfigurace výhybek a návěstidel znovu načteme z menu PanelPro PanelyOtevřít panely a vybereme náš soubor s konfigurací.

Testování

Funkčnost dekodéru otestujeme tak, že dekodér připojíme k napájení a připojíme DCC signál. V PanelPro otevřeme tabulku Návěstidla. Potom v řádku příslušného návěstidla ve sloupci Návěst vybereme dostupnou návěst. Poté se nám příslušná návěst na návěstidle zobrazí.

Hotový dekodér

Dekodér je možné objednat v e-shopu dccdoma http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=26 jako hotový, jako stavebnici nebo jen DPS.aktualizace 21. 6. 2019
aktualizace 23. 9. 2018
vytvořeno 9. 8. 2018

ċ
UNI16ARD-NAV-MX.ino
(147k)
Petr Šídlo,
24. 9. 2018 9:46
Comments