Elektrika‎ > ‎

27 UNI16ARD-NAV-EXT

UNI16ARD-NAV-EXT je program pro dekodér UNI16ARD https://sites.google.com/site/sidloweb/. Program je určen pro ovládání návěstidel.

Co to je Návěstní dekodér

UNI16ARD-NAV-EXT je skutečný, nebo chcete li pravý, návěstní dekodér, který je v literatuře označován jako Signal decoder. Ten se zásadně liší od běžného Accessory decoder. Běžný dekodér pro příslušenství na jedné DCC adrese dokáže obsloužit jednu výhybku se dvěma stavy Zapnuto/Vypnuto. Běžný dekodér pro výhybky používá pro svoji činnost Basic Accessory Decoder Packet. Při použití dekodérů pro výhybky jako dekodéru pro návěstidla, tak pro zobrazení více než dvou návěstí na jednom návěstidle musíme návěstidlu přiřadit více DCC adres. Výsledná zobrazená návěst je pak dána kombinací stavů těchto adres.

Pro návěstidla zavedla norma NMRA S-9.2.1 Extended Accessory Control Packet. V praxi to znamená, že jedno návěstidlo má právě jednu DCC adresu a může zobrazit až 32 různých návěstí. Tím se odlišuje návěstní dekodér od ostatních dekodérů příslušenství.

Pro koho je návěstní dekodér určen

Základní podmínkou použití pravého návěstního dekodéru je schopnost centrály odeslat výše zmiňovaný Extended Accessory Control Packet. Tuto podmínku splňuje například centrála NanoX-S88-USB od dccdoma.cz.

Neměl jsem možnost testovat všechny centrály dostupné na Českém a Slovenském trhu. V níže uvedené tabulce jsou výsledky mých testů. Pokud se se mnou podělíte o vaše zjištění, tak je budu rád publikovat.

  Centrála Funkčnost Poznámka
NanoX-S88-USB Funguje  
MultiMAUS + ROCO kostka Nefunguje  
DR5000 Funguje firmware 1.4.9
připojení LocoNet
5 DR5000 /site/sidloweb/jmri/dr5000
DCS200 Nefunguje Otestoval Honza Merhaut

Tabulky návěstí

Aby mohl dekodér využívat návěsti, tak musí mít nejdříve definovanou tabulku návěstí. Definice návěstní soustavy podle ČSD je v programu JMRI Aspect Signaling. K dispozici je pět tabulek návěstí:

V tabulce má každá návěst svůj název, vyobrazení návěsti a číslo návěsti. Např. návěst 80 a očekávej 60 má číslo návěsti Default DCC Aspect: 19.

80 a očekávej 60

Indication: Slowly 80 km/h proceed preparing to 60 km/h at next signal

Description: Lower light yellow with green strip, upper light yellow quickly flashing
Reference: Aspect 17
Comment: Rychost 80 km/h, potom 60 km/h
Speed: 80 km/h
Speed2: 60 km/h
Route: Diverging
Default DCC Aspect: 19

JMRI DecoderPro

Pro nastavování dekodéru musíme mít k centrále připojený program DecoderPro https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/2-decoderpro.

Na svorky Programovací kolej centrály připojíme svorky DCC dekodéru. K dekodéru také připojíme napájení. V programu DecoderPro tlačítkem Nová lokomotiva spustíme okno pro výběr dekodéru. Režim programování zvolíme Přímý bytový. Poté klikneme na tlačítko Přečíst typ z dekodéru. Program začne vyčítat CV proměnné z dekodéru a po chvíli nám nabídne dekodér UNI16ARD-NAV-EXT od e-shopu dccdoma.cz.Okno výběru dekodéru se nám rozšířilo a my můžeme vyplnit první pole.

Do pole Seznam ID vyplníme název dekodéru tak, jak jej chceme mít v evidenci.

Do pole Aktivní adresa vyplníme DCC adresu našeho dekodéru.

ID dekodéru uložíme do databáze tlačítkem Uložit. DCC adresu dekodéru zapíšeme do dekodéru tlačítkem Zapsat.

V programování pokračujeme klikem na tlačítko Otevřít úplný programátor.

Záznam evidence

Otevře se nám okno programování dekodéru na první záložce Záznam evidence. V této záložce můžeme vyplnit evidenční údaje o dekodéru.

Na této kartě je důležité tlačítko Vrátit výchozí nastavení. Tímto tlačítkem se provádí obnovení nastavení formuláře dekodéru. Na CV v samotném dekodéru to nemá žádný vliv.

Pokud chceme obnovit výchozí tovární nastavení všech CV v dekodéru, potom v menu Výchozí nastavení zvolíme položku Tovární nastavení. S touto volbou je třeba zacházet opatrně.

V tuto chvíli jsou v dekodéru zapsány hodnoty z výroby, ale program DecoderPro o nich ještě neví. Proto následuje důležitý krok. Klikneme na tlačítko Přečíst všechny listy, čím se provede přečtení všech CV z dekodéru. Tato operace bude trvat asi deset minut. V budoucnu tuto operaci již nebude potřeba opakovat.Základní

Na této kartě můžeme vyplnit Adresa dekodéru, pokud jsme tak již neučinili dříve. Dílčí změny v konfiguraci dekodéru zapisujeme tlačítkem Zapsat změny listu. Po skončení celého programování zapíšeme všechny změny tlačítkem Zapsat změny všech listů.Dekodér

Na této kartě zvolíme základní chování dekodéru.

V poli Adresování vyplníme buď ROCO nebo NMRA, v závislosti na centrále kterou používáme.

V poli Rychlost stmívání/rozsvěcení jsou čtyři možnosti nastavení. Volba Pomalu nastaví nejsilnější efekt stmívání/rozsvěcení. Volby Středně a Rychle zeslabí efekt. Při volbě Bez efektu je efekt rozsvěcení/stmívání zcela vypnut.

Dekodér můžeme zamknout proti nechtěnému přepsání parametrů. To je vhodné provést u centrál, které nemají odděleně vyvedené svorky na programovací kolej. Dekodér se zamkne zápisem nenulového čísla do pole Zámek. Dekodér se odemkne zapsáním stejného čísla do pole Klíč. Pokud klíč zapomeneme, tak můžeme použít univerzální klíč, který má hodnotu 255. Pokud budeme dekodér zamykat, můžeme tak udělat až po vyplnění všech parametrů na všech kartách.Výstupy

Na kartě výstupy nastavujeme řízení výstupů. Výstupů je 16 a jsou označeny písmeny A - P. Ke každému výstupu můžeme přiřadit jedno návěstní světlo.

Do pole Počet návěstidel se zadává počet připojených návěstidel. K dekodéru je možné připojit až 8 návěstidel, která jsou označena Návěstidlo 0 - 7. Skutečný počet použitých návěstidel je dán počtem použitých návěstních světel.

Každé návěstidlo může mít přiřazeno 1 - 10 návěstních světel. Návěstní světla jsou označena Horní žlutá, Zelená, Červená, Bílá, Dolní žlutá, Modrá, Zelený pruh, Žlutý pruh, Dolní bílá a indikátor Zpět. U každého použitého návěstního světla vyplníme jeden z výstupů A - P. U každého nepoužitého návěstního světla vyplníme ×. Každý výstup může být použit pouze jednou.

Do pole Sada vyplníme použitou sadu návěstí podle Tabulky návěstí.

U každého návěstidla dále vyplníme Výchozí návěst. To je taková návěst, která se na návěstidle zobrazí po zapnutí dekodéru.

br>

DCC adresa návěstidla se skládá ze dvou částí - z adresy Segment dekodéru a adresy Ofset návěstidla. Segment adresa je uložena v poli Adresa stavědla na kartě Dekodér. Ofset adresy návěstidla je číslo návěstidla na kartě Výstupy. Výsledná adresa návěstidla je dána součtem Segment adresy a Ofset adresy.

JMRI PanelPro

Návěstní dekodér je možné ovládat z programu JMRI PanelPro. Návěstidla se přidávají do tabulky z menu Nástroje - Tabulky - Návěstidla - Návěstidla. V okně Návěstidla zvolíme tlačítko Přidat.

Přidat návěstidlo

V poli Uživatelský název zadáme náš název návěstidla.

V poli Návěstní systém vybereme návěstní systém. V seznamu jsou všechny dostupné návěstní systémy. My vybereme jeden ze seznamu Tabulky návěstí.

V poli Typ návěstidla vybereme návěstidlo, např. odjezdové, vjezdové, předvěst, ...

V poli Ovladač návěstidla vybereme DCC dekodér návěstidla.

V poli Systém zvolíme systém, kterým ovládáme kolejiště.

V poli DCC adresa příslušenství zadáme DCC adresu dekodéru návěstidla.

Ve spodní části okna je seznam dostupných návěstí pro vybraný Typ návěstidla. Tento seznam návěstí můžeme dále omezit pouze na návěsti, které bude návěstidlo na kolejišti skutečně návěstit. Zrušení návěsti provedeme zaškrtávacím políčkem Znepřístupněno. Políčko Nastavit ID návěsti neměníme.

Definici návěstidla dokončíme klikem na tlačítko Vytvořit.Návěstidla

V tabulce Návěstidla máme seznam všech definovaných návěstidel.Funkčnost dekodéru otestujeme tak, že dekodér připojíme k napájení a připojíme DCC signál. Potom v řádku příslušného návěstidla ve sloupci Návěst vybereme dostupnou návěst. Poté se nám příslušná návěst na návěstidle zobrazí.

UNI16ARD-NAV-EXT

Hotový dekodér

Dekodér je možné objednat v e-shopu dccdoma http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=12 jako hotový, jako stavebnici nebo jen DPS.aktualizace 7. 8. 2018
aktualizace 1. 8. 2018
aktualizace 28. 7. 2018
vytvořeno 16. 7. 2018

ċ
UNI16ARD-NAV-EXT.ino
(143k)
Petr Šídlo,
16. 7. 2018 11:47
Comments