Elektrika‎ > ‎25 Stavědlo‎ > ‎

Stavědlo s výhybkovým dekodérem

Vzorový příklad použití funkce Stavědla s výhybkovým dekodérem UNI16ARD-8VYH.

Stanice

Stanice má tři dopravní koleje. Na zhlavích jsou skupinová sloučená odjezdová návěstidla bez rychlostní návěstní soustavy. Vjezdová návěstidla na modelu nejsou.

Doleva trať vede do stanice Z. Doprava trať vede do stanice K. Stanice má tři dopravní koleje 1, 2, a 3. Ve stanici jsou čtyři výhybky 1, 2, 3 a 4. Odjezdové návěstidlo do stanice K je L 1-3. Odjezdové návěstidlo do stanice Z je S 1-3.

Elektrické zapojení

Elektrické zapojení tvoří jeden dekodér UNI16ARD-8VYH, čtyři motorické přestavníky MTB MP1 a dvě LED třísvětlová návěstidla ES Pečky.

Na svorky 16V přivedeme napájecí napětí pro dekodér. To může být střídavé nebo stejnosměrné od 14 V do 24 V. Optimální napájecí napětí je 16 V.

Na svorky DCC se připojuje signál z centrály. V provozním režimu je odběr dekodéru do 10 mA. Při nastavování CV musí být dekodér připojený na programovací kolej.

Motorické přestavníky MTB MP1 se připojují na svorky A+B, C+D, E+F a G+H. Na schématu je ukázka připojení prvního přestavníku. Svorka + dekodéru se připojí na svorku (+)COM přestavníku. Svorku A dekodéru připojíme na svorku poz1 přestavníku a svorku B dekodéru připojíme na svorku poz2 přestavníku. V případě, že by se dekodér točil opačným směrem tak svorky A a B prohodíme.

Světelná návěstidla ES Pečky se připojují na svorky I+JK a LM+N (jedna svorka + zůstane vynechána). Na Svorku + dekodéru se připojí společná anoda návěstidla. Na svorku I se připojí červená LED, na svorku J se připojí zelená LED a na svorku K se připojí bílá LED. LED diody jsou osazeny omezovacími odpory. Pokud bychom měli pocit, že návěstidlo svítí příliš, můžeme ke každé diodě do série odpory přidat.

Svorky O+P zůstali v tomto schematu nezapojeny. Je možné je použít pro osvětlení, přejezd nebo jiné příslušenství.

Závěrová tabulka

Závěrová tabulka je soubor dokumentů, které obsahují schema stanice s rozmístěním výhybek a návěstidel, seznam všech reálných jízdních cest, a u všech jízdních cest stanoví požadovanou polohu výměn a návěstidel.

Pro každý projekt Stavědlo si sestavíme vlastní zjednodušenou Závěrovou tabulku. Schema stanice již máme nakreslené. Připojení přestavníků a návěstidel na dekodér máme již také vyřešeno. Nyní zbývá sestavit seznam všech reálných jízdních cest a doplnit do tabulky požadované polohy výměn a návěstidel.

DCC adresa   200 201 202 203 204-206 207-209
  cesta \ zařízení Výhybka 1 Výhybka 2 Výhybka 3 Výhybka 4 Návěstidlo L 1-3 Návěstidlo S 1-3
5 návěstidla stůj         stůj stůj
6 vjezd Z→1 rovně rovně       stůj
7 vjezd Z→2 rovně odbočka       stůj
8 vjezd Z→3 odbočka         stůj
9 vjezd K→1     rovně rovně stůj  
10 vjezd K→2     rovně rovně stůj  
11 vjezd K→3       odbočka stůj  
12 odjezd 1→Z rovně rovně       volno
13 odjezd 2→Z rovně odbočka       volno
14 odjezd 3→Z odbočka         volno
15 odjezd 1→K     rovně rovně volno  
16 odjezd 2→K     rovně rovně volno  
17 odjezd 3→K       odbočka volno  
18 posun 1→Z rovně rovně       posun dovolen
19 posun 2→Z rovně odbočka       posun dovolen
20 posun 3→Z odbočka         posun dovolen
21 posun 1→K     rovně rovně posun dovolen  
22 posun 2→K     rovně rovně posun dovolen  
23 posun 3→K       odbočka posun dovolen  
24 průjezd Z→1→K rovně rovně rovně rovně volno stůj
25 průjezd Z→2→K rovně odbočka odbočka rovně volno stůj
26 průjezd Z→3→K odbočka     odbočka volno stůj
27 průjezd K→1→Z rovně rovně rovně rovně stůj volno
28 průjezd K→2→Z rovně odbočka odbočka rovně stůj volno
29 průjezd K→3→Z odbočka     odbočka stůj volno
30 posun Z→1→K rovně rovně rovně rovně posun dovolen stůj
31 posun Z→2→K rovně odbočka odbočka rovně posun dovolen stůj
32 posun Z→3→K odbočka     odbočka posun dovolen stůj
33 posun K→1→Z rovně rovně rovně rovně stůj posun dovolen
34 posun K→2→Z rovně odbočka odbočka rovně stůj posun dovolen
35 posun K→3→Z odbočka     odbočka stůj posun dovolen

Protože je ve skriptu omezený počet povelů na 8, tak tomu přizpůsobíme i naši závěrovou tabulku. Pokud se některá výměna nebo návěstidlo dané jízdní cesty neúčastní, tak je v tabulce nevyplňujeme. U některých jízdních cest předpokládáme, že budou návěstidla v základní poloze. U posunu předpokládáme že bude vždy začínat na staniční koleji a vždy bude končit na staniční koleji. Protože nemáme vjezdová návěstidla a seřaďovací návěstidla před první a poslední výhybkou, tak vjezdové jízdní cesty budou společné pro vlak i posun.

Ve skriptu je programována návěst Posun dovolen jako jedno bílé světlo. Je možné návěstit také Nezabezpečený posun červené světlo spolu s bílým.

Nastavení dekodéru

Nastavení dekodéru se dělí na tři části. Základní nastavení, nastavení výstupů a nakonec nastavení skriptů pro Stavědlo.

Základní nastavení

Mezi základní nastavení patří segment adresy dekodéru a skriptů a typ centrály. Po skončení nastavení všech CV (včetně výstupů a stavědla) je doporučeno zamknout dekodér v CV16.

číslo CV popis nastavená hodnota poznámka
1 LSB adresa 200 nastaveno na DCC adresu 200
9 MSB adresa 0 výsledná adresa LSB + MSB × 256
15 klíč k zámku 0  
16 zámek dekodéru 0 po skončení všech nastavení zamknout dekodér
34 způsob adresování 1 dekodér bude řízen centrálou ROCO
36 LSB adresa stavědla 5 stavědlo nastaveno na DCC adresu 5
37 MSB adresa stavědla 0 výsledná adresa LSB + MSB × 256

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů dekodérů je nezbytná součást nastavení. Toto nastavení funguje i v případě, že Stavědlo není používáno.

Výstup Offset Reverz Impulz Pouze jednou Poznámka
CV Hodnota CV Hodnota CV Hodnota CV Hodnota
A 129 0 130 0 131 24 132 1 Offset 0, výhybka 1 rovně, impulz 3 s
B 134 0 135 1 136 24 137 1 Offset 0, výhybka 1 odbočka, impulz 3 s
C 139 1 140 0 141 24 142 1 Offset 1, výhybka 2 rovně, impulz 3 s
D 144 1 145 1 146 24 147 1 Offset 1, výhybka 2 odbočka, impulz 3 s
E 149 2 150 0 151 24 152 1 Offset 2, výhybka 3 rovně, impulz 3 s
F 154 2 155 1 156 24 157 1 Offset 2, výhybka 3 odbočka, impulz 3 s
G 159 3 160 0 161 24 162 1 Offset 3, výhybka 4 rovně, impulz 3 s
H 164 3 165 1 166 24 167 1 Offset 3, výhybka 4 odbočka, impulz 3 s
I 169 4 170 0 171 0 172 1 Offset 4, návěstidlo L 1-3, červená, trvale
J 174 5 175 0 176 0 177 1 Offset 5, návěstidlo L 1-3, zelená, trvale
K 179 6 180 0 181 0 182 1 Offset 6, návěstidlo L 1-3, bílá, trvale
L 184 7 185 0 186 0 187 1 Offset 7, návěstidlo S 1-3, červená, trvale
M 189 8 190 0 191 0 192 1 Offset 8, návěstidlo S 1-3, zelená, trvale
N 194 9 195 0 196 0 197 1 Offset 9, návěstidlo S 1-3, bílá, trvale
O 199 10 200 0 201 0 202 1 Offset 10, neobsazeno
P 204 11 205 0 206 0 207 1 Offset 11, neobsazeno

Nastavení skriptů

Podle závěrové tabulky zbývá nastavit skripty pro jednotlivé scénáře. Při nastavení skriptů postupujeme podle návodu. Příklad nastavení skriptu pro odjezd ze 2. koleje do K.

Skript pro odjez má DCC adresu 16. Tomu odpovídá offset adresa 11. Adresní prostor CV pro tento skript je v intervalu 432 – 447.

CV Povel Hodnota Poznámka
432 čekat 1 0 Bez čekání.
433 příkaz 1 0+2 2 Výhybka 3 do odbočky.
434 čekat 2 24 Čekat 3 s na dokončení přestavení výhybky 3.
435 příkaz 2 128+3 131 Výhybka 4 přímo.
436 čekat 3 24 Čekat 3 s na dokončení přestavení výhybky 3.
437 příkaz 3 0+4 4 Návěstidlo L1-3 červená zhasnout.
438 čekat 4 0 Bez čekání.
439 příkaz 4 0+6 6 Návěstidlo L1-3 bílá zhasnout.
440 čekat 5 2 Čekat 0,25 s po zhasnutí červené.
441 příkaz 5 128+5 133 Návěstidlo L1-3 zelená rozsvítit.
442 čekat 6 255 Konec skriptu.
443 příkaz 6    
444 čekat 7    
445 příkaz 7    
446 čekat 8    
447 příkaz 5    

Praktické pomůcky

Příprava Závěrové tabulky a nastavení CV dekodéru je náročná věc. Je třeba připravit velké množství CV, bez chyb je nahrát do dekodéru a otestovat. Pro tento účel se velmi hodí tabulkový procesor. Vzorové tabulky ve formátu LibreOffice pro náš příklad jsou v příloze této stránky.

V tabulkovém procesoru si připravíme scénáře, základní nastavení dekodéru, nastavení výstupů a nastavení skriptů. Listy sešitu je velmi vhodné si vytisknout. Nejlépe ve formátu A3 (nebo 2× A4). Podle sestavy potom provést nastavení všech CV. Následuje důkladné otestování všech scénářů. Je možné, že se při sestavování skriptů dopustíme nějaké chyby. Potom opravíme chyby ve scénářích a znovu nastavíme CV. To opakujeme až do úplného odladění dekodéru.

Na závěr nezapomeneme dekodér zamknout zapsáním nějakého čísla 1 – 254 do CV16. Toto by měli provést zejména ti uživatelé, jejichž centrála nemá samostatný výstup na programovací kolej (ROCO multiMAUS s kostkou, ROCO z21 bílá).

Ukázka testování dekodéru pro dopravní situaci:

  1. 7 vjezd z Z na 2. kolej
  2. 9 vjezd z K na 1. kolej
  3. 22 35 7 lokomotiva z 2. koleje objede soupravu po 3. koleji
  4. 18 32 9 lokomotiva z 1. koleje objede soupravu po 3. koleji
  5. 13 5 vlak z 2. koleje odjede do Z
  6. 15 5 vlak z 1. koleje odjede do K

UNI16ARD-8VYH-ST


vytvořeno 10. 3. 2018

ċ
ZaverovaTabulka.ods
(25k)
Petr Šídlo,
10. 3. 2018 10:47
Comments