Elektrika‎ > ‎

24 UNI16ARD-NAV-ST

UNI16ARD-NAV-ST verze 4.3 je program pro dekodér UNI16ARD https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard. Program je určen pro ovládání světelných návěstidel. Ovládání návěstidel je velmi jednoduché. Každá návěst se ovládá jednou DCC adresou, takže je možné návěstidla ovládat i z běžného ovladače např. ROCO multiMAUS a není potřeba počítač. Změnou nastavení CV je možné dekodér přeprogramovat.

Dekodér je možné nastavovat pomocí programování jednotlivých CV nebo pohodlněji pomocí programu JMRI DecoderPro.

JMRI DecoderPro

Pro nastavování dekodéru musíme mít k centrále připojený program DecoderPro https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/2-decoderpro.

Na svorky Programovací kolej centrály připojíme svorky DCC dekodéru. K dekodéru také připojíme napájení. V programu DecoderPro tlačítkem Nová lokomotiva spustíme okno pro výběr dekodéru. Režim programování zvolíme Přímý bytový. Poté klikneme na tlačítko Přečíst typ z dekodéru. Program začne vyčítat CV proměnné z dekodéru a po chvíli nám nabídne dekodér UNI16ARD-NAV-ST od e-shopu dccdoma.cz.


Okno výběru dekodéru se nám rozšířilo a my můžeme vyplnit první pole.

Do pole Seznam ID vyplníme název dekodéru tak, jak jej chceme mít v evidenci.

Do pole Aktivní adresa vyplníme DCC adresu našeho dekodéru.

ID dekodéru uložíme do databáze tlačítkem Uložit. DCC adresu dekodéru zapíšeme do dekodéru tlačítkem Zapsat.

V programování pokračujeme klikem na tlačítko Otevřít úplný programátor.

Záznam evidence

Otevře se nám okno programování dekodéru na první záložce Záznam evidence. V této záložce můžeme vyplnit evidenční údaje o dekodéru.

Na této kartě je důležité tlačítko Vrátit výchozí nastavení. Tímto tlačítkem se provádí reset dekodéru do továrního nastavení. S tímto tlačítkem je třeba zacházet opatrně.

V tuto chvíli jsou v dekodéru zapsány hodnoty z výroby, ale program DecoderPro o nich ještě neví. Proto následuje důležitý krok. Klikneme na tlačítko Přečíst všechny listy, čím se provede přečtení všech CV z dekodéru. Tato operace bude trvat asi půl hodiny. V budoucnu tuto operaci již nebude potřeba opakovat.Základní

Na této kartě můžeme vyplnit Adresa dekodéru, pokud jsme tak již neučinili dříve. Dílčí změny v konfiguraci dekodéru zapisujeme tlačítkem Zapsat změny listu. Po skončení celého programování zapíšeme všechny změny tlačítkem Zapsat změny všech listů.Dekodér

Na této kartě zvolíme základní chování dekodéru.

V poli Adresování vyplníme buď ROCO nebo NMRA, v závislosti na centrále kterou používáme.

V poli Typ resetu vyplníme buď typ Tovární nastavení nebo Zachování nastavení návěstidel. Při volbě Tovární nastavení dojde k obnovení všech CV s výjimkou polí na pomocné kartě Návěstidla. Při volbě Zachování nastavení návěstidel dojde k obnovení CV s výjimkou polí na pomocné kartě Návěstidla, a na kartě Dekodér zůstanou zachovány pole Adresování, Typ resetu a Reakce na povel.

V poli Reakce na povel máme dvě možnosti. Při volbě Obojí na stav + i stav - bude dekodér reagovat na příkaz výhybka odbočka i výhybka rovně na ovladači ROCO multiMAUS. Při volbě Pouze na stav + bude dekodér reagovat pouze na příkaz výhybka rovně na ovladači ROCO multiMAUS.

V poli Rychlost stmívání/rozsvěcení je možné nastavit rychlost stmívání v intervalu 0 – 560 ms. Při volbě Bez efektu je efekt rozsvěcení/stmívání zcela vypnut. Pokud bude na návěstidle používaná návěst s pomalu kmitající žlutou (očekávej 40 km/h), potom by doba rozsvěcení/stmívání neměla být delší než 480 ms. V opačném případě je proces rozsvěcení/stmívání delší než samotná doba svícení světla při dané rychlosti blikání.

V poli Adresa stavědla se povoluje funkce stavědlo. Pokud zadáme adresu stavědla menší než 1996 tak funkci stavědla povolíme. Pozor, některé centrály jsou schopny adresovat příslušenství pouze do adresy 1024, potom musíme zadat adresu stavědla menší než 976. Pokud zadáme adresu větší než 2048 a menší než 4095, tak funkci stavědla opět zakážeme.

Dekodér můžeme zamknout proti nechtěnému přepsání parametrů. To je vhodné provést u centrál, které nemají odděleně vyvedené svorky na programovací kolej. Dekodér se zamkne zápisem nenulového čísla do pole Zámek. Dekodér se odemkne zapsáním stejného čísla do pole Klíč. Pokud klíč zapomeneme, tak můžeme použít univerzální klíč, který má hodnotu 255. Pokud budeme dekodér zamykat, můžeme tak udělat až po vyplnění všech parametrů na všech kartách.


Výstupy

Na kartě výstupy nastavujeme řízení výstupů. Výstupů je 16 a jsou označeny písmeny A – P. Ke každému výstupu můžeme přiřadit jedno návěstní světlo.

K dekodéru je možné připojit až 8 návěstidel, která jsou označena Návěstidlo 0 – 7. Skutečný počet použitých návěstidel je dán počtem použitých návěstních světel.

Každé návěstidlo může mít přiřazeno 1 – 6 návěstních světel. Návěstní světla jsou označena Horní žlutá, Zelená, Červená, Bílá, Dolní žlutá a Modrá. U každého použitého návěstního světla vyplníme jeden z výstupů A – P. U každého nepoužitého návěstního světla vyplníme ×. Každý výstup může být použit pouze jednou.

U každého návěstidla dále vyplníme Výchozí návěst. To je taková návěst, která se na návěstidle zobrazí po zapnutí dekodéru.Tabulka návěstí

Dekodér má naprogramovány návěsti podle vzoru ČSD/ČD/ŽSR. Je možno použít až 10 návěstí. Každá návěst má svoje číslo 0 – 9.

Číslo návěsti Zobrazení návěsti Význam návěsti
0
Stůj
1
Volno
2
Výstraha
3
Očekávejte rychlost 40 km/h
4
Rychlost 40 km/h a volno
5
Rychlost 40 km/h a výstraha
6
Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h
7
Přivolávací návěst
8
Posun dovolen
9
Posun zakázán

Adresování návěstidel a návěstí

K dekodéru je možné připojit až 8 návěstidel, která jsou označena Návěstidlo 0 – 7. Číslo u návěstidla × 10 označuje jeho Ofset návěstidla adresu neboli posunutí adresy návěstidla.

Jak bylo popsáno v tabulce návěstí, tak každá návěst má své číslo návěsti z intervalu 0 – 10. Číslo návěsti označuje Ofset návěsti adresu neboli posunutí adresy návěsti.

Základní Segment adresa je nastavena na kartě Základní.

Výsledná adresa návěstidla s návěstí se vypočte součtem k Segment adrese se přičte Ofset návěstidla adresa a k té se přičte Ofset návěsti adresa. Pokud zvolíme adresu Segment jako násobek 10, potom je číslování návěstidel a návěstí velmi intuitivní.

Například při volbě Segment adresy 100 bude adresa Návěstidla 0 = 100, Návěstidla 1 = 110, Návěstidla 2 = 120. Dále adresa návěsti Stůj bude 1n0, Volno bude 1n1, Výstraha bude 1n2, ...

Návěstidla

Tato karta je pomocná a je určena pro pohodlnější nastavování světel na návěstidlech.

Do pole Počet návěstidel se zadává počet připojených návěstidel. Pokud jsou připojeny například 4 návěstidla s Segment adresou 100, tak bude dekodér reagovat pouze na povely na adresách 100 – 139 a ostatní povely bude ignorovat.

Do pole Typ návěstidla se zadává typ použitého návěstidla podle Tabulka typů návěstidel. Na kartě vyplníme typy návěstidel, které chceme použít. Potom zvolíme Zapsat změny listu. Kromě změn na listu Návěstidla dojde i k novému přiřazení návěstních světel k výstupům na kartě Výstupy. Následně je třeba se přepnout na kartu Výstupy a zvolit Přečíst úplný list aby došlo ke srovnání stavu CV v dekodéru a v evidenci dekodéru.

Pokud používáme pro nastavení dekodéru kartu Výstupy, tak na kartě Návěstidla nejprve vyplníme Počet návěstidel. Hodnotu zapíšeme do dekodéru tlačítkem Zapsat změny listu a dále pokračujeme přiřazováním návěstních světel k výstupům na kartě Výstupy.Tabulka typů návěstidel

V provozu se vyskytuje velký počet možných kombinací světel na návěstidlech oddílových, vjezdových, odjezdových, cestových, krycích, předvěstí nebo seřaďovacích. Na modelovém kolejišti nejčastěji používáme pouze omezenou podmnožinu kombinací.

Pro snadnější konfiguraci dekodéru jsou vybrány vzorové kombinace návěstních světel. Tyto kombinace jsou označeny jako typ návěstidla. Typy návěstidel 1 – 6 mají přiřazené kombinace světel podle tabulky. Typ návěstidla 255 je nepřiřazené (žádné) návěstidlo.

Číslo typu návěstidla Přiřazená návěstní světla Počet světel Výchozí návěst Použití
0
2 2 – Výstraha Předvěst oddílového návěstidla
Předvěst vjezdového návěstidla

žlutá
zelená
1
2 0 – Stůj Oddílové návěstidlo
Vjezdové návěstidlo
Odjezdové návěstidlo

zelená
červená
2
3 0 – Stůj Vjezdové návěstidlo
Odjezdové návěstidlo

zelená
červená
bílá
3
4 0 – Stůj Odjezdové návěstidlo

zelená
červená
bílá
žlutá
4
5 0 – Stůj Vjezdové návěstidlo

žlutá
zelená
červená
bílá
žlutá
5
2 9 – Posun zakázán Seřaďovací návěstidlo

bílá
modrá
6
      Nepřiřazené návěstidlo

Scénář

Dekodér umožňuje zadat až 48 scénářů. Scénář je sekvence až 8 příkazů, které se postupně vykonají. Tuto funkci nazývám Stavědlo. Funkce stavědlo se aktivuje zadáním adresy menší než 1996 do pole Adresa stavědla na kartě Dekodér.

DCC adresa scénáře se skládá z adresy Segment a adresy Ofset. Segment adresa je uložena v poli Adresa stavědla na kartě Dekodér. Ofset adresa je číslo scénáře. Číslo scénáře je z intervalu 0 – 47. Výsledná adresa je dána součtem Segment adresy a Ofset adresy.

Na kartě Scénář n je 8 příkazů 0 – 7. Pro každý příkaz se vyplňují 2 pole.

V poli Zpoždění se vyplňuje časový úsek po který se čeká před vykonáním povelu. Doba čekání je definovaná číslem v intervalu 0 – 254. Výsledné čekání je pak dáno součinem tohoto čísla a konstanty 128 ms. Doba čekání je tedy nastavitelná v intervalu 0 – 32,5 s. Pokud bychom chtěli, aby před vykonáním příkazu se počkalo 3 s, tak zadáme 24 × 0,128 = 3 s.

Jeden Scénář může mít až 8 příkazů. Pokud nám stačí scénář kratší, tak zadáme do pole Zpoždění prvního nepoužitého Příkazu hodnotu 255.

V poli Návěstidlo + návěst se vyplňuje adresa Ofset návěstidla plus adresa Ofset návěsti. Pole se vyplňuje jako douciferné, kde první číslice je návěstidlo a druhá číslice je návěst.Sled návěstí

Příklady sledu návěstí. Nejpoužívanější kombinace návěstí na návěstidlech.

Oddílová návěstidla

Prostorový oddíl se skládá z jednoho hlavního návěstidla a jeho předvěsti. Hlavní návěstidlo má červené a bílé pruhy stejné šířky. Předvěst má šedivý stožár a svislý kříž.

Sled návěstí Dopravní situace
Stůj.
Následující oddíl obsazen.
Volno.
Následující oddíl je volný.

Staniční návěstidla – jízda vlaku

Nejčastější uspořádání návěstidel ve stanici jsou předvěsti, vjezdová návěstidla a odjezdová návěstidla. Předvěst vjezdového návěstidla má šedivý stožár a šikmý kříž. Vjezdové návěstidlo má červené a bílé pruhy stejné šířky. Odjezdové návěstidlo, pokud je platné i pro posun, má červené pruhy dvojnásobné šířky než bílé pruhy.

Sled návěstí Dopravní situace
Stůj.
Není dovolen ani vjezd ani odjezd vlaku.
Vjezd do stanice na přímou kolej.
Odjezd vlaku ze stanice není dovolen.
Odjezd vlaku z přímé koleje.
Vjezd do stanice není dovolen.
Vjezd do stanice na odbočnou kolej.
Odjezd vlaku ze stanice není dovolen.
Odjezd vlaku z odbočné koleje.
Vjezd do stanice není dovolen.
Průjezd vlaku.
Vjezd do stanice na přímou kolej.
Odjezd vlaku z přímé koleje.
Průjezd vlaku.
Vjezd do stanice na odbočnou kolej.
Odjezd vlaku z odbočné koleje.
Průjezd vlaku.
Vjezd do stanice na odbočnou kolej.
Odjezd vlaku z přímé koleje.
Průjezd vlaku.
Vjezd do stanice na přímou kolej.
Odjezd vlaku z odbočné koleje.

Seřaďovací návěstidla

Pro posun na manipulačních kolejích, výjezdy z vlečkových kolejí a výjezdy z depa jsou kryty seřaďovacími návěstidly. Seřaďovací návěstidlo má stožár s modrými a bílými pruhy stejné šířky. Seřaďovací návěstidlo platí pouze pro jízdu posunu a neplatí pro jízdu vlaku.

Sled návěstí Dopravní situace
Posun zakázán.
Jízda posunujícího dílu za návěstidlo
na manipulační koleji, vlečkové koleji nebo výjezdu z depa není dovolena.
Posun dovolen.
Jízda posunujícího dílu za návěstidlo
na manipulační koleji, vlečkové koleji nebo výjezdu z depa je dovolena.

Odjezdová návěstidla sloučená

Odjezdová návěstidla, pokud mají pruhy červené barvy dvojnásobné šířky než pruhy bílé, jsou návěstidla sloučená a platí pro jízdu vlaku i posunu.

Sled návěstí Dopravní situace
Stůj.
Jízda posunujícího dílu i jízda vlaku za návěstidlo
po dopravní koleji není dovolena.
Posun dovolen.
Jízda posunujícího dílu za návěstidlo
na na dopravní koleji je dovolena.

Přivolávací návěst

Přivolávací návěst se používá na hlavních návěstidlech při mimořádných situacích. Mimořádná situace je taková, kdy hlavní návěstidlo nelze přestavit do polohy dovolující jízdu vlaku z důvodu např. poruchy zabezpečovacího zařízení (rozříznutá výhybka) nebo při nesplnění nějaké podmínky (mimořádný vjezd na obsazenou kolej, odjezd lokomotivy pro uvízlý vlak na trati), apod.

Pokud je na některém návěstidle použita Přivolávací návěst, tak všechna ostatní hlavní návěstidla ve stanici musí být v poloze stůj.

Sled návěstí Dopravní situace
Přivolávací návěst.
Vjezd do stanice maximálně rychlostí 40 km/h podle rozhledových poměrů
až k dalšímu návěstidlu.
Přivolávací návěst.
Odjezd ze stanice maximálně rychlostí 40 km/h podle rozhledových poměrů
až k dalšímu návěstidlu.

Popis CV

Stránka s popisem CV 24 UNI16ARD-NAV v4.2 je určena pro uživatele, kteří nepoužívají JMRI DecoderPro.

Hotový dekodér


UNI16ARD-NAV


Dekodér je možné objednat v e-shopu dccdoma http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=26 jako hotový, jako stavebnici nebo jen DPS.

aktualizace 30. 9. 2018
aktualizace 1. 8. 2018
aktualizace 14. 7. 2018
aktualizace 17. 6. 2018
aktualizace 20. 5. 2018
aktualizace 8. 4. 2018
aktualizace 6. 4. 2018
aktualizace 4. 4. 2018
aktualizace 11. 2. 2018
vytvořeno 1. 1. 2018

ċ
UNI16ARD-NAV-ST-43.ino
(48k)
Petr Šídlo,
30. 9. 2018 11:01
Comments