Elektrika‎ > ‎

23 UNI16ARD-8VYH

UNI16ARD-8VYH verze 4.1 je program pro dekodér UNI16ARD https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard. V základním nastavení je program nastaven pro ovládání 8 výhybek. Změnou nastavení CV je možné dekodér přeprogramovat.

Dekodér je možné nastavovat pomocí programování jednotlivých CV nebo pohodlněji pomocí programu JMRI DecoderPro.

JMRI DecoderPro

Pro nastavování dekodéru musíme mít k centrále připojený program DecoderPro https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/2-decoderpro.

Na svorky Programovací kolej centrály připojíme svorky DCC dekodéru. K dekodéru také připojíme napájení. V programu DecoderPro tlačítkem Nová lokomotiva spustíme okno pro výběr dekodéru. Režim programování zvolíme Přímý bytový. Poté klikneme na tlačítko Přečíst typ z dekodéru. Program začne vyčítat CV proměnné z dekodéru a po chvíli nám nabídne dekodér UNI16ARD-8VYH od e-shopu dccdoma.cz.Okno výběru dekodéru se nám rozšířilo a my můžeme vyplnit první pole.

Do pole Seznam ID vyplníme název dekodéru tak, jak jej chceme mít v evidenci.

Do pole Aktivní adresa vyplníme DCC adresu našeho dekodéru.

ID dekodéru uložíme do databáze tlačítkem Uložit. DCC adresu dekodéru zapíšeme do dekodéru tlačítkem Zapsat.

V programování pokračujeme klikem na tlačítko Otevřít úplný programátor.

Záznam evidence

Otevře se nám okno programování dekodéru na první záložce Záznam evidence. V této záložce můžeme vyplnit evidenční údaje o dekodéru.

Na této kartě je důležité tlačítko Vrátit výchozí nastavení. Tímto tlačítkem se provádí reset dekodéru do továrního nastavení. S tímto tlačítkem je třeba zacházet opatrně.

V tuto chvíli jsou v dekodéru zapsány hodnoty z výroby, ale program DecoderPro o nich ještě neví. Proto následuje důležitý krok. Klikneme na tlačítko Přečíst všechny listy, čím se provede přečtení všech CV z dekodéru. Tato operace bude trvat asi půl hodiny. V budoucnu tuto operaci již nebude potřeba opakovat.Základní

Na této kartě můžeme vyplnit Adresa dekodéru, pokud jsme tak již neučinili dříve. Dílčí změny v konfiguraci dekodéru zapisujeme tlačítkem Zapsat změny listu. Po skončení celého programování zapíšeme všechny změny tlačítkem Zapsat změny všech listů.Dekodér

Na této kartě zvolíme základní chování dekodéru.

V poli Adresování vyplníme buď ROCO nebo NMRA, v závislosti na centrále kterou používáme.

V poli Adresa stavědla se povoluje funkce stavědlo. Pokud zadáme adresu stavědla menší než 1996 tak funkci stavědla povolíme. Pozor, některé centrály jsou schopny adresovat příslušenství pouze do adresy 1024, potom musíme zadat adresu stavědla menší než 976. Pokud zadáme adresu větší než 2048 a menší než 4095, tak funkci stavědla opět zakážeme.

Dekodér můžeme zamknout proti nechtěnému přepsání parametrů. To je vhodné provést u centrál, které nemají odděleně vyvedené svorky na programovací kolej. Dekodér se zamkne zápisem nenulového čísla do pole Zámek. Dekodér se odemkne zapsáním stejného čísla do pole Klíč. Pokud klíč zapomeneme, tak můžeme použít univerzální klíč, který má hodnotu 255. Pokud budeme dekodér zamykat, můžeme tak udělat až po vyplnění všech parametrů na všech kartách.Výstupy

Na kartě výstupy nastavujeme řízení výstupů. Výstupů je 16 a jsou označeny písmeny A – P. U každého výstupu nastavujeme čtyři parametry.

V poli Ofset nastavujeme posunutí adresy výstupu. Základní Segment adresa je nastavena na kartě Základní. K Segment adrese se přičte Ofset adresa a získáme výslednou adresu výstupu. Protože výstupů je 16, tak Ofset adresa musí být z intervalu 0 – 15. Více výstupů může mít přiřazenou stejnou Ofset adresu.

V zaškrtávacím poli Reverz nastavíme na jaký povel bude výstup reagovat. Pokud bude políčko prázdné, tak výstup bude reagovat na příkaz výhybka rovně na ovladači ROCO multiMAUS. Pokud bude políčko zaškrtnuté, tak výstup bude reagovat na příkaz výhybka odbočka na ovladači ROCO multiMAUS. V případě výhybek většinou nastavujeme dva po sobě jdoucí výstupy na jednu Ofset adresu a současně nastavíme Reverz pouze na jednom z těchto výstupů. Tím zajistíme přepínání výhybky.

V poli Impulz nastavujeme dobu sepnutí výstupu. Pokud zadáme 0, tak je výstup sepnut trvale až do příjmu opačného povelu na stejné adrese. Pokud chceme nastavit impulzní sepnutí, tak zadáme číslo z intervalu 1 – 255. Doba sepnutí se potom vypočítá jako součin zadaného čísla a časové konstanty 0,128 sekundy. Pokud například chceme pro motorický přestavník MTB mít dobu sepnutí 3 sekundy, tak do pole Impulz zadáme 24 (24 × 0,128 = 3,072).

Do pole Pouze jednou zadáme chování výstupu na příjem opakovaného příkazu. Při zaškrtnutém políčku Pouze jednou reaguje výstup pouze na první přijatý příkaz. Další stejné příkazy ignoruje. Toto chování je vhodné pro výhybky. Pokud necháme políčko prázdné, tak výstup reaguje na všechny došlé příkazy opakovaně. Ve spojení s polem Impulz je toto nastavení vhodné pro rozpojovače s jednou cívkou. Rozpojovač potom bude sepnutý po celou dobu stisku tlačítka na ovladači. Po uvolnění tlačítka a uplynutí doby Impulz rozpojovač odpadne.Scénář

Dekodér umožňuje zadat až 48 scénářů. Scénář je sekvence až 8 příkazů, které se postupně vykonají. Tuto funkci nazývám Stavědlo. Funkce stavědlo se aktivuje zadáním adresy menší než 1996 do pole Adresa stavědla na kartě Dekodér.

DCC adresa scénáře se skládá z adresy Segment a adresy Ofset. Segment adresa je uložena v poli Adresa stavědla na kartě Dekodér. Ofset adresa je číslo scénáře. Číslo scénáře je z intervalu 0 – 47. Výsledná adresa je dána součtem Segment adresy a Ofset adresy.

Na kartě Scénář n je 8 příkazů 0 – 7. Pro každý příkaz se vyplňují 3 pole.

V poli Zpoždění se vyplňuje časový úsek po který se čeká před vykonáním povelu. Doba čekání je definovaná číslem v intervalu 0 – 254. Výsledné čekání je pak dáno součinem tohoto čísla a konstanty 128 ms. Doba čekání je tedy nastavitelná v intervalu 0 – 32,5 s. Pokud bychom chtěli, aby před vykonáním příkazu se počkalo 3 s, tak zadáme 24 × 0,128 = 3 s.

Jeden Scénář může mít až 8 příkazů. Pokud nám stačí scénář kratší, tak zadáme do pole Zpoždění prvního nepoužitého Příkazu hodnotu 255.

V poli Stav se vyplňuje stav povelu. Pokud je políčko zaškrtnuté, tak se provede povel výhybka rovně podle ovladače ROCO multiMAUS. Pokud bude políčko zaškrtnuté, tak se provede povel výhybka odbočka podle ovladače ROCO multiMAUS.

V poli Ofset se zadává Ofset adresa výstupu. Ke kterému fyzickému výstupu je adresa Ofset přiřazena je uvedeno na kartě Výstupy.Popis CV

Stránka s popisem CV 23 UNI16ARD-8VYH v4 je určena pro uživatele, kteří nepoužívají JMRI DecoderPro.

Hotový dekodér

Dekodér je možné objednat v e-shopu dccdoma http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=182 jako hotový, jako stavebnici nebo jen DPS.

aktualizace 9. 8. 2018
aktualizace 14. 7. 2018
aktualizace 2. 4. 2018
aktualizace 16. 3. 2018
aktualizace 5. 3. 2018
vytvořeno 3. 3. 2018

ċ
UNI16ARD-8VYH-41.ino
(15k)
Petr Šídlo,
8. 8. 2018 21:43
Comments