SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 16 ม.ค. 2557 05:44 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 16 ม.ค. 2557 05:44 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 14 ก.ค. 2557 07:55 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 16 ม.ค. 2557 05:44 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 16 ม.ค. 2557 05:44 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.ค. 2557 07:43 Samart Kerdporntum
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ ต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 18:06 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การวิจัยทัศนคติและความต้องการต่อการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Learning) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 17:44 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปวช. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ในเรื่องการไม่ส่งการบ้านรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร   84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 22:06 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2554วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี   75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 22:08 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน  77 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 22:29 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกขนาดลูกมะนาว  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 22:31 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องขัดทำความสะอาด  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 21:55 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 21:17 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของรถไฟฟ้ามอเตอร์กระแสตรง  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 21:24 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อด้านการมีวินัยในตนเอง ของนักศึกษาระดับชั้น (ปวช.) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง   78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 21:55 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปวช. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน   60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 20:58 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของ SAFETY BOAT  59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 22:01 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ ต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 18:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวส. 1 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาหลักการออกแบบเว็บเพจ  55 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 18:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การเข้าหัวสายแลน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยสื่อการเรียนการสอน   71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 17:53 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2402 เรื่อง ระบบจำนวน   71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 17:51 Samart Kerdporntum
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกัน   45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 17:42 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและการเรียน ของนักนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 22:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า   60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 22:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อด้านการมีวินัยในตนเอง ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี   48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 21:03 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า   36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 21:55 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาการใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติ ต่อวิชา งานนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ของนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 21:26 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปั่นสายไหม  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2557 21:55 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาสาเหตุที่นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีเข้าชั้นเรียนสาย  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 16 ม.ค. 2557 21:55 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การตั้งค่าทางเครือข่าย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  49 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 16 ม.ค. 2557 18:09 Samart Kerdporntum
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  688 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  713 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  699 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  615 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  841 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  647 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  906 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  718 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  732 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  738 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  862 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  728 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  698 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  754 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  723 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  680 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  683 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  872 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  875 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  722 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  824 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  713 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  712 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  692 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  680 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  834 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  831 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  706 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  695 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  718 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:13 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  853 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  816 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  727 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:19 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  738 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  751 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  748 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  745 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  757 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  813 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  722 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  662 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:15 Samart Kerdporntum
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  159 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ค. 2557 03:19 Samart Kerdporntum
Comments