อ.สิชลอยู่ที่ไหน

ที่ตั้งและอาณาเขต
 

อำเภอสิชลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอขนอม
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าศาลาและอำเภอนบพิตำ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสัก (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 • การปกครองส่วนภูมิภาค
 • อำเภอสิชลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 106 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. สิชล (Sichon) 10 หมู่บ้าน
  2. ทุ่งปรัง (Thung Prang) 16 หมู่บ้าน
  3. ฉลอง (Chalong) 11 หมู่บ้าน
  4. เสาเภา (Sao Phao) 16 หมู่บ้าน
  5. เปลี่ยน (Plian) 14 หมู่บ้าน
  6. สี่ขีด (Si Khit) 12 หมู่บ้าน
  7. เทพราช (Theppharat) 13 หมู่บ้าน
  8. เขาน้อย (Khao Noi) 7 หมู่บ้าน
  9. ทุ่งใส (Thung Sai) 8 หมู่บ้าน

  การปกครองส่วนท้องถิ่น

  ท้องที่อำเภอสิชลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลสิชล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสิชล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสิชล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิชล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสิชล)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งปรังทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฉลองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาเภาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเปลี่ยนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสี่ขีดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพราชทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งใสทั้งตำบล
Comments