อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสวิชา รหัส 2001-0005        
ชื่อวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หน่วยกิต 3 หน่วยกิต
จุดประสงค์รายวิชา
    1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น กฎหมายพระราชบัญญัติและสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยหลักการวิทยาศาสตร์เพื่ออาชีวอนามัยและเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
           2.เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและวิวกรรมความปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพอนามัยในการทำงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
 
    3.เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ หยั่งรู้อันตราย มีความตระหนักในอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตราฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการจัดการและมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. ดำเนินงานป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงาน
4. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน
6. ปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการวิทยาศาสตร์
7.จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


 
คำอธิบายรายวิชา ..
หน้าเว็บย่อย (3): wk1 wk2 wk3
Comments