หนังสือเรียน กศน.

 
 
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียน กศน. และแบบฝึกหัดต่างๆ ได้
ซึ่งหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดดังกล่าว เป็นหนังสือเรียนแบบวิธีเรียนทางไกล
ซึ่งนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพราะ
บทเรียนต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อให้ง่ายสำหรับการเข้าใจ และหากนักศึกษามี
ปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียน ให้ใส่ความคิดเห็นไว้ แล้วทาง
เราจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้โดยเร็ว ... ขอบคุณครับ