BIO


Xin (Shirley) ZOU

Assistant Professor of Finance

Department of Finance and Decision Science, Hong Kong Baptist University

WLB901, 34 Renfrew Road, Kowloon Tong, Hong Kong S.A.R

: zouxin@hkbu.edu.hk

: +852 3411 5299 (O)