ใกล้ถึงเวลา เปิดบัญชีหนังหมา ชำระแค้น กับพวกล้มล้างระบอบประชาธิปไตย

โพสต์1 ก.พ. 2553 07:46โดยชาวดิน ออนเน็ต   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2553 08:59 ]
มันคือใครทำอะไรอยู่ที่ไหน ถูกชาวเน็ตผู้รักประชาธิปไตย ได้ช่วยกัน ล้วงตับลากไส้ออกมาให้เห็นเป็นระยะๆ บอกได้เลยว่างานนี้ ถ้ายังไม่หยุดคิดทำลายล้างฆ่าประชาชน คนพวกนี้ต้องมี ตาย...ด้วยการถูกตัดหัวเสียบประจาน ไม่เว้นให้เหลือแม้แต่ลูกหลานที่สืบสันดาน  มันมีเค้าแน่ถ้ามีการยึดอำนาจ เพื่อปราบฆ่าประชาชน ถึงวันนี้ แผ่นดินนี้ ไม่ใช่ที่อยู่ของพวกเอ็งแน่นอน ไอ้พวก สมุนขี้ข้าอำมาตย์เผด็จการทั้งทั้งหลาย
 
............................................


กนก รัตน์วงศ์สกุล
กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี
กรณ์ จาติกวณิช
กัลยา โสภณพานิช
กรุณา บัวคำศรี
กษิต ภิรมย์
กาญจนา วัฒนสุนทร
การุณ ไสงาม
แก้วสรร อติโพธิ
ไก่ แลงสาป
ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ
กล้าณรงค์ จันทิก
กษิต ภิรมย์
กอบสุข เอี่ยมสุรีย์
กอร์ปศักดิ์ สุภาวสุ
กำธน สินธวานนท์
คนด่านเกวียน
คณิต สาพิทักษ์
คมทวน กันธนู
คมสัน โพธิ์คง
คมสันต์ ทองศิริ
คาราวาน
คีตาญชลี
เครือมาศ นพรัตน์
คำนูณ สิทธิสมาน

จักริน พัฒนดำรงจิตร
จรัล ภักดีธนากุล
จรัส สุวรรณมาลา
จารุวรรณ เมณฑกา
จิตตนาถ ลิ้มทองกุล
จินดารัตน์ เจริญชัยชนะ
จินดารัตน์ ชโยธิน
จิระ หงส์ลดารมภ์
จีวัน
จุรี นิงสานนท์
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
เจริญ คัมภีรภาพ
เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม
เจริญ สิริวัฒนภักดี
แจ่มศรี สุกโชติรัตน์
จำลอง แจ่มไพบูลย์
จำลอง ศรีเมือง
เจ้าฟ้า(วิทยุชุมชน)
เฉลียว อยู่วิทยา
โฉมศรี กำภู ณ อยุธยา
ชมภูนุช โทสินธิติ
ชนะ ผาสุกสกุล
ชวน หลีกภัย
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ชนินาฏ ลีดส์
ชัย ชิดชอบ
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
เชิดชัย วิเชียรวรรณ
เชื้อพรหม มหาผล
ไชยยันต์ ไชยพร
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์
ซูซู
แซมดิน เลิศบุศย์
ดิฏฐพร ศศะสมิต
ดุสิต นนทะนาคร
เดชอุดม ไกรฤทธิ์
ดวงใจ สอนคม
ดวงแก้ว ไตรตระกูล
ดวงมณี สุขุม
ตรัสวิน จิตติเดชารัตน์
เติมศักดิ์ จารุปราณ
เตือนใจ ดีเทศน์
ต่อตระกูล ยมนาค
ทศพร เทพบุตร
ทวี สุรฤทธิกุล
ทวีสิทธิ์ หนูนิมิตร
ทิพาวดี เมฆสวรรค์
เทพไท เสนพงศ์
เทพชัย หย่อง
เทวฤทธิ์ นิกรเทศ
เทอดภูมิ ใจดี
ทอศรี สวัสดิชูโต
ธนินท์ เจียรวนนท์
ธัญญา วชิรบรรจง
ธานี สมบูรณ์ทรัพย์
ธีระ ธัญญไพบูลย์
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
นัดดา วิยะกาญจน์
นันทเดช เมฆสวัสดิ์
นันทวัฒน์ บรมมานันท์
นพดล กรรณิการ์
นราธิป ศรีราม
นฤมล เกษมสันต์
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
นฤมล ทับจุมพล
นาตยา แวววีรคุปต์
นาม ยิ้มแย้ม
นิด กรรมาชน
นิตยา จันทร์เรือง มหาผล
นิติธร ล้ำเหลือ[32]
นิติภูมิ นวรัตน์
นิธิพัฒน์ เมฆขจร
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์
นิรมล สุธรรมกิจ
นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
เนวิน ชิดชอบ
แนวหน้า(กลุ่ม)
เนาวรัตน์ กรรณสูต
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ณัฐพงศ์ บุญเหลือ
ณพฤกษ์ มัณฑะจิตร
ณรงค์ โชควัฒนา
บัณฑิต ปิ่นมงคลกุล
บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
บรรจง นะแส
บรรเจิด สิงคะเนติ
บรรลุ ศิริพานิช
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
บุญยอด สุขถิ่นไทย
บุญวรรณ จันทรวิโรจน์
บุรณัชย์ สมุทรักษ์
บุษกร วงศ์พัวพันธุ์
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
ปัญญา ศรีปัญญา
ปัญญา สอนคม
ปฐมพงศ์ เกษรศุกร์
ประกอบ วิโรจนกูฏ
ประพันธ์ คูณมี
ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ประโมทย์ สังหาร
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ประเวศ วะสี
ประสพสุข บุญเดช
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
ปราโมทย์ นาครทรรพ
ปราศรัย รัชไชยบุญ
ปริญญา เทวานฤมิตร
ปรีดา เตียสุวรรณ
ปรียนันทนา รังสิต
ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
เปรม ตีณสูลานนท์
ผู้จัดการ(หนังสือพิมพ์)
ผู้จัดการ(เว็บไซต์)
ผู้จัดการรายสัปดาห์(หนังสือพิมพ์)

พะจุณณ์ ตามประทืป
พงษ์ฐิติ พงษ์ศิลามณี
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
พัชระ สารพิมพา
พัฒนา สังขทรัพย์
พรทิพย์ โรจนสุนันท์
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
พิชิต ไชยมงคล
พิเชษฐ์ พัฒนโชติ
พิทยา บวรวัฒนา
พิพัฒน์ ไทยอารี
พิภพ ธงชัย
พิยดา สุวรรณรัตน์
พูนผล อัศวเหม
เพิ่มพูน ทองศรี
แพรนด้า จิวเวอรี่(บริษัท)
เพียร ยงหนู
ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์
ไพโรจน์ นิงสานนท์
ไพวรินทร์ ขาวงาม
ไพศาล พืชมงคล
พฤฒิชัย วิริยะโรจน์
ภาณุมาศ ทักษณา
ภิรมย์ พลวิเศษ
ภูริทัต สุธาธรรม
ภูวดล ทรงประเสริฐ
มงคล ณ สงขลา
มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ
มนูญกฤต รูปขจร
มรกต กรเกษม
มั่น พัธโนทัย
มัลลิกา บุญมีตระกูล
มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
มาลินี สุขเวชวรกิจ
มาลีรัตน์ แก้วก่า
มีชัย นุกูลกิจ
มีชัย ฤชุพันธ์
ยงยุทธ เมธาสมภพ
ยงยุพลักษณ์ เกษมสันต์
ยรรยง ร่วมพัฒนา
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ
ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
เยาวนุช คงด่าน
ระพี สาคริก
รังสิกร ทิมาตฤกะ
รสนา โตสิตระกูล
เรืองเดช ศรีวรรธนะ
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
โรจน์ งามแม้น
รำพิอาภา เกษมศรี
เลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ
วงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
วัชระ เพชรทอง
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
วัฒนา อัศวเหม
วนิดา พูลศิริวงค์
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
วรรษมน ช่างปรีชา
วสันต์ สิทธิเขตต์
วิจันทรา บุญนาค
วิเชียร อุดมศักดิ์
วิญญู อุฬารกูล
วิทยา แก้วภราดัย
วิฑูรย์ นามบุตร
วิริยาภา กิตติยากร (ช่างเรียน)
วิศาล ดิลกวาณิช
วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
วีระ รักความสุข
วีระ สมความคิด
วีระ สมบูรณ์
วีระวัฒน์ ชลายน
วีระชัย วีระเมธีกุล
วุฒิ พัวเวส
วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ศรัณยู วงศ์กระจ่าง
ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
ศรีเทพ กุสุมา ณ อยุธยา
ศรีราชา เจริญพานิช
ศิริชัย ไม้งาม
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
ศุภชัย โพธิ์สุ
ศุภผล เอี่ยมเมธาวี
เศก ศักดิสิทธิ์
สัก กอแสงเรือง
สังศิต พิริยะรังสรรค์
สดศรี สัตยธรรม
สนธิ บุญยรัตกลิน
สนธิ ลิ้มทองกุล
สนอง เทพอักษรณรงค์
สนั่น ขจรประศาสน์
สันธนะ ประยูรรัตน์
สนาน บุญงอก
สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
สมเกียรติ รอดเจริญ
สมเกียรติ อ่อนวิมล
สมชัย เพียรสถาพร
สมชาย ศรีนิเวศ
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
สมบัติ วอทอง
สมบุญ ระหงษ์
สมบูรณ์ ทองบุราณ
สมบูรณ์ ศิริประชัย
สมบูรณ์ สุพรรณฝ่าย
สมศักดิ์ โกศัยสุข
สรยุทธ สุทัศนจินดา
สรอรรถ กลิ่นประทุม
สโรชา พรอุดมศักดิ์
สวัสดิ์ ศรีสกุลเมฆี
สาทร สินปรุ
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์
สายสวัสดิ์ ทอมป์สัน
สายสิงห์ ศิริบุตร
สาวิทย์ แก้วหวาน
สุกัญญา มิเกล
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
สุชาติ ตันเจริญ
สุตานนท์ สินธวานนท์
สุทัศน์ จันทร์แสงศรี
สุเทพ วงค์กำแหง
สุเทพ เทือกสุบรรณ
สุทธิชัย หยุ่น
สุทธิพล ทวีชัยการ
สุทธิ อัชฌาศัย
สุนทรี เวชานนท์
สุภิเชษฐ์ สุวรรณชาตรี
สุมล สุตะวิริยะวัฒน์
สุรวิชช์ วีรวรรณ
สุริชัย หวันแก้ว
สุริยะใส กตะศิลา
สุริยันต์ ทองหนูเอียด
สุวัตร อภัยภักดิ์
สุวินัย ภรณวลัย
เสกสรร อุ่นสำราญ
เสกสรร เสนภูมิ
เสนาะ อูนากูล
สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
สมบูรณ์ ทองบุราณ
สุทธิชัย หยุ่น
สุเทพ เทือกสุบรรณ
สุนทรา เอี่ยมสุรีย์
สุมิตร นวลมณี
สุรเทพ บุณยะสุขานนท์
สุรพล นิติไกรพจน์
สุวนันท์ วัลยะเสวี
สุรยุทธ จุลานนท์
เสรี วงศ์มณฑา
เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวช
แสง ธรรมดา
โสภณ ซารัมย์
โสภณ สุภาพงษ์
สำเนียง สุภัณพจน์
สำราญ รอดเพชร
หัทยา วงศ์กระจ่าง
หินชนวน อโศกตระกูล
อุดมศรี จันทร์รัศมี
เอกยุทธ อัญชันบุตร
เอเอสทีวี (หัวหนังสือพิมพ์ ASTV-ผู้จัดการ ในนามของบริษัท)
อังคาร กัลยาณพงศ์
องุ่น แจ่มไพบูลย์
อนุพงษ์ เผ่าจินดา
อัญชลี ไพรีรักษ์
อัญชลี วานิช เทพบุตร
อานันท์ ปันยารชุน
อนุกูล สุภาไชยกิจ
อภิชาติ สุขัคคานนท์
อภิเนตร อูนากูล
อภิรักษ์ โกษะโยธิน
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อมรเทพ อมรรัตนานนท์
อัมมาร์ สยามวาลา
อัมรินทร์ คอมันตร์
อัษฎา ชัยนาม
อรทัย จิตบุตร
อรุณี หรดาล
อลงกรณ์ พลบุตร
อานันท์ ปัณยารชุน
อารีย์ วงศ์อารยะ
อุลิต ลียะวณิช
อำนาจ พละมี
โฮป(วงดนตรี)A-Z


P

Positioning(นิตยสาร)

 
 
 

กัลยาณพงศ์ ไพวรินทร์ ขาวงาม วงโฮ้ป เป็นอาทิ ต่างก็มีพฤติกรรมทำนองเดียวกับหงา

ผลกรรม-โดนเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในอดีตทั้งวิสา คัญทัพบุคคลอัปรีย์แห่งปี '5253 บุคคลอันตรายแห่งปี-ไทยอีนิวส์รวบรวม 53 บุคคลอันตรายที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตยแห่งปี'52 โดยที่บุคคลอัปรีย์ดังกล่าวส่วนใหญ่ยังคงครองตำแหน่งไว้เหนียวแน่น ต่อเนื่องจากการจัดอันดับในปีที่แล้ว และมี"หน้าใหม่"ที่เป็นบุคคลอันตรายถูกจัดไว้ในบัญชีใหม่ในปีนี้จากผลงานอัปรีย์ต่อระบอบประชาธิปไตย


โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
30 ธันวาคม 2552


ปีพ.ศ. 2552 กำลังก้าวผ่านไป ย่างเข้าปีใหม่'53 คนไทยยังเผชิญทุกข์สาหัสกับสภาพบ้านเมืองที่แตกแยกออกเป็นเสี่ยง ต่อไปนี้คือ"53 MOST WANTED" หรือผู้ที่ก่อกรรมทำเข็ญไว้กับประเทศไทยอย่างหนัก ประชาชนชาวไทยจึงต้องจารึกชื่อพวกเขาไว้ในบัญชีหนังสุนัข แต่ไม่ต้องรอวันชำระบัญชี เพราะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นเรื่องจริง ตอนนี้คนพวกนี้กำลังเสวยกรรมชั่วอย่างแสนสาหัสอยู่แล้ว


โดยจะขอไล่เรียงเป็นประนามานุกรม 53 บุคคลอันตรายสำหรับประชาธิปไตยไทย เรียงลำดับตามอักษรดังต่อไปนี้

1.กษิต ภิรมย์

ก่อกรรม-ร่วมมือกับโจรก่อการร้ายพันธมิตรโค่นล้มรัฐบาลจากระบอบประชาธิปไตย ขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจากแรงหนุนของ"เส้นใหญ่" แล้วก่อเรื่องกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน ออกแผนกำจัดทักษิณ ชินวัตร ที่ประชาชนเลือกเป็นนายกฯ

ผลกรรม-เจออัปยศตลอดปี นับแต่ต้องเผ่นลงเรือหนีในสภาพน่าสังเวชตอนอาเซียนซัมมิต ตอนกลางปีโดนตั้งข้อหาเป็น1ในผู้ก่อการร้ายยึสนามบิน มาปลายปีสื่อทำเนียบตั้งฉายาให้เป็นไส้ติ่งรัฐบาล ถูกรัฐบาลกัมพูชากล่าวหาว่าเป็นตัวการล้วงความลับจนนำไปสู่การ"จับแพะ"นายศิวรักษ์ ชุติพงษ์ แต่นายกษิตหลบหน้าสังคมเกาะเก้าอี้แน่น ทำหน้าที่ให้เกียรติภูมิของชาติตกต่ำ

2.แก้วสรร อติโพธิ

ก่อกรรม-อิงอำนาจคณะรัฐประหารตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินรัฐบาลจากระบอบประชาธิปไตย โดยไม่อิงหลักกฎหมาย แต่เต็มไปด้วยอคติ
ผลกรรม-โดนสนธิ ลิ้มทองกุล หักหลังตัดหางปล่อยวัด สั่งสาวกพันธมิตรฯไม่ให้เลือกเป็นผู้ว่าฯกทม. ขณะที่ชาวกรุงเทพฯไม่ไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าฯ แวดวงวิชาการตั้งข้อรังเกียจว่ารับใช้คณะรัฐประหาร เป็นแค่เนติบริกรเผด็จการ

3.กนก รัตน์วงศ์สกุล

ก่อกรรม-ผู้เล่าข่าวเครือNATIONไม่เป็นกลาง เอียงข้างพันธมิตร โฆษกกระบอกเสียงเผด็จการ ระรานฝ่ายประชาธิปไตย
ผลกรรม-ขาดความเชื่อถือจากฝ่ายประชาธิปไตย และผู้ชมทั่วประเทศ กนกโผล่ปั๊บ คนกดรีโมตหนีพร้อมยี้กันทั่วประเทศ ล่าสุดทำตัวน่าเกลียดโฆษณาขายหุ้นจองเครือเนชั่น(NBC)ว่าใครจองหุ้นตัวนี้จะรวยเละ แต่ปรากฎว่าคนที่จองซื้อไว้ซวยเละเพราะหลุดจอง จึงโดนกลต.อยู่ระหว่างตรวจสอบ มีฐานความผิดปั่นหุ้นและโฆษณาอันเป็นเท็จ ระวางโทษจำคุกถึง3ปี

4.เครือข่ายแวดวงนักข่าวสื่อเห้-คลิ้กดูรายละเอียด

กรรมที่ก่อ-ขาดจรรยาบรรณ ไม่เป็นกลาง เอียงข้างพันธมิตร ใกล้ชิดเผด็จการ ระรานประชาธิปไตย โฆษณาชวนเชื่อให้ระบอบอำมาตย์

ผลกรรม-ขาดความเชื่อจากฝ่ายประชาธิปไตย ประชาชนเลิกอุดหนุนซื้อหา หันไปติดตามสื่อต่างประเทศ และสื่อทางเลือกแทน บางรายล้มละลายคือเครือผู้จัดการ บางรายต้องขายของเก่ากินเช่นเครือเนชั่น ฝ่ายประชาธิปไตยมองเป็นแค่"สื่อมวลชั่ว"หมดสิ้นความเชื่อถือ

5.คำนูณ สิทธิสมาน(อ่านบทประนามฯจากดาวแดงถึงผ้าพันคอสีฟ้า คลิ้กที่นี่)

ก่อกรรม-เป็นสมุนรับใช้สนธิลิ้มทั้งในกระบอกเสียงพันธมิตรคือผู้จัดการ และเป็นหัวโจกกลุ่ม40สว.ทาสเผด็จการ เป็นหัวหอกกล่าวหาฝ่ายประชาธิปไตยเป็นขบวนการล้มเจ้า ดึงสถาบันเบื้องสูงลงมาเป็นเครื่องมือการเมือง

ผลกรรม-ถูกบันทึกชื่อในฐานะผู้ทรยศต่อชาติและประชาธิปไตยฝ่ายประชาชน ไปเป็นสมุนกากเดนศักดินา

6.จรัญ ภักดีธนากุล

ก่อกรรม-ร่วมมือกับพันธมิตร ตัดสินพิพากษาโดยขาดหลักนิติธรรม ลำเอียงโดยอคติ เปิดพจนานุกรมลากเอาผิดฝ่ายปฏิปักษ์การเมืองของอำมาตย์
ผลกรรม-ถูกแฉว่ามีพฤติการณ์เดียวกับจำเลยที่ถูกตัดสิน คือไปรับจ้างเอกชน แต่สีข้างเข้าถูกไม่ต้องรับผิด ต้องเสื่อมเกียรติยศ ถูกแฉว่าภรรยามีพฤติการณ์ในทางชั่ว

7.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง(อ่านรายละเอียด เสือเจ็บไม่ร้อง หมาเจ็บร้องเอ๋ง คลิ้กที่นี่

ก่อกรรม-ทำลายล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้ง รับใช้เผด็จการ ประสานงานพันธมิตร ใกล้ชิดสื่อโจร
ผลกรรม-หมดความน่าเชื่อถือทั้งในฐานะนักวิชาการ สื่อ นักการเมือง ถูกตีตราเป็นเป็นเพียงข้ารับใช้เผด็จการหมดราคา

8.จำลอง ศรีเมือง(ดูรายละเอียดใน9กบฎพันธมิตร คลิ้ก)

ก่อกรรม-เป็นหัวหน้าโจรก่อการร้ายพันธมิตรอันดับ2นำโจรยึดทำเทียบ ไฮแจ็คสนามบิน ทำลายความสามัคคีในชาติ
ผลกรรม-ทำให้ชาติแตกแยกเป็นสามัคคีเพท สั่นคลอนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส่วนจำลองหมดความนับถือจากคนที่เคยศรัทธา แม้แต่พลเอกพัลลภ ปิ่นมณี เพื่อนซี้ก็ตีจากเพราะเดินทางผิด ถูกดำเนินคดีผู้ก่อการร้ายยึดสนามบิน ถูกการบินไทยฟ้องเรียกค่าเสียหาย500ล้านบาท

9.จารุวรรณ เมณฑะกา

ก่อกรรม-เป็นเครื่องมือเผด็จการคมช.ตรวจสอบยึดทรัพย์รัฐบาลจากการเลือกตั้งโดยกฎหมายที่ตราขึ
้นโดยเผด็จการ
ผลกรรม-ถูกตรวจสอบกลับว่ามีพฤติการณ์มิชอบทั้งตั้งลูกกินเงินเดือนปปง. พาลูกเที่ยวเมืองนอก จ้างเพื่อนรับงานราชการ สร้างคฤหาสถ์ใหญ่โตแต่อ้างว่าค่าสร้างแค่4ล้าน


10.ชัยอนันต์ สมุทวนิช(อ่านรายละเอียด อ.ย.ม.ชัยอนันต์ คลิ้กที่นี่)

ก่อกรรม-เป็นกูรูและนักคิดให้กับสนธิลิ้มและพันธมิตรหลายเรื่อง รวมทั้งการเมืองใหม่ นายกฯม.7 ทำลายประชาธิปไตย ฝักใฝ่ศักดินา กล่าวหาฝ่ายประชาธิปไตยว่าจะตั้งสาธารณรัฐประเทศไทยอย่างไร้มูล
ผลกรรม-เสื่อมความนับถือในวงวิชาการทั้งนานาชาติและในประเทศ ถูกแฉว่าอยากเป็นองคมนตรีจนเอาเกียรติยศเข้าแลก

11.ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์

ก่อกรรม-เป็นม้าใช้ให้สนธิกับจำลองเคลื่อนไหวทำลายประชาธิปไตย พยายามสร้างองค์กรจัดตั้งในภาคอีสาน แต่จุดไม่ติด
ผลกรรม-จัดตั้งองค์กรหน้าม้าในอีสานล้มเหลว ลงส.ส.สอบตกแต่ขี้แพ้ชวนตี เสื่อมเกียรติภูมิที่เคยสร้างไว้ในตอนพฤษภา35 ถูกจับข้อหากบฎยึดทำเนียบ ถูกดำเนินคดีก่อการร้ายยึดสนามบิน

12.ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย

ก่อกรรม-อดีตคนเดือนตุลา เคยรับใช้ไกรศักดิ์และพล.อ.ชาติชายตอนนี้มารับใช้สนธิลิ้ม และพาลูกชายอ้วนดำโน้ต-ยุรชัฎมาเคลื่อนไหวต่อต้านประชาธิปไตย ไส่ไฟว่าฝ่ายประชาธิปไตยเป็นขบวนการล้มเจ้า
ผลกรรม-คนเดือนตุลาต่างก็ตั้งข้อรังเกียจชัชวาลย์ที่ขายตัวให้กับสนธิและพวกกากเดนศักดินาทำ
ลายประชาธิปไตย

13.แซมดิน เลิศบุศย์

ก่อกรรม-เป็นหัวการ์ดพันธมิตร สายสันติอโศก เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันยึดสนามบินสุวรรณภูมิ ยึดหอบังคับการบิน

ผลกรรม-ถูกดำเนินคดี1ใน36ผู้ก่อการร้ายยึดสนามบิน

14.ณรงค์ โชควัฒนา

ก่อกรรม-เครือสหพัฒน์เป็นสปอนเซอร์ให้พันธมิตรออกนอกหน้า เพื่อแลกกับให้สนธิลิ้มโจมตีโมเดิร์นเทรด เพื่อปกป้องธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคผูกขาดของตน
ผลกรรม-ประชาชนไทยหันไปซื้อของห้างโมเดิร์นเทรดมากขึ้น สหพัฒน์ทำท่าจะเป็นเสือลำบาก และเสือโหยในปีเสือนี้

15.ดุสิต นนทนาคร

ก่อกรรม-อาศัยเส้นใหญ่ศักดินาขึ้นเป็นประธานหอการค้าแบบข้ามหัวแคนดิเดตอย่างน่าเกลียด เพื่อทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้อำมาตย์ ต่อต้านประชาธิปไตย หนุนหลังรัฐบาลหุ่นเชิด กล่าวหาว่าฝ่ายประชาธิปไตยทำลายชาติ

ผลกรรม-ถูกวงการหอการค้าและวงการพ่อค้านินทาว่ามีที่มาอย่างขาดความชอบธรรม ไม่ได้เคลื่อนไหวปกป้องวงการค้า แต่เอาหัวโขนไปรับใช้อำมาตย์

16.เทพชัย หย่อง

ก่อกรรม-หลังจากร่วมกับสุทธิชัย หยุ่น พี่ชายก่อหนี้ในITVล้นพ้นตัว และใช้อิทธิพลคมช.ทุบITVทิ้งแล้วแปลงมาเป็นTPBSก็กลับเข้ามายึดกุมอีกครั้ง โดยที่ทิ้งขี้สัมปทานหลายหมื่นล้านของITVไว้เบื้องหลัง และน้ำตาของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ใช้TPBSเป็นกระบอกเสียงให้อำมาตย์โฆษณาชวนเชื่อ ดิสเครดิตฝ่ายประชาธิปไตย

ผลกรรม-หย่องบอกว่าจะมาเป็นกรรมการผู้อำนวยการแค่ช่วงก่อตั้ง แต่แล้วก็สมัครเข้ามาเป็นผู้อำนวยการหลังจากล็อกสเป็กให้ตัวเองเรียบร้อย ท่ามกลางเสียงสาปแช่งก่นด่าของฝ่ายประชาธิปไตย และขี้เหล้าขี้ยาที่ผลาญภาษีย่ำยีปชต.

17ธีรยุทธ บุญมี(ดูรายละเอียดใน กาฝาก 14 ตุลาและ"ปัญญาชนบริกร" )


ก่อกรรม-วิพากษ์วิจารณ์กัดติดประดิดประดอยถ้อยคำด่าทอรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชน แล้วยกยอพวกเผด็จการจากรัฐประหาร ยิ่งพอเป็นรัฐบาลเผด็จการอำมาตย์หุ่นเชิดอย่างในปัจจุบันก็ทำตัวเงียบหาย ไม่ออกมาวิจารณ์เลย

ผลกรรม-ถูกคนเดือนตุลาให้ฉายาว่าเป็นกาฝาก14ตุลาและปัญญาชนบริกร สิ้นไร้ความนับถือตกเป็นที่สาบแช่งของญาติวีรชน14ตุลาฯ

18.ธีระ ธัญไพบูลย์

ก่อกรรม-เล่าข่าวทางเนชั่น ช่อง 3 ช่อง9แบบเป็นกองเชียร์เผด็จการ ระรานฝ่ายประชาธิปไตย ฝักใฝ่ไสยศาสตร์ ออกนอกหน้าและน้ำเสียง ครั้งหนึ่งเคยใส่เสื้อเหลืองออกทีวีชวนเชิญคนทั้งประเทศให้ทำตาม อ้างว่าแก้คุณไสยเขมร เล่นตามที่พวกม้อบโกเต๊กซ์นิยมไสยดำ
ผลกรรม-คนดูเรียกขานว่าชินจัง ทำให้ต้นตำหรับการ์ตูนญี่ปุ่นเดือดร้อนมาก เพราะคนชังมากกว่าคนชอบแบบชินจังในการ์ตูน

19.เนวิน ชิดชอบ

ก่อกรรม-ทำตนเป็นหมาหลายเจ้าบ่าวหลายนาย ตอนหนีจากนายบรรหารก็ด่าว่า"เตียบเตี้ยบ" หนีจากทักษิณก็ว่า"มันจบแล้วครับนาย" ตอนเล่นงานคมช.ก็อ้างว่าทหารปฏิวัติเสร็จพาขึ้นรถตู้ปล่อยลงมาถอดเสื้อผ้าหมดต้องหนี
ตายแบบโทงเทง จัดตั้งเสื้อสีน้ำเงินกอ่เหตุมือที่3ล้มประชุมอาเซียนซัมมิต ขนรถแก๊สมาแฟลตดินแดงตอนสงกรานต์เลือด แล้วป้ายขี้ให้เสื้อแดง เคลื่อนไหวเป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทย โดยไม่ถูกยุบพรรคหรือสั่งห้าม
ผลกรรม-หากผลกรรมที่จะเกิดขึ้นก็คงเป็น"นายใหม่"ไม่ว่าจะเป็นแฝดอินจันอภิสิทธิ์ หรือนายอนุพงษ์ และนายหญิงใหญ่ เร็วๆนี้

20.นพดล กรรณิการ์

ก่อกรรม- ใช้เอแบคโพลล์เป็นเครื่องมือหนุนรัฐบาลระบอบหุ่นเชิดอำมาตย์แบบเปิดปุ๊บติดปั๊บ ฝืนมติมหาชนที่แท้จริง ขนาดคู่แข่งอย่างกรุงเทพโพลล์ให้รัฐบาลหุ่นเชิดสอบตกได้คะแนน3.87เต็ม10 แต่เอแบคโพลล์ดั้นเมฆว่าคนไทยหนุนอภิสิทธิ์เพิ่มเป็น70%

ผลกรรม-ถูกแฉว่าเข้าไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับงานจากนายอภิสิทธิ์เป็นประจำ ทำให้ผลโพลล์หมดความน่าเชื้อถือ

21.เปรม ติณสูลานนท์

ก่อกรรม-มหาอำมาตย์ใหญ่นายพลอาวุโสเปรมชอบบอกว่าให้ตอบแทนแผ่นดิน ซึ่งแปลว่าตอบแทนคนๆเดียวหรือตระกูลเดียว แล้วย่ำยีคนทั้งแผ่นดิน ชอบพูดเรื่องคุณธรรมจริยธรรม แปลว่าการเล่นพรรคเล่นพวกระบบอุปถัมภ์ ให้ทำดี แปลว่า ทำชั่วได้ทุกอย่างหากเปรมเห็นว่าดีแล้ว ชอบพูดว่าคนไทยโชคดีที่ได้อภิสิทธิ์เป็นนายกฯ ซึ่งความหมายจริงๆก็คือโชคร้ายที่สุด ชอบกล่าวหาฝ่ายประชาธิปไตยว่าทรยศชาติ ซึ่งแปลว่าคนไทยกำลังสร้างชาติสร้างประชาธิปไตย

ผลกรรม-จากที่มีฐานะอยู่สูงเป็นถึงประธานองคมนตรี คนกราบไหว้เหมือนอยู่บนหิ้ง ก็ลงมาต่ำเป็นขี้ปากชาวบ้านร้านตลาด เป็นเป้าหมายของการสาปแช่ง หมดแล้วซึ่งความขลังศักดิ์สิทธิ์ แม้แต่ลูกน้องเก่าอย่างบิ๊กจิ๋วหรือขุนทหารก็พากันตีจากมาต่อต้าน มีแต่รอวันถูกโค่นล้มหรือเสื่อมสลายในฐานะมาสเตอร์มายด์ของฝ่ายอำมาตย์


22.ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา


ก่อกรรม-เป็นล็อบบี้ยิสต์ตัวกลางให้นายใหญ่ของขบวนการอำมาตย์ในการกำจัดทักษิณทุกทาง โดยถูกพลเอกพัลลภ ปิ่นมณี กล่าวหาว่ารวมทั้งวางแผนลอบสังหาร และสั่งการให้แวดวงตุลาการขจัดพรรคการเมืองที่สนับสนุนทักษิณที่บ้านซอยสุขุมวิท รวมทั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายการสร้างpropagandaให้กับคนๆเดียว

ผลกรรม--ถูกแฉว่าเป็นตัวกลางในการประสานงานฝ่ายทหาร ตุลาการ เครือข่ายอำมาตย์ในการกำจัดขบวนการประชาธิปไตย ปลูกฝังลัทธินิยมอำมาตย์เผด็จการศักดินาให้หยั่งรากถาวรในไทย

23.ประสงค์ สุ่นศิริ

ก่อกรรม-แค้นในอดีตที่จำลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรมปลดออกจากรัฐมนตรีต่างประเทศ แล้วตั้งทักษิณเป็นแทนจึงตามจองล้างจองเวรไม่สิ้นสุด ทั้งบนดินใต้ดิน ทั้งทำให้ชาติพินาศย่อยยับ และวางแผนวินาศกรรม ลอบสังหาร ยึดอำนาจ ชั่วๆมาจากสมองของคนๆนี้
ผลกรรม-กินแห้วมาตลอด ลุ้นตำแหน่งนายกฯยุคคมช.ก็อด ลุ้นประธานสภาสสร.ก็แห้ว ล่าสุดทวงบุญคุณว่าประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลเพราะพันธมิตร(ภายใต้การวางแผนของสงค์เ
สี้ยม)ลงทุนยึดทำเนียบ ปิดสภา บุกตีบชน. ไฮแจ็คสนามบิน แต่ก็แห้วตามเคย

24.ประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ก่อกรรม-เป็นสปอนเซอร์ให้เผด็จการ สนับสนุนพันธมิตร เพื่อหวังจะคว้าTPIไว้ เนื่องจากเสียประโยชน์หาว่ารัฐบาลทักษิณไม่โอบอุ้ม พอโค่นรัฐบาลได้ก็ตั้งพรรคมัฌชิมาประชาธิปไตย แต่ล้มเหลว ตอนนี้เป็นนายทุนให้วิทยุคลื่นเก้าสิบสองสลึง

ผลกรรมตั้งพรรคมัฌชิมา ถูกป๋าเหนาะเย้ยว่าเป็นอนุบาลการเมือง หมดเปลืองเงินไปร่วมพันล้านแต่ตัวเองกับลูกทีมสอบตกกราวรูด ได้เป็นส.ส.เฉพาะกลุ่มก๊วนนายสมศักดิ์ และถูกลูกน้องสมศักดิ์เฉดพ้นพรรคแบบเจ็บแสบ

25.ปราโมทย์ นาครทรรพ

ก่อกรรม-เป็นนักวิชาการร่วมรุ่นของชัยอนันต์ มีบทบาทเขียนบทความใส่ไคล้เรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ กับหนุนระบบศักดินาคร่าทำลายประชาธิปไตย มาปีนี้ผุดเรื่องปฏิญญาดูไบอีกรอบ
ผลกรรม-ถูกประนามหยามหมิ่นว่านำชื่อเสียงเกียรติคุณที่เคยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยในอดีตมาทำป่น
ปี้ตอนแก่

26.เปลว สีเงิน

ก่อกรรม-ทำหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มีจุดยืนมั่นคงคือเป็นใบปลิวโจมตีทักษิณมาแต่ไหนแต่ไร และทำหน้าที่เป็นกุนซือให้กับพันธมิตรกับฝ่ายเผด็จการ หลังๆก็เอียงข้างศักดินาๆไปด้วย ล่าสุดปลด"ใบตองแห้ง"คอลัมนิสต์ที่นำเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นที่รอบด้าน เพราะเปลวอยากให้ไทยโพสต์เป็นกระบอกเสียงอำมาตย์อย่างเดียว

ผลกรรม-ทำหนังสือพิมพ์เจ๊ง ยอดขายไม่พอหล่อเลี้ยงตัว โฆษณาไม่เข้า แต่ได้รัฐบาลระบอบอำมาตย์ขุนเอาไว้แลกกับการเป็นกองเชียร์ระบอบหุ่นเชิด ถูกวงการและนักสิทธิสื่อประณามที่คุกคามสื่อ"ใบตองแห้ง"อย่างไร้ยุติธรรม

27.ประเวศ วะสี-

ก่อกรรม-สถาปานาตัวเป็นราษฎรอาวุโส กล่าวร้ายว่าทักษิณควรยุติบทบาททางการเมือง ยอมจำนนต่อการปฏิวัติรัฐประหาร หากเคลื่อนไหวอยู่ก็เป็นไปเพื่อคนๆเดียว

ผลกรรม-เปิดเผยธาตุแท้ล่อนจ้อนว่าเป็นเครือข่ายอำมาตย์ ไม่ศรัทธาฝ่ายประชาธิปไตย ดูแคลนความเคลื่อนไหวพลังของประชาชน ทำให้เสื่อมเสียความเชื่อถือทั้งในและนานาประเทศ

28.พิภพ ธงชัย

ก่อกรรม-พิภพทิ้งหมู่บ้านเด็กเมืองกาญจน์และสังคมอุดมคติไว้เบื้องหลัง แล้วก้าวมาเป็น1ในแกนนำพันธมิตรที่มีทัศนะนโยบายล้าหลังคลั่งศักดินา ฉุดรั้งประชาธิปไตยถอยลงคลอง เสนอการเมืองระบบอภิสิทธิชน70:30หมิ่นแคลนสิทธิ์เสียงประชาชน หลังยึดสนามบินนำไปสู่การโค่นรัฐบาลจากประชาชนเลือกตั้งแล้ว พิภพได้โบนัสจากลิ้มให้ไปทัวร์อียิปต์10วันเป็นรางวัลตอบแทน

ผลกรรม-นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว เอ็นจีโอจำนวนมากประกาศตัดหางพิภพออกจากขบวนการ และให้เลิกอ้างว่าเคลื่อนไหวในนามภาคประชาชนอีกต่อไป พร้อมทั้งเรียกร้องให้วิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบพันธมิตรที่เคลื่อนไหวล้าหลังคลั่งศักดิ
นาจารีตด้วย

29.โพธิรักษ์

ก่อกรรม-สมณะโพธิรักษ์นักบวชหัวรุนแรงที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปเป็นสังคมชาวพุทธใน
อุดมคติที่ไม่มีอยู่จริง ปฏิเสธต่อต้านทุนนิยม ทำลายความเป็นปุถุชนของมนุษย์ ถึงขั้นตั้งพรรคเพื่อฟ้าดินที่มีนโยบายแบบการเมืองใหม่ และใช้ชาวอโศกผู้ศรัทธาเป็นสันหลังของม็อบ193วัน เพราะคนเหล่านี้ทุ่มกายถวายชีวิตให้ศาสดาโพธิรักษ์
ผลกรรม-ประชาชนผู้รักชาติ และพิทักษ์พุทธศาสนาที่เดินสายกลางไม่หัวรุนแรงพากันต่อต้านศาสนาโพธิรักษ์แผ่กว้างอ
อกไปทั่วประเทศ ทั้งที่บึงกุ่ม นครปฐม อุบลราชธานี และศรีษะเกษบ้านเกิดโพธิรักษ์

30.ไพศาล พืชมงคล(อ่านรายละเอียด จาก"โค่นล้มศักดินา"ถึง"โอ้ว่าพระทูลกระหม่อมแก้ว" คลิ้ก )

ก่อกรรม-จากนักประชาธิปไตยเคลื่อนไหวเพื่อกรรมกรในอดีต ไพศาลมารับใช้ขุนศึกอำมาตย์ เป็นหัวสมองให้พันธมิตร เขียนประกาศคณะรัฐประหารให้คมช. จากที่เคยเขียนเพลง"เสียงครวญของมวลกรรมกร"มาเขียนเชิดชูบทบาทศักดินาใหญ่ที่ไปงานศพคนของพันธมิตร
ผลกรรม-เช่นเกียวกับนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวในอดีตที่เปลี่ยนสีแปรธาตุ ทำให้ประชาชนต้องสาปแช่ง

31.ภูวดล ทรงประเสริฐ(อ่านรายละเอียด มือเผา14ตุลาฯเปี๊ยนไป๋! คลิ้กที่นี่)

ก่อกรรม-จากเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำให้มีสายสัมพันธ์ที่แน่นเหนียวกับชัยอนันต์ คนกินเงินเดือนของสนธิลิ้ม ทำให้ภูวดลปักหลักบนเวทีพันธมิตร ด้วยการด่าชนิดแม่ค้าปากตลาดอาย ทำให้พันธมิตรฮาร์ดคอร์ชื่นชมมีแม่ยกติดเกรียว
ผลกรรม-อย่างไรก็ตามจำลอง ศรีเมือง ขาใหญ่เบอร์2พันธมิตรไม่ถูกหู สั่งปิดไมค์ของภูวดล แล้วไล่ลงเวที ภูวดลเครียดจัดเป็นอัมพาตครึ่งตัว ตอนนี้ยังนอนพักรักษาตัวยาวอยู่ที่โรงพยาบาล พูดจาด่าใครไม่ได้อีกแล้ว

32.มาลีรัตน์ แก้วก่า

ก่อกรรม-จากอดีตนักกิจกรรมยุค6ตุลา เข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์พบรักกับ"อ๋า"ธัญญา ผู้นำนักศึกษายุค14ตุลา ต่อมาชาวสกลนครเลือกให้เป็นส.ส. ก่อนจะวิญญาณนักเคลื่อนไหวเก่าเข้าสิงสู่ มาประจำเวทีพันธมิตร
ผลกรรม-มาลีรัตน์ก็เช่นเดียวกับพวกพันธมิตรหลายคนคือเมื่อมาเป็นพธม.ก็ถูกปฏิเสธจากประชาชน จนสอบตกในการเลือกตั้ง(เช่นเดียวกับการุณ ใสงาม,สำราญ รอดเพชร,ประพันธ์ คูณมี,พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ,อมร อมรรัตนานนท์,ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ฯลฯ)แต่แทนที่จะสำนึกที่ประชาชนสั่งสอนบทเรียน กลับหันไปสมคบกับนายทุน ขุนศึก ศักดินาคร่าทำลายประชาธิปไตย และเรียกหาการเมืองใหม่70:30เหมือนจะแก้แค้นที่ประชาชนไม่ยอมเลือกพวกตนเข้าสภา

33.รสนา โตสิตระกูล

ก่อกรรม-รสนาเคยเป็นเพียงปัญญาชนสายที่สาม คือไม่ขวาไม่ซ้าย เป็นแบบalternativeที่ใกล้ชิดไปทางส.ศิวรักษ์ที่เน้นเรื่องอุดมคติทางศาสนาพุทธแบบปั
ญญาชน ต่อต้านทุนนิยมโลกาภิวัตน์ มามีชื่อเสียงจากการตรวจสอบเรื่องทุจริตยา แต่รสนาเป็นนักการเมืองที่แย่ คือเอียงขวาสุด ผูกติดกับพันธมิตร เป็นปี่เป็นขลุ่ยกับเผด็จการ 1ใน40สว. ต่อต้านฝ่ายประชาธิปไตย

ผลกรรม-รสนาเข้าไปโหวกเหวกด่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายสมชาย ในสภาพ"ซุกสามี"สันติสุข โสภณศิริ ลูกศิษย์ใกล้ชิดส.ศิวรักษ์ และเป็นเพื่อนน้ำมิตรของเปี๊ยก-พิภพ ธงชัยอีกคน ขณะที่ในลีลาบรรยากาศแบบเดียวกันของการแถลงนโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์ นอกจากไม่โวยวายแล้ว รสนายังชื่นชมจนออกนอกหน้าอีกด้วย รสนายังถูกแฉว่าต่อต้านปตท.ไม่ให้อยู่ในตลาดหุ้น แต่พวกตนกลับกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องมีหุ้นปตท.ซะเอง

34.วัชระ เพชรทอง

ก่อกรรม-แจ็คเป็นอดีตนักศึกษาโข่งรามคำแหง ร่วมรุ่นกับตู่-จตุพร พรหมพันธุ์ แข่งขันกันตั้งแต่อยู่รั้วพ่อขุน จนออกมาสู่สนามใหญ่ ขณะที่ตู่ยืนอยู่บนเวทีนปช. แจ๊คไปโผล่ที่เวทีเสื้อเหลือง ควบกับเป็นบก.แนวหน้าตามราวีล้างผลาญรัฐบาลประชาธิปไตย ก่อนจะลงเลือกตั้งซ่อมได้เป็นส.ส.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ก็ยังไม่ทิ้งสันดานเดิม

ผลกรรม-แจ็คเคยชื่นชมนักปฏิวัติฝ่ายซ้ายเชกูวาร่ามาก จนถึงขั้นพิมพ์หนังสือขาย มาวันนี้โลกสวิงไป180องศาถึงวันที่แจ๊คต้องเล่นบทคลั่งไคล้ใหลหลงศักดินาใหญ่เข้าให้
บ้าง แต่ที่ไม่เปลี่ยนไปเลยคือตอนนี้เขาต้องเจอตู่-จตุพร คู่กัดตลอดกาลออกมาเคลื่อนไหวขย่มรัฐบาลเทพประทานอย่างหนัก

35.วีระ สมความคิด

ก่อกรรม- เป็นมือตีนให้สนธิลิ้มเคลื่อนไหวล้าหลังคลั่งชาติจะบุกยึดเขาพระวิหารคืนจากเขมรหลาย
หน จากนั้นเกณฑ์กองกำลังโจรศรีวิชัยไปทำร้ายประชาชนชาวภูมิสรอลที่รักถิ่นฐานและรักสันต
ิภาพ

ผลกรรม-ทำตัวเสมือนว่าเก่งกล้าสามารถ แต่พอเขมรจะเอาจริงก็ป๊อดมาปักธงยึดเขาพระวิหารจำลองที่บางปูแทน ทำให้เกียรติภูมของไทยตกต่ำสุดกู่เป็นตัวตลกในเวทีประชาคมโลก

36.ศิริชัย ไม้งาม

ก่อกรรม-ไม้ เป็นนักสหภาพที่นำคนสหภาพเข้าร่วมเป็นเนื้อเดียวกับพันธมิตรทุกความเคลื่อนไหว เขาขู่ตัดน้ำตัดไฟประชาชนเพื่อหวังผลชนะในการม็อบ โดยพวกสหภาพเคียดแค้นที่รัฐบาลทักษิณแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชน์ของชาติ และผู้บริโภค
ผลกรรม-ประชาชนเลิกใช้บริการของรัฐวิสาหกิจที่มีเอกชนเป็นคู่แข่งและทางเลือก เช่นบริการของTOT CAT เป็นต้น ส่วนอภิสิทธิ์เมื่อได้เป็นรัฐบาลวันแรกๆไปพูดที่ตลาดหุ้นว่ารัฐบาลของเขาจะส่งเสริมก
ารแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ส่วนศิริชัยกลายเป็นผู้ก่อการร้ายถูกดำเนินคดียึดสนามบิน

37.ศรัณยู วงศ์กระจ่าง


ก่อกรรม-เป็นดารารุ่นใหญ่ที่โดดขึ้นเวทีพันธมิตรและเอาการเอางานเคียงคู่กับเจ๊ปองอัญชลี จนได้เป็นแกนนำพันธมิตรรุ่นสองช่วงท้ายๆตอนปิดสนามบินสุวรรณภูมิ แต่หลังยุติยึดสนามบินก็เกิดผลประโยชน์ไม่ลงตัวกับจอย-ศิริลักษณ์ดาราพันธมิตรอีกราย จนจอยต้องเผ่นหนี ให้ตั้วครองASTVไว้ แต่ท้ายๆก็เสื่อม แม่ยกหายหน้าหมด

ผลกรรม-ช่อง7สีปลดออกจากผู้ดำเนินรายการเรื่องจริงผ่านจอ เพราะเรทติ้งตกเนื่องจากประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยค่อนประเทศบอยคอต เช่นเดียวกับพากันบอยคอตไม่ดูหนังฟอร์มใหญ่เรื่ององค์บากภาค2ที่ศรัณยูเล่นอยู่ไม่กี
่ฉาก เพราะไม่อยากสนับสนุน พอมาจัดคอนเสิร์ตล้างหนี้ที่ม.รังสิต คนก็โหรงเหรงสุดเสื่อม

38.สนธิ ลิ้มทองกุล

ก่อกรรม-สนธิเริ่มต้นจากการต่อต้านทักษิณเพราะเสียผลประโยชน์ไม่ได้อนุมัติให้รับสัมปทานโทรท
ัศน์NEWS1และรัฐบาลทักษิณไม่ต่ออายุให้วิโรจน์ นวลแขเพื่อมาเคลียร์หนี้เน่าให้เครือผู้จัดการ แต่เล่นเพลินไปหน่อย เขาจึงสร้างความตกต่ำให้ทุกสถาบันในประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนับแต่ยุคเสีย
กรุงอยุธยาครั้งที่2เป็นต้นมา

ผลกรรม-นอกจากถูกดำเนินคดีหัวโจกผู้ก่อการร้ายยึดสนามบินแล้ว บริษัทผู้จัดการก็ถูกสั่งให้ล้มละลาย และถูกสื่อค่ายมติชนแฉว่าสนธิลิ้มจึงต้องก่อม็อบเพื่อรับเงินบริจาคเข้ามูลนิธิที่ก่
อตั้งขึ้นแล้วนำเงินไปเข้าบริษัทที่เกาะฟอกเงิน สนธิลิ้มยังจิตหลอนต้องกันไปพึ่งคุณไสยดำสารพัด และหวาดระแวงว่าจะโดนลอบฆ่าจากศัตรูรอบด้าน หลังจากถูกถล่มสังหารรอดตายมาได้ช่วงสงกรานต์ และถูกระเบิดถล่มเวทีพันธมิตร มีข่าวว่าเขาอาจปลีกวิเวกยาวในต่างประเทศ เพราะตั้งพรรคการเมืองใหม่ก็ไปทับรอยปชป.ส่อว่าอาจจะเป็นพรรคต่ำสอง

39.สมศักดิ์ โกศัยสุข

ก่อกรรม-สมศักดิ์เป็นหางเครื่องของ5แกนนำพันธมิตร แต่บารมีในวงการสหภาพแรงงานก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้ว ต้องพึ่งนักสหภาพรุ่นน้องอย่างไม้เป็นหลัก ต่อมาเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ ก่อนที่สนธิลิ้มหัวหน้าตัวจริงจะมาริบไป

ผลกรรม-นักสหภาพแรงงาน นักวิชาการด้านแรงงานตัดหางปล่อยวัดสมศักดิ์ ฐานเคลื่อนไหวทำลายประชาธิปไตย และห้ามแอบอ้างว่าทำในนามภาคประชาชน นอกนั้นก็โดนดำเนินคดีกบฎ คดียึดทำเนียบรัฐบาล และคดียึดสนามบิน

40.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

ก่อกรรม-จากนักเคลื่อนไหวในวงการครู ก้าวสู่วงการเอ็นจีโอ และวงการสื่อจากการรู้จักแนบแน่นกับสำราญ รอดเพชร และเครือเนชั่น สุดท้ายเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ แต่ก็เคลื่อนไหวในนาม5แกนนำพันธมิตรด้วย

ผลกรรม-โดนดำเนินคดีกบฎ คดีบุกยึดทำเนียบรัฐบาล คดีผู้ก่อการร้ายยึดสนามบิน แถมยังโดนส.ส.ลูกพรรคเพื่อไทยเก่ง-การุณ โหสกุลกระโดดถีบ เพราะไปปากดีท้าทายว่าใครแน่เจอกันนอกห้องประชุม แต่พอเจอถีบแล้วกลับไม่แน่ วิ่งแร่ไปแจ้งความตำรวจว่าโดนทำร้ายร่างกาย

41.สุริยะใส กตะศิลา

ก่อกรรม-จากอดีตเลขาธิการนักศึกษา สนนท.ที่เป็นองค์กรฝ่ายประชาธิปไตย มาเป็นผู้ประสานงานพันธมิตร คอยเป็นหนังหน้าไฟให้กับแกนนำ ทั้งที่สุริยะใสควรได้เป็นแกนนำไปนานแล้ว แต่ที่สุดได้เฉพาะรางวัลปลอบใจคือตำแหน่ง"หนุ่มหน้าตาดีที่สุดในเวทีพันธมิตร" และรางวัลไปทัวร์อียิปต์10วันหลังยึดสนามบิน

ผลกรรม-โดน สนนท.รุ่นน้องบุกไปมอบหรีดและเผาโลงประท้วง โดนคนนามสกุลเดียวกันที่ศรีษะเกษตัดญาติและเผาโลงประท้วง โดนนักข่าวบอยคอตไม่ทำข่าวหลายหนเพราะมัวแต่ไปแจกลายเซ็นแม่ยก จนมองข้ามหัวนักข่าว โดนจำลองเบรกหัวทิ่มหลายหน โดนลือว่ารวยขี่เบ๊นซ์ไปแล้ว โดนคดีกบฎ คดียึดทำเนียบ คดีผู้ก่อการร้ายยึดสนามบิน แต่เพื่อนคนหนึ่งชื่อ"ไผ่ ครป."โดนคดียึดNBTแต่สุริยะใสอ้างว่าไม่รู้จัก เลยโดนเพื่อนรุมด่าอย่างหนัก สรุปว่าโดนรอบด้านงานเข้ารอบตัว

42.สำราญ รอดเพชร

ก่อกรรม-สำราญเคยทำงานITVของทักษิณ ต่อมาทักษิณปลดออกในสภาพหมาล่าเนื้อ มาได้สนธิลิ้มโอบอุ้มไว้จึงต้องทุ่มทั้งชีวิตชดใช้บุญคุณ ทำหน้าที่เป็นโฆษกเวทีพันธมิตรเจ้าของประโยคฮิต"พี่น้องเอ๊ยยยยยย.."

ผลกรรม-สอบตกส.ส.เขตบางกะปิเช่นเดียวกับประพันธ์ คูณมีและพรรคพวกร่วมอุดมการณ์พันธมิตรที่ถูกปฏิเสธจากประชาชนเจ้าของประเทศ สนธิลิ้มจะให้รางวัลปลอบใจไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี แต่ถูกรุมต่อต้านจนกินแห้ว

43.สุทธิชัย หยุ่น

ก่อกรรม-หยุ่นชงเรื่องตั้งโทรทัศน์ITVหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ2535ขึ้นไปให้รัฐบาลอานันท์ แล้วเข้ารับสัมปทานด้วยข้อเสนอจ่ายค่าสัมปทานแพงลิบ แต่ทำไม่ได้ตามสัญญา พยายามจะให้รัฐบาลประชาธิปัตย์ลดให้ แต่ต่อมารัฐบาลทักษิณเข้าขวางไว้ และทักษิณเข้าเทกโอเวอร์ITVพวกหยุ่นต้องระเห็จออกไปทำNation Channelกับไกรวัฒน์ลูกน้องเก่าทักษิณ เป็นความตกต่ำอย่างที่สุดของหยุ่น

ในที่สุดทหารทำรัฐประหาร หยุ่นสามารถยึดITVกลับมาในฉลากใหม่คือTPBSโดยที่ทิ้งขี้ ค่าสัมปทานITVไว้เบื้องหลัง และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่พินาศขาดทุนยับเยิน แถมเขาส่งเทพชัย หย่อง น้องชายกลับไปกุมบังเหียนTPBSแบบที่รัฐต้องควักเงินจากภาษีบาปมาอุดหนุนปีละ2พันล้าน ให้ทำทีวีเนชั่นสาขา2แบบจ้องระรานฝ่ายประชาธิปไตย โปรพันธมิตร-เผด็จการเต็มที่ ในรัฐบาลอภิสิทธิ์เขาใช้สื่อเครือเนชั่นเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลหุ่นเชิด โดยได้สิทธิจากพลเอกเปรมให้เข้าไปยึดครองช่วงข่าวช่องฟรีทีวีทุกช่อง แลกกับการได้ผลประโยชน์ค่าโฆษณาและรายได้จากการจัดอีเว้นต์ให้มาร์คไปเกาะโพเดี้ยมตล
อดปี

ผลกรรม-ประชาชนไม่นิยมอ่านหรือชมเพราะเป็นสื่อเอียง ทำให้ขายโฆษณาไม่ได้ ในที่สุดได้ประกาศขายตึกNATIONบางนาเพื่อให้รอดภาวะล้มละลายตามค่ายผู้จัดการของลิ้ม เมื่อนำหุ้นทีวีเนชั่น(NBC)ขายเข้าตลาดหุ้น ก็ไม่มีใครจองซื้อ ต้องแบกรับไว้เอง หากรัฐบาลหุ่นเชิดไม่อยู่ หยุ่นจะรอดไปได้กี่น้ำ ยังต้องลุ้นระทึก เพราะตอนนี้เริ่มปลดลูกน้องกันระนาวแล้ว

44.สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (หนูแก้ว)


ก่อกรรม-"เสี่ยต้อยนักข่าว100ล้าน"ก่อร่างสร้างตัวมาจากการได้ทุนจากจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทรัพย์สินฯทำสื่อทางวิทยุ SMS และล่าสุดรุกเข้าทางช่อง11ผลิตรายการสกู๊ปในนามสำนักข่าวทีนิวส์กล่าวหาฝ่ายประชาธิป
ไตยว่า เป็นขบวนการของระบอบทักษิณสมคบคอมฯหลงยุคเป็นขบวนการล้มเจ้า

ผลกรรม-หมดความเชื่อถือจากประชาชน เพราะเคลื่อนไหวรับใช้ระบอบอำมาตย์บิดเบือนทำblack propaganda

45.สุเทพ เทือกสุบรรณ

ก่อกรรม-กำนันสุเทพพาประชาธิปัตย์กลับมาเป็นรัฐบาลสำเร็จในรอบ9ปี โดยวิธีเดิมคือไปฉกลูกพรรคอื่น คือกลุ่มเพื่อนเนวินมาหนุนอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี แอบซุ่มมุบมิบทำโครงการหมื่นล้านสร้างโรงพัก-แฟลตตำรวจ โดยไม่โดนสื่อตรวจสอบ ขณะที่มีข้อครหากระหึ่ม

ผลกรรม-ผลกรรมของกำนันเทพนั้นมีมากนับไม่หมดไม่ถ้วน แต่ที่เสวยกรรมไปในไวๆนี้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เคยทำกับรัฐบาลทักษิณไว้อย่างไรโดนย้
อนศรคืนทุกเม็ด รวมทั้งไปโดนชาวไทยขับไล่ในทุกที่ที่ไปโผล่หน้า ล่าสุดใจเต้นตุ๊มๆต่อมๆคดียุบพรรค

46.สุรพล นิติไกรพจน์

ก่อกรรม-สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอธิการบดีคนแรกที่ทิ้งจุดยืนประชาธิปไตยอันแน่วแน่ มาอยู่เคียงข้างพันธมิตร เคียงข้างเผด็จการทหาร เสนอให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งมายุบสภา แต่ทีกับรัฐบาลระบอบหุ่นเชิดกลับเงียบเฉย

ผลกรรม-ถูกลูกศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ยกพวกนำพวงหรีดไปประท้วง ถูกแฉว่ามาจากการแต่งตั้งของนายสุเมธ ตันติเวชกุล เครือข่ายอำมาตย์ ทำให้ต้องรับใช้อำมาตย์ ส่วนมหาวิทยาลัยก็ตกต่ำอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน มีกรณีอาจารย์ให้นักศึกษาหญิงอมนกเขาแลกเกรด จนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยุคของสุรพลถูกล้อเลียนว่าเป็นมหาวิทยาลัยนกเขา นับเป็นความเสื่อมเพราะสุรพล

47.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ก่อกรรม-เป็นอธิการของNIDAที่แสดงจุดยืนเคียงข้างพันธมิตร และผู้นำกองทัพอย่างเหนียวแน่น ละเลยหลักการประชาธิปไตยที่พร่ำสอนนักศึกษา

ผลกรรม-โดนกลุ่มนักศึกษานิด้าประชาธิปไตยออกแถลงการณ์ประนามอย่างหนัก และเสนอให้หยุดพฤติการณ์ให้ท้ายพันธมิตร แต่ยังคงรับใช้อำมาตย์อย่างเหนียวแน่น

48.หงา คาราวาน

ก่อกรรม-ทิ้งจุดยืนเพื่อประชาธิปไตยและประชาชนคนยากจนยากไร้ ขึ้นเวทีพันธมิตรที่ใกล้ชิดไฮโซราชนิกุล มีแนวนโยบายรุกรานเพื่อนบ้านในอินโดจีน นอกจากนี้ศิลปินหลายคนเช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อังคาร
  และจรัล ดิษฐาอภิชัย ออกมาแฉชีวิตส่วนตัวและอุดมการณ์อย่างหมดเปลือก เสื่อมความเชื่อถือจากแฟนๆขาประจำทั้งประเทศ

49.อัญชลี ไพรีรักษ์

ก่อกรรม-เจ๊ปองเคยเป็นอดีตผู้อ่านข่าวช่อง 7 ต่อมาทำธุรกิจรายการวิทยุแล้วตามด่าทักษิณ เลยโดนปลดออกจากคลื่น หม้อข้าวโดนทุบจึงไปเข้าแก๊งกับเอกยุทธ อัญชัญบุตร เจ้าพ่อแชร์ชาร์เตอร์ ต่อมาก็มาประจำการที่เวทีพันธมิตรเป็นการถาวร ทำงานรับใช้นายวัฒนา อัศวเหม คนปากน้ำด้วยกัน

ผลกรรม-ได้ชื่อในเรื่องเป็นพิธีกรปากมอมประจำเวทีพันธมิตร แม้แต่แฟนคลับก็ยังอ่อนอกอ่อนใจ แถมโดนแมงลือใส่ไคล้เรื่องสัมพันธ์ลึกซึ้งกับดาราชายรุ่นใหญ่ขาประจำเวทีพันธมิตรให้
อีก ทั้งที่อีกฝ่ายมีลูกเมียเป็นตัวเป็นตนแล้ว

50.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ก่อกรรม-เป็นกำลังหลักในการทำรัฐประหารยึดอำนาจ19กันยายน49 มีบทบาทโดดเด่นในฐานะทหารเสือราชินี ออกมาสำทับให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งยุบสภา-ลาออกผ่านทางโทรทัศน์ถึง2ครั้ง สุดท้ายต้อนก๊วนเนวินเข้าไปหาที่บ้านพักในร.11พร้อมกับยื่นเงื่อนไขจาก"บุคคลที่ไม่อาจปฏิเสธได้"ให้เนวินสลายขั้วมาหนุนอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ ไม่ยอมทำหน้าที่สลายการชุมนุมของพันธมิตรทั้งที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งสั่งการถึง2คร
ั้ง แต่พอรัฐบาลหุ่นเชิดสั่งก็นำทหารออกมาปราบปรามประชาชนตอนเมษาเลือด

ผลกรรม-ถูกนานาชาติ ทั้งทูต ทูตทหาร สื่อมวลชนต่างประเทศโจมตีว่าเหตุใดทหารไม่เป็นกลไกของรัฐในการรักษาความสงบในประเทศ ทั้งในตอนรัฐบาลนายสมัครประกาศฉุกเฉินตั้งให้อนุพงษ์ควบคุมเหตุการณ์ความไม่สงบในตอน
วันที่2กันยายน2551 และตอนที่พันธมิตรยึดสนามบิน แต่พอทีกลุ่มเสื้อแดงเดินขบวนโดยสงบในช่วงสงกรานต์ กลับเคลื่อนรถถังและทหารออกปราบปรามอย่างป่าเถื่อน ทำให้กองทัพไทยถูกมองว่าเป็นกองทัพของประเทศด้อยพัฒนา แทรกแซงทำลายประชาธิปไตย แต่ไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

51.อานันท์ ปันยารชุน

ก่อกรรม-เป็นเครือข่ายอำมาตย์ระดับสูงเชื่อมประสานระหว่างฝ่ายอำมาตย์กับวงการเอ็นจีโอ ผ่านการให้ทุน วงการสื่อสารมวลชน ทำลายฝ่ายประชาธิปไตย

ผลกรรม-ไปร่วมงานศพสารวัตรจ๊าบ ทำให้ประชาชนทั่วประเทศรุมประณามว่าเป็นพวกอีแอบอยู่เบื้องหลังฝ่ายอำมาตย์ที่ต่อต้า
นประชาธิปไตย

52.อภิชาต สุขัคคานนท์

ก่อกรรม-เป็นเครื่องมืออำมาตย์เผด็จการยุบพรรคเพื่อไทยและอีก2พรรค ทั้งที่พยานหลักฐานไม่ชัดเจน ต่อมาคนที่รับจ้างเป็นพยานเท็จออกมาแฉว่าถูกนายสุเทพ เทือกสุบรรณจ้างวานแล้วเบี้ยว แต่พอกรณีพรรคประชาธิปัตย์258ล้านชัดเจน แต่นายอภิชาตกลับมีความเห็นว่าให้ยกคำร้องไม่ต้องยุบ

ผลกรรมประชาชนทั้งประเทศจับตามองนายอภิชาตอยู่ว่าจะก่อ2มาตรฐาน ตอกย้ำวลีที่ว่า"ความยุติธรรมไม่มี สามัคคีไม่เกิด"ต่อไปอีกหรือไม่...


53.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ก่อกรรม-ต่อต้านรัฐบาลจากประชาชนเลือกตั้งไม่ลืมหูลืมตา เข้าข้างให้ท้ายพันธมิตรอย่างไม่เกรงใจใคร ร่วมมือกับผู้นำเหล่าทัพปล้นอำนาจรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้ง เพื่อตัวเองจะได้ตั้งรัฐบาลแทน

ผลกรรม-อภิสิทธิ์ต้องชดใช้ผลกรรมที่ก่อแบบที่โดนฝ่ายประชาธิปไตยย้อนศรทุกเม็ด นับแต่การแถลงนโยบายรัฐบาลเป็นต้นไป แม้ได้เป็นนายกฯ แต่ก็ไร้เกียรติภูมิเพราะคนทั้งโลกเห็นว่าเป็นเพียงนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของอำมาตย์ พันธมิตร กองทัพ อสิทธิ์ชนในประเทศไทย ไม่ใช่ตัวแทนที่ภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย และฝ่ายเสื้อแดงประกาศว่าอย่าหวังความเป็นสุขในการทำงาน ตราบที่ไม่มีความยุติธรรม ตราบนั้นก็ไม่มีสันติภาพที่จีรัง แต่พอเป็นนายกฯระบอบหุ่นเชิดแล้วกลับไร้ผลงาน ผลโพลล์ให้สอบตก เพราะเกาะโพเดี้ยมเป็นอาชีพหลัก สื่อทำเนียบตั้งฉายาว่า"หล่อหลักลอย"

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 12/30/2009 11:31:00 ก่อนเที่ยง


http://thaienews.blogspot.com/2009/12/53-52.html#links
 
 
 
ฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน
จาก วิกิซอร์ซ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 กลุ่มนักวิชาการ วุฒิสมาชิก ราชนิกูล แพทย์อาวุโส นักบริหาร นักวิชาการ ศิลปินแห่งชาติ นำโดย ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้ร่วมกันลงนามถวายฎีกา ขอพระราชทานรัฐบาลชั่วคราว และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ และบริหารประเทศเป็นการชั่วคราว จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ โดยอ้างอิงความตาม มาตรา 7 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

รายละเอียด ของฎีกา มีดังนี้
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ตามที่ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำการยุบสภา โดยมิได้มีเหตุอันควรที่ถือธรรมเนียมปฏิบัติ ตามครรลองของระบบรัฐสภา การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการทำลายระบบรัฐสภาแล้ว ยังทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ประชาชนได้มาชุมนุมมากขึ้นเป็นลำดับ กลุ่มบุคคลผู้หวังดีต่อประเทศชาติหลายกลุ่มเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก แต่ก็ไม่เป็นผล นายกรัฐมนตรีกลับสั่งให้มีการระดมประชาชนเพื่อมาสนับสนุนตนเอง โดยไม่ใส่ใจต่อคำเรียกร้องของประชาชน

บัดนี้ พรรคฝ่ายค้านได้ตกลงร่วมกันไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะทำให้พรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวในสภา การต่อต้านของประชาชนจะมีมากขึ้นทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งนำไปสู่สภาวการณ
์ที่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติ

ข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นทางออกใด นอกจากการขอพระราชทานพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่ง ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย นำจารีตประเพณีการปกครอง ตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีรัฐบาลชั่วคราว ทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ และดูแลเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยใหม่ โดยพรรคการเมืองทุกพรรคมีโอกาสในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและบริสุทธิ์ยุติธรรม

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา
ม.ร.ว.ยงยุพลักษณ์ เกษมสันต์
ขอเดชะ

[แก้ไข] รายนามผู้ขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย
รายนามผู้ขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย จารีตประเพณีการปกครอง ตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

1.ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4.ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
5.นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
6.ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
7.คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกองทุนสื่อประชาสังคมด้านคอร์รัปชั่น
9.นายกล้านรงค์ จันทิก อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
10.นายอัษฎา ชัยนาม อดีตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ
11.ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหสวรรษ
12.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
13.รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
14.นายกษิต ภิรมย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา
15.นายสุเทพ วงค์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ
16.พลโท ทวีสิทธิ์ หนูนิมิตร อดีตที่ปรึกษากองทัพบก
17.นายแพทย์ ปัญญา สอนคม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
18.นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19.นายแพทย์สวัสดิ์ ศรีสกุลเมฆี อดีตนายแพทย์ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
20.นายแพทย์มรกต กรเกษม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
21.นายแพทย์อุลิต ลียะวณิช อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
22.แพทย์หญิงจุรี นิงสานนท์ อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขากุมารเวช
23.นางดวงใจ สอนคม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลแม่และเด็กบางเขน กรมอนามัย
24.นายแพทย์สุรเทพ บุณยะสุขานนท์ อดีตสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
25.นายแพทย์จำลอง แจ่มไพบูลย์ อดีตสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
26.แพทย์หญิงองุ่น แจ่มไพบูลย์ อดีตแพทย์อาวุโส
27.พันโท แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
28.นายเชื้อพรหม มหาผล วิศวกร
29.นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมการแพทย์
30.นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกวุฒิสภา
31.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกวุฒิสภา
32.นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ สมาชิกวุฒิสภา
33.พลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจ สมาชิกวุฒิสภา
34.แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชวรกิจ สมาชิกวุฒิสภา
35.พลตรีมนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภา
36.พลตำรวจตรีเสกสรร อุ่นสำราญ สมาชิกวุฒิสภา
37.นางมาลีรัตน์ แก้วก่า สมาชิกวุฒิสภา
38.นางเตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภา
39.นายพิเชษฐ์ พัฒนโชต์ สมาชิกวุฒิสภา
40.นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภา
41.นายการุณ ไสงาม สมาชิกวุฒิสภา
42.นางวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกวุฒิสภา
43.นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี สมาชิกวุฒิสภา
44.ร้อยตรีอนุกูล สุภาไชยกิจ สมาชิกวุฒิสภา
45.นายวิญญู อุฬารกูล สมาชิวุฒิสภา
46.ม.ร.ว.นฤมล เกษมสันต์
47.ม.ร.ว.สุวนันท์ วัลยะเสวี
48.ม.ร.ว.วุฒิศักดิ์ สวัสดิวัฒน์
49.ม.ร.ว.สุตานนท์ สินธวานนท์
50.ม.ร.ว.รำพิอาภา เกษมศรี
51.ม.ร.ว.วิริยาภา กิตติยากร (ช่างเรียน)
52.ม.ร.ว.สายสิงห์ ศิริบุตร
53.ม.ร.ว.สายสวัสดิ์ ทอมป์สัน
54.ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
55.ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
56.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สุรฤทธิกุล ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
57.รองศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
58.รองศาสตราจารย์ สมบัติ วอทอง คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
59.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
60.อาจารย์เจริญ คัมภีรภาพ กรรมการเครือข่ายสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง
61.รองศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
62.อาจารย์คมสัน โพธิ์คง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63.รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64.รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา บวรวัฒนา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65.รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัฒนสุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
66.รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67.รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68.รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
69.รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
70.อาจารย์นราธิป ศรีราม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินาฏ ลีดส์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
72.รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศรีวรรธนะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
73.รองศาสตราจารย์ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
74.รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
75.อาจารย์ ณัฐพงศ์ บุญเหลือ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
76.ท่านผู้หญิง ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
77.นางปราศรัย รัชไชยบุญ
78.นางเนาวรัตน์ กรรณสูต
79.นายณรงค์ โชควัฒนา
80.คุณหญิงวนิดา พูลศิริวงค์
81.คุณหญิงวิจันทรา บุญนาค
82.คุณทอศรี สวัสดิชูโต
83.คุณหญิง โฉมศรี กำภู ณ อยุธยา
84.นางพิยดา สุวรรณรัตน์
85.รองศาสตราจารย์ ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
86.พลโท เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม
87.นางศรีเทพ กุสุมา ณ อยุธยา
88.นางชมภูนุช โทสินธิติ
89.นางบุญวรรณ จันทรวิโรจน์
90.นายอภิเนตร อูนากูล
91.นางดวงแก้ว ไตรตระกูล
92.นางดวงมณี สุขุม
93.นางอรทัย จิตบุตร
94.นางสุนทรา เอี่ยมสุรีย์
95.นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย์
96.นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารัตน์


--------------------
ดูมันทำกันสิยึดทำเนียบแล้วทำโล่ด้วย....
 
***บัญชีหนังหมา****
โดย bobogirl เมื่อ พฤ ตค 23, 2008 10:40 am

 
 
 
รายชื่อ ๓๖ จำเลยผู้ปิดสนามบินฯขับไล่รัฐบาลมหาชน อ้างว่ากระทำไปเพื่อถวายเป็นราชพลี...
Thu, 12/10/2009 - 11:03 | by พิเภกInter
จำเลยทั้ง 36 คน อ้างตนปกป้องสถาบันกษัตริย์
พวกเขาอ้างความภักดี ทำการประท้วงด้วยการปิดสนามบิน
ความผิดชัดแจ้ง ยิ่งกว่าคำป้ายสีที่กล่าวร้ายแก่"ผู้รักประชาธิปไตย"อย่างเลื่อนลอย
พวกเขาได้รับการปกป้องอย่างที่ทุกท่านที่มีใจเป็นธรรมได้แลเห็น
นาทีนี้เขาทั้งสิ้นที่มีรายชื่อ ต่างลอยตัวเหนือความผิดร้ายแรง
เสวยสุขบนความย่อยยับ และ ทุกข์ยาก ของ ชาติไทย
อนิจจา...นอกจากไม่ต้องโทษ หนำซ้ำยังเจริญก้าวหน้า ได้รับการอุ้มชู...และ ปกป้อง
ทั้ง ๓๖ จำเลยประกอบด้วย
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
นายสนธิ ลิ้มทองกุล
นายพิภพ ธงไชย
นายสุริยะใส กตะศิลา
นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์
นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
นายอมรเทพ อมรรัตนานนท์
นายศรัณยู วงศ์กระจ่าง
นายสำราญ รอดเพชร
นายศิริชัย ไม้งาม
นางมาลีรัตน์ แก้วก่า
นายเทิดภูมิ ใจดี
พล.อ.ปฐมพงศ์ เกษรศุกร์
น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก
นายพิชิต ไชยมงคล
นายประพันธ์ คูณมี
นายบรรจง นะแส
นายกษิต ภิรมย์
นายวีระ สมความคิด
นางสโรชา พรอุดมศักดิ์
ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ ร.น.
นายชนะ ผาสุกสกุล
พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์
นายสุรวิชช์ วีรวรรณ
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
นายสาวิทย์ แก้วหวาน
นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด
.....นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์....(คนการบินไทยแท้แท้)
นายสมบูรณ์ สุพรรณฝ่าย
นางจินดารัตน์ ชโยธิน
นายเติมศักดิ์ จารุปราณ
นายบัณฑิต ปิ่นมงคลกุล
น.ส.วรรษมน ช่างปรีชา
นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
และนายสุมิตร นวลมณี


บัญชีหนังหมา ถึงอย่างไรก็ต้องทำให้เกิด ก่อนวันV-Day 

ตกลงผมทำเอาไว้ให้แล้วนะครับ
<a href="http://saturdayvoice.com/dCode/index.php?showtopic=2519" target="_blank">http://saturdayvoice.com/dCode/index.php?showtopic=2519</a>

ขอแรงสหายบีเลิฟ และเพื่อนพ้องน้องพี่ให้เติมเต็ม และช่วยกันขอให้ปักหมุดศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

นายโรจน์ งามแม้น หรือเปลว สีเงิน เคยเป็นคอลัมนิสต์ใหญ่

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี


--------------------
นายเพียร ยงหนู ประทานสหภาพการไฟฟ้านครหลวง

รายชื่อคณะอาจารย์ต่าง ๆ
1.ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2.รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริประชัย

3.ดร.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

4.รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

5.วัชรียา โตสงวน

6.ศ.ดร.ปราณี ทินกร

7.ดร. ดวงมณี เลาวกุล

8.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล

9. ดร. ดาว มงคลสมัย

10.รศ.ดร.เพลินพิศ สัตย์สงวน

11.ผศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรมัย

12.รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์

13.รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย

14.รศ.ดร.เยาวเรศ ทับพันธุ์

15.รศ.ดร.สมนึก ทับพันธุ์

16.รศ.ดร.ชวินทร์ ลีนะบรรจง

17.ดร.เณศรา สุพานิช

18.รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล

19.ผศ.ดร.อรวรรณ รัตนภากร


จากม.เทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์, ผศ.ดร.ตริตาภรณ์ ชูศรี, รศ.ดร. กนกอร อินทราพิเชฐ, ผศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์, อ.ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย, อ.ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด, อ.ดร. นฤมล รักษาสุข, ผศ. สมพันธ์ ชาญศิลป์, อ.ดร. โสภณ วงศ์แก้ว, ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ

รศ.ดร. กรกช อินทราพิเชฐ, อ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร, อ.ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์, อ.ดร. ศุกฤตย์ ไทยอุดม, อ.ดร. มัลลิกา สังข์สนิท, อ.ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร, ผศ.ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี, รศ. ทรงพร ทาเจริญศักดิ์, รศ.ดร. วิจิตร รัตนพานี, ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์

ผศ.ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล, ผศ.ดร. กษมา จารุกำจร, ผศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว, ผศ.ดร. กิตติ อัตถกิจมงคล, อ.ดร. ธีรวัฒน์ สินสิริ, อ.ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์, ผศ. พยอม ก้อนในเมือง, อ.ดร. จิตพนัส สุวรรณเทพ, อ.ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตร, อ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช

ผศ.ดร. กุลวดี รังษีวัฒนานนท์, ผศ.ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล, ผศ.ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์, ผศ. วิทวัส ยมจินดา, อ.ดร. วารี วิดจายา, อ.ดร. รจนา โอภาสศิริ, ผศ.ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ , ผศ.ดร สุนันทา ทองทา, อ. เผด็จ เผ่าละออ, รศ.ดร. สำเนา ผาติเสนะ

ผศ.ดร. คะชา ชาญศิลป์, อ. สรชัย กมลลิ้มสกุล, รศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมถาวร, ผศ.ดร. โชคชัย วนภู, อ.ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก, อ.ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร, รศ.ดร. อำนาจ อภิชาติวัลลภ, อ.ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล, ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์, ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
 
 
ประนามานุกรมบุคคลอันตรายสำหรับประชาธิปไตยไทย:9กบฎโทษสูงสุดประหารชีวิต


ไฮ!-สนธิ ลิ้มทองกุล ท่านผู้นำขบวนการพันธมิตรนำทีม9แกนนำ โดนศาลอาญาสั่งออกหมายจับฐานเป็นกบฎ โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต ล่าสุดยังไม่ยอมจำนน ปลุกระดมสาวกบริวารดื้อแพ่ง ขณะที่นักศึกษาประชาชนทั่วประเทศออกแถลงการณ์ประนาม และผลสำรวจโพลล์ต่างๆไม่เอาด้วย

โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
28 สิงหาคม 2551

ประนามานุกรมบุคคลอันตรายสำหรับประชาธิปไตยไทย งวดนี้มาเป็นยวงรวม9คน ศาลอาญาออกหมายจับข้อหาขบถแผ่นดิน โทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต 5แกนเน่า+ยะใสพ่วงด้วยเทิดภูมิส.ส.สอบตก และอมร อมรรัตนานนท์ที่นำทีมยึดNBT

เมื่อวานนี้(27ส.ค.)ศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องขอพนักงานสอบสวน สน.สุทธิสารและคณะแล้วมีคำสั่ง ว่าโดยพิเคราะห์พฤติการณ์ของผู้ต้องหาทั้ง 9 ตามที่พยาน ผู้ร้อง ได้ให้การประกอบหลักฐานวีซีดีที่นำส่งแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานพอสมควรให้เชื่อได้ว่
าผู้ต้องหาทั้ง 9 น่าจะกระทำการอันเป็นความผิดอาญาตาม คำร้อง จึงอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 9 ตามคำขอ

ผู้ต้องหาทั้ง9ราย ประกอบไปด้วย นายสนธิ ลิ้มทองกุล พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายพิภพ ธงไชย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ แกนนำพันธมิตร นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานพันธมิตร นายอมร อมรรัตนานนท์ นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ และ นายเทิดภูมิ ใจดี แนวร่วมพันธมิตร

ทั้งนี้เนื่องจากผู้ต้องหาที่ 1-9 ฐานใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113, สะสมกำลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการ หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี มาตรา 114, มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง และเมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมให้เลิกแล้วไม่เลิก ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 215 และ 216

กางข้อหาเอาผิด 9 "พันธมิตร" ระวางโทษประหาร!

ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ระบุ มาตรา 113 ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย (1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ (2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ (3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจการปกครองในส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งราชอาณาจักร ผู้นั้นกระทำความฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา 114 ผู้ใดสะสมกำลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการ หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ หรือกระทำความผิดใดๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฏ หรือรู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏ แล้วกระทำการอันใดเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี

ลักษณะความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

มาตรา 215 ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าผู้ใดกระทำความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผู้ที่กระทำผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำผิดนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 216 เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทำผิดตามาตรา 215 ให้เลิกแล้ว ผู้ใดไม่เลิก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 8/28/2008 12:10:00 หลังเที่ยง--------------------
 
ยรรยง ลูกชาวดิน :1 /กพ / 53
Comments