Sukna Lake trip: 06-08-2006


Team: Hari Om Prakash, Prem, Rajesh, Hansraj , Sanjeev, Homesh & Naresh(Anku)