VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMA:

Programas vadītājs: Dr.Sc.Comp., profesors Andris Ambainis

Projekts Nr.4: "Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas"
Projekta Nr.4 vadītājs: Dr.Sc.Comp. Juris Vīksna

Apakšprojekts Nr.4.4: "Matemātiskā modelēšana, inverso problēmu analītiskās risināšanas metodes un algoritmi, kas orientēti uz datu paralēlās apstrādes tehnoloģijām"
Apakšprojekta Nr.4.4 vadītājs: Dr.Sc.Math., profesors Šarifs Guseinovs


Apakšprojekta Nr.4.4 rezultatīvie rādītāji:

Rezultatīvais rādītājsPlānotie rezultāti (2014.-2017.)
Zinātniskie rezultatīvie rādītāji
1. Zinātniskās publikāciju:15
Oriģinālo zinātnisko rakstu (SCOPUS (SNIP>1)) skaits7
Oriģinālo zinātnisko rakstu ERIH (A un B) datubāzē iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos skaits7
Recenzētu zinātnisku monogrāfiju skaits1
2. Programmas ietvaros aizstāvēto:6
Promocijas darbu skaits2
Maģistra darbu skaits4
Programmas popularizēšanas rezultatīvie rādītāji
1. Programmas gaitas un rezultātu popularizēšanas interaktīvie pasākumi, kuru mērķu grupās iekļauti arī izglītojamie, skaits:21
Konferences7
Semināri2
Rīkotie semināri7
Populārzinātniskas publikācijas4
Izstādes1


Apakšprojekta Nr.4.4 plānotās aktivitātes, apraksts un sasniedzamie rezultāti:

Aktivitāte Nr.4.1: Matemātisko modeļu izstrādes
Apraksts: Tiks izstrādāti matemātiskie modeļi ar inversu problēmu teorijas valodas palīdzību. Izstrādātie matemātiskie modeļi adekvāti aprakstīs reālus tehniski-tehnoloģiskus procesus un objektus, veicot to identifikāciju, diagnostiku un pārvaldi
Rezultāts: Matemātiskie modeļi
Skaits/mērvienība: 5/gab.

Aktivitāte Nr.4.2: Analītisko metožu izstrādes
Apraksts: Tiks izstrādātas analītiskas metodes, lai stabili atrisinātu 1D-3D lineāras un nelineāras inversas problēmas, kuras rodas veicot multi-strukturālu attēlu apstrādi, identifikāciju un atpazīšanu. Turklāt, tiks izstrādātas regularizācijas metodes, kuras ļaus stabili atrast diagnostikas matricu gaz-turbīnas dzinējiem, lai veiktu tehniskā stāvokļa monitoring gaz-turbīnas dzinēju detaļām ar lielāko slodzi, ja tiem ir defekti
Rezultāts: Analītiskās metodes
Skaits/mērvienība: 7/gab.

Aktivitāte Nr.4.3: Skaitļošanas algoritmu izstrādes
Apraksts: Tiks izstrādāti analītiski-skaitliskie algoritmi, lai stabili atrisinātu inversas dinamisku sistēmu pārvaldes problēmas
Rezultāts: Skaitliskās metodes
Skaits/mērvienība: 3/gab.

Aktivitāte Nr.4.4: Programmatūras kodu izstrādes datu paralēlās apstrādes tehnoloģijās
Apraksts: Izstrādātie stabili analītiskie un analītiski-skaitliskie algoritmi tiks realizēti, izmantojot vairākus paralēlu procesus skaitļošanas sistēmā. Tā ka daži izstrādāti inversie modeļi tiks novesti pie vairāku dimensiju lineāriem un nelineāriem pirmā veida integrālvienādojumiem (gan Fredholma, gan Volterra tipa), tad izmantojot vairāku paralēlu procesu skaitļošanas sistēmas tiks realizēt arī specializētie algoritmi attiecīgo vairāku dimensiju pirmā veida integrālvienādojumu atrisināšanai
Rezultāts: Programmatūras kodi
Skaits/mērvienība: 7/gab.

Aktivitāte Nr.4.5: Starptautiski recenējamās un starptautiski atzītās (SCOPUS un līdzvērtīgās) datu bāzēs iekļautās publikācijas
Apraksts: Iegūtie oriģinālie rezultāti (matemātiskie modeļi; analītiskās metodes; skaitliskās metodes) tiks noformēti zinātnisku rakstu veidā un nopublicēti starptautiski recenzētos zinātniskajos žurnālos
Rezultāts: Zinātniskās publikācijas
Skaits/mērvienība: 15/gab.

Aktivitāte Nr.4.6: Starptautisko konferenču organizēšana
Apraksts: 
Rezultāts: Starptautiskā konference
Skaits/mērvienība: 1/gab.

Aktivitāte Nr.4.7: Dalība starptautiskās konferencēs
Apraksts: Iegūtie oriģinālie rezultāti (matemātiskie modeļi; analītiskās metodes; skaitliskās metodes) tiks noformēti referātu veidā un prezentēti starptautiski recenzētos zinātniskajās konferencēs
Rezultāts: Prezentācijas starptautiskajās konferencēs
Skaits/mērvienība: 7/gab.

Aktivitāte Nr.4.8: Intelektuālas informācijas sistēmas izveide
Apraksts: Tiks izstrādāta intelektuālās informācijas sistēma "Intelektuāla informācijas sistēma vislabāko lēmumu pieņemšanai dinamisku tehnisku objektu jomā ekspluatācijas režīmā", kura tiks patentēta Eiropas Patentu Pārvaldē. (EPO: European Patent Office)
Rezultāts: Patents
Skaits/mērvienība: 1/gab.

Aktivitāte Nr.4.9: Sadarbība ar piedātā tematikā ārzemju vadošām organizācijām
Apraksts: Tiks nodrošināta ideju, metožu un pieredzes apmaiņa, pētot visas augšā minētās problēmas šīm tematiskam virzienam kopā ar dažiem kolēģiem no šādām zinātniskām organizācijām:
1. Department of Computing Mathematics and Cybernetics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
2. Space Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
3. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Humboldt-University of Berlin, Berlin, Germany
4. Technical University of Clausthal, Clausthal-Zellerfeld, Germany
5. Institute of Physics, University of Rostock, Rostock, Germany
6. Institute of Cybernetics, National Academy of Sciences of the Azerbaijan Republic, Baku, Azerbaijan Republic
7. Institute of Control Systems, National Academy of Sciences of the Azerbaijan Republic, Baku, Azerbaijan Republic
8. Faculty of Science, Leiden University, Leiden, The Netherlands
9. Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, Norway
10. IQ Technologies Inc. "Intelligent Heat Treating Solutions", Akron, Ohio, USA
11. Finnish Meteorological Institute, University of Helsinki, Helsinki, Finland
Rezultāts: Sadarbība un kopējie raksti
Skaits/mērvienība: 13/gab.

1. POSMS (izpildīts)2014.g. 01.novembris – 2014.g. 31.decembris
  • Galvenie izpildītāji (Zinātnieki):
Dr.Sc.Math., profesors Šarifs Guseinovs (Aktivitātēs: Nr.4.1-4.9)
Dr.Sc.Math., profesors Jānis Rimšāns (Aktivitātēs: Nr.4.1; 4.3; 4.6; 4.8; 4.9)
Dr.Sc.Biol., leading researcher Jekaterina Aleksejeva (Aktivitātēs: Nr.4.1; 4.2; 4.4-4.9)


2. POSMS (izpildīts): 2015.g. 05.janvāris – 2015.g. 31.decembris
  • Galvenie izpildītāji (Zinātnieki):
Dr.Sc.Math., profesors Šarifs Guseinovs (Aktivitātēs: Nr. 4.1.-4.9.)
Dr.Sc.Biol., leading researcher Jekaterina Aleksejeva (Aktivitātēs: Nr. 4.1.; 4.2.; 4.4.-4.9.)
Dr.Sc.Phys., profesors Jevgenijs Kaupužs (Aktivitātēs: Nr. 4.1.; 4.3.; 4.9.)

3. POSMS (izpildīts): 2016.g. 01.janvāris – 2016.g. 31.decembris
  • Galvenie izpildītāji (Zinātnieki):
Dr.Sc.Math., profesors Šarifs Guseinovs (AktivitātēsNr.4.1-4.9)
Dr.Sc.Biol., leading researcher Jekaterina Aleksejeva (AktivitātēsNr.4.1; 4.2; 4.4-4.9)
Dr.Sc.Phys., profesors Jevgenijs Kaupužs (AktivitātēsNr.4.1; 4.3; 4.9)

4. POSMS (tiek īstenots): 2017.g. 01.janvāris – 2017.g. 31.decembris
  • Galvenie izpildītāji (Zinātnieki):
Dr.Sc.Math., profesors Šarifs Guseinovs (AktivitātēsNr.4.1-4.9)
Dr.Sc.Biol., leading researcher Jekaterina Aleksejeva (AktivitātēsNr.4.1; 4.2; 4.4-4.9)
Dr.Sc.Phys., profesors Jevgenijs Kaupužs (AktivitātēsNr.4.1; 4.3; 4.9)
  • Citi izpildītāji (Doktoranti, maģistranti):
Patriks Morevs (Aktivitātē Nr. 4.4)
Natālija Zaiceva (Aktivitātēs Nr. 4.4 un 4.6)
Laimonis Začs (Aktivitātē Nr. 4.4)
Dzintars Tomsons (Aktivitātēs Nr. 4.4 un 4.6)
Uldis Žaimis (Aktivitātēs Nr. 4.3 un 4.4)
Valdis Priedols (Aktivitātē Nr. 4.4)


Ċ
Sharif E. Guseynov,
13 May 2015, 17:33
Ċ
Sharif E. Guseynov,
20 Feb 2016, 09:38
Ċ
Sharif E. Guseynov,
25 Nov 2016, 09:53