Vì học sinh thân yêu!

Tìm kiếm trang web này

Số lượt truy cập

Đề KT_K10,11,12_tiếng Anh (CTC)

 
"Without grammar very little can be conveyed;
without vocabulary nothing can be conveyed." (Wilkins 1972:111)

ċ
dethi,dapanAV11CTChk1_08-09.rar
Tải xuống
  44k v. 1 21:04 12-01-2009 Nguyen Dang Hoang Duy
ċ
dethi,dapan_AV11CTChk2_08-09.rar
Tải xuống
  45k v. 1 09:49 17-05-2009 Nguyen Dang Hoang Duy
ċ
dethi,dapanhk2,av11.rar
Tải xuống
Đề thi, đáp án tiếng Anh 11, HK2 (CTC)_07-08  46k v. 3 21:05 12-01-2009 Nguyen Dang Hoang Duy
ĉ KT45_E11_T10.doc
Xem Tải xuống
Đề kiểm tra 45 phút (Unit 1,2,3; 4 mã đề), tiếng Anh 11 (CT chuẩn) kèm đáp án.   132k v. 4 20:19 21-11-2008 Nguyen Dang Hoang Duy
ĉ KT45_E11_T11.doc
Xem Tải xuống
Đề kiểm tra 45 phút (Unit 4,5,6; 4 mã đề), tiếng Anh 11 (CT chuẩn) kèm đáp án.   118k v. 4 20:19 21-11-2008 Nguyen Dang Hoang Duy
ĉ KT45_E12_T10.doc
Xem Tải xuống
Đề kiểm tra 45 phút (Unit 1,2,3; 4 mã đề), tiếng Anh 12 (CT chuẩn) kèm đáp án.   143k v. 3 20:19 21-11-2008 Nguyen Dang Hoang Duy
ĉ KT45_E12_T11.doc
Xem Tải xuống
Đề kiểm tra 45 phút (Unit 4,5,6; 4 mã đề), tiếng Anh 12 (CT chuẩn) kèm đáp án.   130k v. 8 20:27 21-11-2008 Nguyen Dang Hoang Duy
ĉ KT45_E12_T2.doc
Xem Tải xuống
Đề kiểm tra 45 phút (Unit 9,10,11; 4 mã đề), tiếng Anh 12 (CT chuẩn) kèm đáp án.   128k v. 2 07:35 25-02-2009 Nguyen Dang Hoang Duy
ċ
KT_E10_15_45_HK.rar
Tải xuống
Tập hợp các đề KT 15', 45', thi học kỳ tiếng Anh 10 (CT chuẩn)  187k v. 2 05:43 28-11-2008 Nguyen Dang Hoang Duy
ċ
Test45_E11_T1+2.rar
Tải xuống
Đề kiểm tra 45 phút (Unit 4,5,6; 4 mã đề), tiếng Anh 11 (CT chuẩn) kèm đáp án.   37k v. 3 22:13 23-02-2009 Nguyen Dang Hoang Duy