BAND MEMBERS
 

KARAN SHARMA-VOCALS
SASHWAT DEBNATHA-KEYBOARDS
SAMAR SINGH RANA-BASS GUITAR
NEISEITUO SHARMA-DRUMS
ABHINAV SHARMA - RHYTHM GUITARS
HITESH K SALHURIA-LEAD GUITARS