Pyotr Leonidovich Kapitsa

Kapitsa (left) and Nikolay Semyonov, portrait by Boris Kustodiev 1921Comments