SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
 • Finalitat del Servei de reconeixement acadèmic
 • Oferta de places a l’institut La Segarra
 • Cost del Servei
 • Calendari del procés

FINALITAT DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC
  • Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
  • Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  • Imprescindible: Informe del servei d’assessorament (annex 1) o Procedents de convocatòries d'acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.

OFERTA DE PLACES A L’INSTITUT LA SEGARRA

Família professional

Cicle formatiu

Places

SC- Serveis Socioculturals i a la comunitat

CFPM SC10- Atenció a les persones en situació de dependència

20


COST DEL SERVEI
Centres Departament Ensenyament: (Preu públic)
  • Per crèdit dels Títols LOGSE : 40,00€/Crèdit
  • Per Unitat Formativa dels Títols LOE : 18,00€/UF

CALENDARI DEL PROCÉS
Descarregar el formulari per fer la sol·licitud al servei de reconeixement.
Consultar la llista d’admesos al servei DE RECONEIXEMENT.

PAGAMENT DEL SERVEI I PRESENTACIÓ A LA SECRETARIA DEL CENTRE DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS:

El pagament del servei s’ha de fer mitjançant un ingrés bancari al núm. de compte:
2100 0016 09 0200376893 (La Caixa)
IMPORTANT, com a concepte d’aquest ingrés, s’ha de fer constar: Nom + Cognoms + Servei de Reconeixement 16-17

SESSIONS DE RECONEIXEMENT:

Les sessions de reconeixement tindran lloc els dies 31 de maig del 2017, a les 13.10h a l’INS La Segarra (Cervera).


La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets al reemborsament del preu del servei.