SERVEI D'ASSESSORAMENT 
  • Finalitat del Servei de reconeixement acadèmic
  • Oferta de places a l’institut La Segarra
  • Cost del Servei
  • Calendari del procés

Finalitat del Servei d’Asessorament

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • L’informe d’assessorament és requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

Oferta de places a l’INS La Segarra

Família professional

Cicle formatiu

Places

SC- Serveis Socioculturals i a la comunitat

CFPM SC10- Atenció a les persones en situació de dependència

20

Cost del Servei

Centres del Departament d’Ensenyament: 60€ (preu públic).

Bonificacions i Exempcions: Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les bonificacions i exempcions següents:
Bonificació:
- Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció:
- Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
- Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
- Les víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills.
- Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.


calendari del procésDescarregar el formulari per fer lasol·licitud al servei d’assessorament.

Consultar la llista d’ admesos al servei D’ASSESSORAMENT.


PAGAMENT DEL SERVEI I PRESENTACIÓ A LA SECRETARIA DEL CENTRE DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS:

 

El pagament del servei s’ha de fer mitjançant un ingrés bancari al núm. de compte: 2100 0016 09 0200376893 (La Caixa)
IMPORTANT, com a concepte d’aquest ingrés, s’ha de fer constar:
Nom + Cognoms + Servei d’Assessorament 16-17

 

INICI DE LES SESSIONS d’ASSESSORAMENT:

 

A partir del 26 d'OCTUBRE del 2016 es publicarà el calendari de realització de les sessions d'assessorament, en el què s’indicarà el DNI i el dia i hora als quals es convoca l’usuari.

Consultar el calendari D’ASSESSORAMENT.

 

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets al reemborsament del preu del servei.