เกี่ยวกับอาจารย์

ชื่อ-สกุล        อาจารย์เสรี  ชะนะ (Seree  Chanah)  
ตำแหน่ง        อาจารย์
ห้องทำงาน    โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  อาคาร 8 ห้อง 406
                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทรศัพท์        074-336933 ต่อ 222
อีเมล             seree999@gmail.com,chanah_seree@hotmail.com 
twitter           @seree999

                                          ประวัติการศึกษา
       • วทม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       • วทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา