การวินิจฉัยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง


สามารถวินิจฉัยได้โดยประวัติใน Acoustic trauma ประวัติจะสัมผัสเสียงดังมากและการได้ยินเสื่อมลงทันที อาจเป็นข้างเดียวหรือ 2 ข้างก็ได้ ปวดหู เยื่อแก้วหูทะลุ เวียนศีรษะ เสียงดังในหู ใน Noise-induce hearing loss จะต้องมีประวัติสัมผัสเสียงดังเป็นระยะเวลานานและมีความเสื่อมของเสียงที่ความถี่สูงโดย เฉพาะความถี่ 4000 เฮิร์ต การวินิจฉัย Noise-induce hearing loss จะต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นออกก่อน สาเหตุอื่นที่ทำให้เกิด Sensorineural hearing loss เช่น Presbycusis (โรคประสาทหูเสื่อมตามวัย) Otosclerosis, Viral infection เช่น Herpes, Rubella, Measles และ Mumps เป็นต้น Neuritis เช่น Labyrinthitis เป็นต้น Sudden sensorineural hearing, Hereditary hearing เช่น Paget’s disease, Rander Hoeve’s disease เป็นต้น Ototoxicity จากยา เช่น ยาในกลุ่ม Aminoglycosides, Diuretics, Chemotherapeutic agent, Aspirin ขนาดสูง และ Quinine เป็นต้น 

การวินิจฉัย Occupational noise-induce hearing loss ประกอบด้วยประวัติได้รับเสียงมากกว่า 90 dB นาน 8 ชั่วโมง/วัน การสูญเสียการได้ยินซึ่งจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป การสูญเสียการได้ยินจะเริ่มต้นที่ความ ถี่สูงช่วง 3,000-6,000 เฮิร์ต การแยกแยะเสียงพูดที่เสียไปจะเข้าได้กับการสูญเสียการได้ยิน มีการสูญเสียการได้ยินหูทั้ง 2 ข้าง และในระดับใกล้เคียงกัน

Comments