Strona główna‎ > ‎

Kurs języka angielskiego


Lesson 1

 

 

Introducing yourself – przedstawiamy się

Powitania

Hello, Hi - cześć

Good morning – dzień dobry

See you later – do zobaczenia później

 

Podczas pierwszego spotkania chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o naszym rozmówcy, dlatego zadajemy mu serię pytań:

 

What is your name? – Jak się nazywasz?

Where do you come from? – Skąd pochodzisz?

Where do you live? – Gdzie mieszkasz?

What is your address? – Jaki jest twój adres?

 

Możemy również zapytać o wiek, o to jak się miewa:

 

How old are you? – Ile masz lat?

How old is he/she? – Ile lat ma on/ona?

How are you? – Jak się miewasz?

Często w rozmowie pada pytanie „How do you do?”(oznacza „jak się czujesz / miewasz”), na które zawsze odpowiadamy tym samym pytaniem. Jest to pytanie grzecznościowe.

 

Przykładowy dialog podczas pierwszego spotkania:

 

A:. Hello! What is your name?      

B: Angie Harman.

A: Where do you come from, Angie?

B: I come from Poland.

A: Where do you live in Poland?

B: I live in Cracow.

A: I’m pleased to meet you.

B: Me too.

Grammar

Subject Personal Pronouns à Zaimki osobowe

 

Subject Personal Pronouns to nic innego jak zaimki osobowe w mianowniku, używamy ich przed czasownikiem w roli podmiotu i zamiast rzeczownika:

 

                                          SUBJECT PERSONAL PRONOUNS

 

Singular = L. pojedyncza

Plural = L. mnoga

Osoba 1

Osoba 2

Osoba 3

I         ja

You    ty

He      on

She     ona

It         ono

We       my

You      wy

They     oni, one

Przykład:

 

Angie is a student. (Gdzie Angie to podmiot)

She is a student. (Podmiot został zastąpiony przez zaimek “she”)

Nicolas is very nice. (Gdzie Nicolas to podmiot)

He is very nice. (Podmiot został zastąpiony przez zaimek “he”)

 

Takie same zasady obowiązują dla liczby mnogiej:

 

Kate and Diana are girls. (Gdzie Kate i Diana to podmiot)

They are girls. (Podmiot Kate i Diana został zastąpiony zaimkiem „they”)

 

Zapamiętaj!

 

* It jest używane w przypadku zwierząt i rzeczy.

Np. Cat is on the tree à It is on the tree.

Jeśli wiemy, że zwierzę jest rodzaju męskiego lub żeńskiego, to używamy odpowiednio he lub she.

 * I piszemy zawsze wielką literą.

 

Exercises:

 

 1. Match – połącz.

 

Tim                                                           They

 


Mr and Mrs Walter                                   He

 

A bird                                                       She  

 

A woman                                                  It

 

Three books                                             It

 

John and I                                     We     

 

A newspaper                                            They   

 

 1. Complete the blanks with I, he, she, it or they. Uzupełnij luki używając I, he, she, it lub they.

 

1. Kate: Where is Robert?                               Tina : ___He_____is in the kitchen

2. Paul: How are you, mum?                      Mum: …………. am OK.

3. Son: Where is the car?                               Father……………..is in the garage.

4. Jenny : Where are the girls?                      Tony: …………..are at the cinema.

 

 

 1. Read and find all of personal pronouns. Przeczytaj zdania i znajdź wszystkie zaimki osobowe.

 

Np. I am Ania. I am 17 years old. I’m from Poland

 

1. He is Tom. He is from USA. He is a car driver.

2. Maria and Kate are dancers. They are Italian. They are very pretty.

3. She is Joanna. She is a girl. She is from Poland.

4. It is a cat. It is very big.

 

Lesson 2

 

 

Introducing yourself, part 2 - przedstawiamy się, część 2

 

Oto przykładowa wypowiedź, ilustrująca przedstawienie się:

 

Hello,

My name is Angie and I’m 17 years old.

I come from Poland. I live in Cracow on 26 Gdańska Street.

I’m interested in: reading, writing letters, meeting my friends.

 

Translation – Tłumaczenie:

 

Cześć, nazywam się Angie i mam 17 lat.

Pochodzę z Polski. Mieszkam w Krakowie na ulicy Gdańskiej 26.

Interesuję się czytaniem, pisaniem listów i spotkaniami z przyjaciółmi.

 

A teraz coś nowego: Literowanie

 

Bardzo często, gdy się przedstawiamy, ludzie proszą nas, abyśmy przeliterowali swoje imię i nazwisko.

 

How do you spell „Kennett”?

lub

Can you spell it? – oba zdania znaczą to samo, czyli prośbę o przeliterowanie.

 

Aby przeliterować jakiś wyraz, konieczna jest dobra znajomość wymowy angielskiego alfabetu, jednakże, jeżeli tak jak w przypadku słówka powyżej, litery są podwojone, nie mówimy [kej-i-en-en-i-ti-ti] à jest to zapis fonetyczny, czyli tak jak wymawiamy.

Prawidłowo przeliterowane słówko powinno wyglądać tak:

 

[kej-i-dabel en-i-dabel ti] zapis słówka ‘dabel’, czyli podwójny to double

 

Alphabet – alfabet oraz wymowa

 

A /ej/

B /bi/

C /si/

D /di/

E /i/

F /ef/

G /dżi/

H /ejcz/

I /aj/

J /dżej/

K /kej/

L /el/

M /em/

N /en/

O /oł/

P /pi/

Q /kiu/

R /ar/

S /es/

T /ti/

U /ju/

V /wi/

W /dabliju/

X /eks/

Y /łaj/

Z /zi/

Grammar

Czasownik „to be”, czyli „być”:

 

Affirmative-twierdzenie

         Negative –przeczenie

Question- pytanie

Long form (długa forma)

Short form (krótka forma)

Long form

Short form

 

I am

You are

He is

She is

It is

We are

You are

They are

I’m

You’re

He’s

She’s

It’s

We’re

You’re

They’re

I am not

You are not

He is not

She is not

It is not

We are not

You are not

They are not

I’m not

You  aren’t

He isn’t

She isn’t

It isn’t

We aren’t

You aren’t

They aren’t

      Am I?

    Are you?

       Is he?

       Is she?

       Is it?

     Are we?

     Are you?

     Are they?

 

Zdanie przeczące, czyli negatvie, tworzymy dodając do czasownika “to be” przeczenie „not” zaraz po czasowniku.

Np.

 We are very happy.    à  We are not very happy. à We aren’t very happy.

 

Zdanie pytające ułożymy poprzez inwersję, czyli zamianę podmiotu i orzeczenia (czasownika) miejscami.

Np. You are a pretty girl. à Are you a pretty girl?

 

W tym przykładzie czasownik w formie „are” przestawiony został przed podmiot „you”.

Exercises:

 

 1. Complete the blanks with am, is or are.

      Uzupełnij luki używając am, is albo are.

 

 1. This is my sister and this is me. We…are…siblings
 2. John ……..a car driver.
 3. It…….a cat.
 4. I……..Angie.
 5. Andrew…..a football player.

 

 1. Read about Angie and then write about yourself.

      Przeczytaj o Angie i napisz podobną historyjkę.

 

Angie is very nice young woman.                     Angie jest bardzo miłą młodą kobietą.

She is from Poland.                                         Pochodzi z Polski.

She works as a shop assistant  .                       Pracuje jako sprzedawczyni.

She is 21 years old.                                         Ma 21 lat.

She is tall and very pretty.                                Jest wysoka i bardzo ładna.    

She is very happy.                                           Jest bardzo szczęśliwa.

 

 1. Complete the sentences with the short or long form.

 

a)      He’s Indiana Jones =  He…..Indiana Jones

b)      I am from England =  I……from England

c)      My name is Angie  = My name…..Angie

d)      What’s that = What…..that?

e)      Where is the car = Where…..the car?

      f)    We are good friends = We….good friends.

 


Lesson 3

 

 

Asking about people, things and places. – Pytanie o ludzi, rzeczy i miejsca.

 

Jeżeli chcemy dowiedzieć się, kim jest dana osoba, układamy pytanie, używając na początku słówka Who à Kto.

 

Np.

Who is that man? – Kim jest ten mężczyzna?

 

Jeżeli chcemy dowiedzieć się, gdzie się dana osoba znajduje, wtedy zadajemy pytanie ze słówkiem Where à Gdzie.

 

Np.

Where is Kate? – Gdzie jest Kasia?

 

Jeżeli chcemy dowiedzieć się, gdzie znajduje się jakieś miejsce, układamy pytanie ze słówkiem Where na początku.

 

Np.

Where is the shop? – Gdzie jest sklep?

Where is the park? – Gdzie jest park?

 

Pytając o rzeczy, będziemy na początku używać słówka What à Co.

 

Np.

What is that? – Co to jest?

What a calculator is? – Czym jest kalkualtor?

 

Grammar

Nouns plural form – liczba mnoga rzeczowników

 

Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy poprzez dodanie do rzeczownika przeważnie końcówki –s.

 

np. book à books (książki) 

      doll à dolls (lalki)

 

Rzeczowniki, które kończą się na -s, -ch, -sh, -x, -o, mają liczbę mnogą przez dodanie końcówki –es do rzeczownika.

 

np. watch à watches (zegarki)

      class à classes (klasa szkolna)

 

W rzeczownikach, które kończą się na –y, zmieniamy –y na i oraz dodajemy końcówkę –es.

 

np. country à countries (kraje)

 

Natomiast do rzeczowników zakończonych dwiema samogłoskami –ay, -ey lub –oy, dodajemy –s.

 

np. day à days

      key à keys

 

Są też rzeczowniki, które kończą się na –f lub –fe. Zmieniamy w nich –f lub –fe  na –v i dodajemy końcówkę –es.

 

Np. leaf  à leaves (liście)

Wyjątkiem jest roof (dach) - tutaj tworzymy liczbę mnogą przez dodanie końcówki –s.

 

Wyjątki:

Rzeczowniki takie jak: radio, kilo, photo, piano pomimo tego, iż kończą się na –o, tworzą liczbę mnogą przez dodanie tylko końcówki –s à radios, kilos, photos, pianos.

 

Irregular nouns - Rzeczowniki nieregularne:

 

man / mężczyzna – men / mężczyźni

woman / kobieta – women / kobiety

child / dziecko – children / dzieci

goose / gęś – geese / gęsi

tooth / ząb – teeth / zęby

foot / stopa – feet / stopy

mouse / mysz – mice / myszy

ox / wół – oxen / woły

 

Rzeczowniki, które w liczbie mnogiej są takie same, jak w liczbie pojedynczej:

 

deer – deer / jeleń, sarna

sheep – sheep / owca

fish – fish / ryba

 

Numbers 0 -10:

 

0 - zero

1 - one

2 - two

3 - three

4 - four

5 - five

6 - six

7 - seven

8 - eight

9 - nine

10 - ten

 

Exercises:

 

 1. Complete with Who, Where, or What.

      Uzupełnij wyrazami Who, Where lub What.

 

1…Who……is the girl in the café with Daniel?

2……… is the name of your teacher?

3……….is the car?

4………. is the boy over there with Emily?

5………..is the name of the girl over there?

6………..is my camera?

 1. Write the plural form of the nouns.

      Napisz liczbę mnogą rzeczowników.

 

(Kot) Cat à cats

(Kieliszek)Glass à glasses

(Pudełko) Box

(Słownik) Dictionary

(Uczeń) Student

(Szczotka) Brush

(Mysz) Mouse

(Drzewo)Tree

(Kwiatek) Flower

(Życie) Life

 

      3. Write the correct numer. Napisz właściwą liczbę:

 

A) 1 + 2 =

B) 3 + 7 =

C) 2 + 5 =

D) 1 + 5 = 

E) 8 + 1 =

F) 7 – 2 =

G) 2 + 2 =

H) 3 + 5 =


Lesson 4

 

 

Family and friends – rodzina i przyjaciele

 

Dialogue:

 

Angie: Hello, Mr. Hastings!

Mr. Hastings: Hello, Angie. How are you?

Angie: I’m fine, thanks.

Joel: Angie, this is my father. Dad, Angie is a friend from school.

Angie: Nice to meet you.

Joel:  And this is Chris. He is my brother. We are siblings.

Angie: I know Chris from school. Hello.

Chris: Hi!

Joel: This is Martha. She is my little sister.

Angie: Hi!

Martha: Hello.

 

Wordlist:

Father – ojciec / Dad – tata

Friend – kolega, koleżanka / best friend – przyjaciel, przyjaciółka

Brother – brat

Sister - siostra

Siblings – rodzeństwo

Mother – matka / Mum – mama

Grandmother/grandfather – babcia/dziadek

Aunt – ciocia

Uncle – wujek

Cousin – kuzyn/kuzynka

Articles – przedimki

 

Przedimki dzielimy na: nieokreślone (a, an) i określony (the).

 

Przedimek nieokreślony (a, an) stosowany jest przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej we wszystkich rodzajach: męskim, żeńskim i nijakim.

 

"a" używamy, gdy wyraz zaczyna się od spółgłoski

Np. a bag / a cat / a book

 

"an" używamy, kiedy wyraz zaczyna się od samogłoski

Np. an umbrella / an orange / an egg

 

Zapamiętaj!

 

A horse                                  ale                                 an hour (ponieważ nie wymawiamy „h”)

An umbrella                          ale                       a university (wymawaimy “u” jak spółgłoskę)

 

Przedimka nieokreślonego (a, an) nie używamy:

- przed rzeczownikami liczbie mnogiej, np. Dogs are beautiful.

- przed przymiotnikami - chyba, że występuje po nim rzeczownik.

 Np. She is beautiful.                           ale                   She is a very beautiful girl.

 

Przedimek określony "the" stosowany jest zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Używany jest we wszystkich rodzajach: męskim, żeńskim i nijakim.

Np. the girl / the car / the computer

 

Przedimka określonego "the" używamy, gdy:

- mówimy o czymś konkretnym. Np. A red car and a green car. The red car is mine.

- mówimy o czymś wyjątkowym, unikalnym. Np. the Moon – Księżyc, the Earth – Ziemia.

 

Przedimka określonego nie używamy:

- przed imionami i nazwiskami

Np. John is a teacher.                          ale                   The Thompsons are family.

 

- przed nazwami państw i narodowości           

 Np. Spain is a very hot country.        ale                     The U.S.A is a very big country.

 

- przed nazwami miast, ulic, wysp

Np. London is fantastic at night.  Majorca is a beautiful island.  ale  The Mediterranean Sea

 

- Przed wyrazami: home, school, bed, hospital, church, work, gdy są one używane w znaczeniu dosłownym.

Np. Kate is in hospital.               John is visiting in the hospital.           

      (choruje)                                       (odwiedza chorego, jest zdrowy)

 

- Przed wyrazami: breakfast, lunch, dinner

Np. I have dinner at 2 o’clock.

 

- gdy mówimy o czymś bardzo ogólnie albo przed rzeczownikami abstrakcyjnymi

Np. Lions are big animals.                               Red is a nice colour.

 

 

Numbers 11-20:

 

11 - eleven

12 - twelve

13 - thirteen

14 - fourteen

15 - fifteen

16 - sixteen

17 - seventeen

18 - eighteen

19 - nineteen

20 – twenty

 

Exercises:

 

  1. Complete the dialogue using the wordlist from this lesson.

      Uzupełnij dialog, używając listy słówek z tej lekcji.

 

 1. Chris is my ….. and I’m his …….
 2. We are ……………..
 3. Mrs. Hastings is my …………….
 4. Julia is my………… from school.
 5. John is my uncle and Kate is my………

 2. Complete the sentences with: a, an, the or leave the space blank.

    Uzupełnij zdania używając przedimków a, an, the lub zostaw puste miejsce.

 

 1. This is ……..spider.
 2. That is …….. dog.
 3. ……..apples are red and tasty.
 4. Lion is ……very dangerous animal.
 5. There is………bedroom and …..little bathroom.
 6. Angie is ……Italian women.
 7. This is …..island.
 8. That is ….eagle.

 

 

      3.  Write the correct number. Napisz właściwą liczbę.

 

A) 11 + 9 =

B) 10 + 5 =

C) 9 + 4 =

D) 20 – 12 =

E) 3 + 14 =

F) 12 + 6 =

G) 11 – 2 =

H) 5 + 3 – 2 =


Lesson 5

 

 

Talking on the phone – rozmowa przez telefon

Numbers 21-100

 

A: Hello.

B: Hello! Can I speak to Kate, please?

A: I’m sorry, but she isn’t here at the moment. Who is calling?

B: This is Jack, Jack More. I am a friend from school. What time will she be back?

A: I am not sure. She is working late tonight. I’m Jeff, her husband.

B: Can I leave a message?

A: Yes, of course.

B: Can you tell her I called? I will call back later.

A: OK. I will tell her.

B: Thanks very much. Bye.

A: Goodbye.

 

Translation:

 

A: Słucham?

B: Dzień dobry, czy mogę rozmawiać z Kate?

A: Przykro mi, ale nie ma jej teraz. Kto dzwoni?

B: Tu Jack, Jack More. Jestem kolegą ze szkoły. O której ona wróci?

A: Nie jestem pewien. Pracuje dzisiaj do późna. Jestem Jeff, jej mąż.

B: Czy mogę zostawić wiadomość?

A: Oczywiście.

B: Czy możesz jej powiedzieć, że dzwoniłem? Zadzwonię później.

A: OK. Przekażę jej.

B: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

A: Do widzenia.

 

Grammar

 

Czasownik „have got” – mieć, posiadać

 

Używamy go, gdy:

- mówimy, że coś do kogoś należy, np. I have got a doll;

- chcemy opisać osoby, zwierzęta i rzeczy, np. I have got long dark hair;

- gdy mówimy o tymczasowych stanach, np. I have got a problem;

 

 

 

Os.

         Affirmative

                Negative

Question

long form

short form

long form

short form

 

L.p.

1

2

3

I have got

You have got

He has got

She has got

It has got

I’ve got

You’ve got

He’s got

She’s got

It’s got

I have not got

You have not got

He has not got

She has not got

It has not got

I haven’t got

You haven’t got

He hasn’t got

She hasn’t got

It hasn’t got

Have I got?

Have you got?

Has he got?

Has she got?

Has it got?

L.mn.

1

2

3

We have got

You have got

They have got

We’ve got

You’ve got

They’ve got

We have not got

You have not got

They have not got

We haven’t got

You haven’t got

They haven’t got

Have we got?

Have you got?

Have they got?

 

 

 

Przeczenie tworzymy przez dodanie do czasownika "have" przeczenia "not" między have a got.

 

Andy has not got a bike.

 

Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli zamianę podmiotu i orzeczenia.

 

Has Andy got a bike?? – zdanie pytające. Orzeczenie "has" stoi przed podmiotem Andy.

 

 

Numbers 21-999

 

20 - twenty

30 - thirty

40 - forty

50 - fifty

60 - sixty

70 - seventy

80 - eighty

90 - ninety

100 - a hundred

200 - two hundred

300 - three hundred

Kolejne setki tworzymy na tej samej zasadzie

 

Liczby od 21 do 99, wyłączając dziesiątki, zapisujemy następująco:

 

21 - twenty-one

34 - thirty-four

56 - fifty-six

Liczby takie zawsze zapisujemy z myślnikiem między cyframi.

 

Liczby od 101 do 999, wyłączając setki, zapisujemy następująco:

 

108 – one hundred and eight

221 – two hundred and twenty-one

645 – six hundred and forty-five

Liczby takie w zapisie słownym i w mowie, pomiędzy setką a drugą częścią liczby, mają słówko łączące „and”.

 

Exercises:

 

1.      Complete the dialogue with your own answers.

      Uzupełnij dialog swoimi odpowiedziami.

 

A: Hello.

B: Hello, can I speak to Kate?

A Yes, of course, hold on.1

A: Hello.

B: ………………………2

A: It’s so nice to hear from you? How are you?

B: ………………………………………………3

A: I’m OK, too. Have you got any plans for Friday evening?

B: ……………………………………..4

A: Maybe we can meet on Friday?

B: …………………………………5

A: OK. See you on Friday

B :………………….6

 

2.      Complete the blanks with correct form of verb “have got”.

      Uzupełnij luki odpowiednią formą czasownika “have got”.

 

 1. Mary ……………..very long hair.
 2. I………….. a computer.
 3. We…………….. flowers.
 4. John ……….. his car keys.
 5. …………. you……....a car?
 6. ………..Sara……..a cat?
 7. I …………. yours car keys.  John has got yours keys.

 

3.      Complete the blanks with correct form of verb “to be” (am, is, are) or “have got” (have/has got).

Uzupełnij luki odpowiednią formą czasownika “to be” (am, is, are) lub “have got” (have/has got).

 

 1. ….. Mary  ……a dog?
 2. Jane…..a doctor.
 3. You…..very nice hair.
 4. He…..a teacher and he…….many pupils.
 5. ……John a student?

 

4.  Write the numbers.

      Rozpisz liczebniki.

 

23

99

51

44

27

539

394

875

928

418

 

 

 

 

 


Lesson 6

 

 

Countable and uncountable nouns – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

There is / There are

 

Grammar

 

Countable nouns – rzeczowniki policzalne są to rzeczowniki, które można policzyć, mają liczbę pojedynczą i mnogą, są poprzedzone przez przedimki a/an lub przez liczbę.

 

Np. A tree – drzewo  à liczba mnoga : Trees – drzewa (gdzie liczba drzew nie jest określona). Możemy określić liczbę drzew poprzez wstawienie liczebnika przed rzeczownik:

 

Np. six trees – sześć drzew

       

Uncountable nouns – rzeczowniki niepoliczalne są to rzeczowniki, których nie da się policzyć, mają tylko liczbę pojedynczą, nie są poprzedzone przedimkami a/an ani liczbą.

 

Np. water – woda (jest tylko w jednej liczbie), dlatego nie możemy napisać “waters” ani “four waters”.

 

Poprawny zapis rzeczowników niepoliczalnych wygląda tak:

Some water – trochę wody

A lot of water – dużo wody

A little water – mało wody

 

Zwrotów „some”, „a lot of”, „a little” używa się do wyrażenia nieustalonej ilości.

 

Rzeczowniki niepoliczalne to m.in.:

 

Jedzenie:

Bread – chleb

Cheese – ser

Meat – mięso

 

Płyny:

Water – woda

Milk – mleko

Wine – wino

Juice – sok

Gasoline – benzyna

 

Materiały (surowce):

Silver – srebro

Wood – drewno

Gold – złoto

Sulphur – siarka

 

 

Pojęcia abstrakcyjne (takich, których nie sprawdzamy zmysłami), uczucia:

Love – miłość

Help – pomoc

Hate – nienawiść

Hope – nadzieja

Pozostałe:

News – wiadomości (np. telewizyjne)

Money – pieniądze

Traffic – korki

 

Rzeczowniki niepoliczalne mogą być policzalne, jeżeli użyjemy przed nimi wyrazów:

cup (kubek)

bottle (butelka)

jar (słoik)

glass (szklanka/kieliszek)

slice (plasterek)

bar (tabliczka)

packet (paczka)

piece (kawałek)

loaf (bochenek)

carton (karton)

 

Uncountable                                      Countable

Coffee (kawa)              à                    a cup of coffee (kubek kawy)

Marmalade (dżem)       à                    jar of marmalade (słoik dżemu)

Butter (masło)              à                    six packets of butter (6 paczek masła)

Water (woda)              à                    ten glasses of water (10 szklanek wody)

Bread (chleb)               à                    a loaf of bread (bochenek) / a slice of bread (kromka)

Cake (ciasto)               à                    a piece of cake (kawałek ciasta)

Chocolate (czekolada) à                    a bar of chocolate (tabliczka czekolady)                    

Juice (sok)                   à                    a bottle of jucie (butelka soku) / a carton of juice                                    

                                                           (karton soku)

 

There is / There are

 

There is – jest, znajduje się (zdanie twierdzące)

Is there? – Czy znajduje się? Czy jest? (pytanie)

There isn’t – nie ma, nie znajduje się (przeczenie)

 

There is używamy zarówno z rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej.

 

There is a loaf of bread in the kitchen. – Jest bochenek chleba w kuchni.

Is there some bread in the kitchen? – Czy jest trochę chleba w kuchni?

 

There are – są, znajdują się (zdanie twierdzące)

Are there? – Czy są? Czy znajdują się? (pytanie)

There aren’t – nie ma, nie znajdują się (przeczenie)

 

There are używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

 

There are six bottles of cola on the table. – Na stole jest sześć butelek coli.

 

 

Zapamiętaj!

 

There is          a car in the garage. (mówimy, że coś gdzieś jest)

It is                  a new car in the garage. (informujemy o nowym samochodzie)

There are       three desks in the classroom.

They are          new desks.

Exercises

 

Ex.1 Complete with a, an or some.

        Uzupełnij, używając a, an lub some.

 

 1. There is _______ bike in the garden.
 2. There is _______money in my wallet.
 3. There is _______child at the door.
 4. There is _______ milk in the fridge.
 5. Is there ________ apple on the table?

 

Ex.2 Complete with there is or there are.

        Uzupełnij, używając there is lub there are.

 

 1. _________ four oranges in the box.
 2. ____________ three books on the shelf.
 3. ____________ a bike in the garage?
 4. ____________ six pieces of cake on the table.
 5. ____________ some bread in the kitchen.

 

Ex.3 Match.

        Połącz.

 

1. A cup of                                                           a) chocolate

2. Two jars of                                                       b) tea

3. Three packets of                                               c) marmalade

4. A loaf                                                               d) milk

5. Ten glasses of                                                   e) bread

6. A bottle of                                                        f) butter

7. A piece of                                                         g) wine

8. A bar of                                                            h) cake

 

Ex.4. Write the word in the correct column.

          Napisz słowa w odpowiedniej kolumnie.

 

butter, spoon, knife, egg, orange, love, hate, girl, women, salt, gold, sulphur, cup, traffic, coffee, milk, water, bread, two loafs of bread, a bar of chocolate

 

Countable Nouns                                                        Uncountable Nouns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lesson 7

 

 

Occupations zawody
Some, any, no, every


Occupations - zawody
Artist - artysta
Mechanic - mechanik
Teacher - nauczyciel
Actor - aktor
Actress - aktorka
Secretary - sekretarka
Dentist - dentysta
Pilot - pilot
Doctor - lekarz
Hairdresser - fryzjer
Journalist - dziennikarz
Model - modelka
Shop assistant - sprzedawca
Director - reżyser
Boss - szef, dyrektor
Architekt - architekt
Taxi driver - taksówkarz
Cook / chef - kucharz / szef kuchni
Photographer - Fotograf
Writer - pisarz
Archeologist - archeolog

Pytając o zawód, możemy zadać pytanie:

What is your occupation? Jaki jest twój zawód?
What is your job? Jaka jest twoja praca?

Odpowiedzią na te pytanie będzie:

My occupation is Mój zawód to
My job is - Moja praca to.


Grammar

Some, any

 Some i any używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi lub
policzalnymi w liczbie mnogiej, wtedy, gdy ilość nie jest
określona.

Np. There is some water in the bottle. W butelce jest trochę
wody.
       
Are there any apples? Czy są jakieś jabłka?


Some używamy:
- w zdaniach twierdzących
np. There is some bread on the table. Jest trochę chleba na
stole.

- zamiast a/an w liczbie mnogiej
np. I have got a cassette.  I have got some cassettes.

- Gdy coś komuś oferujemy lub, gdy o coś prosimy
np. Would you like some tea? Czy chciałbyś herbatę?
Could I have some tea, please?
Czy mógłbym prosić o herbatę?

Any używamy:
- w pytaniach i przeczeniach
Np. Is there any tea? Czy jest herbata?
       There aren’t any oranges on the table. - Nie ma na stole
żadnych pomarańczy.

No

No używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi lub policzalnymi w
celu uzyskania przeczenia.

Np. There is no water in the vase. Nie ma wody w wazonie.

Every

„Every” używamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie
pojedynczej. Orzeczenie w zdaniu z „every” zawsze jest w
liczbie pojedynczej.

Np. Every human has got two legs and two hands. – Każdy
człowiek ma dwie nogi i dwie ręce.

Zapamiętaj!

W języku angielskim występuje zasada tzw. pojedynczego
przeczenia - to znaczy, że nie można użyć dwóch przeczeń w
jednym zdaniu:

I haven‘t got no cake.
To jest złe zdanie, ponieważ haven’t got już jest
przeczeniem, więc nie możemy użyć dodatkowo przeczenia no.

Poprawnie:
       I haven’t got any cake. - Nie mam żadnego ciasta.
       I have got no cake. - Nie mam żadnego ciasta.


Wyrazy złożone z some, any, no, every;

Pronouns (zaimki) Some Any No Every
Someone
Somebody (ktoś)
Something
(coś) Anyone
Anybody (nikt, ktokolwiek)
Anything (nic, cokolwiek) No-one
Nobody (nikt)
Nothing (nic)

Everyone
Everybody (wszyscy)
Everything (wszystko)
Adverbs (przysłówki)

Somewhere (gdzieś)

Anywhere (nigdzie, gdziekolwiek)

Nowhere (nigdzie)

Everywhere (wszędzie)
 
Zaimki tworzone z some, any, no, every; zawsze występują
z orzeczeniem w liczbie pojedynczej.

Exercises:

Ex. 1. Complete with the correct occupation.
          Uzupełnij właściwym zawodem.

Artist, dentist, mechanic, actor, hairdresser

1. I have toothache! I have to go to the ___________.
2. She has got talent, her pictures are beautiful. She is
an________.
3. My hair are horrible! Tomorrow I will go to the
______________.
4. His films are great. He is a very famous_________.
5.  I have to go to the______with my car.

Ex. 2.  Complete the blanks with: some, any, someone, anyone,
something.
Uzuepłnij luki, używając: some, any, someone, anyone,
something.

1. Is there ________ here?
2. Look into the fridge. Is there __________cheese?
3. There is ___________cheese in the fridge.
4. _________ is coming to the kitchen.
5. I have got ______________ in my pocket.

Ex.3. Complete the blanks with: some, any, a or an.
         Uzupełnij luki używając: some, any, a lub an.

1. Have you got _________money?
2. I have got _______ very nice wallet.
3. I want ______ orange.
4. There is _________milk in the carton.
5. Would you like ________water? Yes, _______ cup will be OK.


Lesson 8

 

 

Possessive Case – postać dzierżawcza rzeczowników

 

Dzierżawcza postać rzeczowników (possessive case) używana jest wtedy, gdy chcemy pokazać, że coś do kogoś należy. Taka postać rzeczowników odpowiada na pytania, które zaczynają się od „Whose”.

 

Np. Whose bike is this? – Czyj to rower?

        It is Angie’s bike.

 

Postać dzierżawczą rzeczowników tworzymy:

 

- Za pomocą ‘s (apostrof + „s”) zawsze na końcu rzeczowników w liczbie pojedynczej (ludzie, zwierzęta).

Np. Angie’s bike. – Rower Angie.   

       Cat’s eyes are green. - Kocie oczy są zielone.

 

- Za pomocą (apostrof) na końcu rzeczowników regularnych w liczbie mnogiej.

Np. The parentsroom.

 

Zapamiętaj!

 

Postać dzierżawcza rzeczowników nieregularnych liczbie mnogiej tworzona jest zawsze przez dodanie ‘s (apostrof + „s”).

 Np. The mice’s cheese.

 

Imiona, które kończą się na –s, mają formę dzierżawczą ‘s (apostrof + „s”) lub tylko (apostrof).

Np. James’ car lub James’s car  (obie formy są prawidłowe)

 

Rzeczownik występujący zaraz po rzeczowniku w formie dzierżawczej może zostać pominięty, jeżeli łatwo jest się go domyślić lub gdy oznacza określoną lokalizację.

Np. That isn’t my bike. It is Angie’s. (“bike” mamy w domyśle)

 

Kiedy coś ma dwóch lub więcej właścicieli, wtedy formę dzierżawczą dodajemy do rzeczownika oznaczającego ostatniego właściciela.

Np. Angie, John and James’s house.

 

Zdania typu „of” + rzeczownik

 

Postać dzierżawcza rzeczowników jest również tworzona przez użycie konstrukcji

„of” + rzeczownik, gdy mówimy o rzeczach lub zwierzętach. Używając tej konstrukcji, dokładnie pokazujemy, że coś należy do czegoś lub od czegoś pochodzi.

 

Np. The apples of the tree. (Jabłka są z drzewa.)

       The eyes of the cat (Oczy kota)

 

 

Exercises:

 

Ex.1 Write questions and answers.

         Napisz pytania i odpowiedzi

 

Bag/tom

Np. Whose bag is this?

  It is Tom’s bag

 

 1. Tony / bike
 2. Children / school
 3. John / computer
 4. James / house
 5. Mary and Jake / car

 

Ex.2 Write the possessive case.

         Napisz formę dzierżawczą.

 

Np. Girl   à  Girl’s

 1. Boys
 2. Tom
 3. Women
 4. Man
 5. Cat

 

Ex.3 Write sentences with possessive case (“of” + rzeczownik).

         Napisz zdania typu „of” + rzeczownik.

 

Np. The apples of the tree.

 

 1. tail / dog
 2. eyes / cat
 3. nest / bird
 4. house / mouse

 


Lesson 9

 

 

Useful Phrases – Przydatne wyrażenia

Possessive Forms – Formy dzierżawcze

 

 

Useful phrases

Excuse me – Przepraszam

Can you help me? – Czy możesz mi pomóc?

What does it mean? – Co to znaczy?

I know – Wiem.

I don’t know – Nie wiem.

I don’t understand – Nie rozumiem

How do you say this in English?  – Jak powiesz to po angielsku?

Can you repeat? – Czy możesz powtórzyć?

Can you say it slowly? – Czy możesz powiedzieć to wolno?

 

 

 

Possessive forms – Formy dzierżawcze

 

Possessive adjectives – przymiotniki dzierżawcze

 

 

Subject pronoun

Possessive adjectives

I

You

He

She

It

My (mój, moja, moje)

Your (twój, twoja, twoje)

His (jego)

Her (jej)

Its (jego)

We

You

They

Our (nasz, nasza, nasze)

Your (wasz, wasza, wasze)

Their (ich)

 

 

Przymiotniki dzierżawcze występują zawsze przed rzeczownikiem. Przymiotniki te są zgodne z rodzajem i liczbą posiadacza. Nigdy nie są poprzedzone przedimkiem. Jeżeli posiadacz jest w liczbie pojedynczej i rodzaju żeńskiego, to przymiotnik dzierżawczy też będzie w liczbie pojedynczej i będzie odpowiadał rodzajowi posiadacza.

 

Np. I have dark desk. (Mam ciemne biurko.) à My desk is dark. (Moje biurko jest  ciemne.)

She has a black dog. (Ona ma czarnego psa.) à Her dog is black. (Jej pies jest czarny.)

We have a big car. (Mamy duży samochód.) à Our car is big. (Nasz samochód jest duży.)

      the my toys à  my toys (moje zabawki)

 

Inaczej niż w języku polskim, w języku angielskim przymiotnik dzierżawczy nie zależy od rodzaju ani liczby rzeczownika (posiadanej rzeczy). W języku polskim powiemy „mój but”, „moje książki”. W języku angielskim natomiast w obu przypadkach powiemy „my” – „my shoe”, „my books”.

 

 

Zapamiętaj!

 

Verb „to be” – czasownik być             Possessive Adjectives – przymiotnik dzierżawczy

 

You are – you’re                                             your

He is – he’s                                                     his

It is - it’s                                                          its

They are – they’re                                           their

 

 

Possessive pronouns – Zaimki dzierżawcze

 

Possessive adjectives

Possessive pronouns

My

Your

His

Her

Its

Mine (mój, moja, moje)

Yours (twój, twoja, twoje)

His (jego)

Hers (jej)

Its (jego/jej)

Our

Your

Their

Ours (nasz, nasza, nasze)

Yours (wasz, wasza, wasze)

Theirs (ich)

 

 

- zastępują przymiotnik dzierżawczy + rzeczownik

   Np. This is my bike. (To jest mój rower.) à This bike is mine. (Ten rower jest mój.)

    This is her car. (To jest jej samochód.) à This car is hers. (Ten samochód jest jej.)

 

- nie ma nigdy po nich rzeczownika

   Np. The blue bike is yours.

 

 

Czasem przymiotniki i zaimki dzierżawcze są poprzedzone przez „of”, jeżeli w zdaniu użyto słów: some, any, one, a.

 

Angie is one of my sisters. She is a sister of mine.

(Angie jest jedną z moich sióstr. Ona jest moją siostrą.)

 

 

Exercises:

 

Ex.1 Choose the correct word.

         Wybierz poprawne słowo.

 

Np. This is John’s bike. This is his/hers bike.

       This bike is ours/his.

 

 1. This is my friend’s car. This is she/her car.

This car is her/hers.

 1. This is Tom’s book. This is he/his book.

This book is his/your.

 1. This is my grandparents’ house. This is they/their house.

This house is theirs/ours.

 1. This is my family. This family is mine/his.

 

Ex.2 Complete the blanks with: my, your x 2, his, our, their.

         Uzupełnij luki: my, your x 2, his, our, their.

 

1. ..… name is Angie.

2. Is that ……. brother?

3. I have got a brother. ………. name is Robert.

4. These are my parents. And that is …….dog.

5. We are siblings. …..eyes, hair and ears are the same.

6. What is ……. sister’s name?

 

Ex. 3 Choose the correct answer.

         Wybierz prawidłową odpowiedź.

 

1. Mr. Hastings has got a motorcycle. ………. motorbike is very fast.

a) He’s            b) Its                c) His

2. I’m sorry but I lost …… bag.

a) mine b) my               c) I

3. This black bike is ……. He is a very good cyclist.

a) his                b) her               c) theirs

4. Is that Mr. and Mrs. Hastings’ house? Yes, it’s ……. house.

a) their             b) theirs           c) they’re        

5. The cat is very nice animal. ………..fur is very soft.

a) It                 b) Its                c) it’s

6. These shoes are ……..

a) my               b) mine c) me

 

           


Lesson 10

 

 

Object Personal Pronouns – zaimki osobowe

Imperative – tryb rozkazujący

 

 

Object Personal Pronouns to zaimki osobowe, które odpowiadają wszystkim polskim przypadkom zaimków osobowych za wyjątkiem mianownika. Używa się ich w roli dopełnienia, zaraz po czasowniku lub przyimku.

 

Subject Pronouns (jako podmiot)

Object pronouns (jako dopełnienie)

I (ja)

You (ty)

He (on)

She (ona)

It (ono)

Me (mnie, mi, mną)

You (ciebie, ci, tobie, tobą)

Him (jego, go, jemu, mu, nim)

Her (ją, nią, jej, niej)

It (jego, go, jemu, mu, nim)

We (my)

You (wy)

They (oni, one)

Us ( nas, nam, nami)

You ( was, wam, wami)

Them (ich, nich, nimi)

 

Object personal pronouns zastępują rzeczowniki, których użyto już wcześniej w zdaniach, co pozwala na uniknięcie powtórzeń.

       Np. Angie is looking after her dog. à Angie is looking after it.

              Angie szuka swojego psa.         à Angie szuka go.

 

Często zaimków tych używamy w zdaniach rozkazujących.

       Np. Show me that book!

              Pokaż mi tę książkę!

 

 

Imperative, czyli tryb rozkazujący, tworzymy zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej poprzez użycie bezokolicznika bez „to” i z reguły pomijając podmiot.

 

Np. Close the door! (Zamknij drzwi!)     

       Open the window! (Otwórz okno!)

 

Przeczenie trybu rozkazującego tworzymy przez dodanie “do not” („don’t”) przed czasownikiem.

 

Np. Don’t close the door!        (Nie zamykaj drzwi!)

       Don’t open the door!       (Nie otwieraj drzwi!)

                       

 

Zapamiętaj!

 

Jeżeli chcesz skierować rozkaz do kogoś, to możesz użyć imienia lub zaimka osobowego jako podmiotu. Jeżeli budujemy tego typu zdanie, trzeba użyć przecinka między podmiotem i orzeczeniem.

 

 

Np. Angie, close the door!       (Angie, zamknij drzwi!)

       You, come with me!         (Ty, chodź ze mną!)

 

Zdania rozkazujące mogą brzmieć uprzejmiej, jeżeli użyjemy please na początku bądź na końcu zdania.

 

Np. Come with me, please!     (Proszę iść ze mną!)

 

 

Trybu rozkazującego używamy, gdy:

-         wydajemy polecenie, rozkazy  à Close the door!

-         udzielamy rad                                      à Take this jumper! It’s cold.           

-         coś oferujemy                                     à Have some ice-cream.

-         udzielamy instrukcji                             à Write it as in the example.

-         ostrzegamy przed czymś                      à Look out!

 

W trybie rozkazującym możemy tworzyć zdania, używając słówka let’s („let us”) w 1. osobie liczby mnogiej, gdy chcemy wyrazić swoją propozycję.

Np. Let’s go to the cinema tonight. (Chodźmy do kina dziś wieczorem.)

 

Przeczenie stworzymy dodając po “let’s” przeczenie “not”.

Np. Let’s not go to the cinema tonight. (Nie idźmy do kina dziś wieczorem.) 

 

 

Exercises:

 

Ex.1 Write the sentences in imperative.

         Napisz zdania w trybie rozkazującym.

 

1. Otwórz okno!

2. Zamknij książkę!

3. Przeczytaj gazetę!

4. Napisz wypracowanie! (composition)

5. Nie otwieraj okna!

6. Zamknij drzwi i usiądź tutaj!

7. Nie czytaj gazety ale książkę! 

8. Nie marnuj czasu na bzdury! (nonsenses).

9. Podejdź tutaj!

10 Idź jej pomóc!

 

 

Ex. 2  Complete the blanks with: him, her, it, us, them.

         Uzupełnij luki używając: him, her, it, us, them.            

 

 1. Paint the fence, please. Paint ……..brown.
 2. Give Mr. Hastings this note. Give……… this note.
 3. Buy Tom a present. Buy………an album.
 4. Don’t feed the dog in the morning. Feed……in the evening.
 5. Give girls something to eat. Give…….an ice-cream.
 6. Bring me and Jane juice. Bring…….an orange juice.

 

 

Ex. 3 Choose the correct answer.

         Wybierz prawidłową odpowiedź.

 

1. This is Kate's bike. It's .......

a) her     b)his    c) hers   d) ours

 2. That book belongs to Tom. And this one is.......... too.

a) her    b) him   c) their    d) his

 

3. This is my house. And that one is........,beacuse you live there.

a) yours    b) mine    c) my   d) he

 

4. She is wearing........favourite blouse.

a) her   b) our   c) him   d) she

 

5. This computer is common. So this computer is.......

a) our   b) ours    c) theirs     d) they

 

6. Peter has got a new car. This car is ........brother, too.

a) his   b) her   c) our   ) they

 

7. I don't like.......music. But I like you.

a) mine    b) my   c) you  d) your

 

8. Why don't they love.........children?

a) her   b) they  c) ours    d) their

 


Lesson 11

 

 

Present Simple Tense – Czas teraźniejszy prosty

 

Czasu Present Simple używamy, gdy:

-         mówimy o czynnościach lub stanach, które się powtarzają lub są nawykiem;

Np.  I go to school by feet. (Chodzę do szkoły na nogach.)

-         mówimy o sytuacjach, które są niezmienne (np. zjawiska naturalne);

Np. The sun sets on the West. (Słońce zachodzi na zachodzie.)

-         mówimy o czynnościach stałych;

Np. I live in Cracow. (Mieszkam w Krakowie.)

 

Zdania twierdzące w czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) tworzymy przez użycie podstawowej formy czasownika po podmiocie. Jedynie w 3. osobie liczby pojedynczej do czasownika w formie podstawowej dodajemy końcówkę „s. Są sytuacje, kiedy dodać musimy końcówkę „-es”:

-         w przypadku dwóch czasowników „go” i „do” (otrzymujemy „goes” i „does”)

-         w przypadku czasowników zakończonych głoską „szeleszczącą”, np. „wash”, „kiss”, „teach” (otrzymujemy „washes”, „kisses”, „teaches”)

Końcówkę “-ies” otrzymują czasowniki zakończone na „–y”, jeśli przed “y” znajduje się spółgłoska, np. „study” („studies”). Jeśli przed „y” występuje samogłoska, zgodnie z główną zasadą, dodajemy tylko ‘s’, np. „play” („plays”). Dotyczy to oczywiście 3. osoby liczy pojedynczej.

 

Np.      I get up at 6.               à Ja wstaję o 6.

She gets up at 6.         à Ona wstaje o 6.

They get up at 6.         à Oni wstają o 6.

           

Przeczenia tworzymy przez użycie „do not” („don’t”) lub „does not” („doesn’t”). Jest to tzw. operator. „Does not” używamy tylko w 3. osobie liczby pojedynczej i nie dodajemy już do czasownika końcówki „-s”, gdyż jest ona zawarta w operatorze „does”.

 

Np.      I don’t get up at 6.              à  Ja nie wstaję o 6.

She doesn’t get up at 6.      à Ona nie wstaje o 6.

They don’t get up at 6.       à Oni nie wstają o 6.

 

Pytania tworzymy także za pomocą operatora „do” („does” w 3 os. l.p.). Tak samo jak w przypadku przeczenia, w 3. osobie liczby pojedynczej nie dodajemy do czasownika końcówki „-s”, gdyż jest ona zawarta w operatorze „does”. Operator „do/does” występuje na początku zdania przed podmiotem.

 

Np.      Do I get up at 6?          à Czy ja wstaję o 6?

Does she get up at 6?   à Czy ona wstaje o 6?

Do they get up at 6?      à  Czy oni wstają o 6?         

 

 

 

Są czasowniki, w przypadku których przy tworzeniu przeczeń i pytań nie potrzebujemy operatora. Są to czasownik ‘to be’ oraz czasowniki modalne (np. „can” - umieć, „should”- powinien). W takich sytuacjach , chcąc zaprzeczyć czasownik, dodajemy po nim przeczenie „not” (np. „can not” = “can’t”).

Pytania natomiast tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę miejsca orzeczenia z podmiotem, np. You are a student. Are you a student?

                            I should go to school. Should I go to school?

 

                                  

Affirmative

Negations

Questions

Long form

Short form

I play (ja gram)

You play (ty grasz)

She plays (ona gra)

He plays (on gra)

It plays (ono gra)

I do not play

You do not play

She does not play

He does not play

It does not play

I don’t play ( ja nie gram)

You don’t play (ty nie grasz)

She doesn’t play (ona nie gra)

He doesn’t play (on nie gra)

It doesn’t play (ono nie gra)

Do I play?

Do you play?

Does she play?

Does he play?

Does it play?

We play (my gramy)

You play (wy gracie)

They play (oni grają)

We do not play

You do not play

They do not play

We don’t play (my nie gramy)

You don’t play (wy nie gracie)

They don’t play (oni nie grają)

Do we play?

Do you play?

Do they play?

 

 

 

Zapamiętaj!

 

W przeczeniach i pytaniach czasownik główny nie ma końcówki „–s” w 3. osobie liczby pojedynczej.

 

 

W czasie Present Simple występują zarówno przysłówki częstotliwości, jak i określniki czasu. Poniżej podane jest ich znaczenie.

 

Przysłówki częstotliwości:

 

Usually – zazwyczaj

Often – często

Sometimes – czasami

Always – zawsze

Never – nigdy

Rarely – rzadko

 

Określniki czasu:

 

Every day – codziennie

Week - tydzień

Year – rok

Days of the week – dni tygodnia

In the afternoon, in the evening itd. – popołudniu, wieczorem itd.

In winter, in spring itd. – zimą, wiosną itd.

Once / twice a day – raz / dwa razy dziennie

Once / twice a week – raz / dwa razy na tydzień

 

Exercises:

 

Ex.1. Write the sentences using the correct form of the verb in the brackets.

          Napisz zdania, używając czasownika z nawiasu w odpowiedniej formie.           

 

Np. She…… (sleep) long on Sundays.

 She sleeps long on Sundays.

 

 1. I ……… (go) to school every day.
 2. You …….. (work) at the hospital twice a week.
 3. She always ………. (finish) classes at 3 p.m.
 4. He……. (play) at the playground.
 5. John usually……… (run) after dinner.
 6. I…… (watch) TV on Sundays.
 7. We ……. (live) in the city.
 8. …….they live in the valley?
 9. ……he come late every day?

 

Ex.2. Write questions and negations.

          Napisz pytania i przeczenia.

 

Np. I always go to the church on Sundays.

       Q. Do I always go to the church on Sundays?

       N. I don’t always go to the church on Sundays.

 

 1. Kate lives with her parents.
 2. He works at school.
 3. Child plays with toys.
 4. She visits me every weekend.
 5. I make my birthday party every year.
 6. Your sister works as a psychologist at the hospital.
 7. They like fruit.
 8. My father reads newspaper every day.
 9. We go to school every day.
 10.  She eats breakfast at 9 a.m.

 

 


 

Lesson 12

 

 

Present Continuous Tense – Czas teraźniejszy ciągły

 

Czas Present Continuous służy do mówienia o czynnościach, które są wykonywane w chwili mówienia o nich, a także do wyrażania przyszłości. Wykorzystujemy go także wtedy, gdy chcemy opisać zdjęcie, sytuację.

 

Zdanie twierdzące tworzymy poprzez użycie operatora „to be” (am, is, are) i dodanie do czasownika głównego końcówki „–ing”.

 

Np. I am reading this book now. (Czytam teraz tę książkę.)

 

Przeczenie tworzymy, używając przeczenia „not” po operatorze „to be”.

 

Np. I am not reading this book now. (Nie czytam teraz tej książki.)

 

Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie operatora i podmiotu. W pytaniu operator staje na pierwszym miejscu, a podmiot na drugim miejscu w zdaniu.

 

Np. I am reading this book now. – zdanie twierdzące (Czytam teraz tę książkę.)

       Am I reading this book now? – pytanie (Czy ja czytam teraz tę książkę?)

 

Affirmative

Negations

Questions

Long form

Short form

Long form

Short form

I am reading

You are reading

He is reading

She is reading

It is reading

I’m reading

You’re reading

He’s reading

She’s reading

It’s reading

 

I am not reading

You are not reading

He is not reading

She is not reading

It is not reading

I’m not reading

You aren’t reading

He isn’t reading

She isn’t reading

It isn’t reading

 

Am I reading?

Are you reading?

Is he reading?

Is she reading?

Is it reading?

 

We are reading

You are reading

They are reading

We’re reading

You’re reading

They’re reading

We are not reading

You are not reading

They are not reading

We aren’t reading

You aren’t reading

They aren’t reading

Are we reading?

Are you reading?

Are they reading?

 

 

Określenia czasu używane w czasie Present Continuous:

 

Now – teraz

At the moment – w tym momencie

This morning – tego ranka

This evening – tego wieczoru

 

Zapamiętaj!

 

Czasowniki, które mają tylko jedną sylabę, kończą się spółgłoską, a przed nią jest jedna samogłoska - podwajają spółgłoskę i dopiero potem dodajemy końcówkę „–ing”.

Np.      run – running

shop – shopping

Są jednak takie litery, których nie podwajamy: w, v, x, y.

Jeśli czasownik zakończony jest na „–e”, końcówka ta zanika.

Np. write – writing.

Czasowniki, które mają więcej niż jedną sylabę i kończą się na spółgłoskę poprzedzoną jedną samogłoską, mają podwojoną ostatnią spółgłoskę tylko wtedy, kiedy akcent występuje na ostatniej sylabie.

Np. begin – beginning

 

Czasowniki, które kończą się na „–ie”, przyjmują „–y” zamiast „–ie” i potem dodajemy końcówkę „–ing”.

Np. lie – lying (kłamać, leżeć, kłaść się)

 

 

Exercises:

 

Ex.1 Write the sentences using Present Continuous (verb in brackets) and the correct form of  verb “to be” (am, is, are).

Napisz zdania, używając Present Continuous (czasownik w nawiasie) i odpowiedniej   formy czasownika “to be” (am, is, are).

 

 1. I……(learn) German now.
 2. John …….(play) a football match this weekend.
 3. Chris……..(wait) for you outside.
 4. We……..(watch) film on TV.
 5. …….he…….(stand) near you car?
 6. …….you….(go) to school at the moment?
 7. I……(go) outside now.
 8. He……(work) in the garden.
 9. Children…..(play) in the garden.
 10. ……we …….(speak) French now?

 

Ex. 2 Add “–ing” to the verbs.

          Dodaj końcówke „–ing” do czasowników.

Begin à

Enjoy à

Make à

Play à

Read à

Work à

Watch à

Drink à

Sing à

Go à

Ask à

 

Ex.3  Put the words in the correct order.

         Ułóż słowa w odpowiedniej kolejności.

 

 1. singing / I / at / am / moment / the /.

………………………………….

 1. playing / they / Are / basketball / ? / now

………………………………….

 1. She / tonight / working / is / late /.

………………………………….

 1. making / Jane / film / her / today / is /.

………………………………….


Lesson 13

 

 

Określenia ilości: much, many, a lot of, a little, a few etc.

Zestawienie czasów Present Continuous i Present Simple

 

Określniki ilościowe są to wyrazy oznaczające liczbę, ilość lub kolejność. Mogą pełnić funkcję zaimka, jak również określnika.

 

Much:

- wskazuje na ilość

- używa się najczęściej w pytaniach i przeczeniach

- może wstępować samodzielnie

- używamy much przed rzeczownikami niepoliczalnymi

Np. There isn’t much juice in the glass.

       (Nie ma dużo soku w szklance.)

 

Many:

- wskazuje na konkretną liczbę

- używamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej

- może występować samodzielnie

- używa się najczęściej w pytaniach i przeczeniach

Np. How many apples have you got?

       (Ile masz jabłek?)

 

Obu określników much i many można używać także po wyrazach very, so w celu podkreślania przymiotnika.

 

 

Konstrukcje zdań z much i many:

 

How much + rzeczownik niepoliczalny à pytanie o ilość (bardzo ogólne)

Np. How much tea have you got? (Ile masz herbaty?)

How many + rzeczownik policzalny à pytanie o liczbę czegoś

Np. How many sons have you got? (Ilu masz synów?)

 

 

A lot of:

- używamy w zdaniach twierdzących zarówno z policzalnymi jak i niepoliczalnymi rzeczownikami.

- oznacza dużo

Czasem mówi się zamiast lot of à lots of

 

 

Zapamiętaj!

Jeżeli używamy określnika a lot of i nie następuje po nim rzeczownik to opuszczamy „of”.

Np. Have you got many apples? à Yes, I have got a lot of apples.

                                                     à Yes, I have got a lot.

 

 

A little:

- występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi

- oznacza trochę w znaczeniu pozytywnym

Np. There is a little water in the glass, we don’t need more.

       (Jest trochę wody z szklance, nie potrzebujemy więcej.)

Little:

- występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi

- oznacza mało, niewystarczająco

Np. There is little water in the glass, we need more.

       (Nie ma prawie wody w szklance, potrzebujemy więcej.)

 

A few:

- używa się przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

- oznacza kilka, kilku, sporo i ma znaczenie pozytywne

Np. I have got a few friends.

       (Mam kilku przyjaciół.)

 

Few:

- oznacza niewielką, niewystarczającą ilość czegoś

- ma znaczenie negatywne

Np. I have got few books in my bookcase.

      (Mam tylko kilka książek w mojej biblioteczce.)

 

 

Zestawienie czasów teraźniejszych Present Continuous i Present Simple

 

Czasu Present Continuous używamy, aby powiedzieć, że czynność jest wykonywana w chwili obecnej (gdy o niej mówimy):

Np. Chris is playing tennis now. (Chris gra teraz w tenisa.)

 

Czasu Present Simple używamy, aby powiedzieć, że czynność jest wykonywana stale lub co jakiś czas.

Np. I go to school from Monday to Friday. (Chodzę do szkoły od poniedziałku do piątku.)

 

 

Exercises:

 

Ex.1 Complete sentences with: much, many, a few, a little, few, little.

        Uzupełnij zdania używając: much, many, a few, a little, few, little.

 

 

 1. I have got…….friends.(kilku)
 2. Is there……water in the bottle?(dużo)
 3. …..people came to see the film.(wielu)
 4. There is …….beer in the fridge.(bardzo mało)
 5. He is …… absent-minded. (trochę)
 6. This problem is known to…..people.(niewielu)

 

Ex. 2 Complete the question with much or many.

         Uzupełnij luki słowami much lub many.

 

 1. Do you spend………time doing your homework?
 2. Do you spend……….money on books?
 3. Do you read……… magazines and newspapers?
 4. Do you buy……. records?
 5. Do you write…….letters to you friends?

 

Ex.3 Complete the sentences with correct form of verb in brackets.

         Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w nawiasie.

 

 1. I…… (watch) cartoons every day.
 2. She is……. (make) dinner.
 3. James…… (work) every week.
 4. He isn’t….. (move) very fast now.
 5. Are you…… (sing) at the moment?
 6. They……. (walk) to school by foot every day.
 7. We are…….. (play) football today.
 8. I always……. (have) breakfast at 7:30 a.m.
 9. Karen often….. (go) to the cinema.
 10. Does he……… (ask) for help?

 


Lesson 14

 

 

Prepositions

Zestawienie słów pytających

 

 

Prepositions of place – przyimki, które występują przy okoliczniku miejsca. Przyimki te wskazują położenie danej rzeczy.

 

On – na                                                          There is a flower on the cupboard.

In – w, wewnątrz                                            Cat is in the basket.

At – na, w, u                                                   I was at the cinema yesterday.

Under – pod                                                   The child is under the windowsill.

Over - przez, ponad, nad, powyżej                  Go over the bridge.

In front of – przed                                           Stand in front of the house!

Behind – za, z tyłu                                           Dogs are behind the trees.

Near – blisko                                                  The park is near to the house.

Next to – tuż obok                                          Stand next to the window!

Beside – obok                                                My car is standing beside Tom’s car.

Opposite – naprzeciw                                     My room is opposite my parents’ bedroom.

Between – pomiędzy                                                   The kitchen is between dining room and bedroom.

 

 

Przyimki w okolicznikach miejsca, które wskazują na ruch w jakimś kierunku

           

To – do, ku                                                     I’m going to the cinema.

Into – do (wewnątrz)                                       Put this blouse into the box.

Out of – na zewnątrz                                       They are running out of the gym.

Up – w górę                                                   Go up this street!

Down – w dół                                                 Go down this street!

Across – przez, w poprzek                              He walked across Hyde Park.

Along – wzdłuż                                               Go along this street until you get the lights!

Through – przez, na wskroś                             I went through the Fidel yesterday.

From – od, z                                                   I come from Poland.

 

 

Zapamiętaj!

In używamy przed nazwami kontynentów, krajów i miast.

Np. in America, in Poland, in Warsaw

At używamy przed adresami i niektórymi miejscami (work, home, school).

Np. I met Jean at the cinema.

       I live at Kolinsky Street.

 

 

 

Prepositions of time – przymiki okoliczników czasu

 

At używamy, gdy mówimy:

-         dokładanie o czasie, np. I have diner at 2 o’clock

-         przed nazwami niektórych świąt i okresów czasu: at Christmas, at the weekend,

            at noon, at night, at midday, at midnight, at Easter.

 

In używamy:

-         przed nazwami miesięcy: np. in August

-         przed datami: np. in 1985

-         przed nazwami wieków: np. in the 19th century

-         przed porami roku: np. in spring

-         przed wyrażeniami czasu: in the afternoon, in the evening.

 

On używamy:

-         przed nazwami dni tygodnia: on Wednesday

-         przed datami, zaczynającymi się od dnia: I was born on 3rd of February

-         w wyrażeniach: on holiday, on my birthday, on Monday evening etc. 

 

Zestawienie słów pytających

 

What – co? czym?

- używamy, gdy pytamy o jakieś konkretne rzeczy w odniesieniu do ludzi, zwierząt, rzeczy, czynności, itd.

Np. What is an apple? (Czym jest jabłko?)

 

Who – kto?

- używamy, gdy pytamy o osoby

Np. Who is Jim? (Kim jest Jim?)

 

Whose – czyj, czyja, czyje?

- używamy, gdy chcemy się zapytać, czy coś do kogoś należy

Np. Whose coat is this? (Czyj to płaszcz?)

 

Which – które?

- używamy, gdy chcemy się konkretnie dowiedzieć, o kogo (o co) chodzi w odniesieniu do ludzi, zwierząt lub rzeczy w jakiejś większej grupie

Np. Which one of you is Angie? (Która z was to Angie?)

 

Where – gdzie?

- używamy, gdy pytamy o miejsca

Np. Where is the park? (Gdzie jest park?)

 

When – kiedy?

- używamy, gdy pytamy o czas, konkretną datę

Np. When is your birthday? (Kiedy są twoje urodziny?)

 

How often – jak często?

- używamy, by określić częstotliwość wykonywania jakiejś czynności czy stanu

Np. How often do you go to the hospital for a blood test?

       (Jak często chodzisz do szpitala na badanie krwi?)

 

How – jak?

- używamy, gdy chcemy się dowiedzieć jak coś przebiega, wygląda. W pytaniach, „how” może odnosić się do samopoczucia lub zdrowia

Np. How do I look? (Jak wyglądam?”)

How are you? – w odniesieniu do samopoczucia

(Jak się masz?)

How do you feel? – w odniesieniu do zdrowia

(Jak się czujesz?)

 

How much – ile?

– ogólnie o ilość

Np. How much water do you have? (Ile masz wody?)

 

How many – ile, ilu?

– o konkretną liczbę

Np. How many friends do you have? (Ilu masz przyjaciół?)

 

Why – dlaczego?

- używamy, gdy chcemy się dowiedzieć o przyczynę czegoś

Np. Why you are so sad? (Dlaczego jesteś taka smutna?)

 

 

Zapamiętaj!

Jeżeli na pytanie odpowiadamy krótko „tak” lub „nie”, to nigdy nie zaczynamy pytania od słowa pytającego, tylko od operatora.

Np. Am I a student? à Yes, I am.   

Czy ja jestem uczennicą? à Tak, jestem.

 

 

Exercises:

 

Ex.1. Find the question words and make different sentences.

         Znajdź słowa pytające i ułóż z nimi inne zdanie.

Np. Who are they?

       Who is he?

 

 1. Who are you?
 2. What is your address?
 3. Which bag is yours?
 4. Whose coat is that?
 5. Where is the park?
 6. When is the first day of school?
 7. How often do you go to the hospital?
 8. Why are you angry?
 9. How are you?
 10. How much water have you got?
 11. How many apples has he got in his bag?

 

Ex.2 Complete the blanks with the words below.

         Uzupełnij luki słowami poniżej.

 

 1. …………….. is blue and white? The sky is blue and white.
 2. …………….. do you go to school? I go to school at 7:30.
 3. …………….. are you going in the evening? I’m going to the cinema.
 4. …………….. is that? That is John.
 5. …………….. bag is this? This is my bag.
 6. …………….. do your meet you best friend? I meet my best friend every day.

 

Whose, what, when, where, who, how often

 

Ex. 3 Complete the sentences with correct preposition.

 

 1. I have birthday………..Tuesday.
 2. Jean is ……..the dining room.
 3. My room is……… my brother’s room and the kitchen.
 4. John is …….the school now.
 5. Put the box………..the table.
 6. Go………the bridge.
 7. Stand………….the house.
 8. The bank is…………the supermarket.
 9. My bed is………..the window.
 10. Is there a post office ……..here?
 11. Someone is …………you.
 12. John went………the house.
 13. Go……..this street and then take the first turning on the left.
 14. She went…….., so now she is on the second floor.
 15. Go…….the stairs, please.
 16. He was running……..the field.
 17. John and Jenny were walking………the park by the moonlight.
 18. I’m going……..France tomorrow.
 19. Children are walking…………the nursery school.
 20. I come………the United States of America.

Lessom 15

 

 

Adjectives and adverbs – przymiotniki i przysłówki

 

Adjectives – przymiotniki

Przymiotnik to wyraz, określający rzeczownik, a więc stoi przed nim. Występują w jednej formie bez względu na rodzaj czy liczbę:

Np. Nice boy à Nice girl à Nice child

 

Jeżeli w zdaniu wstępują czasowniki: be, look, feel, smell, taste to przymiotnik będzie się znajdować na końcu zdania, a nie jak zwykle przed rzeczownikiem. W języku polskim przymiotnik ten tłumaczony jest jako przysłówek, ale w angielskim z tymi czasownikami używamy przymiotników.

Np. John is nice. (John jest miły.)

       She looks nice. (Ona wygląda ładnie.)

       I feel sad. (Czuję się smutno.)

       It smells good. (Pachnie dobrze.)

       This apple tastes good. (To jabłko dobrze smakuje.)      

W takim samym położeniu przymiotniki wstępują po rzeczownikach określających miarę lub wagę.

Np. Angie is tall. (Angie jest wysoka.)

 

Przed przymiotnikami nie stawia się przedimków, jeżeli nie występuje po nich żaden rzeczownik.

Np. This garden is beautiful. ale This is a beautiful flower.

 

 

Adverbs – Przysłówki

Przysłówki występują z czasownikiem. Pełnią rolę informacyjną: jak, gdzie, jak często coś się dzieje.

 

Rodzaje przysłówków:

 

Przysłówki miejsca – adverbs of place à odpowiadają na pytanie „gdzie?”, np.:

here (tutaj)

everywhere (wszędzie)

somewhere (gdzieś)

nowhere (nigdzie)

away (daleko)

 

Przysłówki czasu – adverbs of time à odpowiadają na pytanie, „kiedy?”, np.:

today (dziś)

tomorrow (jutro)

yesterday (wczoraj)

now (teraz)

late (poźno)

 

Przysłówki sposobu – adverbs of manner à odpowiadają na pytania “jak?” “w jaki sposób?”, np.:

well (dobrze)

fast (szybko)

badly (źle)

strongly (silnie)

fluently (płynnie)

 

Przysłówki częstotliwości – adverbs of frequency à odpowiadają na pytanie “jak często?”, np.:

always (zawsze)

usually (zazwyczaj)

often (często)

sometimes (czasami)

rarely (rzadko)

never (nigdy)

once a day (raz dziennie)

four times a week (cztery razy w tygodniu)

 

Te przysłówki występują w zdaniu w dwóch miejscach:

- albo przed czasownikiem głównym

np. I always get up at 7.

- albo po czasowniku „to be”

np. She is always late.

 

Zapamiętaj!

Wyrażenia przysłówkowe typu:

- every morning, once/twice a week – występują albo na początku albo na końcu zdania,

np. Twice a week I go to the ciemna lub I go to the ciemna twice a week.

 

 

Pisownia przysłówków:

 

Większość przysłówków tworzymy przez dodanie do przymiotnika końcówki –ly:

Np. strange à strangely

 

Niektóre przymiotniki kończą się na – ly i mogą służyć jako przysłówek:

Np. lonely, friendly, lovely

 

Jeżeli przymiotnik kończy się na spółgłoskę + y, to y przechodzi w i, a potem dodajemy końcówkę -ly

Np. angry à angrily

 

Przymiotniki kończące się na –e, nie zmieniają nic i normalnie przyjmują końcówkę –ly.

Np. sure à surely

 

Jeżeli przymiotnik kończy się na –l to po dodaniu końcówki –ly, l podwoi się

Np. beautiful à beautifully

 

Jeżeli przymiotnik kończy się na –le, to pomijamy –e i dodajemy –y.

Np. simple à simply

 

Przysłówki, które nie kończą się na -ly:

    - seldom

    - little

    - again

    - almost

    - well

    - near

    - late

    - soon

    - very

 

Przysłówki nieregularne maja taką samą formę jak przymiotniki i tylko kontekst pozwala określić, jaka to jest część mowy:

-         hard à hard

-         fast à fast

-         late à late

-         early à early

 

Exercises:

Ex.1 Complete with correct adjective.

         Uzupełnij odpowiednim przymiotnikiem

 

 1. Mr. Hastings has a yacht. He is …………
 2. Angie is a model. She is …………….
 3. You are a basketball player, because you are very ………
 4. They are very …………children, I don’t have any problems with them.
 5. We are…….girls.

 

polite, tall, rich, short, beautiful

 

Ex.2 Write the adverbs.

         Napisz przysłówki.

 

Beautiful à

Rich à

Simple à

Careful à

Quick à

Fast à

Good à

Polite à

Nice à

Happy à

Late à

Slow à

Loud à

Clever à

 

 

Ex.3 Complete with adjective or adverb.

         Uzupełnij przymiotnikiem albo przysłówkiem.

 

 1. He runs …...
 2. He responded……………….
 3. He is ………..because he won a prize yesterday.
 4. They are………
 5. She is very…………..
 6. I have got a ……………flower.

 

tall, rich, pretty, fast, immediately, happy

 


Lesson 16

 

 

Past Simple tense – czas przeszły prosty

Forma czasownika „to be” w czasie przeszłym

 

Czasownik „to be” – „być” w czasie przeszłym ma dwie formy: was /were

Poniższa tabelka ilustruje użycie odpowiednich form czasownika

 

Affirmative

Negations

Questions

Long form

Short form

I was (ja byłem)

You were (ty byłeś)

He was (on był)

She was (ona była)

It was (ono było)

I was not (ja nie byłem)

You were not (ty nie byłeś)

He was not (on nie był)

She was not (ona nie była)

It was not (ono nie było)

I wasn’t

You weren’t

He wasn’t

She wasn’t

It wasn’t

Was I?

Were you?

Was he?

Was she?

Was it?

We were (my byliśmy)

You were (wy byliście)

They were (oni byli)

We were not (my nie byliśmy)

You were not (wy nie byliście)

They were not (oni nie byli)

We weren’t

You weren’t

They weren’t

Were we?

Were you?

Were they?

 

Zdania przeczące tworzymy używając not to po czasowniku.

Np. I was not at home yesterday evening.

(Nie było mnie w domu wczoraj wieczorem.)

 

Pytania tworzymy przez inwersję, czyli zamianę podmiotu i orzeczenia miejscami.

Np. Was I at home yesterday evening?

(Czy byłem wczoraj wieczorem w domu?)

 

Czas Past Simple – czas przeszły prosty

 

W języku angielskim mamy dwa rodzaje czasowników: regularne i nieregularne.

Jeżeli chcemy użyć czasownika regularnego w czasie przeszłym, to dodajemy do niego końcówkę –ed.

 

Np. play                       à played

(forma teraźniejsza)         (forma przeszła)

 

Poniższa tabelka ilustruje tworzenie zdań twierdzących oraz pytań i przeczeń z użyciem podstawowego operatora dla tego czasu - czasownika posiłkowego „did”.

 

Affirmative

Negations

Questions

Long form

Short form

 I played

You played

He played

She played

It played

I did not play

You did not play

He did not play

She did not play

It did not play

I didn’t play

You didn’t play

He didn’t play

She didn’t play

It didn’t play

Did I play?

Did you play?

Did  he play?

Did she play?

Did it play?

We played

You played

They played

We did not play

You did not play

They did not play

We didn’t play

You didn’t play

They didn’t play

Did we play?

Did you play?

Did they play?

Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli zamianę miejsc podmiotu i orzeczenia („did”), po czym piszemy już podstawową formę czasownika. Nigdy nie piszemy czasownika w czasie przeszłym!!!

zdanie twierdzące: I played football yesterday.

pytanie: Did I play football yesterday?

 

Przeczenie tworzymy przez dodanie do orzeczenia did przeczenia not à did not = didn’t

 

Czasu Past Simple używamy, by wyrazić, że jakaś czynność czy stan zaczęły się i już się skończyły.

 

Określenia typowe dla czasu Past Simple:

- yesterday

- last night/Tuesday/week/month/year/6 years

- 3 days/a week/a month ago

 

Zapamiętaj!

 

Czasowniki, które kończą się na –e, otrzymują w czasie przeszłym tylko –d

Np.  love à loved

 

Czasowniki, które kończą się spółgłoską + y, zmieniają –y na –i, a potem dodajemy końcówkę –ed

Np. try à tried

 

Czasowniki, które kończą się samogłoską + y, normalnie przyjmują końcówkę –ed

Np. play à played

 

Czasowniki jednosylabowe, które kończą się spółgłoską, przed którą znajduje się tylko jedna samogłoska, podwajają spółgłoskę i przyjmują końcówkę –ed.

Np. stop à stopped

 

Czasowniki wielosylabowe, które kończą się spółgłoską, przed którą znajduje się samogłoska akcentowana, podwajają ostatnią spółgłoskę i przyjmują końcówkę –ed

Np. prefer  à preferred                     ale                   visit à visited

 

Czasowniki, które kończą się spółgłoską –l, która jest poprzedzona samogłoską, podwajają -l i przyjmują końcówkę –ed

Np. Travel à Travelled

 

Jeżeli czasownik jest nieregularny, używamy drugiej z 3 form czasownika.

Np. come     came      come – przychodzić

 

I came to you yesterday.

(Ja przyszedłem do ciebie wczoraj.)    

 

Pytania i przeczenia tworzy się w ten sam sposób jak przy czasownikach regularnych (patrz tabelka).

Tych trzech form najczęściej używanych czasowników warto nauczyć się na pamięć.

 

Exercises:

 

Ex. 1. Complete sentences with correct form of verbs in past simple.

          Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie przeszłym prostym.

 1. He…….at the cinema last night. (go)
 2. I…….my homework 2 hours ago. (do)
 3. They……..football a week ago. (play)
 4. It…….a nice day. (be)
 5. My mother…….at hospital yesterday. (be)
 6. They……..on the deck a few minutes ago. (be)
 7. Where……you last night? (be)
 8. ……you do you homework yesterday? (do)
 9. You…….hard last week. (work)
 10. Last Monday I…….John. (see)

 

Ex. 2 Write the second form of irregular verbs.

          Napisz drugą formę czasowników nieregularnych.

 

 1. be        ___________ - być
 2. bring   ___________ - przynosić
 3. buy      ___________ - kupować
 4. come   ___________ - przychodzić
 5. do        ___________ - robić
 6. drink    ___________ - pić
 7. drive    ___________ - jechać, kierować
 8. get       ___________ - dostać           
 9. go        ___________ - chodzić
 10. have     ___________ - posiadać
 11. hit        ___________ - uderzyć
 12. hold     ___________ - trzymać
 13. leave    ___________ - zostawiać, opuszczać
 14. ride      ___________ - jeździć (wierzchem)
 15. ring      ___________ - dzwonić
 16. run       ___________ - biegać
 17. see       ___________ - widzieć
 18. send     ___________ - wysyłać
 19. swim    ___________ - pływać
 20. write    ___________ - pisać

 

Ex. 3 Write questions for these answers.

Napisz pytania do tych odpowiedzi. Słowa w nawiasach muszą być użyte w pytaniu.

 

 1. _______________________________(yesterday)

Yes, I did. I went to the cinema.

 1. ________________________________(cake)

No, I didn’t. I baked a bread.

 1. ________________________________(London)

No, she didn’t. She went to Spain.

 1. _________________________________(boys)

Yes, I did. I played with Tom and Jake.

 1. _________________________________(letter)

Yes, he did. He wrote this letter for me.

 1. __________________________________(Jean)

No, he didn’t. He saw Chris.

 1. ___________________________________(cigarette)

Yes, I did. I smoked a cigarette with Carla.

 1. ___________________________________(be in my house)

Yes, I was. I drove to you at 6 p.m.

 1. ___________________________________(Sue/morning)

No, I didn’t. I met Angie.

 1. __________________________________(all of your homework)

Yes, I did. I did all of my homework.


Lesson 17

 

 

Modal verbs – czasowniki modalne: CAN, COULD, MUST

 

Czasowniki modalne to takie czasowniki, które mają taką samą formę we wszystkich osobach, przy tworzeniu zdań z takim czasownikiem nie wstawiamy operatora i zawsze po czasowniku modalnym występuje czasownik w bezokoliczniku.

 

Czasownik modalny: CAN – móc, umieć

 

Czasownik „can” może oznaczać umiejętność, możliwość zrobienia czegoś lub pozwolenie na coś.

 

Np. Angie can run very fast. – to zdanie wyraża umiejętność, jaką posiada Angie

(Angie umie bardzo szybko biegać.)

 

Np. I can go out. (Mogę wyjść.) – to zdanie wyraża możliwość wyjścia na dwór; jednocześnie oznacza, że mamy pozwolenie na wyjście.

 

 

Pytania i przeczenia tworzymy tylko z użyciem czasownika modalnego, bez żadnego innego operatora.

 

Zdanie twierdzące: I can run fast à czasownik „can” i czasownik w bezokoliczniku.

Pytanie: Can I run fast? à Pytanie stworzone przez inwersję, czyli przestawienie czasownika modalnego „can” przed podmiot.

Przeczenie: I cannot run fast = I can’t run fast.

 

 

Affirmative

Negation

Question

 

I can (ja mogę)

You can (ty możesz)

He can (on może)

She can (ona może)

It can (ono może)

Long form

Short form

 

Can I?

Can you?

Can he?

Can she?

Can it?

I cannot

You cannot

He cannot

She cannot

It cannot

I can’t

You can’t

He can’t

She can’t

It can’t

We can (my możemy)

You can (wy możecie)

They can (oni mogą)

We cannot

You cannot

They cannot

We can’t

You can’t

They can’t

Can we?

Can you?

Can they?

 

 

 

 

 

Czasownik modalny: COULD – forma przeszła czasownika „can”

 

Czasownik „could” jest to forma przeszła czasownika „can”. Tego czasownika używa się tak samo jak „can”.

 

COULD może wyrażać:

- zdolność

- możliwość

- pozwolenie

- prośbę

Zdolności i możliwości są wyrażane w przeszłości.

 

Np. When my father was in my age, he could swim very fast.

(Kiedy mój tata był  moim wieku, umiał bardzo szybko pływać) – zdolność, umiejętność

 

Np. Could you give me this book, please? – zdanie wyraża prośbę

(Czy możesz dać mi tę książkę?)

 

Np. Could I go out with Jean?  - forma bardziej grzecznościowa niż „can”

(Czy mogę wyjść z Jeanem?)

 

Zdanie: „Can I go out with Jean?” jest również dobre, ale pytanie z „could” jest formą bardziej grzecznościową.

 

„Could” tak samo jak „can” ma takie same formy we wszystkich osobach.

 

 

 

 

Czasownik modalny – MUST – musieć

 

Czasownik „must” wyraża obowiązek wykonania czegoś lub zakaz.

Tego czasownika używa się tylko w czasie teraźniejszym.

 

ü      Zdanie twierdzące: I must do my homework now. (Muszę zrobić teraz pracę domową.)

ü      Pytanie tworzymy przez inwersję, tylko z czasownikiem modalnym „must” bez żadnego dodatkowego operatora. Must I do my homework now? (Czy muszę teraz zrobić pracę domową?)

ü      Przeczenie jest już bardziej skomplikowane, ponieważ „must” po dodaniu przeczenia „not” oznacza zakaz, czyli „nie wolno”

np. You must not smoke here! (Nie wolno ci tu palić!).

Aby utworzyć przeczenie „nie musieć”, zamiast „must” musimy użyć „have to” (również oznacza ”musieć”) i wtedy przeczenie tworzymy przy użyciu operatora „do” à do not have to

np. I don’t have to do my homework now. (Nie muszę robić teraz pracy domowej.)

 

 

„Must” tak samo jak „can” i „could” występuje tylko w jednej formie dla wszystkich osób.

 

Exercises:

 

Ex.1 Complete the sentences with correct modal verb: can or could, can’t or couldn’t.

 

 1. When Susan was young, she………sing very well.
 2. I………go out with Tony because it’s raining.
 3. He……work all night, because he slept well yesterday night.
 4. We………go to the cinema yesterday.
 5. ………..I go to the party with my friends?
 6. Children……play with this toy, it is too small.
 7. I…….swim faster than you.
 8. Juliet……..go out with Romeo last year.
 9. I………do this entire work.
 10. Michael……play football after his accident.

 

 

 

Ex.2 Complete sentences with: can, can’t, could, couldn’t, must, mustn’t

 

 1. Alcohol is forbidden, so you………drink it.
 2. You……drink milk to have healthy bones.
 3. I………….go out yesterday, because it was too late.
 4. You……swim as fast you……..
 5. You……..smoke here!
 6. The weather is nice, so we……go out.
 7. ………he help me with these bags?

Yes, he…..

 1. I ………..go and visit my friend Annie, because she is ill and she …….go to school today.
 2. You…….go to the doctor.
 3. ………you read a map?

 

 


Lesson 18

 

 

Past Continuous – czas przeszły ciągły

 

Czasu Past Continuous używa się:

Ø      gdy podczas trwania dłuższej czynności dzieje się coś krótkotrwałego:

 

np:       When I came back, my sister was cooking.

            (Gdy wróciłem, moja siostra gotowała.) /wróciłem w trakcie gotowania/

 

Ø      gdy czynność wypełnia cały dostępny okres, o którym mowa:

np:       He was working all day last Saturday.                                                                        (W zeszłą sobotę pracował przez cały dzień.)

Ø      mówiąc o dwóch długotrwałych czynnościach (a raczej procesach) w przeszłości, które działy się równolegle:

np:       While John was cooking,  they were repairing the car.                                     (Podczas gdy John gotował, oni naprawiali samochód.)
I asked them to be quiet. I was trying to hear what the teacher was saying.      (Poprosiłem ich o ciszę. Próbowałem usłyszeć co mówił nauczyciel.)

Ø      jeśli konkretna czynność w ściśle określonym momencie właśnie trwała - nie był to jej początek ani koniec:

np:       Yesterday at 5.30? We were playing tennis.                                                               (Wczoraj o 5.30? Graliśmy w tenisa.)
Podobnie zapyta nas np. policjant:
What were you doing yesterday at midnight? (Co pan robił wczoraj o północy?)

 

Affirmative

Negations

Questions

Long form

Short form

 I  was playing

You were playing

He was playing

She was playing

It  was playing

I was not playing

You were not playing

He was not playing

She was not playing

It was not playing

I wasn’t playing

You weren’t  playing

He wasn’t  playing

She wasn’t playing

It wasn’t playing

Was I playing?

Were you playing?

Was he playing?

Was she playing?

Was it playing?

We were playing

You were playing

They were playing

We were not playing

You were not playing

They were not playing

We weren’t playing

You weren’t playing

They weren’t playing

Were we playing?

Were you playing?

Were they playing?

 

 

 

Zdanie twierdzące składa się z podmiotu (I, she, they, etc), operatora was/were i czasownika z końcówką –ing.

Np. You were playing tennis last night.

 

Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie operatora was/were na początek

zdania .

Np: Were you playing tennis last night?

(Grałeś w tenisa wczoraj wieczorem?)

 

Przeczenie tworzymy przez dodanie zaraz po operatorze was/were przeczenia not

Np: You were not playing tennis last night.

 

 

Charakterystycznymi określeniami dla tego czasu przeszłego są: while, when, during (podczas, gry, w trakcie).

 

 

Exercises:

 

Ex.1 Complete the blanks with correct form of verbs in brackets.

 

 1. They………..(be/work) very long last week.
 2. While she…….(be/have) a shower, the telephone…….(ring).
 3. When Chris………..(be/buy) a hamburger, the bus……….(arrive).
 4. John………………(be/wear) this jumper all yesterday evening.
 5. During supper we……………(be/talk) about our weekend plans.
 6. My sister……………(be/cooking), when John….(come).
 7. Children……………..(be/play) with toys all morning.
 8. Who………(be/waiting) for you last night?

 

Ex.2. Translate to English.

         Przetłumacz na Angielski

           

 1. Padał śnieg, kiedy wyszedłem.
 2. Kiedy pisałam list, tata wrócił domu.
 3. Pisałam list cały wieczór.
 4. Kiedy szłam do domu, spotkałam Tomka.
 5. Kiedy brałam kąpiel, zadzwonił telefon.
 6. Ona pływała, podczas gdy ja grałem w piłkę.
 7. Pracowaliśmy bardzo ciężko cały ranek.
 8. Siedzieliśmy w parku wczoraj popołudniu.
 9. Ona się wczoraj uczyła matematyki.
 10. Pomagałem mamie wczoraj po obiedzie.

 

Ex.3 Complete the sentences with correct form of verbs in the brackets using Past Simple or Past Continuous.

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w nawiasie używając czasu Past Simple lub Past Continuous.

 

 1. Kate (cook) a soup, when I (ring) to her.
 2. They (do) their homework all yesterday afternoon.
 3. I (watch) TV because I was tired.
 4. When I (buy) food I (see) John.
 5. I (learn) English when I (be) young.
 6. I (iron) my clothes when my husband (sleep).
 7. He (have) a shower when his brother (have) dinner.
 8. She (walk) along the beach while I (swim) in the sea.
 9. Children (play) with their mother before they (go) to bed.

 

 


Lesson 19

 

 

To be going to – wyrażanie przyszłości

Describing people: appearance – opisywanie ludzi (wygląd)

 

 

To be going to

 

To be going to używamy:

 

ü      Gdy mówimy o czynnościach, które zamierzamy wykonać w przyszłości

Np. I’m going to learn German tomorrow.

(Zamierzam się uczyć niemieckiego jutro.)

ü      Gdy wyrażamy jakieś przypuszczenia, na które mamy jakieś dowody.

Np. I met Angie, I think she is going to visit us.

(Spotkałam Angie. Myślę, że zamierza nas odwiedzić.)

 

 

Konstrukcja zdania twierdzącego z going to wygląda następująco:

czasownik “to be” w odpowiedniej formie + going to + podstawowa forma czasownika głównego

 

Np. I am going to read this book.

 

Pytanie tworzymy tak jak w większości przypadków przez inwersję, czyli przestawienie czasownika „to be” przed podmiot, a potem dodając „going to” i czasownik główny w formie podstawowej.

 

Np. Am I going to read this book?

 

Przeczenie tworzymy dodając zaraz po czasowniku “to be” przeczenie not

 

Np. I’m not going to read this book.

 

Affirmative

Negations

Questions

Long form

Short form

I am going to read

You are going to read

He is going to read

She is going to read

It is going to read

I am not going to read

You are not going to read

He is not going to read

She is not going to read

It is not going to read

I’m not going to read

You aren’t going to read

He isn’t going to read

She isn’t going to read

It isn’t going to read

Am I going to read?

Are you going to read?

Is he going to read?

Is she going to read?

Is it going to read?

We are going to read

You are going to read

They are going to read

We are not going to read

You are not going to read

They are not going to read

We aren’t going to read

You aren’t going to read

They aren’t going to read

Are we going to read?

Are you going to read?

Are they going to read?

 

Jak widać na przykładach w tabeli, przy odmianie osobowej “going to” zmienia się tylko czasownik “to be”.

 

Describing people:

 

Pytania używane do opisywania ludzi

 

ü      What colour is your hair? (Jakiego koloru są twoje włosy?)

ü      What colour are your eyes? (Jakiego koloru są twoje oczy?)

ü      How tall are you? (Ile masz wzrostu?)

ü      What does he look like? (Jak on wygląda?)

ü      What is he like? (Jaki on jest?)

 

A teraz trochę praktyki:

 

Dialog 1

 

-         What colour is your hair?

-         My hair is dark blond. How tall are you?

-         I am 170 cm. What colour are your eyes?

-         They are green.

 

Translation:

 

-         Jakiego koloru są twoje włosy?

-         Moje włosy są w kolorze ciemnego blond. Ile masz wzrostu?

-         Mam 170 cm wzrostu. Jakiego koloru są twoje oczy?

-         Moje oczy są zielone.

 

Dialog 2

 

- What is she like?

- She is nervous, but she is very nice.

- What does she look like?

- She looks like a princess. She has got big blue eyes, light blond hair.

- Is she fat or thin?

- She is thin and very tall.

- Wow! She is very pretty girl.

 

Translation:

-         Jaka ona jest?

-         Jest nerwowa, ale bardzo miła.

-         Jak wygląda?

-         Wygląda jak księżniczka. Ma duże niebieskie oczy, włosy jasny blond.

-         Jest gruba czy szczupła?

-         Jest szczupła i bardzo wysoka.

-         Wow! Jest bardzo ładną dziewczyną.

 

Przykładowe określenia wyglądu i charakteru:


Curly – kręcone

Dark – ciemne

Fat -  gruby

Handsome – przystojny

Light – jasne

Short – niski                                       

Straight – proste

Tall – wysoki                                      

Thin – chudy

Friendly – przyjazny

Hard-working – pracowity

Intelligent – inteligentny

Lazy – leniwy

Nice – miły

Old – stary

Quiet – cichy

Talkative – rozmowny

Young – młody


Exercises:

 

Ex.1 Complete sentences with correct form of verb “to be” + „going to” and write the correct form of verbs in brackets.

 

 1. He …………..(see) his favourite film tonight.
 2. They …………..(do) their homework.
 3. I think it ………….(rain) today.
 4. Tomorrow I ……………….(be sick).
 5. My sister and me …………..(cook) dinner next Saturday.
 6. Everyone ………………(go) out tonight.
 7. Jane………….(write) a poem.
 8. I……………………(wear) this jumper the day after tomorrow.
 9. She……………………..(make) coffee.

 

Ex.2 Write two descriptions using information which is below.

Napisz dwa opisy, używając poniższych informacji.

 

Kate,  21 years old,  thin, tall, big green eyes, short curly hair, dark brown, nice, very pretty.

John, 35 years old, quite fat, brown eyes, black, short hair, nervous, talkative, handsome.

 

Ex. 3  Complete the blanks with words which are below.

 

 1. What does he………………?
 2. She is very………….woman.
 3. Has he got ……………..blue eyes?
 4. He is…………but I like him.
 5. What colour………… your hair?
 6. Why is she so………..? Because she eats lots of sweets.
 7. How……………are you?
 8. Jane is very……. and her sister too. I like them.
 9. You are very……………… Would you like to talk to John?
 10. All men in this room are………….

 

handsome, fat, is, nice, talkative, big, quite nervous, look like, beautiful, tall

 


Lesson 20

 

 

Czas przyszły prosty – Future Simple

 

Czasu Future Simple używa się:

ü      Gdy spodziewamy się, że coś się wydarzy (jesteśmy właściwie pewni). Często w takim zdaniu występuje czasownik „think” lub „believe”

Np. I think she will come later. (Myślę, że przyjdzie później.)

ü      Gdy obiecujemy

Np. I promise I will call at 7 p.m. (Obiecuję, że zadzwonię o 19.)

ü      Gdy grozimy komuś

Np. I will kill you! (Zabiję cię!)

ü      Gdy nagle wykonujemy jakąś czynność

Np. A car is coming, I will stop it. (Samochód nadjeżdża, zatrzymam go.)

 

Konstrukcja zdania twierdzącego wygląda następująco: osoba + will + czasownik w formie podstawowej (pierwszej)

Np. I will go to the shop.

 

Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie operatora „will” przed podmiot, po podmiocie występuje czasownik główny w pierwszej formie.

Np. Will you go to the shop?

 

Przeczenie tworzymy, dodając zaraz po operatorze „will” przeczenie „not”.

Np. I will not (won’t) go to the shop.

 

 

 

Zapamiętaj!

 

Forma czasownika i operatora „will” przy odmianie przez osoby nie zmienia się.

 

W 1. osobie liczby pojedynczej i w 1 osobie liczby mnogiej zamiast „will” czasem możemy użyć „shall”.

 

„Shall” używamy przeważnie w pytaniach, kiedy oferujemy pomoc lub gdy ogólnie coś proponujemy.

 

 

Affirmative

Negations

Questions

Long form

Short form

I will  read

You will read

He will read

She  will read

It  will read

I will not  read

You will not read

He will not read

She will not read

It will not  read

I won’t read

You won’t read

He won’t  read

She won’t  read

It won’t  read

Will I read?

Will you read?

Will he read?

Will she read?

Will it read?

We will read

You will read

They  will read

We will not read

You will not read

They will not read

We won’t  read

You won’t  read

They won’t  read

Will we read?

Will you read?

Will they read?

 

 

Określenia czasu Future Simple:

Tomorrow, soon, tonight, the day after tomorrow,

Next week/year/month/Thursday etc

In a few minutes/in two hours etc.

Exercises:

 

Ex. 1 Complete the sentences using Future Simple (will, won’t).

          Uzupełnij zdania używając czasu przyszłego prostego (will, won’t).

 

 1. John………go to the supermarket at 3 o’clock.
 2. I……do my homework later.
 3. …….you cook dinner today?
 4. She…….(not) phone until she is at work.
 5. Can I help you? I……carry some of your bags.
 6. My mother……..(not) work today, she is sick.
 7. Wait for me, I…….talk to my sister and I ……….go back to you.
 8. ………we go to the hospital today? No, we…….
 9. I………send you a postcard from France.
 10. They…….(not) go with us tomorrow. They are going to New York City.

 

Ex.2 Translate to English.

          Przetłumacz na angielski.

 

 1. Jutro pójdę do pracy.
 2. Moja siostra jutro skończy 25 lat.
 3. Pójdę do kina w sobotę wieczorem.
 4. Jutro będziesz się uczyć angielskiego.
 5. Pójdę na spacer z moim psem.
 6. Kiedy wrócisz, ja będę w pracy.
 7. Idź do ogrodu, zawołam cię na obiad.
 8. Za miesiąc jadę do Anglii.
 9. Nie wyślę ci kartki z Francji
 10. Myślę, że będzie jutro padać.


Lesson 21

 

 

Vocabulary:

Countries and nationalities

Clothes

 

Nazwy narodowości tworzymy od nazw krajów przy pomocy końcówek:

 

-ish

 • Poland - Polish

-ese

 • Japan - Japanese

-an

 • Germany – German

-ian

 • Italy - Italian

Wiele jednak nazw narodowości tworzy się nieregularnie.

 

Tabelka poniżej ułatwi zapamiętanie nazw krajów i narodowości.

 

Nazwa kraju

N. narodowości (końcówka –ish)

Tłumaczenie

Poland

Spain

Finland

Denmark

Sweden

United Kingdom /England

Polish

Spanish

Finnish

Danish

Swedish

British

Polska/polski

Hiszpania/hiszpański

Finlandia/finlandzki

Dania/duński

Szwecja/szwedzki

Wielka Brytania /Anglia/angielski

 

Nazwa kraju

N. narodowości (końcówka –ian)

Tłumaczenie

Italy

Latvia

Hungary

Norway

The Ukraine

Estonia

Lithuania

Bulgaria

Slovakia

Austria

Australia

Belgium

Croatia

Belorus

Italian

Latvian

Hungarian

Norwegian

Ukrainian

Estonian

Lithuanian

Bulgarian

Slovak(ian)

Austrian

Austrialian

Belgian

Croatian

Belorussian

Włochy/włoski

Łotwa/łotewski

Węgry/węgierski

Norwegia/norweski

Ukraina/ukraiński

Estonia/estoński

Litwa/litewski

Bułgaria/bułgarski

Słowacja/słowacki

Austria/austriacki

Australia/australijski

Belgia/belgijski

Chorwacja/chorwacki

Białoruś/białoruski

Nazwa kraju

N. narodowości (końcówka –ese)

Tłumaczenie

Japan

China

Portugal

Japanese

Chinese

Portuguese

Japonia/japoński

Chiny/chiński

Portugalia/portugalski

 

Nazwa kraju

N. narodowości (nieregularne)

Tłumaczenie

United States of America

The Czech Republic

The Netherlands/ Holland

Swizterland

Greece

France

 

American

 

Czech

Dutch

 

Swiss

Greek

French

 

Stany Zjednoczone Ameryki/amerykański

Czechy/czeski

Holandia/holenderski

 

Szwajcaria/szwajcarski

Grecja/grecki

Francja/francuski

 

Pytania o pochodzenie i narodowość:

 

ü      What nationality are you? – Jakiej narodowości jesteś?

ü      Where do you come from? – Skąd pochodzisz?

ü      Where are you from in Poland? – Skąd pochodzisz w Polsce? / Gdzie mieszkasz w Polsce? (miasto)

 

Clothes:

 

a (rain) coat – płaszcz (przeciwdeszczowy)

a baseball cap - dżokejka

a belt – pasek

a blouse – bluzka

a bra – biustonosz

a dresssukienka

a leather jacket – kurtka skórzana

a mini skirt – mini spódniczka

a shirt – koszula (męska)

a suit – garnitur

a tie – krawat

a tracksuit – dres

a T-shirt – podkoszulka

an apron – fartuch kuchenny  

high-heeled shoes – buty na wysokich obcasach

jeans – dżinsy

jumper (sweater) - sweter

pants – majtki

shoes – buty

shorts – szorty

socks – skarpetki

tights – rajstopy

trainers – adidasy

trousers – spodnie

 

Określenia ubrań

baggy – szeroki, workowaty

long-sleeved – z długim rękawem

zip-up – zapinany na zamek (suwak)

tight -obcisły

slogans – z napisem (nadrukiem)

 

Kolory

black – czarny

blue – niebieski

brown – brązowy

green – zielony

grey – szary

navy-blue – granatowy

orange – pomarańczowy

pink – różowy

purple (violet) – fioletowy

red – czerwony

silver – srebrny

white – biały

yellow – żółty

gold – złoty

 

 

Przykładowy dialog opisujący ubranie:

 

A: What is Christina wearing?

B: She’s wearing orange dress, a black jacket, black tights and brown high-heeled shoes.

 

Translation:

A: Co Christina ma na sobie ? (W co jest ubrana?)

B: Jest ubrana w pomarańczową sukienkę, czarny żakiet, czarne rajstopy i brązowe buty na wysokim obcasie

 

Pytania o ubiór:

 

ü      What sort of clothes do you like to wear? – W co lubisz się ubierać?

ü      Do you like tight or baggy clothes? – Lubisz obcisłe czy szerokie ciuchy?

ü      Do you wear clothes with slogans on them? – Nosisz ciuchy z napisami?

ü      Do you wear jewellery? – Nosisz biżuterię?

 

Exercises:

 

Ex.1 Match the words form A column with words from B column.

Połącz słowa z kolumny A ze słowami z kolumny B.

 

1. a suit                                                           a) bluzka

2. T-shirt                                                         b) sukienka

3. high-heeled shoes                                        c) podkoszulek

4. a belt                                                          d) pasek

5. a bra                                                           e) sweter

6. a dress                                                        f) garnitur

7. a blouse                                                      g) biustonosz

8. a jumper                                                     h) buty na wysokim obcasie

9. a tie                                                            i) koszula

10. a shirt                                                        j) krawat

 

 

Ex.2 Describe the models’ clothes. Write sentences.

Opisz ubrania modeli. Napisz zdania.

 

ü      Angie: czarny podkoszulek, czerwone dżinsy, dżokejka, adidasy.

 

ü      John: granatowy garnitur, srebrny krawat, biała koszula, czarne buty.

 

ü      Christina: zielona mini spódniczka, czarna bluzka, czarne buty na wysokim obcasie.

 

ü      Tom: szary dres, fioletowy podkoszulek, czarne adidasy.

 

Ex.3 Translate to English.

Przetłumacz na angielski.

 

1.      Tomek mieszka w Warszawie, jest Polakiem.

2.      Barszcz jest bardzo popularnym daniem na Ukrainie.

3.      Japończycy jedzą ryż codziennie.

4.      Chiny mają największą populację ludzi w Azji.

5.      Bill Clinton był prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

6.      Tulipany pochodzą z Holandii.

7.      Włoscy mężczyźni są przystojni.

8.      Polska graniczy z 7 krajami: Niemcami, Słowacją, Czechami, Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą.

9.      Angielski jest najpopularniejszym językiem na świecie.

10.  Kanał La Manche znajduje się pomiędzy Wielką Brytanią i Francją.


Lesson 22

 

 

Buying food/clothes

Taking things back

One/ones

 

Oto kilka przykładowych dialogów:

 

 

Buying food – kupujemy jedzenie

 

A: Hello, may I help you?

B: Yes, I would like two oranges and two apples.

A: Which apples? These one or those one?

B: These ones. How much do I have to pay?

A: 10£ altogether

B: Here you are.

A: Thank you.

 

Translation:

A: Dzień dobry, czy mogę w czymś pomóc?

B: Tak, chciałabym kupić dwa pomarańcze i dwa jabłka.

A: Które jabłka? Te czy tamte?

B: Te. Ile muszę zapłacić?

A: 10 £ razem.

B: Proszę.

A: Dziękuję

 

 

Buying clothes – kupujemy ubrania

 

A: Have you got these trousers in my size?

B: Which ones?

A: The pink ones.

B: What size are you?

A: 36.

B: Ok I have them. Do you want to try them on?

A: Yes.

B: The changing room is over there.

A: They are a bit too big. Have you got 34?

B: Yes. Try these ones.

A: OK, they are fine. I will take them.

     How much are they?

B: 35.99£

A: OK, here you are. Thank you.

B: Bye!

 

Translation:

A: Czy ma Pani te spodnie w moim rozmiarze?

B: Które?

A: Te różowe.

B: Jaki jest Pani rozmiar?

A: 36.

B: Ok, mam je. Czy chce je Pani przymierzyć?

A: Tak.

B: Przymierzalnia jest tam.

A: One są trochę za duże. Czy ma Pani 34?

B: Tak. Niech Pani te przymierzy.

A: Te są dobre. Wezmę je.

     Ile one kosztują?

B: 35, 99£

A: Ok, proszę bardzo. Dziękuje.

B: Do widzenia!

 

 

Taking things back – zanosimy rzeczy z powrotem do sklepu

 

A: Yesterday I bought a radio here. When I tried it at home I saw that the volume control didn’t work. Can you repair it?

B: Yes. Have you got a receipt?

A: Yes, I’ve got it here.

B: Can you come here tomorrow?

A: Yes, of course.

 

Translation:

A: Wczoraj kupiłem tutaj radio. Kiedy wypróbowałem je do domu, zobaczyłem, że regulator głośności nie działa? Czy możecie to naprawić?

B: Tak, czy ma Pan paragon?

A: Tak. Mam go tutaj.

B: Czy może Pan przyjść tu jutro?

A: Tak, oczywiście.

 

 

 

A: This zip doesn’t work. Can I change this skirt?

B: Yes, of course. This one is good. Take it.

 

Translation:

A: Suwak nie działa. Czy mogę wymienić tę spódniczkę?

B: Tak, oczywiście. Ten działa. Proszę wziąć tę.

 

 

 

 

Zapamiętaj!

 

One / ones

Jeżeli nie chcemy powtarzać rzeczownika kilka razy w zdaniu, dialogu itp., możemy zastąpić go słówkiem „one” lub „ones” (w zależności od liczby pojedynczej lub mnogiej).

 

Np. I can’t decide which trousers I should  buy.

       Which ones do you like?

 

I want to buy a few apples.

The big ones or the small ones?

 

Exercises:

Ex.1 Write three dialogs about: buying food, buying clothes and taking things back,

using the tips.

 

A  Buying food

You want to buy some sweets, a cake, fruit, juices and chips. Write the dialog between you and the shop assistant.

[Chcesz kupić trochę cukierków, ciasto, owoce, soki i chipsy. Napisz dialog pomiędzy tobą a sprzedawcą.]

 

 1. Buying clothes

You are going to a party and you haven’t got a dress/suit. You have to buy it, so you are going to the Dior’s shop. Write the dialog between you and the shop assistant.

[Idziesz na przyjęcie ale nie masz sukienki/garnituru. Musisz to kupić, więc idziesz do sklepu Dior’a. Napisz dialog pomiędzy tobą a sprzedawcą.]

 

 1. Taking things back

Few days ago you bought a walkman, but it doesn’t work correctly. You are going to this shop and you are asking about the error. After repairing it still doesn’t work, so you want your money back.

[ Kilka dni temu kupiłeś walkmana, ale nie działa dobrze. Idziesz do sklepu i pytasz o usterkę. Po naprawie dalej nie działa, więc prosisz o zwrot pieniędzy.]

 

Ex.2 Write these sentences in English?

Napisz te zdania po angielsku.

 

 1. Jaki jest twój rozmiar?
 2. Czy mogę to przymierzyć?
 3. Przymierzalnia jest tam.
 4. To jest bardzo drogie (expensive).
 5. To jest za małe.
 6. Czy ma pani większy rozmiar?
 7. Chcę z powrotem moje pieniądze.
 8. Czy ma pan paragon?
 9. Idziemy do sklepu.
 10. Czy mogę wymienić te spodnie?

 

Ex.3 Complete with an adjective + one/ones.

 

 1. Do you prefer this cat or the ……………………….?
 2. This dress is too dark. I’d like the……………………..
 3. Which one is your dog? The……………….is mine.
 4. I don’t like green eyes. I prefer ……………………….
 5. Do you prefer English book or the…………………….?

 

grey, light, small, blue, French

 


Lesson 23

 

 

Giving directions – mówienie o drodze

Talking about journeys – mówienie o podróżach

Losing your luggage – zgłaszanie zgubionego bagażu

 

Giving directions

 

Przydatne słownictwo:

 

 Go up/down this street – idź w górę/w dół tej ulicy

 Go along this street – idź wzdłuż tej ulicy

 Take first turning on the right/left – skręć w pierwszą ulicę w prawo/lewo

 Go past – miń (np. Go past the shop – Miń sklep)

 Go straight on until you get to – idź prosto dopóki nie dotrzesz do….

 Turn left/right into…. – skręć w prawo/lewo w…

 Go over the traffic lights – przejdź przez światła

 It is on the left/right – to jest po prawej/lewej

 Opposite – na przeciwko

 Between – pomiędzy

 Over – przez (Go over the bridge – Idź przez most)

 Above – nad, ponad

 Through – przez (Go through the park – Idź przez park)

 Round – okrągły, okrąż (Round the building – Okrąż budynek)

 Can you tell me the way to….? – Czy możesz mi powiedzieć, jak dojść do….?

 

Gdy jesteśmy w nowym mieście, gdy czegoś szukamy, często pytamy o drogę przechodzących ludzi. Poniżej przedstawiony jest przykładowy dialog.

 

A: Excuse me. Is there a bank near here?

B: Yes, the nearest bank is in the Zamkowa Street.

A: Can you tell me how to get there?

B: Yes, please go down this street for about 300 meters, when you  pass a department store take the first turning on the left and go along until you get to a post office. The bank is between the post office and a church.

A: Thank you very much.

 

Translation:

A: Przepraszam. Czy jest tu bank w pobliżu?

B: Tak, najbliższy bank jest na ulicy Zamkowej.

A: Czy może mi Pan powiedzieć, jak tam dojść?

B: Tak, proszę iść w dół tej ulicy przez jakieś 300 metrów, kiedy minie Pani dom towarowy, proszę skręcić w pierwszą ulicę w lewo i iść wzdłuż niej aż do poczty. Bank jest pomiędzy pocztą a kościołem.

A: Bardzo dziękuje.

 

Talking about journeys

 

Przydatne słownictwo:

 

Airways – linie lotnicze

Aisle – przejście

Arrivals – przyloty

Baggage – bagaż

Case – walizka

Check-in – punkt odpraw

Departures – odloty

Destination – cel podróży, miejsce przeznaczenia

Flight – lot

Gate – bramka

Hand-luggage – bagaż podręczny

Luggage – bagaż

Non-smoking – niepalący (dla niepalących)

Passenger – pasażer

Passport – paszport

Seat – miejsce (siedzenie)

Smoking – palący (dla palących)

Temporary address – adres tymczasowy

Ticket – bilet

Window – okno

 

At the airport – na lotnisku:

 

A: I want to buy a ticket from London to Paris.

B: Single or return?

A: Single.

B: Can you show me your passport, please?

A: Yes, here you are.

B: Have you got any luggage except this?

A: Yes, I have this suitcase, it’s my hand-luggage.

B: Would you like smoking or non-smoking?

A: Smoking. Could I have an aisle seat, please?

B: OK, flight number 2456h from London to Paris, time 10:40 am, gate 5, seat 4a, aisle. Is everything correct?

A: Yes, thank you very much.

B: Have a nice day.

 

 

Translation:

A: Chciałabym kupić bilet z Londynu do Paryża.

B: W jedną czy dwie strony?

A: W jedną.

B: Czy może mi Pani pokazać swój paszport, proszę?

A: Tak, proszę.

B: Ma Pani jakiś bagaż poza tym?

A: Tak, mam tę walizkę, to mój podręczny bagaż.

B: Chce Pani dla palących czy niepalących?

A: Dla palących, czy mogę mieć miejsce przy przejściu?

B: OK., lot numer 2456h, z Londynu do Paryża, godzina 10:40, bramka 5, miejsce 42, przy przejściu. Czy wszystko w porządku?

A: Tak, bardzo dziękuje.

B: Miłego dnia.

 

 

Losing your luggage

 

A: Excuse me. Can you help me?

B: Yes, what’s the problem?

A: One of my suitcases hasn’t arrived*. Can you check this?

B: Can I see your passport and ticket, please?

A: Yes, here you are.

B: Now you have to tell me what was in this suitcase.

A: Clothes and documents.

B: Fill this form and go to your hotel. We will call you.

A: OK, thank you.

 

* w zdaniu użyto czasu Present Perfect, który poznacie wkrótce.

 

Translation:

A: Przepraszam. Czy może mi Pani pomóc?

B: Tak, w czym tkwi problem?

A: Jedna z moich walizek nie dojechała. Czy może Pani to sprawdzić?

B: Czy mogę zobaczyć Pani paszport i bilet?

A: Tak, proszę.

B: Teraz proszę mi powiedzieć, co było w tej walizce?

A: Ubrania i dokumenty.

B: Proszę wypełnić ten formularz i jechać do swojego hotelu. Zadzwonimy do Pani.

A: OK, dziękuję.

 

Exercises:

 

Ex.1 Cross out the extra word in each sentence. (Giving directions)

Wykreśl dodatkowe (niepotrzebne) słowo w każdym zdaniu. (Mówienie o drodze)

 

 1. Go the past.
 2. Can you to tell me the way to the park?
 3. Co along this to street.
 4. Turn you to the Zamkowa Street.
 5. Is there a bank near somewhere here?
 6. Cross over to the bridge.
 7. Take of the first turning on the left.
 8. Can you tell me where how to get to the museum?

 

Ex.2 Complete the dialog using the words which are below. (Giving directions)

Uzupełnij dialog słowami, które są poniżej. (Mówienie o drodze)

 

A: ……………. me. Can you…………me how to get to the St. Mathew’s Church?

B: Go………….this street………..you get to the……………… and then take the

…………………………….. on the right. The Church is on your……………

 

Excuse, along, tell, until, traffic lights, first turning, left

 

 

Ex.3 Complete the dialog using words which are below (Talking about journeys)

Uzupełnij dialog słowami, które są poniżej.(Mówienie o podróżach)

 

A: I want to buy a ……………… from Berlin to Liverpool.

B: Single or …………….?

A: Single. Could I have a window…….., please?

B: Yes. Can you show me your……………………., please?

A: Here you are.

B: Smoking or……………………..?

A: Non-smoking.

B: That is your……………….., gate 5, ………………..8647B, seat 4b,

………………..from Berlin to Liverpool.

A: Thank you.

 

 ticket, ticket, return, passport, destination, flight, non-smoking, seat

 

 

Ex. 4 Complete the dialog using words which are below. (Losing your luggage)

Uzupełnij dialog słowami, które są poniżej. (Zgłaszanie zgubionego bagażu)

 

A: Excuse…… I have a …………… Can you …………me?

B: Yes, what’s the problem?

A: One of my……………. hasn’t arrived.

B: Can I see your………….. and…………..?

A: Yes, here you are.

B: ………… this……… and wait. I will………it.

 

check, fill, form, ticket, passport, me, cases, problem, help 

 


Lesson 24

 

 

Vocabulary for menu and restaurant

 

 

 

Food

 

Almond – migdał

Banana – banan

Bean – fasola

Beef – wołowina

Berry – jagoda

Biscuit – herbatnik

Bread – chleb

Butter – masło

Carrot – marchewka

Cheese – ser żółty

Cherry – wiśnia

Chicken – kurczak

Cranberry – żurawina

Cucumber – ogórek

Doughnut – pączek

Egg – jajko

Fish – ryba

Lamb – jagnięcina

Lemon – cytryna

Mandarin (tangerine) – mandarynka

Melon – melon

Milk – mleko

Mushroom - grzyb

Nectarine - nektarynka

Nut – orzech

Olive oil – oliwa z oliwek

Onion – cebula

Orange – pomarańcza

Pasta – makaron

Pea – groch

Peach – brzoskwinia

Pork – wieprzowina

Potato – ziemniak

Rice – ryż

Sausage – kiełbasa

Strawberry – truskawka

Tomato – pomidor

Turkey – indyk

Veal – cielęcina

Yoghurt – jogurt

 

 

 

 

Useful phrases and sentences:

 

What would you like? – Co byś chciał?

What are you going to have for breakfast? – Co zamierzasz mieć/jeść na śniadanie?

Are you ready to order? – Czy jest Pani gotowa do złożenia zamówienia?

What do you recommend? – Co pan poleca?

What would you like to drink? – Co chcesz do picia?

What is the main course? – Co jest daniem głównym?

I would like a dessert. – Chciałbym jakiś deser.

How many starters are there in menu? – Ile przystawek jest w menu?

 

At the restaurant:

A: Good evening, a table for two, please.

B: That is your table. What would you like at the beginning?

A: Have you got a green salad as a starter?

B: Yes, what would you like to drink?

A: I would like some orange juice.

C: I will drink a coffee.

……..

B: Are you ready to order?

A: As main course we will have two steaks with onions and mushrooms.

B: OK, anything else?

C: Yes, I would like an apple pie for the dessert.

……...

A: We would like to pay.

B: That’s your bill, it is 56, 45£.

A: Here you are. Goodbye!

B: Bye!

 

Translation:

A: Dobry wieczór, stolik dla dwojga poproszę.

B: To Państwa stolik. Co by Państwo chcieli na początek?

A: Czy macie zieloną sałatę jako przystawkę?

B: Tak, co chcieliby Państwo do picia?

A: Ja chciałbym sok pomarańczowy.

C: Ja wypiję kawę.

………..

B: Czy są Państwo gotowi do złożenia zamówienia?

A: Jako danie główne weźmiemy dwa steki z cebulą i grzybami.

B: OK, coś jeszcze?

C: Tak, chciałabym placek z jabłkiem na deser.

…………

A: Chcielibyśmy zapłacić.

B; To Państwa rachunek, 56,45£.

A: Proszę. Do widzenia!

B: Do widzenia!

 

Lunch time:

A: We are going to have lunch outside today.

B: What have we got?

A: Sandwiches, tomatoes, cheese, ketchup, sausages, chicken.

C: What would you like Tony?

D: I’d* like a chicken, please.

A: Anna what about you?

C: I will have a sandwich with cheese and tomato.

B: And I would like to have sausages with ketchup and a sandwich.

 

* I’d = I would like

 

Translation:

A: Dzisiaj będziemy mieli lunch na zewnątrz

B: Co mamy?

A: Kanapki, pomidory, ser, ketchup, kiełbaski, kurczaka.

C: Co byś chciał Tony?

D: Chciałbym kurczaka.

A: A ty Anno?

C: Ja wezmę kanapkę z serem i pomidorem.

B: A ja chciałbym kiełbaski z ketchupem i kanapkę.

 

 

Exercises:

 

Ex.1. Translate to English.

Przetłumacz na angielski.

 

 1. Stolik dla trojga, poproszę.
 2. Co zamierzasz zjeść?

3.   Co pan poleca?

4.   Co jest daniem głównym?

5.   Chciałabym wodę mineralną.

6.   Chcę zapłacić rachunek.

7.   Co macie na przystawkę?

8.   Co byś chciał?

9.   Chciałbym jakiś owoc.

10. Co chcesz na początek?

 

Ex.2 Write the dialog.

Napisz dialog.

 

You are at the supermarket. You want to make steaks and mixed salad for dinner. Make the list of things which you need and buy them. After this buy something else (mineral water, chips etc.).

 

 

Ex.3 Complete with the words which are below.

Uzupełnij słówkami poniżej.

 

 1. ……… you like a banana?
 2. I would……….. to pay the…………
 3. The ……………course is very tasty.
 4. I’m a ………………..I don’t like meat.
 5. Have you got…………….today? It’s midday.
 6. The apple pie is my favourite…………………
 7. My mother drinks………………every day.
 8. What do you…………………….?
 9. What  ……………you like to drink?
 10. I don’t like carrots but I like …………………

 

vegetables, recommend, like, vegetarian, lunch, coffee,  main, dessert, bill, would x 2


Lesson 25

 

 

Comparative and superlative of short adjectives – stopniowanie przymiotników krótkich

Comparative and superlative of long adjectives – stopniowanie przymiotników długich

Comparative and superlative of irregular adjectives – stopniowanie przymiotników nieregularnych

 

 

Stopniowanie przymiotników krótkich polega na dodawaniu końcówek „–er” w stopniu wyższym oraz przedimka określonego „the” i końcówki „–est” w stopniu najwyższym. W zależności od stopnia przymiotnika wygląda to następująco:

 

Adjective - (St. równy)

Comparative - (St. wyższy)

Superlative – (St.najwyższy)

Short

Shorter

The shortest

Tall

Taller

The tallest

Big

Bigger

The biggest

 

 

Zapamiętaj!

 

Ø      Przymiotniki kończące się na dwóch spółgłoskach lub dwóch samogłoskach i spółgłosce przyjmują przy stopniowaniu końcówki: w stopniu wyższym –er, a w stopniu najwyższym –est

Ex. Long, smooth, clean

 

Ø      Przymiotniki kończące się na –e, w stopniu wyższym przyjmują samo –r, a w stopniu najwyższym –st

Ex. Nice, safe, wide

 

Ø      Dużo przymiotników kończy się na pojedynczą samogłoskę i pojedynczą spółgłoskę -wtedy podwajamy spółgłoskę i dodajemy końcówki: w stopniu wyższym - er, a w stopniu najwyższym –est

Ex. Fat, flat, thin

 

Ø      Jeżeli przymiotniki kończą się na –y to –y zamieniamy w –i, a potem dodajemy końcówki: w stopniu wyższym - er, a w stopniu najwyższym –est

Ex. Early, happy, funny

 

Ø      Niektóre dwusylabowe przymiotniki mogą przybierać formy wyższe albo przez dodanie końcówek –er/-est albo przez użycie more i the most (bardziej, najbardziej)

 

A oto kilka takich przymiotników:

Clever, pleasant, gentle, narrow, shallow, simple, tired.

 

 

Stopniowanie przymiotników długich jest o wiele prostsze, gdyż tu nie dodajemy już końcówek, a samodzielne wyrazy bezpośrednio przed przymiotnikiem: more (bardziej; stosowane do przymiotników stopniu wyższym) i the most (najbardziej; stosowany do przymiotników stopniu najwyższym)

 

 

Adjective - (St. równy)

Comparative - (St. wyższy)

Superlative – (St.najwyższy)

Expensive

more expensive

the most expensive

Comfortable

more comfortable

the most comfortable

Difficult

more difficult

the most difficult

Stopniowanie przymiotników nieregularnych

Są też takie przymiotniki, których form nie da się utworzyć według powyższych reguł i te przymiotniki po prostu trzeba „wykuć” na pamięć. Poniżej znajduje się lista przymiotników, które zazwyczaj sprawiają najwięcej trudności:

 

Adjective

Comparative

Superlative

Good

Better

The best

Bad

Worse

The worst

Old

Older

Elder

The oldest

The eldest

Far

Farther

Further

The farthest

The furthest

 

 

 

Exercises:

 

Ex.1 Write the comparative and superlative of adjectives which are below.

Napisz stopniowanie przymiotników, które są poniżej.

 

Tall

Ugly

Old

Slow

Big

Small

Pretty

Long

Large

Heavy

 

Ex.2 Write the comparative and superlative of adjectives which are below.

Napisz stopniowanie przymiotników, które są poniżej.

 

Beautiful

Generous

Dangerous

Expensive

Modern

Important

Independent

Common

Intelligent

Interesting

 

Ex.3 Write the comparative and superlatives of adjectives which are below using –er/-est or more/the most.

Napisz stopniowanie przymiotników używając –er/- est

 

Busy

Clever

Dirty

Dry

Easy

Gentle

Happy

Narrow

Pleasant

Shallow

Simple

Tired

Sad

Fat

 

Ex.4. Complete sentences using one of these words, in some cases more than one words may be correct.

Uzupełnij zdania używając jednego z słów poniżej, w niektórych przypadkach więcej niż jedno słowo może być prawidłowe.

 

 1. Tom is ……………than Kate.
 2. Who is …………………………………person in the class?
 3. My cat is ……………………….than yours.
 4. Kate has got ……………………….blouse.
 5. I have long hair but yours is…………
 6. I like her……………..
 7. John is ………………..than Paul, but Paul is also good at maths.
 8. Rose is …………………………..flower.
 9. This girl is………….than that girl.
 10. Cars are …………………….than buses.

 

The most intelligent, more comfortable, thinner, the most beautiful,  more beautiful, taller, the prettiest, the most, longer, more intelligent 

 


Lesson 26

 

 

Comparative and superlative of adverbs – stopniowanie przysłówków

Comparative and superlative in context – konstrukcje z użyciem stopniowania przymiotników i przysłówków

 

Tworzenie przysłówków od przymiotników polega na dodaniu do przymiotnika w stopniu równym końcówki –ly.

 

Ex. Beautiful + ly à beautifully

      Slow + ly à slowly

     

 

Stopniowanie przysłówków

Sprawa jest dość prosta, ponieważ wszystkie regularne przysłówki stopniuje się w ten sam sposób, czyli przez użycie słów: more, the most (bardziej, najbardziej) lub less, the least (mniej, najmniej) bezpośrednio przed przysłówkiem.

 

Adverb (St. równy)

Comparative (St. wyższy)

Superlative (St. najwyższy)

Slowly

More/less slowly

The most/the least slowly

Beautifully

More/less beautifully

The most/the least beautifully

 

 

Przysłówki nieregularne

Tu tak samo jak było w przypadku nieregularnych przymiotników, trzeba się ich po prostu nauczyć. Część z nich jest łatwa do zapamiętania, gdyż są podobne do przymiotników.

 

Adverb (St. równy)

Comparative (St. wyższy)

Superlative (St. najwyższy)

Well

Better

The best

Badly

Worse

The worst

Little

Less

The least

Much

More

The most

 

Są też przysłówki, które są takie same w stopniowaniu jak przymiotniki:

Adverb (St. równy)

Comparative (St. wyższy)

Superlative (St. najwyższy)

Fast

Faster

The fastest

Hard

Harder

The hardest

Far

Farther

The farthest

Long

Longer

The longest

Loud

Louder

The loudest

 

 

Comparative and superlative in context – konstrukcje z użyciem stopniowania przymiotników i przysłówków.

 

 1. Konstrukcja More…..than

Używa się jej w celu podkreślenia, że coś jest lepsze niż coś innego.

 

Ex. I’m more intelligent than my sister. (Jestem bardziej inteligentna niż moja siostra.)

      John is taller than James. (John jest wyższy niż James.)

      My cousin is more lazy than me. (Moja kuzynka jest bardziej leniwa ode mnie.)

 

 

      2.   Konstrukcja less than/the least

          Używamy jej w celu podkreślenia, że coś jest od czegoś gorsze.

      

 Ex. The party was less exciting than my birthday party. (Przyjęcie było mniej ekscytujące

        niż moje przyjęcie urodzinowe.)

        That was the least exciting party I have been this year. (To było najmniej ekscytujące

         przyjęcie na jakim byłam w tym roku.)

 

 1. Konstrukcja as….as

Tej konstrukcji możemy używać z dwoma przymiotnikami lub dwoma przysłówkami w celu utworzenia porównania pomiędzy dwiema rzeczami lub dwojgiem ludzi.

 

Ex.  Jane is as pretty as Kate. (Jane jest tak ładna jak Kate.)

       My hair isn’t as long as my sister’s hair. (Moje włosy nie są tak długie jak włosy mojej

       siostry.)

 

W przeczeniach, w których chcemy użyć porównania, używamy konstrukcji so…as.

 

Ex.  Dogs aren’t so beautiful as cats. (Psy nie są tak piękne jak koty.)

       Your son isn’t so friendly as Jane’s son. (Twój syn nie jest tak przyjacielski jak syn Jane.)

 

 

Exercises:

 

Ex. 1 Write the comparative and superlative adverbs where they are necessary.

Napisz stopień wyższy lub najwyższy przysłówka tam, gdzie to jest konieczne.

 

 

Adverb (St. równy)

Comparative (St. wyższy)

Superlative (St. najwyższy)

 

Better

 

Badly

 

 

 

Less

 

 

 

The most

 

Faster

 

Hard

 

 

 

Farther/further

 

 

 

The longest

Loud

 

 

 

More beautifully

 

Calmly

 

 

 

   

Ex.2 Translate to English using correct form of adverbs/adjectives and correct form of construction (comparative and superlative in context).

Przetłumacz na angielski używając odpowiedniej formy przysłówka/przymiotnika i odpowiedniej konstrukcji przysłówkowej.

 

 1. Mój samochód jest wolniejszy od twojego.
 2. Ona biega szybko.
 3. Tom nie jest tak przyjacielski jak Chris.
 4. Ten film był mniej interesujący niż „Matrix”.
 5. Ona jest tak samo piękna jak Wenus.
 6. Kasia pięknie śpiewa.
 7. Jak szybko teraz biegniesz.?
 8. Ona jest bardziej inteligentna niż jej chłopak.
 9. Ona bardzo głośno rozmawiała.
 10. Czy to krzesło jest tak samo wygodne jak ten fotel?

 

 

 

 

      


Lesson 27

 

 

 

Present Perfect Tense

Past participles of irregular and regular verbs

 

 

Present Perfect

 

Czasu Present Perfect używamy:

Ø      Kiedy mówimy o czynności, która się zaczęła w przeszłości i trwa cały czas do chwili obecnej.

Ex. I have lived in Pabianice since I was born.

(Mieszkam w Pabianicach od urodzenia.) – czynność trwa cały czas, bo mieszkam tam nadal.

 

Ø      Kiedy mówimy o czynności z przeszłości, która ma skutki w teraźniejszości.

Ex. I can’t go to the party, because I have broken my leg.

      (Nie mogę iść na zabawę, bo złamałem nogę.)

 

Ø      Kiedy mówimy o czynnościach, które się skończyły przed chwilą.

Ex. I have just answered the phone.

(Właśnie odebrałem telefon.)

 

Affirmative

Negations

Questions

Long form

Short form

I have played

You have played

She has played

He has played

It has played

I have not played

You have not played

She has not played

He has not played

It has not played

I haven’t played

You haven’t played

She hasn’t played

He hasn’t played

It hasn’t played

Have I played?

Have you played?

Has she played?

Has he played?

Has it played?

 

We have played

You have played

They have played

 

We have not played

You have not played

They have not played

 

We haven’t played

You haven’t played

They haven’t played

 

Have we played?

Have you played?

Have they played?

 

Zdanie twierdzące w czasie Present Perfect:

 

Osoba + have                              + 3 forma czasownika nieregularnego

               has (tylko 3os.l.poj)      lub czasownik regularny z końcówką –ed

 

I                have                            gone.

She                        has                              gone.

They          have                            gone.

 

 

Zdanie przeczące w czasie Present Perfect

 

Osoba + have                              + not + 3 forma czasownika nieregularnego

               has (tylko 3os.l.poj)                  lub czasownik regularny z końcówką -ed

 

I                have                            not       gone.

She                        has                              not       gone.

They          have                            not       gone.

 

Pytanie w czasie Present Perfect

 

Have                                 + osoba + 3 forma czasownika nieregularnego      

Has (tylko 3os.l.poj)                                lub czasownik regularny z końcówką -ed

 

Have                                 I                      gone?

Has                                   she                  gone?

Have                                 they                 gone?

 

 

 

Zapamiętaj!

 

Ø      Czasowniki, które kończą się na –e przyjmują w czasie przeszłym tylko –d

Np.  love à loved

 

Ø      Czasowniki, które kończą się spółgłoską + y zmieniają –y na –i i potem dodajemy końcówkę –ed

Np. Try à tried

 

Ø      Czasowniki, które kończą się samogłoską + y normalnie przyjmują końcówkę –ed

Np. play à played

 

Ø      Czasowniki jednosylabowe, które kończą się spółgłoską, przed którą znajduje się tylko jedna samogłoska, podwajają spółgłoskę i przyjmują końcówkę –ed

Np. Stop à stopped

 

Ø      Czasowniki wielosylabowe, które kończą się spółgłoską, przed którą znajduje się samogłoska akcentowana, podwajają ostatnią spółgłoskę i przyjmują końcówkę –ed

Np. prefer  à preferred               ALE                Visit à visited

 

Ø      Czasowniki, które kończą się spółgłoską –l, która jest poprzedzona samogłoską, podwajają -l i przyjmują końcówkę –ed

Np. Travel à Travelled

 

 

 

 

Exercises:

 

 1. Write the correct form of verbs which are below and the polish meaning if it’s necessary.

      Uzupełnij 3 formy czasowników nieregularnych i tłumaczenie czasownika po polsku.

 

I forma

II forma

III forma

Tłumaczenie

Play

 

 

 

 

Went

 

 

 

 

 

Malować

Have

 

 

 

 

 

Brought

 

 

Travelled

 

 

Find

 

 

 

 

 

 

Tęsknić

 

 

Solved

 

 

Rode

 

 

 

 

 

Śpiewać

 

 

Cut

 

Feel

 

 

 

 

 

Become

 

 

Drank

 

 

Begin

 

 

 

 

 

 

Oglądać

Take

 

 

 

 

 

Worn

 

 

Saw

 

 

Buy

 

 

 

 

 

 

Walczyć

 

 

Put

 

Get

 

 

 

 

Said

 

 

 

 

 

Zaczynać

 

 

Sold

 

Mean

 

 

 

 

 

Forgotten

 

 

 

 

Ex. 2 Complete sentences in Present Prefect.

Uzupełnij zdania w czasie Present Perfect

 

 1. I (see) ____________ Betty today.
 2. She (see) ____________ the film before.
 3. Mr. Smith (be) ___________ our manager since 1995.
 4. Since when (you know) _____________ that girl?
 5. I (not see) _____________ him for three weeks.
 6. “(you ever be) ______________ to Bristol?” “Yes, I (be) ____________ there in 1994.”
 7. John ________________ (move) to Łódź.
 8. Kate ________________ (miss) the last tram.
 9. We________________ (play) tennis.
 10. I_______________ (live) here since I was born.
 11. You ______________ (watch) that film on DVD.
 12. It __________________ (stop) snowing.
 13. I ___________________ (read) Orwell’s book called 1984.

 

 

Ex.3 Translate to English in Present Perfect tense.

Przetłumacz na język angielski w czasie Present Perfect.

 

1. Przeczytałem tę książkę wcześniej.

2. My graliśmy w gry komputerowe.

3. On podróżował dokoła świata.

4. Napisałam list do Angie.

5. Ona zna twoją siostrę od 2003 roku.

6. W tym roku byłam w Anglii.

7. Zabrał swoją siostrę na spacer.

8. Nie widziałam tego filmu wcześniej.

 

Ex.4 Make questions and negations for sentences  from  ex.3, but in last sentence you have to make affirmation and question. 

Napisz pytania i przeczenia dla zdań z ćwiczenia, w ostatnim zdaniu trzeba zrobić zdanie twierdzące i pytanie.

 


Lesson 28

 

 

Określenia czasu Present perfect - already, yet, just, for, since

 

 

Already, yet, just

 

Słówka “yet” używamy na końcu pytania i przeczenia.

 

Have you finished your homework yet? (Skończyłeś już pracę domową?)

No, I haven’t finished my homework yet. (Nie, nie skończyłem jeszcze pracy domowej.)

 

Słówek “already” i “just” używamy w zdaniach twierdzących.

Zawsze po czasowniku posiłkowym, w tym wypadku have/has

 

Np.:

I have already finished my homework.(Ja już skończyłem pracę domową.)

I have just finished my homework. (Ja właśnie skończyłem pracę domową.)

 

Jeśli natomiast tworzymy pytania z „already” i „just”, określenia te wstawiamy po podmiocie.

 

Np.:

Have you already finished your homework?

Have you just finished your homework?

 

Znaczenie słówek already, just i yet w zależności od tego, w jakiej konstrukcji zdaniowej się znajdują:

 

Already:

Twierdzenie: już

 

Yet:

Pytanie: już

Przeczenie: jeszcze

 

Just:

Twierdzenie: właśnie

 

 

For, since

 

„For” używamy, gdy mówimy o jakichś okresach czasu.

Np. I have lived here for three months.

(Ja mieszkam tutaj od 3 miesięcy.)

 

„Since” używamy, gdy mówimy o konkretnych punktach w czasie:

Np. I have been a manger of XYZ Corporation since 1999.

(Ja byłem menadżerem korporacji XYZ od 1999 roku.)

 

Exercises:

 

Ex.1 Complete sentences with: already, just, yet.

Uzupełnij zdania używając: already, just, yet.

 

 1. I have………..done my housework.
 2. She has……….seen that film.
 3. Their play has………..begun.
 4. Mr Brown hasn’t finished his work………
 5. David has……….opened the window.
 6. I have………….painted this picture, look out because it is wet.
 7. Have you presented your project …….?
 8. We have ………….bought a new house.
 9. You haven’t drunk your tea…….
 10. My parents haven’t cleaned the windows……..

 

 

Ex.2 Complete sentences using words in brackets.

 

1. I (just finish) _____________ this book.

2. We (already visit) _____________ this place.

3.. The car we ___________(just buy) is more expensive than the one we bought two years ago.

4.. They______________ (just visit) their grandparents.

5. I__________________ (already do) my homework.

6. My sister _____________ (already cook) dinner.

 

 

Ex. 2. Complete sentences with for or since.

Uzupełnij zdania używając for lub since.

 

 1. ……..a week?
 2. ……….12 hours.
 3. ………….Wednesday.
 4. ……………… I was a child.
 5. ……………1999
 6. ……………..last Easter.
 7. ………….. a year
 8. …………….. lunch time.
 9. …………….14 days
 10. ……………….. June
 11. ………………… the summer
 12. ……………. 10:45
 13. …………….. yesterday
 14. …………… years and years
 15. …………….. 15 minutes
 16. ……………. our last meeting
 17.  ……………. many years
 18. …………….. my illness.
 19. ……………..  last weekend
 20. ……………. a minute.

 


Lesson 29

 

 

Word formation – budowanie rzeczowników.

 

Poniższa tabelka pokazuje sposób tworzenia rzeczowników.

 

 

Końcówka

 

Dodawany do

Reguła ortograficzna

Znaczenie

Przykład

- er

- or

Czasownika

Brak

Z reguły nazwa wykonawcy jakiejś czynności lub zawodu

Teacher

Contoler

Worker

Orator

Actor

- ation
- ssion

 

Czasownika

Dodaje się, gdy czasownik kończy się na:

-ize,-ise,-re, -ess

(np. decentralize)

 Nazwa czynności lub jakiegoś procesu

Decentralization

Profession

Popularization

- ment

Czasownika

Brak

Nazwy organizacji, instytucji, nazwy zjawisk, nazwy abstrakcyjne

Amazment

Statement

Gorvernment

Department

- ing

Czasownika

Stosuje się to tak samo jak w przypadku końcówki –ing w czasach Continuous

Nazwa przedmiotu lub czynności, która powstaje w wyniku opisania jej przez czasownik

Learning

Skiing

Building

 

 

- ence

- ance

Przymiotnika lub czasownika

Dodajemy do przymiotników, które kończą się na –nt i do czasowników, które kończą się na -st

Nazwa stanu lub cechy

Abeyance

Absence

 

- ness

Przymiotnika

Jeżeli wyraz kończy się na –y to –y przed dodaniem –ness przechodzi w –i

 

Pojęcia i nazwy abstrakcyjne

Darkness

Laziness

Fairness

- th + zmiana samogłoski

 

Przymiotnika

Najczęściej samogłoski zmieniają się w środku wyrazu: „o”, „ee” na „e”

Nazwa cechy utworzona od odpowiedniego przymiotnika

Deep – depth

Strong –strength

 

- ity

- ty

Przymiotnika

Dodaje się do ostatniej spółgłoski wyrazu, jeżeli jest przed nią samogłoska -  znika i zostaje tylko spółgłoska

Pojęcia i nazwy abstrakcyjne, cechy

Ability

Humanity

Popularity

Cruelty

- ism

Przymiotnika

Przymiotniki, które kończą się na –al. lub –ic, jeżeli mamy doczynienia z  –ic to „c” wyrzucamy

Nazwy abstrakcyjne pochodzące od przymiotników

Humianism

Liberalism

Patriotism

 

- ist

Przymiotnika lub rzeczownika

Końcówkę dodaje się po spółgłosce

Zwolennik czegoś lub kogoś

Liberalist

Humanist

- hood

Rzeczownika

Brak

Nazwa pochodząca od innego rzeczownika, posiadająca bardziej ogólne znaczenie

Childhood

Neighbourhood

 

- ship

Rzeczownika

Brak

Nazwa zjawiska pochodzącego od innego rzeczownika

Friendship

    Membership

 

 

Exerices:

 

Ex.1 Create nouns from words which are below.

Utwórz rzeczowniki od podanych słów.

 

 1. Control à
 2. Argue à
 3. Amaze à
 4. Law à
 5. Bulid à
 6. Dissappoint à
 7. Imagine à
 8. Attract à
 9. Advertise à
 10. Combine à

 

Ex.2 Create nouns from words which are below.

Utwórz rzeczowniki od podanych słów.

 

1.   Concentrate à

2.   Connect à

 1. Excite à
 2. Govern à
 3. Protect à
 4. React à
 5. Organize à
 6. Exclaim à
 7. Execute à
 8. Manage à

 

 

Ex.3 Complete sentences using correct words which are below. If it is neccessary build correct noun.

Uzupełnij zdania używając odpowiednich wyrazów. Jeśli to konieczne, utwórz odpowiedni rzeczownik.

 

 1. She is working at school. Her name is Jane Grant and she is my favourite………..
 2. My .......................... was so big when I got your letter.
 3. Who are they? They are social ..................... – they will help these children.
 4. I don’t like this .................... I prefer John Travolta.
 5. This is the highest ........................ in my city.
 6. The Red Cross is one of the most popular charity.....................
 7. Our................. is the strongest, we have known each other since we were children.
 8. Do you remember your.....................? Yes I do, I remember my small bicycle.
 9. Your.......................... is too strong and sometimes you don’t know which one of your worlds is the real one.
 10. I don’t like Polish.................................. - they are too long.

 

Advertise, teach, organize, imagine, build, amaze, child, friend, act, work

 


Lesson 30

 

 

Word formation – budowanie czasowników

 

Przedrostek

Dodawana do

Znaczenie

przykłady

En-

Em-

Przymiotnik

Rzeczownik

Czasownik powstały od przymiotnika lub rzeczownika

Enable

Encircle

Embalm

Embody

Endanger

Un-

Czasownik

Dodaje się do czasownika, aby nadać mu przeciwne znaczenie

Uncover

Unblock

Over-

Czasownik

Dodaje się do czasownika, aby nadać mu znaczenie nadmierne

Overweight

Overcapitalize

 

Re-

Czasownik

Dodaje się do czasownika, aby nabrał on znaczenia, że coś zostało jeszcze raz zrobione

Rebuild

Reappear

Rebirth

Mis-

Czasownik

Dodaje się do czasownika, aby wykazać błąd, coś negatywnego

Misunderstand

Miscarriage

 

 

Exercises:

 

Ex.1 Create verbs with the correct meaning from words which are below

 Utwórz czasowniki o podanym znaczeniu od wyrazów poniżej

 

 1. Odegrać à act à
 2. Powiększyć à large à
 3. Przetykać à block à
 4. Rozpinać à buckle à
 5. Zaspać à sleep à
 6. Przeliczyć się à calculate à
 7. Zagrażać à danger à
 8. Odkrywać à cover à
 9. Odradzać się à birth à
 10. Odbudować à build à

 

Ex.2. Create verbs with the correct meaning from words which are below

 Utwórz czasowniki o podanym znaczeniu od wyrazów poniżej

 

 

1.   Mieć nadwagę à weight à

 1. Poronić à carrige à
 2. Umożliwić à able à
 3. Ponownie ubiegać się o à apply à
 4. Przekładać à arrange à
 5. Obejmować à brace à
 6. Przepracowywać się à work à
 7. Rozpakowywać à pack à
 8. Przepisać à type à

 

Ex.3 Complete sentences using correct words which are below. If it is neccessary build a new verb.

Uzupełnij zdania używając odpowiednich wyrazów, jeżeli to konieczne zbuduj nowy czasownik.

 

 1. Look! These door are open, so we are…………….. to come.
 2. John and Chris have to ................... their room, now it’s too small.
 3. I make a mistake. I have .............................. all the expenses.
 4. Now you can.................all your clothes, then put them there.
 5. They ........................... and John told me about the accident.
 6. Your mother will....................... the meeting with the headmaster of your school.
 7.  I have just.............................. all the buttons on my shirt.

 

Able, buckle, calculate, appear, arrange, large, pack

 


Lesson 31

 

 

 

Word formation – budowanie przymiotników

 

 

Końcówka/przedrostek

Dodawany do

Reguła ortograficzna

Znaczenie

Przykłady

-able

-ible

Rzeczownik

 

Końcówka

–ible stosowana jest gdy występuje spółgłoska najczęściej „s” i „c”

Przymiotnik oznaczający cechę

Comfortable

Sensible

Reasonable

-less

Rzeczownik

Brak

Przymiotnik opisuje brak czegoś lub nadaje negatywne znaczenie

Homeless

Careless

Fruitless

 

-ful

Rzeczownik

Jeśli końcówką rzeczownika jest -y,

dodając –ful, zamieniamy -y na „i”

Przymiotnik oznaczający cechę o pozytywnym znaczeniu

Beautiful

Careful

Wishful

Ir-

Il-

In-

Im-

Un-

Dis-

 

Przymiotnik

Im -  przed wyrazami zaczynającymi się na „p” i „m”

Il – przed wyrazami na „l”

Ir – przed wyrazami na „r”

Przymiotnik o znaczeniu przeciwnym

Irrational

Unpleasant

Inattentive

Impossible

Dishonest

Illegal

 

 

 

Exercises:

 

Ex.1 Create an adjective with the correct meaning using words which are below.

 Utwórz przymiotnik o właściwym znaczeniu, używając słów poniżej

 

 1. sense à rozsądny à
 2. reason à rozsądny, sensowny à
 3. possible à niemożliwy à
 4. comfort à wygodny à
 5. beauty à piękny à
 6. hopeà beznadziejny, zrozpaczony à
 7. accept à do przyjęcia, akceptowany à
 8. help à pomocny
 9. use à użyteczny
 10. delight à zachwycający

 

 

Ex.2 Create an adjective with the correct meaning using words which are below.

Utwórz przymiotnik o właściwym znaczeniu, używając słów poniżej

 

 1. Acceptable à nieakceptowany
 2. Forgettable à niezapomniany
 3. Response à odpowiedzialny
 4. Believe à niewiarygodny
 5. Pain à bolesny
 6. Ableà niepełnosprawny
 7. Intelligent à nieinteligentny
 8. Perfect à wadliwy
 9. Usual à niecodzienny, niezwykły
 10. Wanted à niepotrzebny

 

 

 

Jak wyglądamy?

 

You look beautiful – wyglądasz pięknie

...bajecznie - fabulous

...bardzo dobrze – very good

...cudownie - wonderful

...dobrze - good

...elegancko - elegant

...elegancko - smart

...fantastycznie - fantastic

...ładnie - pretty

...oszałamiająco – dashing

...oszałamiająco - stunning

...wspaniale - marvellous

...wspaniale - georgeus

...zdumiewająco – dazzling

 

W banku

 

Chciałbym założyć konto – I would like to open an account

Jakie konto? – What kind of account?

Rachunek bieżący – A current account

Musi Pan mieć miesięczny dochód w wysokości sześciuset funtów. Za wszystkie przelewy i wypłaty pobieramy 2% - All transfers and withdrawals are charged two percent.

A gdybym chciał zrealizować czek? – What, if I would like to cash a check?

Jakie są zasady spłaty? – What are the terms of payment?

Jakie jest oprocentowanie kredytu? – What is the interest of the loan?

Nie wymagamy zastawu pod kredyt – We don`t nedd any collateral.

Chciałbym wybrać pieniądze z konta – I would lika to withdraw some money from my account

Proszę wypełnić te formularze i zawołać mnie, kiedy będzie Pan gotowy. Ja przygotuję resztę. – Please, fill those firms and call me, when you are ready. I will prepare the rest.

 

 


Lesson 32

 

 

 

Word formation – Budowanie przysłówków

 

Budowa przysłówków jest trochę bardziej skomplikowana niż części mowy omówione w poprzednich lekcjach.

 

Jedyną końcówką, która może utworzyć przysłówek jest końcówka –ly. Jednak jak od każdej reguły i od tej istnieją wyjątki.

Mam na myśli tutaj fakt, że wiele przymiotników ma taką samą formę jak przysłówek, a wiele przysłówków nie kończy się na –ly.

 

Istnieje podział przysłówków na 3 grupy:

 

* 1 grupa to przysłówki utworzone przez końcówkę –ly dodaną do przymiotnika

 

np. Beautiful à beautifully

      Sudden à suddenly

      Usual à usually

 

* 2 grupa przysłówków to przysłówki, które nie kończą się na –ly

 

Seldom

Near

Again

Almost

Very

 

* 3 grupa przysłówków to przysłówki, które maja taką samą formę jak przymiotnik i tylko sposób ich użycia w zdaniu sprawia, że wiemy, że jest to przysłówek, a nie przymiotnik.

 

A oto dwa z takich przymiotników, które sprawiają najwięcej trudności:

 

Hard, early

 

He is learning very hard (przysłówek: jak „ciężko”)

This text is very hard to read (przymiotnik: jaki “ciężki”)

 

Usually I get up early (przysłówek określa czasownik “get up”)

We had to make an early meeting (przymiotnik określa rzeczownik “meeting”)

 

Exercises:

 

Ex.1 Create a new adverb, using words which are below.

Utwórz przysłówek od podanego przymiotnika.

 

 1. beautiful à pięknie à
 2. strong à silnie à
 3. strange à dziwnie à
 4. stupid à głupio à
 5. hard à ciężko à
 6. early à wcześnie à
 7. sudden à nagle à
 8. previous à wcześniej à
 9. terrible à okropnie à
 10. wonderful à wspaniale à

 

Ćw.2 Find the correct meaning of the irregular adverbs.

Podaj odpowiednie znaczenie nieregularnych przysłówków.

 1. Rzadko –
 2. Mało –
 3. Znowu –
 4. Prawie –
 5. Dobrze –
 6. Blisko –
 7. Szybko -
 8. Późno -
 9. Wkrótce, niedługo –
 10. Bardzo –

W kawiarni:

Poprosimy dwie kawy i jakiś deser – We`d like two coffees and some dessert.

Co Pan poleca? – What do you recommend?

Mamy pyszną bezę z bitą śmietaną i świeżymi truskawkami - We`ve got some delicious meringue with whipped cream and fresh strawberries.

Poproszę porcję – I would like a piece of that.

Czy jest jeszcze coś innego? - Have you got anything else? 

Poproszę porcję tego ciasta czekoladowego – I`d like a piece of this chocolate gateau.

To ciasto jest pyszne. Chcesz spróbować? – This cake is delicious. Do you want to try some?

Nie lubię bezy – I don’t like meringue.

Może kawałeczek? – How about a tiny bit?

Muszę przyznać, że jest bardzo dobre. - Well, I must admit, it tastes quite well.

 

Gorąca czekolada – hot chocolate

Herbata mrożona – iced tea

Kawa mrożona – iced coffe

Babeczki – cupcakes

Ciasto owocowe – fruitcake

Pianka – mousse

Rolada – swiss roll

Sałatka owocowa – fruit salad

Sernik – cheesecake

Szarlotka – apple pie

Tort, torcik - gateau

 


GRAMMAR

REVISION (POWTÓRKA): Present Simple and Present Continuous

 

PRESENT SIMPLE

 

(I, you, they) verb

(she, he, it) verb+s

 

Positive                                                           Negative                                                        

I come from Poland.                            I don't come from Poland.

He/She/It comes from Poland.             He/She/It doesn't come from Poland.

We/You/They com from Poland.                     We/You/They come from Poland.

 

Questions                                            Short answers

Do I come from Poland?                                 Yes, I do. // Not, I don't.

Does he/she/it come from Poland?                   Yes, he/she/it does. // Not, he/she/it doesn't.

Do we/you/they come from Poland?    Yes, we/they do. // Not, we/they don't.

 

When do we use Present Simple?

-         when we express a habit

-         when we express a fact which is always true

-         when we express a fact which is true for a long time

We use the Present Simple with adverbs of frequency such as: always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, never, frequently.

 

PRESENT CONTINUOUS

 

(I)  am  verb+ ing

(she, he, it)  is  verb+ ing

(you, they)  are   verb+ ing

 

Positive                                                           Negative                                                        

I am ('m) playing tennis.                                   I am not ('m not) playing tennis.

He/She/It is ('s) playing tennis.             He/She/It is not (isn't) playing tennis.

We/You/They are ('re) playing tennis.  We/You/They are not (aren't) playing tennis.

 

Questions                                            Short answers

What am I playing?                              Are you playing tennis? Yes, I am. // Not, I'm not.

What is he/she/it playing?                                 Is he/she/it playing tennis? Yes, he/she/it is. // Not, he/she/it isn't.

What are we/you/they playing?            Are we/they playing tennis? Yes, we/they are. // Not, we/they are not.

 

When do we use Present Continuous?

-         when we express an activity happening now

-         when we express an activity happening around now, but perhaps not at the moment of speaking

-         when we express a planned future arrangement

REMEMBER! Some verbs which express a state, not an activity (e.g. think, like, love, agree, understand), are usually used in Present Simple.

 

 

Practice 1

 

Fill the gaps with the verb in the right present tense. (Uzupełnij luki czasownikiem w odpowiednim czasie)

 

1)      It's easy to use this DVD.  You ............ (press) this button.

2)      I .................................... (read) a good book.  You can borrow it after me.

3)      He is going to climb Everest.  I .................. (hope) he will be OK.

4)      I ............................(have)  lots of ketchup on my chips.  I love it!

5)      It ...................(take)  me three hours to eat 14 pizzas.

6)      What ........... she ......... (do) in her free time?

7)      I .................................... (meet) Jane tomorrow at the pub.

8)      No, I can't help you.  I ......................................... (cook) in the kitchen.

9)      I ................................... (not, understand) this book.  It's very difficult.

10)  When I'm hungry, I .................................... (eat) chocolate.

11)  Where is John? He ...................... (sit) in the garden.

12)  I ................(not, have) a computer, but I ..........(have) a bike.

13)  This is a great concert. Everyone ......... (have) a good time.

14)  Peter ............. (get up) at 6.00.

 

Practice 2

 

Look at the following sentences and try to choose the correct tense.  (Spójrz na następujące zdania i spróbuj wybrać odpowiedni czas dla czasownika)

 

1)      Hermann usually .............. (eat) chocolate cake for lunch.

2)      The players ................. (celebrate) because they won.

3)      My best friend Maria ............................... (hate) spiders!

4)      My hair .................... (be) very dirty. 

5)      Someone ........................... (steal) my car. Help!

6)      Which ..................... (be) your favourite, cats or dogs?

7)      The outskirts of the city ....................... (be) a quiet place to live.

8)      The police ...................... (visit) this area twice a day.

 

 

VOCABULARY

REVISION (POWTÓRKA): CLOTHES

 

Practice 1

 

Match the description to the word: (Dopasuj opis do słowa)

 

1.      A kind of jacket, usually made of wool.                                         bra

2.      Men often wear it with a shirt.                                                       gloves

3.      It can be long or short or 'mini'.                                                     shorts

4.      Wear it around your neck in winter                                               cardigan

5.      Only women wear this.                                                                 uniform

6.      Something for the beach (ladies only!)                                           tracksuit

7.      'Material' made of skin.                                                                 slippers

8.      They keep your hands warm.                                                        blouse 

9.      Clothes you wear in bed.                                                              tights

10.  Clothes you wear for sport (top and trousers).                              leather

11.  To keep your legs cool.                                                                wool

12.  Clothes you might wear in the army.                                              pyjamas

13.  Worn on a woman's legs.                                                              suit      

14.  A woman's shirt.                                                                           belt

15.  To keep your feet warm at home.                                      sandals

16.  If you don't wear this, your trousers will fall down!             tie

17.  'Material' from a sheep.                                                                bikini

18.  Jacket and trousers to wear at work.                                            skirt

19.  'Shoes' for very hot weather.                                                         scarf

20.  You wear it under your clothes.                                                    underwear

 

Practice 2

 

Fill the gaps using the most suitable word from the list above (they are used only once). (Uzupełnij luki używając słów, które pasują najbardziej z listy powyżej (mogą być one użyte tylko raz))

 

1)  She's a vegetarian and she doesn't like to wear shoes made of  .....................

2)  Some people say you shouldn't wear socks with .........................

3)      I like to take off my shoes and put on my ....................... when I get home.

4)      I'm a businessman, so I wear a dark coloured ................ at work.

5)      This football team wears a white shirt and red .........................

6)      If you buy a new jumper, you should get one made of ................ because they're very warm.

7)      In the summer I don't wear my ...................... at night.  It's too hot!

8)      I can't find my left ...................... . Have you seen it?

 

 

Practice 3

 

Put the dialogue in the shop in correct order. (Ułóż dialog w sklepie w odpowiedniej kolejności)

 

-      Yes, here it is.                                                                                                 ….

-      Thank you. It’s perfect. How much is it?                                                             .....

-      What colour are you looking for?                                                                       .....

-      Can I help you?                                                                                               .....

-      Yes, no problem. Thank you very much.                                                             .....

-      The blue one. Is there a changing room?                                                             .....

-      Yes, it's there.                                                                                                 .....

-      Is the size right?                                                                                               .....

-      A dark one: blue, grey or black.                                                                        .....

-      It is too big. Have you got a smaller one?                                                            .....

-      860 zlotys.                                                                                                      .....

-      That's OK. Can I pay by credit card?                                                                          .....

-      Yes, please. I would like to buy a new suit.                                                         .....

-      We have only grey or blue. Which would you like to try on?                                  .....


Vocabulary from the unit:

the army – wojsko

around – naokoło

borrow – pożyczać od kogoś

bra – stanik, biustonosz

button – przycisk, guzik

celebrate – świętować

climb – wspinać się

dark coloured  - w ciemnym kolorze

fall down – spadać

football team  - drużyna piłkarska

hate – nie cierpieć, nienawidzić

keep - trzymać

made of – zrobione z

might – móc

neck – szyja

outskirts - peryferie

put on – zakładać, nakładać

sheep – owca

slippers – kapcie, pantofle

tights – rajstopy

tracksuit – dres

twice a day – dwa razy w ciągu dnia

underwear – bielizna

vegetarian - wegetarianin

wear (wore, worn, wearing) – nosić

win (won, won, winning) – wygrywać

 

 

LESSON 1 – answer key

 

GRAMMAR

 

Practice 1

 

1.        It's easy to use this DVD.  You press this button.

2.        I am reading a good book.  You can borrow it after me.

3.        He is going to climb Everest.  I hope he will be OK.

4.        I (always) have lots of ketchup on my chips.  I love it!

5.        It takes me three hours to eat 14 pizzas.

6.        What does she do in her free time?

7.        I am meeting Jane tomorrow at the pub.

8.        No, I can't help you.  I am cooking in the kitchen.

9.        I don’t understand this book.  It's very difficult.

10.    When I'm hungry, I eat chocolate.

11.    Where is John? He is sitting in the garden.

12.    I don’t have a computer, but I have a bike.

13.    This is a great concert. Everyone is having a good time.

14.    Peter gets up at 6.00.

 

Practice 2

 

1.        Hermann usually eats chocolate cake for lunch.

2.        The players are celebrating because they won.

3.        My best friend Maria hates spiders!

4.        My hair is very dirty. 

UWAGA! Pamiętajcie, że w angielskim słówko „włosy” (nie chodzi tutaj o pojedynczy włos!) występuje w liczbie pojedynczej!

5.        Someone is stealing my car. Help!

6.        Which are your favourite, cats or dogs?

7.        The outskirts of the city are a quiet place to live.

8.        The police visit this area twice a day.

UWAGA! Pamiętajcie, że w angielskim słówko „the police” występuje w liczbie mnogiej!

 

 

 

VOCABULARY

Practice 1

 

1.        A kind of jacket, usually made of wool.                                        cardigan  

2.        Men often wear them with a shirt.                                     tie

3.        It can be long or short or 'mini'.                                                    skirt

4.        Wear it around your neck in winter                                              scarf

5.        Only women wear this.                                                                bra

6.        Something for the beach (ladies only!)                                          bikini

7.        'Material' made of skin.                                                                leather

8.        They keep your hands warm.                                                       gloves 

9.        Clothes you wear in bed.                                                             pyjamas

10.    Clothes you wear for sport (top and trousers).                             tracksuit

11.    To keep your legs cool.                                                               shorts

12.    Clothes you might wear in the army.                                             uniform

13.    Worn on a woman's legs.                                                 tights   

14.    A woman's shirt.                                                                          blouse

15.    To keep your feet warm at home.                                     slippers

16.    If you don't wear this, your trousers will fall down!                       belt

17.    'Material' from a sheep.                                                               wool

18.    Jacket and trousers to wear at work.                                           suit

19.    'Shoes' for very hot weather.                                                        sandals

20.    You wear it under your clothes.                                                   underwear

 

Practice 2

1.        She's a vegetarian and she doesn't like to wear shoes made of leather.

2.        Some people say you shouldn't wear socks with sandals.

3.        I like to take off my shoes and put on my slippers when I get home.

4.        I'm a businessman, so I wear a dark coloured suit at work.

5.        This football team wears a white shirt and red shorts.

6.        If you buy a new jumper, you should get one made of wool because they're very warm.

7.        In the summer I don't wear my pyjamas at night. It's too hot!

8.        I can't find my left glove. Have you seen it?

 

 

Practice 3

-      Can I help you?                                                                                              

-      Yes, please. I would like to buy a new suit.                                                        

-      What colour are you looking for?                                                                      

-      A dark one: blue, grey or black.                                                                                 

-      We have only grey or blue. Which would you like to try on?                                 

-      The blue one. Is there a changing room?                                                                      

-      Yes, it's there.                                                                                                

-      Is the size right?                                                                                              

-      It is too big. Have you got a smaller one?                                                           

-      Yes, here it is.                                                                                                

-      Thank you. It’s perfect. How much is it?                                                            

-      860 zlotys.                                                                                                              

-      That's OK. Can I pay by credit card?                                                                         

-      Yes, no problem. Thank you very much.                                                            

 

 


GRAMMAR

 

REVISION: PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

 

PAST SIMPLE

 

(I,you,she,he,it,we,they) verb+ed*

 

Positive                                                                Negative                                                                             

I arrived yesterday.                              I did not (didn't) arrive yesterday.       

He/She/It arrived yesterday.                He/She/It did not (didn't) arrive yesterday.

We/You/They arrived yesterday.                     We/You/They did not (didn't) arrive yesterday.

 

Questions                                                            Short answers

Did I arrive yesterday?                        Yes, I did. // Not, I didn't.

Did he/she/it arrive yesterday?             Yes, he/she/it did. // Not, he/she/it didn't.

Did you/we/they arrive yesterday?                   Yes, we/you/they did. // Not, we/you/they didn't.

 

When do we use Past Simple?

-         To talk about a completed action in the past.

-         To talk about a habit or repeated action in the past

 

 

Examples of time expressions used with the Past Simple: last week, last month, last year, 2 years ago, in 1996.

 

* There are many irregular verbs!

 

 

PAST CONTINUOUS

 

(I,she,he,it) was  verb+ing

(we,you,they) were  verb+ing

 

Positive                                                                Negative                                                                             

I was working yesterday.                                 I was not (wasn't) working yesterday. 

He/She/It was working yesterday.                   He/She/It was not (wasn't) working yesterday.

We/You/They were working yesterday.           We/You/They were not (weren't) working yesterday.

 

Questions                                                            Short answers

Was I working yesterday?                               Yes, I was. // Not, I wasn't.

Was he/she/it working yesterday?                    Yes, he/she/it was. // Not, he/she/it wasn't.

Were you/we/they working yesterday? Yes, we/you/they were. // Not, we/you/they weren't.

 

When do we use Past Continuous?

-         To express a past activity that lasted for a period of time

-         To express an action that is interrupted in the past

Practice 1

 

Fill gaps with the correct form of the Past Simple or Past Continuous. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasu Past Simple lub Past Continuous)

1.      I ..................  (fall) down and hurt my leg

2.      ............................ (he, win) the race or not?

3.      Maria .................................... (live) in Rome when she met John.

4.      He ............................... (wait) at the bus-stop for three hours!

5.      I ........................ (eat) a cake every evening when I was young.

6.      Hermann says that he ................................ (not, steal) the cake.

7.      I ................................. (watch) TV last night between 9.00 and 11.00.

8.      The dog was angry, so it .............................. (bite) me.

9.      Gerald ............................. (talk) on the phone when the accident happened.

10.  ...................................... (you, know) that I can play the piano?

 

Practice 2

 

Do you know the past simple form of these irregular verbs? (Czy znasz prawidłową formę Past Simple tych czasowników nieregularnych?)

 

PRESENT                                           PAST

be

begin   

bite

break

bring

buy

choose

come

do

drink

fall

feel

find

 

 

Practice 3

 

Use present or past tenses (simple or continuous) to complete the following sentences. (Użyj czasu teraźniejszego lub przeszłego - simple lub continuous - to uzupełnienia następujących zdań)

 

1.      My sister .................................... (usually, sing) when she is in the bath.

2.      Look!  That man ............................................ (ride) a bicycle with one wheel.

3.      My grandfather ................................... (be) a policeman.

4.      ....................................... (you, like) bananas?  I love them!

5.      I ................................................(not, break) the window yesterday.

6.      The Earth ............................................(travel) around the sun once every 24 hours.

7.      I .................................. (sail) across the Baltic sea during September.

8.      I ................................................ (play) football when I was young.

9.      ................................................... (you, go) to the concert last weekend?

10.  I ....................................... (not, eat) meat.  I'm a vegetarian.

 

 

 

VOCABULARY

 

SHOPPING

Practice 1

 

Match the description to the word (Dopasuj opis do słowa):

 

1.      A person who helps you in a shop.                                    change

2.      Place to buy medicines and health products.                                  trolley

3.      A period when things are cheaper.                                    assistant

4.      The machine which contains money.                                              baker's

5.      Piece of paper that you get when you pay.                         till

6.      Place to buy bread.                                                                      chemist's

7.      Metal thing with wheels which you push in supermarkets.   receipt

8.      Place to buy pork, beef or bacon for example.                              basket

9.      The price is 3 pounds.  You pay 5.  You get 2 pounds ____         credit

10.  Something that you might carry in a supermarket.               changing room

11.  A __________ card - a different way of paying.                           sale

12.  A place to try on new clothes.                                                       butcher's

 

Practice 2

 

What can you buy in these places (write between 2 and 5 things)? Use different words than in exercice 1. (Co możesz kupić w tych sklepach? - napisz 2-5 rzeczy. Wykorzystaj inne słówka niż w ćwiczeniu 1)

 

a baker's                      a chemist's                   a grocer's                     a butcher's

.................                  .....................              ..................                 .....................

.................                  .....................              ..................                 .....................

.................                  .....................              ..................                 .....................

.................                  .....................              ..................                 .....................

.................                  .....................              ..................                 .....................

Practice 3

 

Match quantities with right words from the shopping list (it can be more than one).

(Dopasuj określenia ilości do odpowiednich słów z listy zakupów (może być więcej niż jeden).

 

a bottle of                                            trousers

a packet of                                          cake

a loaf of                                               wine    

a piece of                                            shoes

a pair of                                              cigarettes

a can of                                               biscuits

a box of                                              jeans

                                                           coke

                                                           beer

                                                           oil

                                                           cheese

                                                           matches

                                                           bread

Vocabulary from the unit:

accident  - wypadek

across – przez

bath - kąpiel

beef - wołowina

bite - ugryźć

break - złamać

butcher's - sklep mięsny

changing room - przymierzalnia

completed action - zakończona czynność

during – podczas, w czasie

example of  - przykład czegoś

grocer's – sklep spożywczy

habit – zwyczaj, nawyk

happen – zdarzyć się, wydarzyć się

health - zdrowie

hurt – zranić, skaleczyć

loaf - bochenek

medicine - lekarstwo

pork - wieprzowina

push - pchać

race - wyścig

receipt – paragon, pokwitowanie

repeated action - powtarzająca się czynność

ride – jeździć (na), jechać (na)

sail - żeglować

steal - kraść

the Baltic sea - Morze Bałtyckie

till – kasa (sklepowa)

expression - wyrażenie

trolley - wózek (na zakupy)

try on - przymierzać

usually - zwykle

wheel - koło

 

LESSON 2 – answer key
 
GRAMMAR
Practice 1

1.      I fell down and hurt my leg

2.      Did he win the race or not?

3.      Maria was living in Rome when she met John.

4.      He was waiting at the bus-stop for three hours!

5.      I ate a cake every evening when I was young.

6.      Hermann says that he didn't steal the cake.

7.      I was watching TV last night between 9.00 and 11.00.

8.      The dog was angry, so it bit me.

9.      Gerald was talking on the phone when the accident happened.

10.  Did you know that I can play the piano?

 

Practice 2

PRESENT                                           PAST

be                                                       was/were

begin                                                   began  

bite                                                     bit

break                                                  broke

bring                                                   brought

buy                                                     bought

choose                                                chose

come                                                   came

do                                                       did

drink                                                   drank

fall                                                       fell

feel                                                      felt

find                                                     found

 

 

Practice 3

1.      My sister usually sings when she is in the bath.

2.      Look!  That man is riding a bicycle with one wheel.

3.      My grandfather is/was a policeman.

4.      Do you like bananas?  I love them!

5.      I didn't break the window yesterday.

6.      The Earth travels around the sun once every 24 hours.

7.      I was sailing across the Baltic sea during September.

8.      I played football when I was young.

9.      Did you go to the concert last weekend?

10.  I don't eat meat.  I'm a vegetarian.

 

 

 

 

VOCABULARY

 
Practice 1

1.      A person who helps you in a shop.                                    assistant

2.      Place to buy medicines and health products.                                  chemist's

3.      A period when things are cheaper.                                    sale

4.      The machine which contains money.                                              till

5.      Piece of paper that you get when you pay.                         receipt

6.      Place to buy bread.                                                                      baker's

7.      Metal thing with wheels which you push in supermarkets.   trolley

8.      Place to buy pork, beef or bacon for example.                              butcher's

9.      The price is 3 pounds.  You pay 5.  You get 2 pounds ____         change

10.  Something that you might carry in a supermarket.               basket

11.  A __________ card - a different way of paying.                           credit

12.  A place to try on new clothes.                                                       changing room

 

 

Practice 2

Example:

a baker's                      a chemist's                   a grocer's                     a butcher's

bread                          shampoo                     carrot                         veal

cake                           toilet paper                butter                         meat

bun                             pills                             potatoes                     sausage

                        toothbrush                  rice                             ham

                                                           apples                        

 

Practice 3
a bottle of                                            wine, coke, beer, oil

a packet of                                          biscuits, cigarettes, cheese, bread

a loaf of                                               bread  

a piece of                                            cake, cheese

a pair of                                              trousers, shoes, jeans

a can of                                               wine, coke, beer, oil

a box of                                              matches, cheese

                                                          


GRAMMAR

 

REVISION: ARTICLES

 

A/AN

 

We use a with general nouns (things) which are countable and singular:

 

·        I have got a grey cat.                                (cat = countable, singular)

·        He's not a very intelligent man.                  (man = countable, singular)

 

We do not use a with uncountable or plural nouns, abstract nouns (feelings or ideas) or proper nouns (real names of people and places):

 

·        Have we got any rice?                                          (rice = uncountable)

·        My mother has three tables.                                 (tables = plural)

·        I love nature.                                                       (nature = abstract)

·        John comes from London.                                   (London/John = proper)

 

UWAGA!  Some uncountable nouns can be used in a countable way:

 

I'd like to have a coffee                                               ( = one cup of coffee)

Maria likes to have a water at lunchtime                       ( = one glass of water)

 

We also do not use a if another word is used to describe the noun ( a determiner) or if a possessive is used:

 

·        This is my cat.  Where is your cat?                       (my/your = determiners)

·        I've got only one friend.                                        (one = determiner)

·        Where is John's cat?                                            (John's = possessive)

 

We use an when a noun begins with a vowel (a, e, i, o, u) or a vowels sound:

 

·        He is an electrician.                                               (electrician = vowel)   

·        He went to a university in England.             (university = vowel)

·        He is an MP [Member of Parliament].                   (MP = 'em-pee' = vowel sound)

·        It was an historical occasion.                                  (historian = istorian = vowel sound)                

 

Practice 1

Look at these nouns.  Are they general (G), plural (P), singular (S), proper (Pr) or abstract (A)?  The first one is done for you.

Spójrz na te rzeczowniki. Czy są one powszechne (G), w liczbie pojedynczej (S), nazwą własną (Pr) czy abstrakcyjne (A). Pierwszy jest dla Ciebie zrobiony.

 

slippers (G), (P)

love                            

France                        

people

fun

milk                                        

table                           

happiness                    

John

cat

hair

accident

 

Practice 2

Do you need to use a/an in these sentences?  Remember to look carefully at the nouns and to decide if they are countable, plural, abstract etc.

Czy musimy użyć a/an w tych zdaniach? Pamiętaj, aby przypatrzeć się uważnie rzeczownikom i zdecydować czy są one policzalne, w liczbie pojedynczej, abstrakcyjne, itp.

 

EXAMPLE  I am going to party tomorrow

                        I am going to a party tomorrow [party = general, countable, singular noun]

 

1)      My father has big yellow car.

2)      Most people like ice-cream.

3)      We had exciting day at the zoo.

4)      Nice, long holiday is the best way to relax.

5)      My friend Jane is visiting us this weekend.

6)      I love going to restaurants.

7)      This party is great fun, isn't it?

8)      I saw good film last night.

9)      Chocolate is my favourite food.

10)  In England, it is good luck when black cat walks in front of you.

11)  I am the only person who hasn't got mobile phone.

12)  It was interesting book. 

 

Revision from previous units: TENSES

 

 

1. Use a present or past tense (simple or continuous) to complete these sentences:

Użyj czasu Present lub Past (Simple lub Continuous) do uzupełnienia tych zdań:

 

1)      He ......................... (forget) to lock the door and somebody robbed us.

2)      Maria ............................. (play) tennis every day at 3.00 p.m.

3)      I couldn't go to the party because I ................................ (do) my homework.

4)      I saw the accident.  Two cars ....................... (hit) each other there.

5)      I ................................ (love) fast food!

 

2. Do you know the past simple form of these verbs?

Czy znasz formę Past Simple tych czasowników?

 

 

PRESENT                              PAST SIMPLE

forget

get

give

go

have

hear

hit

hold

know

learn

leave

 

VOCABULARY

PREPOSITIONS

Choose an prepositions from the list to fill the spaces:

Wybierz odpowiedni przyimek z listy, aby wypełnić luki:

 

on

at

to

in

into

from

on

by

 

 

1)      There's a late night shop __________ the end of our street.

2)      I like to listen _________ Britney's music.

3)      I can meet you ___ Saturday ____  the cinema.

4)      I recognise him!  I think I saw him ____ a film last week.

5)      Pour the cream ______ the coffee.

6)      That's a strange accent.  Are you _____ another country?

7)      He has a house ___ the top of a hill ____ a river  _______ a green valley ____ Wales.

8)      Did you see anything good ____ TV last night?

9)      I am interested ________ football and fast food.

10)  Let's go _______ the pub!

 

HOUSE 1

Write the names of these domestic object.

Napisz nazwy obiektów/przedmiotów domowych.

 

A small carpet close to a door                                                 m...........

You close them at night                                                                       c............

You turn it on when it’s dark.                                                  l.............

A small carpet                                                                                    r.............

For keeping food very cold                                                                f.............

Generic name for knives, spoons, forks etc                                         c.............

Generic name for cups, plates, bowls etc                                             c.............

You might see this on the wall                                                 p............

Put this on a table before dinner                                                          t.............   

Place for keeping clothes                                                                    w...........

           You use it to fill the hole in a sink                                                        p............

Hole in the wall for electricity                                                  s.............

A large, comfortable seat                                                                    s............

For keeping food cold                                                            f............

A place to wash yourself                                                                     s............

Object to dry yourself                                                                         t............

Object to put flowers in                                                                      v............ p...........

Place for washing dishes in the kitchen                                     s............

To cover the floor                                                                               c............

You put your head on it at night                                                          p...........

 

 

Vocabulary from the unit:

abstract - abstrakcyjny

bowl - miska

carpet - dywan

countable - policzalny

cover – przykrywać, pokrywać

crockery – zastawa stołowa

cup - filiżanka

curtain - zasłona

cutlery - sztućce

describe - opisywać

determiner – określnik (np. the car  określnikiem jest the, some new cars – określnikiem jest some)

dishes - naczynia

dry - wysuszyć

feelings - uczucia

fork - widelec

freezer – zamrażalnik, zamrażarka

fridge - lodówka

general - powszechny

generic - ogólny

hill - wzgórze

hole - dziura

knife - nóż

large - duży

light - światło

lock – zamknąć coś

mat - mata

Member of Parliament – Członek Parlamentu

mobile phone – telefon komórkowy

object – przedmiot

occasion - wydarzenie

picture – obraz, zdjęcie

pillow - poduszka

plates - talerze

        plug – wtyczka, zatyczka

plural – liczba mnoga

possessive – zaimek lub przymiotnik dzierżawczy

pour - nalać

proper noun – nazwa własna

recognise – rozpoznawać, poznawać

rob – okradać, obrabować

rug - dywanik

shower - prysznic

singular – liczba pojedyncza

sink – zlew, zlewozmywak

socket – gniazdko (elektryczne)

sofa - kanapa

sound - dźwięk

spoon - łyżka

strange - dziwny

tablecloth - obrus     

towel - ręcznik

turn on - włączać

uncountable - niepoliczalny

vase - wazon  p...........

vowel - samogłoska

wardrobe – szafa, garderoba


 

 

 

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments